ITPP1/443-1471/14/MN | Interpretacja indywidualna

Ustalenie okresu rozliczeniowego (okresów rozliczeniowych), za który (które) przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów, za które zapłacono w różnych okresach rozliczeniowych.
ITPP1/443-1471/14/MNinterpretacja indywidualna
 1. mały podatnik
 2. metoda kasowa
 3. odliczenia
 4. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.) uzupełnionym w dniu 2 marca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia okresu rozliczeniowego (okresów rozliczeniowych), za który (które) przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów, za które zapłacono w różnych okresach rozliczeniowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2014 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 2 marca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie ustalenia okresu rozliczeniowego (okresów rozliczeniowych), za który (które) przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów, za które zapłacono w różnych okresach rozliczeniowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest małym podatnikiem w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy VAT, który rozlicza się metodą kasową, kwartalnie składając deklarację VAT-7K. W dniu 7 października 2014 r. wysłała pocztą VAT-R, w którym poinformowała o utracie prawa do rozliczania metodą kasową i metodą kwartalną z końcem 3 kwartału 2014 r. W dniu 4 listopada 2014 r. Spółka wysłała pocztą kolejny VAT-R, w którym wybierała rozliczanie się w okresach kwartalnych od 4 kwartału 2014 r.

W dniu 30 września 2014 r. Spółka zakupiła towary na kwotę X zł, z podatkiem naliczonym w kwocie Y. Część ceny (pokrywająca podatek VAT) została zapłacona 30 września 2014 r., a część dopiero w październiku 2014 r. Jednocześnie w tym samym miesiącu (wrześniu) Spółka wykazała czynności opodatkowane (wniesienie aportu nieruchomości). W dniu 25 października 2014 r. Spółka złożyła deklarację kwartalną VAT-7K za III kwartał, odliczając od podatku należnego cały podatek naliczony.

W uzupełnieniu wniosku wskazano dodatkowo, że Spółka nabyła we wrześniu (6 faktur zakupowych) artykuły elektroniczne, które zostały sprzedane (4 faktury sprzedażowe) w październiku 2014 r.

Dokonanie aportu spowodowało, że kwota sprzedaży w 2014 r. przekroczyła równowartość 1.200.000 EUR. W rezultacie z końcem 3-go kwartału 2014 r. Spółka utraciła prawo do dalszego stosowania metody kasowej. Utrata prawa do stosowania tej metody została zgłoszona do naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 7 dni od zakończenia 3-go kwartału, tj. 7 października 2014 r. Zgłoszenie to zostało dokonane poprzez złożenie aktualizującego zgłoszenia VAT-R, w którym w polu 39 zaznaczony został kwadrat nr 2 – /podatnik traci (utracił) prawo do rozliczenia się metodą kasową/ oraz dodatkowo wypełniono pola 40 i 41, podając: kwartał 3, rok 2014.

Pomimo utraty prawa do stosowania metody kasowej Spółka mogła (po spełnieniu określonych wymogów) rozliczać się nadal za okresy kwartalne i składać deklaracje VAT-7D, w tym, za 4 kwartał 2014 r. W tym celu Spółka była zobowiązana do zawiadomienia na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze kwartalnych okresów rozliczeniowych najpóźniej do 25 listopada 2014 r. (tj. 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który była składana deklaracja kwartalna).

W praktyce, zawiadomienie takie może mieć również formę aktualizującego zgłoszenia VAT-R. Z tego względu, składając aktualizację zgłoszenia VAT-R (wysłane 4 listopada 2014 r.) Spółka zaznaczyła w polu 44 kwadrat nr 1 – /podatnik wybiera (wybrał) możliwość rozliczania się za okresy kwartalne/ oraz kwartał w polu 52 VAT-7D, w przypadkach, o których mowa w art. 99 ust. 3 ustawy (oraz dodatkowo wypełniła pola 55 i 56 podając kwartał 4, rok 2014.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy w opisanym stanie faktycznym świetle przepisów podatku VAT, Wnioskodawca miał prawo do odliczenia całego podatku naliczonego w VAT-7K za III kwartał...

Jeżeli nie to, czy jeżeli Wnioskodawca skoryguje deklarację VAT-7K, to będzie mógł dokonać odliczenia tego podatku w kolejnych miesiącach...

Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, biorąc pod uwagę zasadę neutralności podatku VAT, zapłata ceny w części odpowiadającej podatkowi naliczonemu uprawnia do rozliczenia tego podatku w całości.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązuje art. 86 ust. l0e ustawy VAT, zgodnie z którym prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do nabytych przez małego podatnika towarów i usług, w okresie stosowania przez niego metody kasowej, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za te towary i usługi.

Ustawa nie wyjaśnia, jak rozumieć określenie, że prawo do odliczenia „powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za te towary i usługi”. W ustawie nie ma mowy o tym, że zapłata powinna być dokonana w całości.

Gdyby Wnioskodawca w sytuacji opisanej w stanie faktycznym nie miał prawa do odliczenia podatku za III kwartał, to skorygowanie deklaracji za III kwartał umożliwiłoby odliczenie podatku VAT w kolejnych okresach rozliczeniowych, skoro do końca października cena w całości została zapłacona.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Na podstawie art. 86 ust. 10e ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do nabytych przez małego podatnika towarów i usług, w okresie stosowania przez niego metody kasowej, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za te towary i usługi.

Zatem zgodnie z ww. przepisem mały podatnik rozliczający się metodą kasową może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do nabytych towarów i usług w rozliczeniu za okres, w którym dokonał zapłaty za te towary i usługi. „Dokonanie zapłaty” dotyczy całkowitego oraz częściowego uregulowania należności. Zatem w przypadku uregulowania części należności z faktury podatnik ten będzie mógł odliczyć podatek odpowiadający tej części.

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy).

W myśl art. 86 ust. 13 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego z zastrzeżeniem ust. 13a.

Na podstawie art. 81 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

Według treści § 2 ww. artykułu, skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Wskazać również należy, że w świetle art. 2 pkt 25 lit. a ustawy, przez małego podatnika rozumie się podatnika podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro – przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług powstaje:

 1. z dniem otrzymania całości lub części zapłaty w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,
 2. z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1,

– po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę, zwaną dalej „metodą kasową”; otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

Przepis ust. 1 stosuje się do czynności wykonanych w okresie, w którym podatnik stosuje metodę kasową (art. 21 ust. 2 ww. ustawy).

W myśl art. 21 ust. 4 ustawy, mały podatnik traci prawo do rozliczania podatku metodą kasową, począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczył kwotę określoną w art. 2 pkt 25.

Z treści przepisu art. 86 ust. 10e ustawy wynika, że podmiot będący małym podatnikiem stosującym metodę kasową rozliczania podatku, jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabytych towarów i usług w rozliczeniu za kwartał, w którym dokonał za nie zapłaty, przez którą należy rozumieć całkowite lub częściowe uregulowanie należności. Zatem w przypadku uregulowania części należności wynikającej z otrzymanych faktur, podatnik może odliczać podatek naliczony odpowiadający tej części.

Z opisanych okoliczności sprawy wynika, że Spółka do końca 3 kwartału 2014 r. była małym podatnikiem w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy VAT, który rozliczał się metodą kasową, kwartalnie składając deklarację VAT-7K, a następnie na skutek przekroczenia kwoty sprzedaży w 2014 r. równowartości 1.200.000 EUR, z końcem 3-go kwartału 2014 r. Spółka utraciła prawo do stosowania metody kasowej.

W dniu 30 września 2014 r. Spółka zakupiła towary – artykuły elektroniczne. Część ceny (pokrywająca podatek VAT) została zapłacona 30 września 2014 r., a część dopiero w październiku 2014 r.

Wątpliwości Spółki dotyczą ustalenia okresu rozliczeniowego (okresów rozliczeniowych), za który (które) przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie ww. towarów, za które zapłacono w częściach, w różnych okresach rozliczeniowych.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w opisanych fakturach przysługuje Spółce:

 • proporcjonalnie do części zapłaconych faktur – w rozliczeniu za kwartał, w którym dokonano częściowej zapłaty za faktury, tj. w opisanym przypadku w rozliczeniu za 3 kwartał 2014 r. w proporcjonalnej części, odpowiadającej zapłacie uiszczonej we wrześniu 2014 r., a nie – jak wskazano we wniosku – w całości,
 • w pozostałej części – w rozliczeniu za 4 kwartał 2014 r.

Podkreślić należy, że w przedmiotowej sprawie nie ma znaczenia fakt, że część zapłaty dokonana we wrześniu 2014 r. odpowiadała wartości podatku od towarów i usług.

W świetle powyższego, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy, uznano je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.