ITPP1/443-981/14/BK | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu.
ITPP1/443-981/14/BKinterpretacja indywidualna
  1. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2014 r. (data wpływu 21 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zawarł z Samorządem Województwa umowę o dofinansowanie projektu„.......... Programu Operacyjnego ... na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej „Rozwój,restrukturyzacja i rewitalizacja miast” - działania 4.2. Rewitalizacja miast (nr projektu..........), umowa nr z dnia .......r.

Głównym celem projektu jest poprawa warunków przestrzeni publicznej centrum ......w celu zwiększenia jakości życia mieszkańców, aktywizacji przestrzeni publicznej dla urozmaicenia oferty gospodarczej i turystycznej ...... poprzez uporządkowanie funkcjonalności infrastruktury ulicy ....w...... Cel główny projektu realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:

  • stworzenie nowego wizerunku oraz jakościową zmianę przestrzeni ul. K., uporządkowanie infrastruktury dla celów turystycznych i rekreacyjnych;
  • poprawa warunków komunikacyjnych dla istniejących podmiotów gospodarczych i mieszkańców oraz turystów, poprawa jakości ciągów pieszych, wyznaczenie miejsc postojowych;
  • poprawa jakości funkcjonującej publicznej infrastruktury publicznej (droga, sieć wodociągowa, oświetlenie);
  • poprawa bezpieczeństwa poruszających się ulicą .....mieszkańców i turystów;
  • poprawa bezpieczeństwa publicznego w centralnej części miasta poprzez uruchomienie systemu monitoringu;
  • zmniejszenie niekorzystnego wpływu na środowisko poprzez poprawę płynności ruchu oraz właściwe odprowadzenie wód deszczowych co będzie skutkować zmniejszeniem emisji spalin oraz natężenia hałasu oraz ograniczeniem dostawania się nieoczyszczonych wód opadowych do jeziora;
  • zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej, ograniczenie strat wody i unowocześnienie systemu wodociągowego poprzez przebudowę istniejącej sieci wodociągowej.

Zakres projektu obejmuje przebudowę infrastruktury ulicy .....- roboty branży drogowej, sanitarnej oraz elektrycznej, wymianę małej architektury publicznej oraz budowę monitoringu miejskiego w centralnej części miasta. Wydatki gminy objęte zakresem umowy wynoszą netto 2.617.285,83 zł (VAT 23% - 588 934,75 zł). Wskazano, że Gmina nie odliczyła podatku od towarów i usług. Wykonane w ramach projektu prace budowlane będą służyły zarówno czynnościom opodatkowanym, jak i niepodlegającym opodatkowaniu. W celu wyodrębnienia podatku VAT kwalifikowanego dokonano podziału poniesionych wydatków na służące czynnościom opodatkowanym i nie służące takim czynnościom. Podziału dokonano kwalifikując poszczególne prace już na etapie planowania inwestycji, a rozliczono na podstawie protokołów odbioru prac. Za koszty niekwalifikowalne projektu, dla których podatek VAT także jest kosztem niekwalifikowanym uznano przebudowę przyłączy wodociągowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym Gmina posiada możliwość obniżenia podatku należnego o część podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w celu realizacji projektu Rewitalizacji rynku i głównych ulic miejskich w....., które nie służą czynnościom opodatkowanym...

Zdaniem Gminy, na podstawie przepisu art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Rewitalizacja rynku i ulic miejskich w .....służy uporządkowaniu funkcjonalności infrastruktury i ogólnodostępnej przestrzeni miejskiej i nie jest w głównej mierze związana z odpłatnym świadczeniem usług. Wobec tego podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących takie wydatki nie służył czynnościom opodatkowanym, a w związku z tym na podstawie wskazanego wyżej przepisu Gminie nie przysługuje prawo do dokonania jego^ obniżenia. Opisywana inwestycja stanowi drugi etap projektu rewitalizacji rynku i głównych ulic miejskich, natomiast dla poprzedniego etapu Gmina otrzymała interpretację indywidualną z dnia 24 lipca 2012 r......

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydal interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi -Dz. U. z dnia 13 marca 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
IBPP3/4512-811/15/BJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.