ITPP1/443-1107/14/MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy w związku z nabyciem usługi wsparcia Promocji od Podwykonawcy, Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.) uzupełnionym w dniach 17 listopada i 8 grudnia 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie usług „wsparcia promocji” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniach 17 listopada i 8 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie usług „wsparcia promocji”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Grupa Kapitałowa P. prowadzi działalność deweloperską na rynku polskim. Zgodnie z przyjętym modelem biznesowym działalności Grupy do większości inwestycji powołane zostają spółki celowe, m.in. Wnioskodawca, które odpowiadają za ich realizację. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT).

W ramach aktualnie prowadzonych inwestycji, Wnioskodawca zamierza sprzedawać m.in. lokale mieszkalne, które w myśl przepisów ustawy o VAT zaliczane są do obiektów budowlanych objętych społecznym programem mieszkaniowym przez co ich dostawa, zgodnie z art. 41 ust. 12-12c ustawy podlega opodatkowaniu stawką VAT 8%.

W celu sprawnego przeprowadzenia inwestycji, Wnioskodawca pozyskał finansowanie, którego koszt (m.in. prowizje, płacone odsetki) stanowi jeden z głównych elementów obciążających wynik Wnioskodawcy i znacząco wpływający na opłacalność całego przedsięwzięcia. Zatem w interesie Wnioskodawcy leży jak najszybsza spłata uzyskanego finansowania, aby koszty związane z jego obsługą nie wpływały negatywnie na zwrot z inwestycji.

W konsekwencji, w celu zwiększenia rentowności prowadzonego projektu oraz ograniczenia ryzyka utraty płynności finansowej kluczowa dla Wnioskodawcy jest jak najszybsza sprzedaż lokali mieszkalnych w wybudowanych przez niego budynkach.

Aby uatrakcyjnić swoją ofertę oraz zachęcić klientów do nabywania lokali mieszkalnych, Wnioskodawca zamierza zorganizować promocję – kampanię marketingową (dalej: Promocja), której elementem będzie możliwość nabycia przez klientów nabywających lokale mieszkalne usługi wykończenia po preferencyjnej cenie (np. za 1 zł netto). Promocja będzie regulowana w opracowanym przez Wnioskodawcę regulaminie określającym warunki zakupu przez klienta wykończenia w preferencyjnej cenie, okres obowiązywania promocji itp.

W celu realizacji Promocji, Wnioskodawca zamierza podpisać umowę o współpracy handlowej ze współpracującym z nią wyspecjalizowanym w zakresie wykańczania lokali podmiotem lub podmiotami (dalej: Podwykonawca). Podwykonawca będzie świadczył na rzecz Wnioskodawcy usługę wsparcia Promocji, w ramach której będzie oferował klientom Wnioskodawcy nabywającym od niego lokale mieszkalne usługi wykończenia mieszkania po preferencyjnej cenie. Z tytułu świadczenia usługi wsparcia Promocji na rzecz Wnioskodawcy, Podwykonawca będzie otrzymywał od Wnioskodawcy wynagrodzenie oraz będzie wystawiał na niego faktury VAT. Wynagrodzenie to będzie uzależnione od zakresu wsparcia Promocji. W skład usługi wsparcia Promocji wchodzić będą następujące czynności:

  • przygotowanie dla klientów Wnioskodawcy oferty prezentującej możliwe wykończenia i dostępne wyposażenie;
  • zaoferowanie klientom Wnioskodawcy preferencyjnej ceny wykończenia wraz z wyposażeniem, zgodnego z założeniami Promocji (np. 1 zł netto);
  • doradzanie klientom Wnioskodawcy w zakresie wykończenia i wyposażenia;
  • przygotowanie projektu wykończenia;
  • wykonanie wykończenia lokalu mieszkalnego nabytego przez klienta od Wnioskodawcy oraz dostawa wyposażenia przy czym dla poszczególnych lokali standard wykończenia i wyposażenia może się różnić.

Równocześnie, w ramach wykonywania usługi wsparcia Promocji, Podwykonawca będzie podejmować szczególne starania w celu zwiększenia sprzedaży lokali mieszkaniowych Wnioskodawcy (np. umieszczanie logo P. na swojej stronie i na swoich materiałach drukowanych, itp.). Czynności wykonywane przez Podwykonawcę mają bowiem na celu zachęcenie i zmotywowanie potencjalnych klientów do nabywania lokali mieszkalnych z oferty Wnioskodawcy.

Celem nabycia przez Wnioskodawcę usługi wsparcia Promocji od Podwykonawcy jest zwiększenie atrakcyjności oferty Wnioskodawcy, poprzez dostosowanie jej do bieżących potrzeb klientów i zaoferowanie im preferencyjnej ceny za wykończenie. Dzięki usługom nabywanym od Podwykonawcy oferta Wnioskodawcy stanie się bardziej kompleksowa, przez co Wnioskodawca liczy na większe zainteresowanie oraz szybszą sprzedaż dostępnych lokali mieszkalnych.

W ramach wykończenia lokali mieszkalnych nabytych od Wnioskodawcy, Podwykonawca oferować będzie w szczególności malowanie pomieszczeń, ułożenie podłóg, zamontowanie drzwi wewnętrznych, wykończenie łazienek (położenie glazury, terakoty, armatury i tzw. białego montażu), kuchni (zlewozmywak i bateria), instalację oświetlenia trwale związanego z bryłą lokalu etc. Ponadto, Podwykonawca może zapewnić również wyposażenie mieszkań, które będzie obejmować elementy trwale związane z bryłą lokalu, takie jak: trwała zabudowa kuchenna wraz ze sprzętem AGD, zabudowa garderobiana, trwale zamontowane meble łazienkowe, pralka, suszarka, etc. Sporadycznie w skład takiego wyposażenia mogą wchodzić również m.in. meble pokojowe, tj. kanapa, łóżko, regały, szafy wolnostojące, oświetlenie, etc.

Z tytułu usługi wykończenia mieszkania (czy też dodatkowo dostawy wyposażenia) Podwykonawca będzie wystawiał fakturę na rzecz nabywcy lokalu mieszkalnego na kwotę wyrażającą preferencyjną cenę (np. 1 zł netto + VAT). Klienci uprawnieni do korzystania z Promocji nie będą podmiotami powiązanymi z Wnioskodawcą ani z Podwykonawcą w rozumieniu art. 32 ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z nabyciem usługi wsparcia Promocji od Podwykonawcy, Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, jest on uprawniony do obniżenia podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez Podwykonawcę tytułem świadczenia usług wsparcia Promocji.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast, jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z pewnymi zastrzeżeniami niemającymi zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Jednocześnie, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje pod warunkiem spełnienia zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych (tzn. takich, których następstwem będzie określenie podatku należnego czyli powstanie zobowiązania podatkowego) oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zatem przede wszystkim bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego, nie ulega wątpliwości, że w przedstawionej sytuacji Wnioskodawca będzie nabywał usługi wsparcia Promocji w celu wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT - sprzedaży lokali mieszkalnych. Bez wątpienia istnieje bowiem związek między nabywanymi przez Wnioskodawcę usługami wsparcia Promocji, a prowadzoną sprzedażą lokali mieszkalnych, która jest czynnością opodatkowaną VAT. Nabywane usługi wsparcia Promocji mają bowiem na celu uatrakcyjnienie oferty Wnioskodawcy, co przekładać ma się na przyspieszenie i zwiększenie sprzedaży lokali mieszkalnych oferowanych przez Wnioskodawcę.

Zatem, z uwagi na związek wydatków na zakup usług wsparcia Promocji z czynnościami opodatkowanymi, zdaniem Wnioskodawcy, jest on uprawniony do obniżenia podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez Podwykonawcę tytułem świadczenia tych usług.

Możliwość odliczenia VAT od wydatków na promocję została potwierdzona m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 września 2013 r., znak IPPP3/443-602/13-4/JK, w której zostało potwierdzone, że w związku z nabyciem Usługi Sprzedaży Promocyjnej polegającej na zobowiązaniu się Odbiorców do obniżenia cen sprzedaży Produktów stosowanych przez nich względem ostatecznego klienta (indywidualnego lub pośrednika), Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego zawartego w fakturach wystawionych przez Odbiorców.

Ponadto, prawo do odliczenia VAT zostało potwierdzone np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 marca 2008 r. znak IBPP2/443-3/08/EJ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie wskazać należy, że przedmiotem interpretacji jest wyłącznie zagadnienie związane z odliczeniem podatku naliczonego z tytułu usług „wsparcia promocji”. Natomiast przedmiotem rozstrzygnięcia nie jest ocena sposobu kalkulacji wynagrodzenia z tytułu świadczenia tych usług.

Należy bowiem zauważyć, że jedynie właściwy organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej jest uprawniony do badania stanu faktycznego danej sprawy w prowadzonym w tym zakresie postępowaniu oraz oceny ewentualnej pozorności czynności mających na celu uzyskanie korzyści podatkowych.

Końcowo zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.