ITPP1/443-1115/13/BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją przedmiotowej operacji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2013 r. (data wpływu 28 października 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „...”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2013 r. został złożony wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zrealizował projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, polegający na zakupie maszyn, urządzeń i wyposażenia szkoły na potrzeby dydaktyczne oraz robót budowlanych na potrzeby poprawy jakości infrastruktury szkoły. W projekcie podatek VAT od zakupionych towarów i usług był kosztem kwalifikowanym. Wnioskodawca jako jednostka budżetowa jest podatnikiem VAT z tytułu:

  • wynajmu i udostępniania pomieszczeń należących do szkoły – przychody z tytułu najmu odprowadzane są na rachunek Skarbu Państwa, natomiast VAT należny w całości przekazywany jest na rachunek urzędu skarbowego,
  • z tytułu żywienia uczniów, które jest zwolnione z podatku,
  • z tytułu usług stołówkowych świadczonych przez szkołę na rzecz swoich wychowanków.

W tym zakresie usługi stołówkowe traktowane są jako świadczenie zwolnione od podatku w zakresie edukacji („zwolnienie od podatku wynika z art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy”).

Realizowany projekt pn: „....” obejmował:

  • wykonanie remontu w budynkach dydaktycznych,
  • zagospodarowanie terenu,
  • zakup maszyn i urządzeń służących celom dydaktycznym,
  • wykonanie dokumentacji technicznej.

Dokonanie powyższych zakupów nie ma związku czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Z efektów projektu będzie korzystać nieodpłatnie młodzież szkolna. W wyniku realizacji projektu beneficjent nie osiągnie żadnych przychodów. Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. Realizacja projektu nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną. W świetle art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów usług oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur związanych z realizacją projektu. Podatek ten będzie kosztem kwalifikowanym projektu, gdyż nie zachodzi związek nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku w zakresie realizacji projektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją przedmiotowej operacji...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania podatku od wydatków poniesionych w ramach projektu inwestycyjnego dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego uregulowania wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione jednocześnie warunki: odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

W rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 247 ze zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzenia.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca, zrealizował projekt pn. „...”. Wydatki na realizację ww. projektu nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że skoro jak wskazano realizacja projektu nie będzie miała związku z czynnościami opodatkowanymi świadczonymi przez Wnioskodawcę (najem pomieszczeń należących do szkoły) – z jego efektów korzystać będzie nieodpłatnie młodzież szkolna to Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację przedmiotowego projektu. Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, ponieważ kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.