ITPP1/443-702/14/BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Podatek od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „......”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2014 r. (data wpływu 23 czerwca 2014 r.) uzupełnionym w dniu 29 sierpnia 2014 r. o pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „......”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina w partnerstwie z Gminą ....realizuje obecnie zadanie inwestycyjne pn. „......”, które na podstawie umowy ....z dnia lutego ....z Samorządem Województwa .....jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego .....na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 6 – „środowisko przyrodnicze”, Działanie 6.1 „Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska”, Poddziałanie 6.1.1 „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”. Cel główny projektu to likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów poprzez rekultywację składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. ...i..., Gmina ...oraz m...., Gmina.... W Gminie ...projekt obejmował rekultywację dwóch składowisk w ...i w..., zaś Gmina ....realizowała swoją część inwestycji, rekultywując składowisko w.... Realizacja celu nastąpi poprzez zamykanie ww. składowisk niespełniających wymagań wraz z działaniami, które związane będą z rekultywacją rozumianą m.in. jako przywrócenie naturalnego uksztaltowania terenu i/lub osiągnięcia przez glebę lub ziemię zawartości substancji zgodnych z wymaganymi standardami. Właścicielem nieruchomości, na których znajdują się składowiska w ....i ...jest Gmina.... Po zakończeniu projektu terenem, na którym znajdowało się składowisko w .....będzie nadal zarządzać Gmina poprzez Zakład Gospodarki Komunalnej w .....(zakład budżetowy). Zaś teren po zrekultywowanym wysypisku w ....został w części udostępniony ......Związkowi Gmin na rzecz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt. Gmina odprowadza składkę do WZG na utrzymanie i funkcjonowanie schroniska (nie jest to działalność zarobkowa). Pozostała część terenu byłego składowiska w...., podobnie jak składowiska w .....jest zarządzana przez Gminę poprzez zakład budżetowy. Podobnie właścicielem nieruchomości, na której znajduje się składowisko w ...jest Gmina..., która po zakończeniu projektu będzie nadal zarządzać tą nieruchomością. Współpraca między gminami odbywała się na podstawie zawartego 17 września 2012 r. porozumienia. Gmina ...jest liderem projektu zaś Gmina ...partnerem upoważnionym do podnoszenia kosztów – każda z gmin odpowiadała za finansową realizację tych części inwestycji, które były na jej terenie. Przekazanie nieruchomości w zarządzanie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej nastąpi nieodpłatnie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji...

Zdaniem Wnioskodawcy, w ramach ww. zadania, realizując inwestycję tworzy środek trwały przyjmując go na majątek trwały. Przy czym, zarządzanie i finansowanie projektu będzie należało do Gminy ....poprzez Zakład Gospodarki Komunalnej. Zdaniem Gminy powołującej się na treść art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług realizując powyższe zadanie nabywa usługę lecz nie uzyskuje dochodów z tytułu sprzedaży opodatkowanej, ponieważ inwestycja polegająca na rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie służy działalności gospodarczej prowadzonej przez Gminę, która wraz z zamknięciem składowiska zakończyła prowadzenie na nim działalności gospodarczej i nie będzie wykorzystywać tego składowiska np. do produkcji energii z biogazu oraz nie zamierza sprzedać gruntów zrekultywowanych. Jedynie na części zrekultywowanego składowiska prowadzone jest schronisko dla bezdomnych zwierząt, ale jest to zadanie realizowane w ramach zadań własnych we współpracy z ....Związkiem Gmin. Gmina nie czerpie z tego powodu korzyści majątkowych, jedynie ponosi koszty. Gmina wykonuje zadania użyteczności publicznej, podatek VAT stanowi koszt i nie ma możliwości jego odzyskania. Na etapie wnioskowania o dofinansowanie, koszty podatku VAT zostały uznane za koszty kwalifikowane i złożono oświadczenie mówiące o tym, że gmina nie może w żaden sposób odzyskać podatku VAT stanowiącego tym samym koszt inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r.).

Z powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

W analogiczny sposób kwestia była uregulowana, w rozdziale 9 obowiązującego do dnia 31 grudnia 2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 247 z późn. zm.).

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „......”. Wydatki na realizację projektu nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku, ponieważ z treści wniosku wynika, że zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wnioskodawcy nie będzie przysługiwał również zwrot podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wskazanymi w powołanych rozporządzeniach.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, ponieważ kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.