ITPP1/443-1309a/13/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów/usług związanych z wyposażeniem lokali mieszkalnych, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 6 grudnia 2013 r. (data wpływu 12 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów/usług związanych z wyposażeniem lokali mieszkalnych -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów/usług związanych z wyposażeniem lokali mieszkalnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Grupa Kapitałowa prowadzi działalność deweloperską na rynku polskim. Zgodnie z przyjętym modelem biznesowym działalności Grupy Kapitałowej do poszczególnych inwestycji powołane zostają spółki celowe m.in. Spółka (Wnioskodawca), które odpowiadają za ich realizację.

W ramach aktualnie prowadzonych inwestycji, Wnioskodawca zamierza sprzedawać m.in. lokale mieszkalne, które w myśl przepisów ustawy o VAT zaliczane są do obiektów budowlanych objętych społecznym programem mieszkaniowym przez co ich dostawa, zgodnie z art. 41 ust. 12-12c podlega opodatkowaniu stawką 8% VAT. W celu sprawnego przeprowadzenia inwestycji, Wnioskodawca pozyskał finansowanie, którego koszt (m.in. prowizje, płacone odsetki) stanowi jeden z głównych elementów obciążających wynik Wnioskodawcy i znacząco wpływa na opłacalność całego przedsięwzięcia. Zatem w interesie Wnioskodawcy leży jak najszybsza spłata uzyskanego finansowania aby koszty związane z jego obsługą nie wpływały negatywnie na zwrot z inwestycji. W konsekwencji, w celu zwiększenia rentowności prowadzonego projektu oraz ograniczenia ryzyka utraty płynności finansowej kluczowa dla Wnioskodawcy jest jak najszybsza sprzedaż lokali mieszkalnych w wybudowanych przez niego budynkach. Aby uatrakcyjnić swoją ofertę i wyróżnić ją na rynku Wnioskodawca planuje wprowadzenie do sprzedaży lokali mieszkalnych w stanie wykończonym „pod klucz”. Klient będzie miał wpływ na zakres i standard tego wykończenia, które będzie realizowane według uzgodnionych z nim wcześniej wymagań.

Wyjątkowo tylko w przypadku lokali pokazowych klient nie będzie miał wpływu na zakres i standard wykończenia, gdyż będzie on wcześniej zdefiniowany przez Wnioskodawcę. Zmianie w ofercie towarzyszyć będzie kampania marketingowa, mająca na celu zachęcenie klientów do nabywania lokali mieszkalnych od Wnioskodawcy. Jednym z elementów planowanej strategii marketingowej Wnioskodawcy będzie możliwość nabycia przez kontrahentów wykończenia i wyposażenia mieszkania po preferencyjnej cenie (np.za 1 zł netto).

Oferowany przez Wnioskodawcę pakiet wykończenia lokali zawierać będzie w szczególności malowanie pomieszczeń, ułożenie podłóg, zamontowanie drzwi wewnętrznych, wykończenie łazienek (położenie glazury, terakoty, armatury i tzw. biały montaż), kuchni (zlewozmywak i bateria), instalację, oświetlenia itp. Ponadto, lokale wyposażane będą w elementy trwale związane z bryłą lokalu, takie jak: trwała zabudowa kuchenna wraz ze sprzętem AGD, zabudowa garderobiana, trwale zamontowane meble łazienkowe, pralka, suszarka, etc. Sporadycznie w skład takiego wyposażenia mogą wchodzić m.in. meble pokojowe, tj. kanapa, łóżko, regały, szafy wolnostojące, oświetlenie itp.

Wnioskodawca zaznaczył, że ostateczna cena za wykończenie i wyposażenie mieszkania może różnić się w zależności m.in. od wybranego przez klienta standardu. Dodatkowo, w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb klientów, oferowane przez Wnioskodawcę wyposażenie oraz wykończenie mieszkania może w poszczególnych przypadkach różnić się od siebie.

Wnioskodawca podkreślił również, że z promocji będą mogli skorzystać jedynie klienci, którzy spełnią określone w regulaminie warunki.

Klienci uprawnieni do korzystania z promocji nie będą podmiotami powiązanymi z Wnioskodawcą w rozumieniu art. 32 ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów/usług związanych z wyposażeniem lokali mieszkalnych, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego...

Zdaniem Wnioskodawcy, przy nabyciu towarów/usług związanych z wykonaniem wyposażenia i wykończenia lokali mieszkalnych, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego przysługiwać będzie mu prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje zasadniczo prawo od obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w zakresie i z zastrzeżeniami przepisów ustawy o VAT. Z powyższego wynika, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego, o ile spełniona jest przesłanka związku dokonanych zakupów z prowadzoną opodatkowaną działalnością gospodarczą. Zdaniem Wnioskodawcy, oczywistym jest, że w opisanej w zdarzeniu przyszłym sytuacji Wnioskodawca będzie nabywał towary i usługi w celu ich sprzedaży swoim klientom, a więc wykonania czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W opinii Wnioskodawcy, bez znaczenia pozostaje fakt, iż w danej sytuacji wyposażenie i wykończenie mieszkania zostanie przez Wnioskodawcę sprzedane po cenie promocyjnej.

Wnioskodawca podkreślił również, że stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji z dnia 6 maja 2011 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPP2/443-230/11/CzP, w którym organ podatkowy stwierdził, że: „ustawa o VAT nie przewiduje bowiem regulacji, które ograniczałyby zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z tym, że podatnik dokonuje sprzedaży towarów po cenach promocyjnych. W konsekwencji powyższego, stosownie do treści art. 86 ust. 1 ustawy, Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów nabywanych w celu ich dalszej odsprzedaży tj. wykorzystania do czynności opodatkowanych”.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, przysługiwać będzie mu prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów/usług związanych z wykonaniem wyposażenia i wykończenia lokali mieszkalnych, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Powyższy przepis wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tj. do czynności zwolnionych od podatku lub nie podlegających temu podatkowi.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4 (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT).

Wskazać należy, iż przepis ten (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy), na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2013 r. poz. 35), z dniem 1 stycznia 2014 r., otrzymuje brzmienie: „kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług”.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że skoro - jak wskazano we wniosku - nabywane przez Spółkę towary/usługi dotyczące wyposażenia lokali mieszkalnych mają związek wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną, to na podstawie - art. 86 ust. 1 ustawy Spółka będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących ich poniesienie, pod warunkiem niezaistnienia okoliczności ograniczających to prawo, określonych w art. 88 ustawy.

Końcowo należy wskazać, że w kwestii objętej pytaniem w zakresie potwierdzenia czy ustalona cena, dotycząca promocyjnej sprzedaży wykończenia i wyposażenia lokali mieszkalnych, stanowi podstawę opodatkowania zostało wydane postanowienie znak:ITPP1/443-1309b/13/MS.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.