ITPP1/443-1041/14/BK | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu.
ITPP1/443-1041/14/BKinterpretacja indywidualna
  1. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „......”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Powiat wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa .....jako instytucji zarządzającej Programem Operacyjnym ... na lata 2007-2013 z wnioskiem o dofinansowanie projektu „........”. Projekt zakwalifikowano do dofinansowania. Realizatorem działania są:

  • Starostwo Powiatowe w...,
  • Powiatowy Zarząd Dróg w ....- powiatowa jednostka organizacyjna, powołana do zarządzania drogami powiatowymi. Efektem realizacji zadania będzie: wybudowanie 0,91 km nowej drogi oraz 2 skrzyżowań typu rondo, wybudowanie 6 sztuk azyli bezpieczeństwa, wybudowanie 10 przejść dla pieszych, 27 sztuk punktów oświetleniowych plus 2 sztuki kandelabrów, wybudowanie 1346 m ścieżek rowerowych, 1885 m chodników, długość wybudowanej kanalizacji deszczowej to 970 m, a wodociągowej to 276 m. Realizacja zadania wymaga poniesienia kosztów, w tym kwalifikowanych. Wydatki kwalifikowane są w 66,37% zrefundowane przez instytucję zarządzającą RPO ... . Wydatkami kwalifikowanymi w ramach projektu są wydatki na: roboty budowlano-montażowe, inżyniera kontraktu, audyt zewnętrzny, promocje – roboty budowlane, promocje – inżyniera kontraktu. Po zakończeniu realizacji projektu właścicielem inwestycji drogowej będzie Powiat ..., który zapewni trwałość projektu przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia projektu. Wszystkie wydatki związane z realizacją projektu dokonywane są zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz ustawą o finansach publicznych w zakresie obowiązywania ww. ustaw. Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 7.911.154,39 zł. Płatnikiem wszystkich faktur jest Powiatowy Zarząd Dróg w .....– jednostka organizacyjna Powiatu. Wnioskodawca nie posiada jakichkolwiek możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT naliczonego w ramach realizowanego projektu. Wnioskodawca nie jest „ płatnikiem ” VAT na podstawie art. 15 ust. 6 oraz „ art. 1 ust. 2 ” ustawy o podatku od towarów i usług. W 2013 r. NSA w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę (I FPS 1/13) o następującej treści : „ w świetle art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami podatku od towarów i usług ”. Obecnie istniałaby możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego przez powiat, który jest zawarty w fakturach zakupu w jednostce, jeśli Wnioskodawca przygotuje dla powiatu cząstkową deklarację VAT-7. Nie ma jednak ostatecznego stanowiska Ministra Finansów w tej sprawie. Dlatego do dnia dzisiejszego Wnioskodawca działa w oparciu o przepisy ustawy przedstawione w stanie faktycznym.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca realizując zadanie Powiatu ....o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych „......”, może odliczyć podatek naliczony od zakupów związanych z realizacją wyżej opisanego zadania...

Zdaniem Wnioskodawcy, Powiatowy Zarząd Dróg ......realizując zadania publiczne w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług, gdyż nie dokonuje zakupów (sprzedaży) związanych z czynnościami opodatkowanymi. Korzystanie z efektów projektu będzie nieodpłatne, w związku z tym zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług projekt nie będzie wykorzystywany do sprzedaży opodatkowanej. Ponadto nie ma zastosowania rozdział 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Nawet jeśli Minister Finansów wyda ostateczną interpretację w związku z wyżej przytoczoną uchwałą NSA, gdzie potencjalnie Powiat .....mógłby w jakiejś części skorzystać z podatku VAT, to prawo nie działa wstecz, ta konkretna uchwała NSA działa tylko w przyszłość, a ponadto Minister Finansów stwierdził w komunikacie, że „nie będą kwestionowane dotychczasowe rozliczenia gminnych jednostek budżetowych jako podatników VAT”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ze złożonego wniosku wynika, że Powiat wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o dofinansowanie projektu „..........”. Realizatorem zadania jest Wnioskodawca – powiatowa jednostka organizacyjna powołana do zarządzania drogami powiatowymi. Efektem realizowanej inwestycji będzie wybudowanie 0,91 km nowej drogi oraz 2 skrzyżowań typu rondo, wybudowanie 6 sztuk azyli bezpieczeństwa, wybudowanie 10 przejść dla pieszych, 27 sztuk punktów oświetleniowych plus 2 sztuki kandelabrów, wybudowanie 1346 m ścieżek rowerowych, 1885 m chodników, długość wybudowanej kanalizacji deszczowej to 970 m, a wodociągowej to 276 m. Droga stanowi majątek Powiatu. Płatnikiem wszystkich faktur jest Wnioskodawca.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy, stwierdzić należy, że w odniesieniu do przedmiotowego zadania nie znajdzie zastosowania art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż – jak wskazano wyżej – obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jednym z podstawowych warunków jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów dokonanych przez podatnika z wykonanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi. Wobec powyższego – jak słusznie wskazano - Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na realizację zadania.

Wskazać należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji była wyłącznie kwestia objęta pytaniem, natomiast nie podlegały ocenie wnioski płynące z powołanej przez Wnioskodawcę uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r. sygn. akt I FPS 1/13 gdyż nie było to przedmiotem zapytania.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
IPPP2/443-1136/14-3/KOM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.