ITPP1/4512-187/15/BK | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia nieruchomości.
ITPP1/4512-187/15/BKinterpretacja indywidualna
 1. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2015 r. (data wpływu 17 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka zajmuje się działalnością budowlaną różnego rodzaju. W ramach działalności gospodarczej Spółka nabyła aktem notarialnym Rep. .....z dnia .....od Syndyka Masy Upadłości spółki prowadzonej pod firmą ........opisane poniżej nieruchomości:

 1. prawo użytkowania wieczystego do dnia .....działki numer ...o powierzchni ...., położonej w województwie..., powiat..., miejscowość..., jednostka ewidencyjna Miasto..., Obręb......, numer jednostki rejestrowej ...., dla której Sąd Rejonowy w ... prowadzi księgę wieczystą numer...., wraz z prawem własności posadowionych na tej działce budynków,
 2. prawo użytkowania wieczystego do dnia ...działki numer ... o powierzchni...., działki numer ...o powierzchni ...ha, działki numer ...o powierzchni..., ...o powierzchni ...ha, ...o powierzchni ....o łącznej powierzchni .,..położonej w województwie..., powiat..., miejscowość.., jednostka ewidencyjna.., Obręb..., numer jednostki rejestrowej..., dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w ...prowadzi księgę wieczystą numer .... wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków.

Według danych ewidencji gruntów działka numer ...zabudowana jest dwoma budynkami:

 1. budynkiem murowanym dwukondygnacyjnym o powierzchni zabudowy ...o przeznaczeniu zbiorniki, silosy i budynki magazynowe numer Id budynku ....,
 2. budynkiem murowanym jednokondygnacyjnym o powierzchni zabudowy ..o przeznaczeniu budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa numer Id budynku.....

Działka numer ..zabudowana jest dziesięcioma murowanymi budynkami:

 1. budynkiem trzykondygnacyjnym o powierzchni zabudowy ..i funkcji budynku biurowego, wybudowanym w ....Id budynku...lBUD,
 2. budynkiem jednokondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 179m2 i funkcji budynku oświaty, nauki i kultury oraz budynków sportowych, wybudowanym w ....Id budynku ....,
 3. budynkiem jednokondygnacyjnym o powierzchni zabudowy ... i funkcji budynku inne niemieszkalne, wybudowanym w..., Id budynku....,
 4. budynkiem jednokondygnacyjnym o powierzchni zabudowy ... i funkcji budynku inne niemieszkalne, wybudowanym w..., Id budynku....,
 5. funkcji zbiorniki, silosy i budynki magazynowe, wybudowanym w ....r., Id budynku.....”,
 6. budynkiem jednokondygnacyjnym o powierzchni zabudowy ...i funkcji budynku przemysłowe, wybudowanym w...., Id budynku ...._BUD,
 7. budynkiem jednokondygnacyjnym o powierzchni zabudowy ....i funkcji budynku przemysłowe, wybudowanym w...., Id budynku....,
 8. budynkiem jednokondygnacyjnym o powierzchni zabudowy ...i funkcji budynku przemysłowe, wybudowanym w....., Id budynku ...._BUD,
 9. budynkiem jednokondygnacyjnym o powierzchni zabudowy ....i funkcji budynku transportu i łączności, wybudowanym w ...., Id budynku .....,
 10. budynkiem jednokondygnacyjnym o powierzchni zabudowy ....i funkcji budynku przemysłowe, wybudowanym w ... r., Id budynku .....
 11. budynkiem jednokondygnacyjnym o powierzchni zabudowy ....m2 i funkcji budynku biurowy, wybudowanym w..., Id budynku......,

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki ..... znajdują się na terenie określonym jako zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa, działka nr ... położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej oraz częściowo w strefie komunikacji, dzialka nr ....położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej oraz częściowo na terenie rozmieszczenia obiektów handlowych, dz. nr ...położona jest na terenie rozmieszczenia obiektów handlowych.

Przedsiębiorstwo .....nabyła nieruchomości od Skarbu Państwa na podstawie umowy przeniesienia własności przedsiębiorstwa aktem notarialnym z dnia .... r. Rep. „A” Nr..... W akcie tym wskazano, że wydanie przedmiotu umowy w posiadanie .....nastąpiło w wykonaniu umowy zawartej dnia 12 czerwca....., Rep. A .....o oddanie przez Skarb Państwa Przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania. Łączna należność za korzystanie z przedmiotu umowy określona została jako suma przedmiotu umowy oraz kwot stanowiących sumę należnych za cały okres obowiązywania umowy opłat dodatkowych obliczonych przy zastosowaniu 1/2 aktualnej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej obwieszczonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego. W akcie notarialnym nie ma zapisów dotyczących podatku VAT od opłat za korzystanie z przedmiotu umowy. Syndyk nie udzielił kompleksowej informacji, co do tego, czy i jakie nakłady zostały poczynione na nieruchomość i jakie umowy dzierżawy zostały zawarte. Syndyk wskazał, iż nie posiadał szczegółowych informacji o przedmiocie umowy w związku z faktem, iż dokumentacja dotycząca przedmiotu umowy w znacznej części została utracona ( postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie zaistniałego w okresie od dnia 19 sierpnia 2013 r. do 22 listopada 2013r. ukrywania dokumentacji Masy Upadłościowej....... Zawiadomienie w sprawie II Kp....).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej transakcję...

Zdaniem Spółki, zgodnie z art. 86 ustawy o VAT „W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 j ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124”.

Zgodnie z art. 43. 1. pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku:

 1. dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;

Jednocześnie zgodnie z art. 43 pkt 1 ust. 9 zwalania się z podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane:

 1. dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata;

Natomiast pkt 10a

 1. stanowi, iż zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:
  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów;

Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy w przypadku dostawy budynków i budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu,

Z zapisów dokonanych w aktach notarialnych i z dokumentów przedstawionych przez Syndyka wynika, iż prawidłowo całość transakcji została opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Działki nr ..... i .....są to działki niezabudowane, ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego jako działki budowlane, a zatem nie ma tu zastosowania zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, dostawa została prawidłowo opodatkowana podatkiem VAT wg stawki 23%. Budynki znajdują się na działkach ...i.... W aktach notarialnych Rep. A nr ....z dnia .....r. - umowa o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania i Rep. A nr ...z dnia ....- umowa przeniesienia własności Przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego nie ma zapisów dotyczących podatku VAT. Syndyk nie udzielił kompleksowej informacji, co do tego czy i jakie nakłady zostały poczynione na nieruchomość i jakie umowy dzierżawy zostały zawarte. Syndyk wskazał, iż nie posiadał szczegółowych informacji o przedmiocie umowy w związku z faktem, iż dokumentacja dotycząca przedmiotu umowy w znacznej części została utracona. Zasadą jest opodatkowanie czynności VAT. Do zbycia nieruchomości stosuje się zwolnienie w wypadkach wskazanych w art. 43 ustawy o VAT, tym niemniej dla stwierdzenia, iż przysługuje zwolnienie należy dokonać analizy, czy przedmiot sprzedaży podlegał pierwszemu zasiedleniu lub nie i czy Sprzedającemu przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Skoro sprzedający nie jest w stanie takich szczegółowych informacji udzielić, a jednocześnie sąd postanowieniem z dnia..... Sygn. Akt....., którym syndyk jest związany wskazuje, iż czynność podlega VAT, to należało opodatkować dostawę podatkiem VAT i Spółka w sposób prawidłowy odliczyła VAT od tego rodzaju transakcji. Umowa sprzedaży na innych warunkach nie była możliwa. Z ostrożności Strony przed datą transakcji złożyły oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT. W ocenie Spółki ma prawo do odliczenia podatku VAT od całej transakcji nabycia nieruchomości, gdyż przedmiot sprzedaży został prawidłowo opodatkowany stawką 23%

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Podstawową więc zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego jest związek towarów i usług, przy nabyciu których podatek został naliczony z czynnościami opodatkowanymi.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na podstawie art. 88 ust. 3a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

 1. sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi
  1. wystawionymi przez podmiot nieistniejący,
  2. (uchylony);
 2. transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
 3. (uchylony);
 4. wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
  1. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
  2. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
  3. potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności;
 5. faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;
 6. (uchylony);
 7. wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze – w części dotyczącej tych czynności.

Uregulowanie zawarte w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, oznacza że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka nabyła aktem notarialnym z dnia 21.01.2015 r. od Syndyka Masy Upadłości..... zespół nieruchomości, na który składają się prawo użytkowania wieczystego oraz budynki. Przedsiębiorstwo ......nabyła nieruchomości od Skarbu Państwa na podstawie umowy przeniesienia własności przedsiębiorstwa aktem notarialnym z dnia ....r. W akcie tym wskazano, że wydanie przedmiotu umowy w posiadanie .....nastąpiło w wykonaniu umowy zawartej dnia .....r., o oddanie przez Skarb Państwa Przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania. W akcie notarialnym nie ma zapisów dotyczących podatku VAT. Syndyk nie udzielił kompleksowej informacji, co do tego, czy i jakie nakłady zostały poczynione na nieruchomość i jakie umowy dzierżawy zostały zawarte. Syndyk wskazał, iż nie posiadał szczegółowych informacji o przedmiocie umowy w związku z faktem, iż dokumentacja dotycząca przedmiotu umowy w znacznej części została utracona. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości została opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%. Z ostrożności Strony przed datą transakcji złożyły oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że w okolicznościach niniejszej sprawy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej przedmiotową transakcję w zakresie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy tj. w zakresie w jakim dokonany zakup służy sprzedaży opodatkowanej, o ile faktycznie - na co wskazuje opis stanu faktycznego zawarty we wniosku - dostawa ta została prawidłowo opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23% (tj. transakcja nie podlegała zwolnieniu od podatku – nie wystąpiło ograniczenie, o którym mowa w art. 88 ust. 3a pkt 2).

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
ITPP1/4512-254/15-3/MN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.