ITPP1/443-233/14/BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2014 r. (data wpływu 5 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2014 r. został złożony wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółdzielnia działa na podstawie przepisów:

 • ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
 • innych ustaw mających związek z działalnością Spółdzielni,
 • postanowień statutu Spółdzielni.

Celem Spółdzielni jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków oraz ich rodzin, poprzez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych, a także lokali o innym przeznaczeniu oraz zaspokajanie potrzeb gospodarczych, społecznych, oświatowych i kulturalnych osób zamieszkujących w nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię. Działalność Spółdzielni w zakresie kulturalnym, społeczno-edukacyjnym i wychowawczym prowadzona jest w budynku O. Organizowane są zajęcia stacjonarne: plastyczne, modelarskie, taneczne, teatralne, chór, kabaret, kącik gier telewizyjnych, klub seniora, nauka z zakresu podstawowej obsługi komputera. Na przychody O. składają się wpływy z wymiaru czynszu wnoszone przez członków Spółdzielni (lokale mieszkalne i użytkowe) oraz pozostałe wpłaty (za zajęcia odpłatne m.in. aerobik, internet, wynajem sali). Spółdzielnia jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT np. w zakresie wynajmu lokali użytkowych w pawilonach handlowo-usługowych oraz działalność zwolnioną od podatku VAT w zakresie dokonywania czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10-11 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 4 ust. 1-2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zwolnienie dotyczy opłat od lokali mieszkalnych min. z tytułu:

 • eksploatacji i utrzymania lokali,
 • eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni lub nieruchomości wspólnych,
 • funduszu remontowego.

W dniu 27 kwietnia 2012 r. Spółdzielnia zawarła umowę z Województwem ... z siedzibą w ... jako Instytucją Zarządzającą o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowej 4 – „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast”, „Działanie 4.1 – Humanizacja blokowisk”, Poddziałanie 4.1.2 – Wzmocnienie funkcji społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego ... na lata 2007-2013. Do ww. umowy zostały podpisane 4 aneksy:

 • w 2012 r. – aneks nr ...,
 • w 2013 r. – aneks nr ... oraz nr ...,
 • w 2014 r. – aneks nr ....

Realizowany projekt „W.” poprzez udział członków spółdzielni i ich rodzin w zajęciach prowadzonych w zmodernizowanych i doposażonych pomieszczeniach O. oraz na terenie przyległym” dotyczy zagospodarowania przestrzeni wewnątrzosiedlowej (budowa placu zabaw i modernizacja otoczenia O.) oraz remontu i doposażenia pomieszczeń O.. Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 1. Budowę placu zabaw – na wyposażenie placu zabaw składa się: zestaw zabawowy duży, 2 zestawy zabawowe małe, karuzela, piaskownica, bujak mały, bujak duży, huśtawka pojedyncza, huśtawka podwójna, zestaw do wspinaczki mały, ławki, ogrodzenie, śmietniki, stojaki parkingowe dla rowerów, ścianka wspinaczkowa duża.
 2. Modernizację otoczenia O.. W związku z budową placu zabaw i potrzebą podniesienia dostępności i estetyki otoczenia O. niezbędne jest usunięcie kolizji sieci energetycznej biegnącej przez miejsce projektowanego placu zabaw, wykonanie parkingu dla rowerów, stojak wraz z ogrodzeniem gazonami z masy betonowej oraz wykonanie dojść do placu zabaw i budynku O., wykonanie palcu do gier sprawnościowych, zakup i posadzenie nowych drzew i krzewów ozdobnych a także wykonanie trawników.
 3. Modernizację pomieszczeń O., w tym:

remont sali tanecznej, remont sali plastycznej, wymiana drzwi wewnętrznych, malowanie holu głównego, remont toalet.

4. Zakup wyposażenia w celu wzbogacenia oferty kulturalnej w tym:

– dla pracowni plastycznej – zakup elektrycznego koła garncarskiego, zestawu narzędzi do ceramiki, pieca ceramicznego o mocy 3,5 kW, zestawu do prezentacji prac plastycznych, stanowisk grafiki komputerowej (komputery typu laptop – sztuk 4, drukarki formatu A3, plotera tnącego oraz oprogramowania graficznego na 4 stanowiska,

– dla sekcji sportowej – zakup stołu bilardowego i stołu do cymbergaja.

Realizacja projektu poszerzy dotychczasową ofertę Spółdzielni o atrakcyjny, nowoczesny, bezpieczny plac zabaw, z zagospodarowanymi i uporządkowanymi terenami zielonymi wokół placu zabaw. W odremontowanych pomieszczeniach O. prowadzona będzie działalność o tym charakterze, a oferta zajęć dla dzieci poszerzy się w ramach sekcji plastycznej o atrakcyjne zajęcia zakresu ceramiki oraz równie atrakcyjne zajęcia z grafiki komputerowej. Wyposażenie zakupione dla sekcji sportowej wpłynie na zwiększoną aktywność sportową dzieci i młodzieży. Wszyscy odwiedzający O. będą mogli swobodnie korzystać z wyremontowanych funkcjonalnych i estetycznych pomieszczeń holu i toalety. Do kosztów kwalifikowanych, objętych dofinasowaniem środków UE, zaliczono planowane nakłady w wartości brutto. Realizacja projektu jest rozpoczęta. Wydatki w związku z jego realizacją są udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę, co jest niezbędne do rozliczenia przez Instytucję Zarządzającą. Na sfinansowanie części nakładów dotacja unijna wynosząca 85% kosztów kwalifikowanych rozliczona zostanie z funduszem remontowym (budowa placu zabaw, remont pomieszczeń O.) oraz z kosztami działalności operacyjnej Spółdzielni (zakup wyposażenia sekcji). Spółdzielnia stosując całkowite odliczenie podatku, nie skorzystała z prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących ww. zakupów i usług. Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o podatku VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności w związku, z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Podatnik w swojej działalności powinien dążyć do przypisania konkretnych wydatków i towarzyszących im kwot podatku naliczonego do określonych rodzajów sprzedaży, z którymi te wydatki są związane. W związku z tym, że Spółdzielnia miała możliwość wyodrębnienia całości lub części kwot podatku naliczonego, w stosunku do których nie przysługiwało jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, to w tej części nie dokonała odliczenia podatku, a wydatek uznała za kwalifikowany.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy Spółdzielnia miała prawo do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy oraz wykonanie usług realizowanych w ramach projektu związanych z czynnościami zwolnionymi, tj. dotyczących budowy palcu zabaw oraz przygotowania terenu związanego z jego budową (m.in. usunięcie kolizji sieci energetycznej, wykonanie parkingów, ogrodzenia oraz zagospodarowania zieleni przy placu zabaw)...
 2. Czy Spółdzielnia miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dotyczących zakupów realizowanych w ramach projektu związanych z modernizacją pomieszczeń O. oraz zakupem wyposażenia pracowni plastycznej oraz sekcji sportowej...

Ad 1. Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących budowę placu zabaw oraz zagospodarowania przyległego terenu, gdyż realizacja tej części projektu nie będzie generowała przychodów związanych z podatkiem VAT, a zakupy oraz wykonanie usług z faktur wystawianych na Wnioskodawcę nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi.

Ad 2. Zdaniem Wnioskodawcy, Spółdzielnia świadczy usługi zarówno zwolnione, jak i opodatkowane, w związku z czym przysługuje jej tylko częściowe odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących wykonanie modernizacji pomieszczeń O. oraz zakupy wyposażenia poszczególnych pracowni z uwzględnieniem proporcji, o której mowa w „ art. 9 ” ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Podstawowe uprawnienie podatnika dotyczące obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarte zostało w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), który stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) nie są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż jeśli Wnioskodawca ponosi wydatki, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, to zgodnie z cytowanym przepisem art. 86 ust. 1 ustawy, Wnioskodawcy, będącemu podatnikiem VAT, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w części w jakiej poniesione wydatki służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Przepis art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług, ma na celu określenie wartości podatku naliczonego, służącego wyłącznie czynnościom opodatkowanym, w przypadkach gdy podatnik wykonuje czynności uprawniające do odliczenia podatku VAT i nieuprawniające do tego odliczenia i nie ma możliwości bezpośredniego przyporządkowania ponoszonych wydatków do czynności opodatkowanych lub nieopodatkowanych.

Natomiast w myśl art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 cyt. ustawy, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w art. 90 ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

W myśl art. 90 ust. 3 cyt. ustawy, proporcję, o której mowa w ust. 2 ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

W oparciu o art. 90 ust. 4 ustawy proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalona proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż z unormowań zawartych w ustawie o podatku od towarów i usług wynika, że podatnik w momencie nabycia towarów lub usług powinien dokonać ich przyporządkowania do określonych rodzajów czynności, uprawniających do odliczenia podatku naliczonego oraz nieuprawniających do odliczenia.

Natomiast w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca pozyskał środki na sfinansowanie projektu dotyczącego budowy placu zabaw oraz przygotowania terenu związanego z jego budową a także modernizacji pomieszczeń O. oraz zakupem wyposażenia pracowni plastycznej oraz sekcji sportowej. Zakupy związane z budową placu zabaw oraz przygotowania terenu związanego z jego budową nie będą dotyczyły wykonywania czynności opodatkowanych. Natomiast w przypadku modernizacji pomieszczeń O. oraz zakupu wyposażenia pracowni plastycznej i sekcji sportowej nabywane towary i usługi wykorzystywane są do czynności opodatkowanych oraz zwolnionych.

Analiza stanu faktycznego na tle powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że w przypadku zakupów związanych z budową placu zabaw oraz przygotowaniem terenu związanego z jego budową Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z uwagi na to, że zakupione towary i usługi nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną. Natomiast w przypadku zakupów związanych z modernizacją pomieszczeń O. oraz wyposażenia pracowni plastycznej i sekcji sportowej - skoro jak wskazano - nabywane towary i usługi wykorzystywane są do czynności opodatkowanych oraz zwolnionych Wnioskodawcy przysługuje prawo do częściowego odliczenia podatku z uwzględnieniem proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.