ITPP1/4512-196/15/BK | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu.
ITPP1/4512-196/15/BKinterpretacja indywidualna
  1. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2014 r. (data wpływu 20 lutego 2015 r.) uzupełnionym w dniu 24 marca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie jako jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej złożyło w 2013 r. wniosek o dofinansowanie realizacji operacji pn. „....” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa ....za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „...” w ramach działania Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie i realizuje operację zgodnie z zakresem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie. W związku z powyższym zaistniała konieczność przedłożenia jako załącznika do wniosku o płatność w tramach projektu interpretacji indywidualnej potwierdzającej brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z faktem zaliczenia go jako koszt kwalifikowany (ze względu na status uniemożliwiający odzyskanie poniesionego podatku). Zgodnie z zapisami art. 15-17 ustawy o podatku od towarów i usług , podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, więc nie mieści się w kręgu podmiotów wymienionych w przytoczonym przepisie i w myśl niego nie jest podatnikiem podatku VAT i nie ma podstaw do jego odzyskania. Stowarzyszeniu nie przysługuje tez prawo do zwrotu tego podatku, bo dofinansowanie o które się ubiega, nie stanowi środków, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów o VAT. Operacja jest zgodna z celami określonymi w Lokalnej Strategii Rozwoju „....”, a tym samym wypełnia cele określone w Programie Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Operacja jest zgodna z trzema celami strategicznymi określonymi w LSR:

  • celem ogólnym:

1. Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych,

1.2 Tworzenie i promowanie lokalnych produktów turystycznych,

1.3 Wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych,

2. Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich,

  • cel szczegółowy:

2.1 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i bytowej terenów wiejskich

Przedsięwzięcie 2.1.1 „Mieszkać, zwiedzać, odpoczywać

3. Cel ogólny - „Aktywizacja społeczności lokalnych”,

3.1 Cel szczegółowy – „ Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej”,

3.1.1 „ Działamy na własnym obszarze”.

Działanie wpłynie na podniesienie standardu i atrakcyjności życia mieszkańców i wczasowiczów poprzez udostępnianie sprzętu wszystkim zainteresowanym uprawianiem żeglarstwa oraz propagowanie tej dyscypliny zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Zarówno mieszkańcy wsi, jak i przebywający w niej w ciągu roku turyści uzyskają możliwość korzystania ze sprzętu będącego przedmiotem operacji. Operacja przyczyni się do podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz lokalnego środowiska – szkolenia z zakresu żeglarstwa z wykorzystaniem sprzętu planowanego do zakupu, obozy żeglarskie dla dzieci i młodzieży. Dzięki realizacji operacji zdecydowanie wzrośnie atrakcyjność turystyczna miejscowości....., w której w ciągu roku przebywa około 3000 wczasowiczów, poprawi się jakość życia mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży. Nieodpłatne udostepnienie sprzętu wpłynie na pełniejsze wykorzystanie naturalnych walorów miejscowości. Pomimo wspomnianych walorów barierą dla wielu chętnych do uprawniania żeglarstwa są wysokie koszty zakupu sprzętu – realizacja operacji zapewni lepszą dostępność niezależnie od statusu materialnego. Wzrośnie liczba wspólnych inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego. Stowarzyszenie nie prowadzi i nie będzie prowadzić działalności komercyjnej. W przedstawionym przypadku nie ma to związku ze sprzedażą opodatkowaną, bowiem zrealizowana inwestycja nie będzie służyła do wykonywania czynności opodatkowanych. Zrealizowany projekt nie będzie służyć czynnościom opodatkowanym, ponieważ rezultaty operacji będą wykorzystywane nieodpłatnie (za korzystanie z zakupionych ... nie będzie się pobierać opłat).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie jako jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej realizując projekt z powyższego zakresu i programu może odzyskać koszt poniesionego podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie nie ma możliwości odliczenia podatku od realizowanej inwestycji i nie jest jako jednostka nie posiadająca osobowości prawnej podatnikiem podatku od towarów i usług. Jeżeli w przyszłości zaistnieją przesłanki umożliwiające odliczenie podatku VAT (biorąc pod uwagę zmieniające się przepisy prawa) zwróci zrefundowane w ramach projektu części poniesionego podatku. Z zasady i ze względu na status koszt podatku VAT zawsze stanowi wydatek kwalifikowany z uwagi na brak możliwości jego odzyskania. Reasumując, Stowarzyszenie realizując przedmiotowy projekt nie ma możliwości pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony bądź otrzymania zwrotu kwoty podatku VAT z tytułu nabycia 2 jachtów klasy ..., zatem stanowi on koszt kwalifikowany.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r.).

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego lub zwrotu podatku przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług. Ponadto prawo do odliczenia przysługuje tylko w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności sprawy oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że o ile, zakupy dokonane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie posłużą sprzedaży opodatkowanej, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawcy, który nie jest podatnikiem VAT czynnym nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki. Wnioskodawcy nie przysługuje również zwrot podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku nie są środkami, o których mowa w powołanym rozporządzeniu.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, ponieważ kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
IPPP1/4512-635/15-4/MP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.