ITPP1/443-855/14/BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy Stowarzyszenie w związku z realizacją zadania z zakresu „małych projektów” ma możliwość odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2014 r. (data wpływu 24 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie w ramach ogłoszonego przez fundację Lokalna Grupa Działania .....konkursu z zakresu „małych projektów” – działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013 Oś 4 Leader realizuje zadanie pn. „.....”. Projekt zakłada kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów dożynkowych w miejscowości znanej z bogatego dziedzictwa kulturowego w tym walorów przyrodniczych, historycznych oraz lokalnych tradycji kulinarnych. Impreza przyczyni się do promocji wymienionych walorów , integracji społecznej mieszkańców i pobudzi ich do działań na rzecz rozwoju gminy. Przedsięwzięcie, organizacja i przeprowadzenie imprezy kulturalnej pn. „.......” odbędzie się...... Planuje się udział w imprezie co najmniej 500 osób. Podstawową forma promocji będą plakaty dożynkowe w ilości 150 sztuk, które zostaną wyeksponowane na terenie 21 sołectw gminy oraz informacje o imprezie na stronach internetowych Stowarzyszenia, którą odwiedza 100 osób dziennie oraz na stronie gminy. W celu realizacji imprezy zostanie zlecona kompleksowa usługa obejmująca wynajem sceny, zespołu muzycznego, nagłośnienia, oświetlenia i ochrony. Koszt obsługi kompleksowej na podstawie wybranej najtańszej oferty cenowej. W programie przewidziano konkurs wieńców dożynkowych, ceremonię dzielenia się chlebem oraz promocję i degustację lokalnych wyrobów kulinarnych przygotowanych przez gospodynie wiejskie zrzeszone w Stowarzyszeniu ... wg. tradycyjnych przepisów przekazywanych na wsi z pokolenia na pokolenie. Imprezę poprowadzi doświadczony konferansjer. Impreza zostanie ubezpieczona w zakresie NNW na podstawie polisy PZU. W ramach zabezpieczenia medycznego czynne będzie stoisko pielęgniarskie. Czas trwania imprezy 10 godzin. W trakcie imprezy wykonana zostanie dokumentacja zdjęciowa. Poprzez realizację operacji zrealizowane będą podstawowe cele statutowe Stowarzyszenia. Celem Stowarzyszenia jest grupowanie ludzi działających na rzecz wszechstronnego rozwoju gminy, a w szczególności rozwoju gospodarczego, kulturalnego i oświatowego. Stowarzyszenie urzeczywistnia wymienione cele m.in. poprzez prowadzenie różnych działalności kulturalnej i oświatowej. Kwoty, o które wnioskuje Stowarzyszenie nie stanowią środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011 r,. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie w związku z realizacją zadania z zakresu „małych projektów” ma możliwość odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie nie jest „płatnikiem podatku VAT” i nie figuruje w ewidencji płatników podatku VAT. W związku z tym nie ma możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją zadania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r.).

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego lub zwrotu podatku przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług. Ponadto prawo do odliczenia przysługuje tylko w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku, ponieważ z treści wniosku wynika, że zakupione towary i usługi nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, co również wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego. Wnioskodawcy nie przysługuje również zwrot podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wskazanymi w powołanym rozporządzeniu.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.