ITPP1/443-255/14/DM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2014 r. (data wpływu 11 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu pn. „Z” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2014 r. został złożony wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu pn. „Z”.

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Dnia 20 grudnia 2013 r. Gmina zawarła z Powiatem umowę, o dofinansowanie projektu w ramach programu PFRON pn. „P”. Przedmiotem umowy, jest wykonanie przez beneficjenta, tj. Gminę, zadania pod nazwą „Z”, realizowanego w ramach obszaru D programu, w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. Maksymalny udział środków PFRON w kosztach realizacji tego zadania, określono na poziomie 60%, jednakże z tym zastrzeżeniem, że dofinansowanie ze środków PFRON, nie może przekroczyć kwoty 213.242,89 zł. Beneficjent, wyłonił w ramach udzielonego zamówienia publicznego, dostawcę autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Cena zakupu pojazdu, zawierająca podatek VAT, wyniesie 482.000 zł. Dostawa autobusu oraz zapłata za niego, nastąpi w czerwcu 2014 r. Zakupiony pojazd, będzie służył wyłącznie do nieodpłatnego przewozu osób, także niepełnosprawnych, głównie dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy. Pojazd nie będzie przedmiotem wykonywania czynności opodatkowanych, w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Gmina od dnia 1 czerwca 2003 r. pozostaje czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie, jako beneficjentowi umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu PFRON pn. „P”, której przedmiotem jest wykonanie zadania, polegającego na zakupieniu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, będącej od 1 czerwca 2003 r. czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w sytuacji, gdy nie wykona z przedmiotem zakupu (autobusem), jakichkolwiek czynności opodatkowanych, w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie, jako beneficjentowi umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu PFRON pn. „P”, której przedmiotem jest wykonanie zadania, polegającego na zakupieniu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, pozostającej czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli nie wykona z przedmiotem zakupu (autobusem), jakiejkolwiek czynności opodatkowanej, w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Gmina wskazała, że jest beneficjentem i stroną umowy o dofinansowanie wskazanego wyżej zadania. Gmina pozostaje czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W ramach realizacji projektu, beneficjent dokona zakupu towaru (autobusu), podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a płatności dokona między innymi z środków otrzymanych w ramach dofinansowania z PFRON. Pojazd będzie wykorzystywany do bezpłatnych przewozów osób, w tym niepełnosprawnych, głównie dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy. Przewozy te, nie będą miały charakteru czynności podlegających opodatkowaniu, zatem nie wystąpi jakikolwiek związek ze sprzedażą opodatkowaną w rozumieniu art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług.

Gmina stoi na stanowisku, że nie spełnia podstawowego warunku uprawniającego do odliczenia w przyszłości podatku od towarów i usług, który będzie zawarty w fakturze dokumentującej zakup pojazdu – brak związku zakupu pojazdu ze sprzedażą opodatkowaną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a cyt. ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca stworzył zatem podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Ze złożonego wniosku wynika, że Gmina realizuje inwestycję, polegającą na zakupie autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakupiony pojazd będzie służył wyłącznie do nieodpłatnego przewozu osób, także niepełnosprawnych, głównie dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy i nie będzie przedmiotem wykonywania czynności opodatkowanych.

Mając na uwadze opis zdarzenia przyszłego, jak również powołane przepisy prawa wskazać należy, że skoro, jak wynika z wniosku, nabyty przez Gminę, będącą czynnym podatnikiem VAT, autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, Gminie nie będzie przysługiwać uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego z tytułu jego nabycia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.