ITPP1/443-1262/14/BK | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca w odniesieniu do zrealizowanego projektu ma możliwość odzyskania kosztu podatku VAT?
ITPP1/443-1262/14/BKinterpretacja indywidualna
  1. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2014 r. (data wpływu 14 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Powiat zrealizował zadanie, którego efektem jest wybudowana droga o długości 1,760 km z nawierzchni MMA. Realizacja zadania wymagała poniesienia kosztów w tym kwalifikowanych. Wydatki kwalifikowane są w 70% zrefundowane przez Instytucję zarządzającą tj. Urząd Marszałkowski w..... Wydatkami kwalifikowanymi są wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski, badanie techniczne, promocje, kompensacje nasadzeń oraz audyt. Wydatki niekwalifikowane zostały poniesione na analizę ekonomiczną osiągnięć wskaźników, dokumentację, studium wykonalności, operat wodno-prawny. Przedmiotowa droga będzie stanowiła majątek Powiatu, który zapewni trwałość projektu przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia rzeczowego projektu. Projekt nie generuje dochodu. Na drodze nie ma przewidzianych płatnych miejsc parkingowych. Nie planuje się też świadczenia jakichkolwiek płatnych usług. Nie przewiduje się zatem prowadzenia czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Wydatki związane z realizacją projektu dokonywane były zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Płatnikiem wszystkich faktur był Powiat. Powiat nie posiada jakichkolwiek możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT naliczonego w ramach realizowanego projektu. Powiat nie jest „płatnikiem VAT” na podstawie art. 15 ust. 6 oraz art. 1 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W momencie złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego złożono także pisemne oświadczenie, że zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu nie ma możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT. Środki z EFRR przyznane na realizację tego projektu nie są środkami, o których mowa w rozdziale 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca w odniesieniu do zrealizowanego projektu ma możliwość odzyskania kosztu podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizując zadania publiczne w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług, gdyż nie dokonuje zakupów (sprzedaży) związanych z czynnościami opodatkowanymi. Korzystanie z efektów projektu będzie nieodpłatne, w związku z tym zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług projekt nie będzie wykorzystywany do sprzedaży opodatkowanej. Powiat oraz urząd obsługujący ten organ realizuje zadanie nałożone odrębnymi przepisami prawa, a zakupy towarów i usług w ramach zrealizowanej inwestycji nie są bezpośrednio związane z czynnościami opodatkowanymi. Powiat przystępując do inwestycji wykonał jedynie czynności w ramach zadań własnych, a takie czynności są „zwolnione od podatku” i pozbawiają Powiat prawa do odliczenia i tym samym podatek zostaje zaliczony do kosztów kwalifikowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
ITPP1/443-1207/14/BK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.