ITPP1/443-1522/14/MS | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie świadczonych usług oraz prawo do odliczenia od wydatków poniesionych na budowę, modernizację, remonty i bieżące utrzymanie przystanków.
ITPP1/443-1522/14/MSinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. opłata
 3. prawo do odliczenia
 4. przewoźnicy
 5. transport
 6. utrzymanie
 7. zakład budżetowy
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2014 r. (data wpływu 5 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług oraz prawa do odliczenia od wydatków poniesionych na budowę, modernizację, remonty i bieżące utrzymanie przystanków - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług oraz prawa do odliczenia od wydatków poniesionych na budowę, modernizację, remonty i bieżące utrzymanie przystanków.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Miasto jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Miasto w ramach swych zadań własnych zaspokaja zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej m.in. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. W związku z powyższym Miasto ponosi nakłady na budowę, modernizację, remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych znajdujących się na terenie Miasta. W dniu 20 kwietnia 2011 r. Rada Miejska, jako organ stanowiący Miasta, podjęła uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (dalej „Uchwała”). W Uchwale określono, że korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych jest możliwe po zawarciu z Miastem umowy cywilnoprawnej. W Uchwale wskazano także wysokość opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, które stanowią element zawieranych przez Miasto umów.

Po wejściu wżycie Uchwały, Miasto zawarło szereg umów na korzystanie z przystanków komunikacyjnych z przewoźnikami świadczącymi usługi transportowe na terenie Miasta.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy pobierane przez Miasto opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
 2. Czy Miasto ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki na budowę, modernizację, remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT...

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, pobierane przez Miasto opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarowi usług podlegają odpłatne dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że świadczeniem usług jest co do zasady każde świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania, niebędące dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT. Tym niemniej, aby dane świadczenie stanowiło świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, musi istnieć związek o charakterze przyczynowym pomiędzy usługą świadczoną przez dany podmiot, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym. Tym samym, w ramach stosunku prawnego pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą powinno wystąpić wynagrodzenie jako należność za wykonaną usługę lub powinno dojść do wymiany świadczeń wzajemnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast w myśl art. 15 ust 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Ze względu na fakt, że jednostki samorządu terytorialnego są wyposażone w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonują samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, należy uznać że spełniają zawartą w tym przepisie definicję podatnika VAT. W konsekwencji, w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nawet gdy dotyczą one ich zadań własnych, podmioty te powinny być uznawane za podatników VAT. Zatem w przypadku, gdy Miasto wykonuje czynności na podstawie umów cywilnoprawnych powinno być traktowane jako podatnik VAT, gdyż w przedmiotowym zakresie działa de facto w sposób analogiczny do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13, z późn. zm - dalej „ustawa o ptz”), za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty.

Stawka opłaty jest ustalana w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem niedyskryminujących zasad.

Z kolei zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy o ptz, opłaty, o których mowa w ust. 4 stanowią dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o ptz (tj. budowę, przebudowę i remonty przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina, a także budowę, przebudowę i remonty wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom).

Uwzględniając opisany stan faktyczny oraz wskazane uregulowania prawne należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie występuje związek pomiędzy działaniami Miasta (udostępnianie przystanków komunikacyjnych) a świadczeniem wzajemnym ze strony operatorów lub przewoźników (wniesienie opłaty). Tym samym działania Miasta stanowią usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, a otrzymywane od przewoźników i operatorów opłaty są konsekwencją świadczenia wykonanego przez Miasto. Ponadto, przepisy ustawy o ptz jednoznacznie przesądzają, że działania podejmowane w tym zakresie przez jednostkę samorządu terytorialnego mają charakter właściwy dla stosunków cywilnoprawnych. Wynika to przede wszystkim z faktu, że pobieranie opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest fakultatywne, a nie obligatoryjne. Ponadto, przepisy ustawy o ptz dają jednostce samorządu terytorialnego prawo do określenia maksymalnej wysokości wskazanej opłaty, przy założeniu, że przestrzegana będzie zasada niedyskryminacji przewoźników. Obie te przesłanki pozwalają Miastu w sposób swobodny ukształtować stosunki prawne z innymi podmiotami, co jest okolicznością właściwą dla cywilistycznej zasady swobody umów. W rezultacie uzasadnione jest stwierdzenie, że opłata za udostępnianie przystanków komunikacyjnych stanowi wynagrodzenie za usługę polegającą na udostępnieniu wskazanych przystanków, mieszczącą się w zakresie działań o charakterze cywilnoprawnym. Tym samym w przedmiotowej sprawie dochodzi do odpłatnego świadczenia usług, podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Miasto w ramach tej czynności działa jako podatnik VAT.

Należy ponadto zauważyć, że zarówno przepisy ustawy o VAT, jak i wydanych do niej rozporządzeń wykonawczych nie przewidują zwolnienia z opodatkowania dla usług, polegających na odpłatnym udostępnianiu przystanków komunikacyjnych. W konsekwencji, świadczenie tych usług stanowi wykonywanie czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Stanowisko Miasta w tym zakresie zostało potwierdzone w szeregu interpretacji indywidualnych wydanych dla innych podatników. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 4 kwietnia 2014 r. (sygn. IPTPP4/443-35/14-2/ALN) stwierdzono, że „opłata pobierana od operatorów i przewoźników za zatrzymanie na przystankach komunikacyjnych będzie stanowiła wynagrodzenie za usługę, polegającą na udostępnieniu tychże przystanków, przy czym działania podejmowane w tym względzie będą miały charakter działań z zakresu stosunków cywilnoprawnych. W przedmiotowej sprawie będziemy mieć więc do czynienia z odpłatnym świadczeniem usług, podlegającym opodatkowaniu na zasadach ogólnych”. Analogiczne stanowisko zostało zaprezentowane przez organy podatkowe także winnych interpretacjach indywidualnych m.in. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 marca 2014 r. sygn. IPPP3/443-188/14-2/MKw, Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 marca 2014 r. sygn. IPTPP2/443-974/13-4/JN, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 stycznia 2014 r. sygn. IBPP1/443-930/13/AW. Reasumując, w ocenie Miasta pobierane przez Miasto opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki na budowę, modernizację, remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych, zgodnie z art. 86 ust 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z treści cytowanego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tj. odliczenia dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarowi usług, a towary i usługi, przy których nabyciu podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem koniecznym do skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zatem związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi, tj. takimi, przy których generowany jest podatek należny. Wykluczona jest natomiast możliwość odliczenia kwoty podatku naliczonego od kwoty podatku należnego w przypadku towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania wyłącznie do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT lub do czynności niepodlegających temu podatkowi.

Uwzględniając stanowisko Miasta w zakresie pytania nr 1 należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku należnego są spełnione. Jak wskazało bowiem Miasto, nabywane towary i usługi w związku z budową, modernizacją, remontami i bieżącym utrzymaniem przystanków komunikacyjnych służą wyłącznie umożliwieniu oddania przez Miasto wskazanych przystanków w odpłatne korzystanie na rzecz operatorów i przewoźników tj. wykonywaniu przez Miasto czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ponadto, Miasto jako zarejestrowany, czynny podatnik VAT spełnia kryterium podmiotowe warunkujące możliwość odliczenia podatku naliczonego.

Wskazano, że stanowisko Miasta w tym zakresie zostało potwierdzone w interpretacjach indywidualnych wydanych dla innych podatników. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2014 r. - sygn. IPTPP2/443-895/13-4/KW stwierdzono, że „(...) należy wskazać, że Wnioskodawca będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków dotyczących utrzymania oraz budowy i remontów przystanków komunikacyjnych, ponieważ ww. wydatki mają związek wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Przy czym prawo to przysługuje, pod warunkiem niewystąpienia przesłanek negatywnych wymienionych w art. 88 ustawy”. Analogiczne stanowisko zostało potwierdzone także w innych interpretacjach indywidualnych, m.in. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 lutego 2014 r. - sygn. IPTPP1/443-870/13-4/MG oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 stycznia 2014 r. - sygn. IBPP1/443-930/13/AW.

Reasumując, w ocenie Miasta ma ono prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT, dokumentujących wydatki na budowę, modernizację, remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.