IPTPP4/4512-71/15-4/OS | Interpretacja indywidualna

Prawo do częściowego odliczenia.
IPTPP4/4512-71/15-4/OSinterpretacja indywidualna
 1. czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług
 2. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 4 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu 30 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących budowy/przebudowy:

 • Wieloprzewodowego tunelu kablowego (technologicznego),
 • Kiosku w Pawilonie A (budynku toalety publicznej),
 • Pawilonu B2 (budynek usługowy),
 • Pawilonu C (budynek usługowy),
 • Infrastruktury wod.-kan.,
 • Przyłączy i złączy kablowe,
 • Wiat przystankowych
 • jest prawidłowe,
 • Placu,
 • jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących budowy/przebudowy:

 • Wieloprzewodowego tunelu kablowego (technologicznego),
 • Kiosku w Pawilonie A (budynku toalety publicznej),
 • Pawilonu B2 (budynek usługowy),
 • Pawilonu C (budynek usługowy),
 • Infrastruktury wod.-kan.,
 • Przyłączy i złączy kablowe,
 • Wiat przystankowych,
 • Placu.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu 30 kwietnia 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina - Miasto (dalej: gmina lub wnioskodawca), jako jednostka samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną, ponadto jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Gmina zrealizowała przebudowę płyty Placu w ramach projektu „...” (dalej: inwestycja lub zadanie). Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podstawowe informacje:

 • Teren na którym została zrealizowana inwestycja jest własnością Gminy-Miasto;
 • Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku ze zrealizowanym zadaniem inwestycyjnym były wystawiane na Gminę - Miasto;
 • Wnioskodawca otrzymywał faktury zakupu towarów i usług od 2012 w związku z przedmiotową inwestycją, w stosunku do których oczekuje interpretacji w zakresie odliczenia podatku od towarów i usług;
 • Przedmiotowa inwestycja została oddana do użytkowania - pozwolenie na użytkowanie budynków zostało wydane w dniu 31.12.2014r.- DECYZJA (decyzja stała się ostateczna w dniu 15.01.2015r.), w pozostałym zakresie Gmina - Miasto złożyła zawiadomienia o zakończeniu przebudowy. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nie wniósł sprzeciwu odnośnie przystąpienia do użytkowania przebudowanej infrastruktury - z dnia 31.12.2014r. Niemniej jednak ostatnia płatność została dokonana w miesiącu styczniu 2015 r. Nakłady inwestycyjne zostaną rozliczone na koniec miesiąca stycznia 2015 r,
 • Inwestycja stanowi środek trwały o wartości powyżej 15 000,00 zł podlegający amortyzacji, na podstawie przepisów o podatku dochodowym.

W wyniku realizacji projektu powstała następująca infrastruktura:

 1. Ulica Plac

Ulica Plac położona jest na działkach w obrębie ....: 130/1, 130/3, 130/5 w związku z dokonanym podziałem w trakcie realizacji inwestycji, z działki 130 zostały wyodrębnione działka 130/3 na której zlokalizowana jest droga publiczna, działki 130/1,130/5 na których jest zlokalizowana droga wewnętrzna.

Podział miał na celu umożliwienie udostępnienia centralnej powierzchni placu oraz ogródków letnich na zasadach dzierżawy, o których mowa w punkcie 2.

Koszty obejmują: projekt organizacji ruchu na czas budowy, rozbiórki obiektów budowlanych, roboty drogowe, oznakowanie drogowe, zieleń.

Wnioskodawca nie zamierza wykorzystywać w ww. punkcie nabytych towarów i usług do czynności: opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

 1. Plac

Plac zlokalizowany jest na działkach w obrębie ....: 130/2 na której zlokalizowane są ogródki letnie oraz 130/4 zabudowana budynkami i na której zlokalizowana jest powierzchnia w centralnej części przeznaczona pod dzierżawę. Koszty obejmują: rozbiórki obiektów budowlanych, roboty drogowe, przyłącza.

Centralna część placu przeznaczona jest pod dzierżawę okazjonalną w różnych terminach i w różnych jego częściach, w zależności od potrzeb. Teren przeznaczony jest na organizację wszelkich imprez masowych, kulturalnych, wydarzeń artystycznych, udostępnienie powierzchni pod kiermasze itp. Teren jest w pełni przygotowany pod obsługę sceny. Wnioskodawca zamierza wykorzystywać w ww. punkcie nabyte towary i usługi do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług i czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

 1. Wieloprzewodowy tunel kablowy (technologiczny).

Budowa wieloprzewodowego tunelu kablowego (technologicznego) wynika z przyjętego rozwiązania projektowego.

Celem budowy tunelu było udostępnienie przestrzeni dla gestorów sieci przebiegających przez przebudowywany Plac, ułatwienie eksploatacji i zapobieżenie ewentualnym uszkodzeniom nowej nawierzchni w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii. W tunelu znajdują się następujące sieci: teletechniczna, elektroenergetyczna, wodociągowa oraz gazociąg.

Koszty obejmują: prace budowlane związane z budową tunelu, przebudowę gazociągu, przyłączy w wyniku przełożenia sieci do tunelu, przebudowa sieci telekomunikacyjnych - w wyniku przełożenia sieci do tunelu; instalacje wewnętrzne: instalację elektryczną (do wentylacji, ogrzewania i oświetlenia), wentylacja nawiewno-wywiewna, system kontroli dostępu, system detekcji metanu, przyłącza.

Przestrzeń tunelu została odpłatnie udostępniona gestorom sieci.

Wnioskodawca zamierza wykorzystywać w ww. punkcie nabyte towary i usługi do czynności: opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

 1. Fontanna (złożenie wodne)

Złożenie wodne tworzą odkryte i zakryte niecki wbudowane w posadzkę płyty placu.

Koszty obejmują: roboty budowlano - montażowe oraz oświetlenie krawędziowe niecek (LED).

Wnioskodawca nie zamierza wykorzystywać w ww. punkcie nabytych towarów i usług do czynności: opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

 1. Maszynownia A fontanny (zachód) - wejście w pobliżu bud. B1, włazy żeliwne.

Koszty obejmują: Instalacje techniczne zespołu fontann, w tym: układ tworzenia obrazu wody (obieg dysz Komet I, obieg dysz Komet II, obieg dysz Komet III, obieg dysz Jumping Jet Flash), układ filtracyjny, układ uzdatniania wody, układ przelewów i odpływów zimowych, układ zasilania w wodę, wentylacja komory maszynowni, oświetlenie maszynowni i instalacja uziemiająca, konstrukcja maszynowni i zbiornika.

Wnioskodawca nie zamierza wykorzystywać w ww. punkcie nabytych towarów i usług do czynności: opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

 1. Pawilon A (budynek toalety publicznej, kiosk)

Koszty obejmują: roboty ziemne, fundamenty, warstwa konstrukcyjna pod płytą żelbetową, warstwa konstrukcyjna na płycie żelbetowej, konstrukcja parteru wraz ze stropem, dach; elewacje, pergole, żaluzje, konstrukcja pod oświetlenie elewacyjne, wykończenie ścian wewnętrznych, wykończenie sufitów, wykończenie posadzek, stolarka i ślusarka, wyposażenie, instalacje: wodna, sanitarna, c.o., gazowa, elektryczna i wentylacja. Kiosk zlokalizowany w budynku przeznaczony jest pod najem.

Wnioskodawca zamierza wykorzystywać w ww. punkcie tylko część nabytych towarów i usług do czynności: opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

 1. Pawilon B1 (Budynek Informacji Turystycznej)

Koszty obejmują: roboty ziemne, fundamenty, warstwa konstrukcyjna pod płytą żelbetową, warstwa konstrukcyjna na płycie żelbetowej, konstrukcja parteru wraz ze stropem, dach; elewacje, pergole, żaluzje, konstrukcja pod oświetlenie elewacyjne, wykończenie ścian wewnętrznych, wykończenie sufitów, wykończenie posadzek, stolarka i ślusarka; wyposażenie; instalacje: wodna, sanitarna, c.o., gazowa, elektryczna.

Wnioskodawca nie zamierza wykorzystywać w ww. punkcie nabytych towarów i usług do czynności: opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

 1. Pawilon B2 (budynek usługowy)

Koszty obejmują: roboty ziemne, fundamenty, warstwa konstrukcyjna pod płytą żelbetową, warstwa konstrukcyjna na płycie żelbetowej, konstrukcja parteru wraz ze stropem, dach, elewacje, pergole, żaluzje, konstrukcja pod oświetlenie elewacyjne, wykończenie ścian wewnętrznych, wykończenie sufitów, wykończenie posadzek, stolarka i ślusarka; wyposażenie, instalacje: wodna, sanitarna, c.o., gazowa, elektryczna

Wnioskodawca zamierza wykorzystywać w ww. punkcie nabyte towary i usługi do czynności: opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

 1. Pawilon C (budynek usługowy)

Koszty obejmują: roboty ziemne, fundamenty, warstwa konstrukcyjna pod płytą żelbetową, warstwa konstrukcyjna na płycie żelbetowej, konstrukcja parteru wraz ze stropem, dach, elewacje, pergole, żaluzje, konstrukcja pod oświetlenie elewacyjne, wykończenie ścian wewnętrznych, wykończenie sufitów, wykończenie posadzek, stolarka i ślusarka; wyposażenie, instalacje: wodna, sanitarna, c.o., gazowa, elektryczna

Wnioskodawca zamierza wykorzystywać w ww. punkcie nabyte towary i usługi do czynności: opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

 1. Elementy małej architektury

Na elementy małej architektury składają się: murki o trzonie żelbetowym obłożone płytami granitowymi wraz z siedziskami z drzewa egzotycznego, siedziska z drewna egzotycznego na profilu ze stali kwasoodpornej, kosze na śmieci, podpory rowerowe.

Koszty obejmują wszystkie prace związane z zakupem, dostawą, montażem oraz pracami budowlanymi i instalacyjnymi związanymi z ww. elementami małej architektury.

Wnioskodawca nie zamierza wykorzystywać w ww. punkcie nabytych towarów i usług do czynności: opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

 1. Przyłącza i złącza kablowe

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne do obowiązków Operatora Sieci Dystrybucyjnej należy budowa przyłączy energetycznych. Niemniej jednak, zostały one uwzględnione w opracowanej dokumentacji projektowej oraz wykonawczej i zrealizowane przez wykonawcę robót tj. ..... w imieniu Beneficjenta (podmiot przyłączany) jako inwestora zastępczego. Realizacja nastąpiła na podstawie i zgodnie z warunkami przyłączenia, wydanymi przez operatora energetycznego na etapie prac projektowych, oraz z zawartymi umowami o przyłączenie poszczególnych elementów/obiektów do sieci dystrybucyjnej, z zastrzeżeniem sprzedaży dokumentacji projektowej oraz przyłączy PGE SA po ich wybudowaniu. Miejscem rozgraniczenia własności sieci elektroenergetycznych PGE S.A. i instalacji podmiotu przyłączanego winno być tzw. złącze kablowe. Koszty obejmują wykonanie przyłączy i złączy kablowo - pomiarowych.

Wnioskodawca zamierza wykorzystywać w ww. punkcie nabyte towary i usługi do czynności: opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

 1. Infrastruktura wod.-kan.

Sieci wodno - kanalizacyjne zlokalizowane na terenie placu i w wielobranżowym tunelu.

Infrastruktura planowana do przekazania aportem do miejskiej spółki prowadzącej działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta.

Wnioskodawca zamierza wykorzystywać w ww. punkcie nabyte towary i usługi do czynności: opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

 1. Maszynownia B fontanny (wschód) - wejście w pobliżu bud. C, włazy żeliwne

Koszty obejmują: instalacje techniczne zespołu fontann, w tym: układ tworzenia obrazu wody (obieg dysz Komet I, obieg dysz Komet II, obieg dysz Komet III, obieg dysz Jumping Jet Flash), układ filtracyjny, układ uzdatniania wody, układ przelewów i odpływów zimowych, układ zasilania w wodę, wentylacja komory maszynowni, oświetlenie maszynowni i instalacja uziemiająca, konstrukcja maszynowni i zbiornika.

 1. Oświetlenie

Koszty obejmują: wykonanie sieci kablowej oświetlenia ulicznego oraz uzupełnienie oświetlenia podstawowego: oświetlenie w wiatach przystankowych, oświetlenie zewnętrzne pawilonów, wejść do tunelu, oświetlenie murków przy siedziskach, kostka LED zamontowana w płycie. Oświetlenie podstawowe /w pasach drogowych/.

Wnioskodawca nie zamierza wykorzystywać z punktów 13-14 nabytych towarów i usług do czynności: opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

 1. Parkometry na baterie słoneczne

Wnioskodawca nie zamierza wykorzystywać w ww. punkcie nabytych towarów i usług do czynności: opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

 1. Wiaty przystankowe

Wiaty przystankowe stanowią część infrastruktury przystanków komunikacyjnych udostępnianych odpłatnie przez Gminę operatorowi publicznego transportu zbiorowego i przewoźnikom, na podstawie umów cywilnoprawnych.

Operator i przewoźnicy wnoszą opłatę w wysokości 0,05 zł (w tym podatek VAT 23%), za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. Zgodnie z otrzymaną interpretacją indywidualną Ministra Finansów sygn. ia 24 stycznia 2014 roku, Gmina odpłatnie udostępniając przystanki komunikacyjne przewoźnikom działa jako podatnik, podatku od towarów i usług i w związku z powyższym przedmiotowa czynność podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT23%.

Wnioskodawca zamierza wykorzystywać w ww. punkcie nabyte towary i usługi do czynności: opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

 1. Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych

Koszty przebudowanych urządzeń elektroenergetycznych stanowiących majątek PGE S. A. w związku z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi, w szczególności budową tunelu zostaną przekazane do właściciela. Wnioskodawca nie zamierza wykorzystywać w ww. punkcie nabytych towarów i usług do czynności: opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Elementy infrastruktury, w stosunku do których Wnioskodawca oczekuje interpretacji:

 • Plac
 • wieloprzewodowy tunel kablowy (technologiczny),
 • kiosk w Pawilonie A (budynku toalety publicznej)
 • Pawilon B2 (budynek usługowy),
 • Pawilon C (budynek usługowy),
 • infrastruktura wod.-kan.,
 • przyłącza i złącza kablowe,
 • wiaty przystankowe.

Wnioskodawca w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego dokonał częściowego pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur na budowę/przebudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Natomiast w pozostałym zakresie Wnioskodawca zamierza dokonać pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wytworzenia pozostałej Infrastruktury, poprzez sporządzenie korekt deklaracji VAT-7za poprzednie okresy.

W uzupełnieniu z dnia 30 kwietnia 2015 r. Wnioskodawca wskazał, iż:

 1. W odpowiedzi na pytanie: „Czy wydatki ponoszone na realizację przedmiotowej inwestycji w części dotyczącej przebudowy placu będą wydatkami na wytworzenie nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)...”, Wnioskodawca wskazał, iż w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2011 . Nr 177, poz. 1054, z późniejszymi zmianami), przez wytworzenie nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie. Realizacja przedmiotowej inwestycji w części dotyczącej przebudowy Placu jest budowlą, którą należy zakwalifikować jako obiekt inżynierii lądowej.
 2. Zakresem pytania, dotyczącego inwestycji opisanej w pkt 2 Plac objęte są wydatki na: rozbiórki, roboty drogowe oraz przyłącza do ogródków letnich oraz centralnej części placu, tj. Powierzchni przeznaczonych pod dzierżawę.
 3. Zakresem pytania dotyczącego pkt 2 Plac objęte są wydatki związane zarówno z centralną częścią placu, jaki i ogródkami letnimi zlokalizowanymi na działce 130/2.
 4. Przedmiotem pytania dotyczącego pkt 2 Plac są ogródki letnie zlokalizowane na działce 130/2 oraz centralna część placu na działce 130/4. Przedmiotem pytania dotyczącego inwestycji opisanej w pkt 2 nie są budynki.
 5. Budynki zlokalizowane na działce 130/4 są przedmiotem innego pytania, są wymienione w innych punktach opisu sprawy, to pawilon b2- opisany w pkt 8, pawilon c - opisany w pkt 9, kiosk w pawilonie a - opisany w pkt 6.
 6. Szczegółowy opis dot. Pawilonów znajduje się we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 30-01-2015 r. W innych punktach: pawilon b2 - pkt 8 opisu inwestycji, pawilon c - pkt 9, kiosk w pawilonie a - pkt 6 opisu inwestycji. Wnioskodawca zamierza wykorzystywać w/w budynki do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 7. Wszystkie roboty drogowe wymienione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 30-01-2015 r. składają się na całość robót drogowych zrealizowanych w ramach przedmiotowego projektu. Jednakże roboty drogowe wymienione w poszczególnych pkt opisanej powstałej infrastruktury dotyczą tylko i wyłącznie tegoż zakresu i stanowią ich koszty wytworzenia. Dlatego też, w pkt 2 - opisu stanu faktycznego - Plac, zostały uwzględnione jedynie te, które stanowią koszty wytworzenia centralnej części placu i ogródków letnich. Wobec powyższego nie są to inne roboty drogowe.
 8. Zgodnie z opisem we wniosku w pkt 2 Plac, zostały uwzględnione jedynie te koszty, które stanowią koszty wytworzenia centralnej części placu i ogródków letnich. Wobec powyższego nie są to inne roboty drogowe. Pozostałe roboty drogowe zostały opisane w punkcie 1.
 9. Wszystkie przyłącza wymienione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 30-01-2015 r. Składają się na całość przyłączy zrealizowanych w ramach przedmiotowego projektu. Jednakże przyłącza wymienione w poszczególnych pkt opisanej powstałej infrastruktury dotyczą tylko i wyłącznie tegoż zakresu i stanowią ich koszty wytworzenia. Dlatego też, w pkt 2 - opisu stanu faktycznego - Plac, zostały uwzględnione jedynie te, które stanowią koszty wytworzenia centralnej części placu i ogródków letnich. Wobec powyższego nie są to inne przyłącza.
 10. Zgodnie z opisem we wniosku w pkt 2 Plac, zostały uwzględnione jedynie te koszty, które stanowią koszty wytworzenia centralnej części placu i ogródków letnich. Wobec powyższego nie są to inne przyłącza.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z faktem, iż wybudowana w ramach zadania inwestycyjnego część elementów infrastruktury w tym:

 1. Plac,
 2. Wieloprzewodowy tunel kablowy (technologiczny),
 3. Kiosk w Pawilonie A (budynku toalety publicznej),
 4. Pawilon B2 (budynek usługowy),
 5. Pawilon C (budynek usługowy),
 6. Infrastruktura wod.-kan.,
 7. Przyłącza i złącza kablowe,
 8. Wiaty przystankowe.

- które będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych - Gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących budowy/przebudowy ww. elementów infrastruktury (obiektów)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją zadania przebudowy płyty Placu w ramach projektu „...” oraz w związku faktem, iż Gmina Miasto jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług - Wnioskodawcy przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących przebudowy i budowy tej części elementów infrastruktury, która będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w ciągu 5 lat licząc od początku roku, w którym powstało prawo do odliczenia.

Zdaniem Wnioskodawcy, spełnione są tu warunki umożliwiające odliczenie podatku naliczonego, które wynikają z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, tj. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz dokonywane zakupy towarów i usług mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących budowy/przebudowy:
 • Wieloprzewodowego tunelu kablowego (technologicznego),
 • Kiosku w Pawilonie A (budynku toalety publicznej),
 • Pawilonu B2 (budynek usługowy),
 • Pawilonu C (budynek usługowy),
 • Infrastruktury wod.-kan.,
 • Przyłączy i złączy kablowe,
 • Wiat przystankowych
 • jest prawidłowe,
 • Placu,
 • jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Art. 87 ust. 1 ustawy stanowi, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Stosownie do art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny. Natomiast jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy).

Z kolei art. 86 ust. 13 ustawy, stanowi, iż jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem podatku VAT, zrealizował przebudowę płyty Placu w ramach projektu „...”. Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Teren na którym została zrealizowana inwestycja jest własnością Gminy-Miasto; Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku ze zrealizowanym zadaniem inwestycyjnym były wystawiane na Gminę - Miasto; Wnioskodawca otrzymywał faktury zakupu towarów i usług od 2012 r. Przedmiotowa inwestycja została oddana do użytkowania - pozwolenie na użytkowanie budynków zostało wydane w dniu 31.12.2014r (decyzja stała się ostateczna w dniu 15.01.2015r.), w pozostałym zakresie Gmina - Miasto złożyła zawiadomienia o zakończeniu przebudowy. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nie wniósł sprzeciwu odnośnie przystąpienia do użytkowania przebudowanej infrastruktury z dnia 31.12.2014r. Niemniej jednak ostatnia płatność została dokonana w miesiącu styczniu 2015 r. Nakłady inwestycyjne zostaną rozliczone na koniec miesiąca stycznia 2015 r. Inwestycja stanowi środek trwały o wartości powyżej 15 000,00 zł podlegający amortyzacji, na podstawie przepisów o podatku dochodowym.

Elementy infrastruktury, w stosunku do których Wnioskodawca planuje odliczenia podatku VAT:

 • Plac (Centralna część placu przeznaczona jest pod dzierżawę okazjonalną w różnych terminach i w różnych jego częściach, w zależności od potrzeb. Teren przeznaczony jest na organizację wszelkich imprez masowych, kulturalnych, wydarzeń artystycznych, udostępnienie powierzchni pod kiermasze itp. Teren jest w pełni przygotowany pod obsługę sceny. Wnioskodawca zamierza wykorzystywać w ww. punkcie nabyte towary: usługi do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług i czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Realizacja przedmiotowej inwestycji w części dotyczącej przebudowy Placu jest budowlą, którą należy zakwalifikować jako obiekt inżynierii lądowej i służy wytworzeniu nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14 a ustawy. Zakresem pytania, dotyczącego inwestycji opisanej w pkt 2 Plac objęte są wydatki na: rozbiórki, roboty drogowe oraz przyłącza do ogródków letnich oraz centralnej części placu, tj. Powierzchni przeznaczonych pod dzierżawę. Zakresem pytania dotyczącego pkt 2 Plac objęte są wydatki związane zarówno z centralną częścią placu, jaki i ogródkami letnimi zlokalizowanymi na działce 130/2. Przedmiotem pytania dotyczącego pkt 2 Plac są ogródki letnie zlokalizowane na działce 130/2 oraz centralna część placu na działce 130/4. Przedmiotem pytania dotyczącego inwestycji opisanej w pkt 2 nie są budynki);
 • wieloprzewodowy tunel kablowy (technologiczny), (Wnioskodawca zamierza wykorzystywać w ww. punkcie nabyte towary i usługi do czynności: opodatkowanych podatkiem od towarów i usług);
 • kiosk w Pawilonie A (budynku toalety publicznej) – (Kiosk zlokalizowany w budynku przeznaczony jest pod najem. Wnioskodawca zamierza wykorzystywać w ww. punkcie tylko część nabytych towarów i usług do czynności: opodatkowanych podatkiem od towarów i usług);
 • Pawilon B2 (budynek usługowy) – (Wnioskodawca zamierza wykorzystywać w ww. punkcie nabyte towary i usługi do czynności: opodatkowanych podatkiem od towarów i usług);
 • Pawilon C (budynek usługowy) – (Wnioskodawca zamierza wykorzystywać w ww. punkcie nabyte towary i usługi do czynności: opodatkowanych podatkiem od towarów i usług);
 • infrastruktura wod.-kan., - infrastruktura planowana do przekazania aportem do miejskiej spółki prowadzącej działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta. Wnioskodawca zamierza wykorzystywać w ww. punkcie nabyte towary i usługi do czynności: opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 • przyłącza i złącza kablowe - Wnioskodawca zamierza wykorzystywać w ww. punkcie nabyte towary i usługi do czynności: opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 • wiaty przystankowe - Wiaty przystankowe stanowią część infrastruktury przystanków komunikacyjnych udostępnianych odpłatnie przez Gminę operatorowi publicznego transportu zbiorowego i przewoźnikom, na podstawie umów cywilnoprawnych. Operator i przewoźnicy wnoszą opłatę w wysokości 0,05 zł (w tym podatek VAT 23%), za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. Zgodnie z otrzymaną interpretacją indywidualną Ministra Finansów sygn. IPTPP1/443-886/13-2/MG z dnia 24 stycznia 2014 roku, Gmina odpłatnie udostępniając przystanki komunikacyjne przewoźnikom działa jako podatnik, podatku od towarów i usług i w związku z powyższym przedmiotowa czynność podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT 23%. Wnioskodawca zamierza wykorzystywać w ww. punkcie nabyte towary i usługi do czynności: opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W każdym przypadku należy dokonać więc oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych. Należy zauważyć, że nie zawsze możliwe jest wskazanie na ścisłe powiązanie podatku naliczonego z konkretnymi czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Ważne jest, by związek ten w chwili dokonywania zakupów był oczywisty, a nabyte towary i usługi muszą w sposób niewątpliwy służyć czynnościom opodatkowanym. Okoliczności towarzyszące konkretnej transakcji zakupu towaru lub usługi powinny wskazywać jednoznacznie, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej podatnika, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej lub planowanej przez niego działalności gospodarczej. Co do zasady więc, odliczeniu powinien podlegać taki podatek naliczony, który zawarty jest w cenie towarów nabytych w celu wykonania czynności opodatkowanych.

Zdaniem tut. Organu w stosunku do elementów inwestycji, takich jak: wieloprzewodowy tunel kablowy (technologiczny), kiosk w Pawilonie A (budynku toalety publicznej), Pawilon B2 (budynek usługowy), Pawilon C (budynek usługowy), Infrastruktura wod.-kan., Przyłącza i złącza kablowe, Wiaty przystankowe, które będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących budowy/przebudowy ww. elementów inwestycji, ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją inwestycji będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, oraz Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Prawo do odliczenia podatku Wnioskodawca będzie mógł zrealizować w terminach określonych w art. 86 ust. 10-13 ustawy.

Wobec powyższego oceniając stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać je za prawidłowe.

Natomiast odnośnie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z inwestycją realizowaną na Placu, należy zauważyć, zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisem art. 86 ust. 7b ustawy, w przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, których nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej, podatek naliczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej.

Przy czym przez wytworzenie nieruchomości, stosownie do art. 2 pkt 14a ustawy rozumieć należy wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego, uzupełniają w sposób technicznoprawny regulacje zawarte w art. 90 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to na mocy art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Proporcję, o której mowa w cyt. wyżej ust. 2, na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Art. 90 ust. 4 ustawy stanowi, iż proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Na mocy art. 90 ust. 9a ustawy, przy ustalaniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza się kwoty podatku.

Należy zauważyć, że przepisy art. 90 ust. 1-3 ustawy stanowią implementację art. 173 i art. 174 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.) (poprzednio art. 17 ust. 5 i art. 19 Szóstej dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej - ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EWG) - (Dz. Urz. UE L z dnia 13 czerwca 1977 r. Nr 145 s. 1, z późn. zm.).

W swoim orzecznictwie TSUE w sprawie Portugal Telecom SGPS SA. (C-496/11 26.09.2012 r.) zauważył, że jeżeli towary i usługi są wykorzystywane przez podmiot w celu dokonywania jednocześnie transakcji gospodarczych dających prawo do odliczenia i transakcji gospodarczych niedających prawa do odliczenia, odliczenie jest dopuszczalne jedynie w części VAT, który jest proporcjonalny do kwoty przypadającej na pierwsze transakcje i krajowy organ podatkowy może przewidzieć jedną z metod ustalania prawa do odliczenia wymienionych w rzeczonym art. 17 ust. 5 VI dyrektywy. Jeżeli towary i usługi są jednocześnie wykorzystywane do działalności gospodarczej i działalności niegospodarczej, art. 17 ust. 5 VI dyrektywy nie znajduje zastosowania, a metody odliczenia i podziału są określane przez państwa członkowskie, które przy wykonywaniu tego prawa powinny uwzględniać cel i systematykę VI dyrektywy i w tym celu przewidzieć metodę obliczania rzeczywiście odzwierciedlającą część wydatków faktycznie przypadających odpowiednio na każdy z tych dwóch rodzajów działalności.

Skoro zatem przepis art. 90 ust. 3 ustawy stanowi implementacje art. 17 ust 5 VI dyrektywy (obecnie art. 173 dyrektywy 112) to faktycznie nie może mieć on zastosowania do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT. W konsekwencji należy stwierdzić, że podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT zarówno w części, która jest związana ze sprzedażą zwolnioną, jak również w odniesieniu do tej części, która związana jest z czynnościami będącymi poza systemem VAT.

Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego.

Z uwagi na brzmienie cyt. przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy zauważyć, że obowiązkiem Wnioskodawcy w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Wnioskodawca ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. alokacji podatku do czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej oraz działalności niemającej charakteru gospodarczego (realizacja zadań publiczno-prawnych).

W odniesieniu do stosowanej metody wyodrębnienia podatku wskazać należy, że sposób wyodrębnienia kwot podatku naliczonego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, winien mieć charakter obiektywny, determinowany okolicznościami sprawy. Wybór metody wyodrębnienia kwot podatku naliczonego należy wyłącznie do obowiązków Wnioskodawcy, gdyż metoda takiego wyodrębnienia nie została określona w ustawie, ani w przepisach wykonawczych do ustawy. Ważne jest jedynie by przyjęta metoda stanowiła właściwe odzwierciedlenie odliczenia podatku naliczonego związanego z działalnością gospodarczą opodatkowaną. Jednakże należy podkreślić, iż wyłącznie Wnioskodawca znający specyfikę, organizację i podział pracy w swojej jednostce jest w stanie wyodrębnić część podatku naliczonego, związaną z prowadzoną opodatkowaną działalnością gospodarczą, a nie organ podatkowy w trybie interpretacji indywidualnej.

Wnioskodawca jest zatem zobowiązany do przyjęcia przy odliczeniu podatku VAT naliczonego obiektywnego kryterium (np. klucza inwestycyjnego bądź transakcyjnego) zapewniającego, iż obliczenie proporcji pomiędzy działalnością gospodarczą a działalnością niemającą charakteru gospodarczego będzie obiektywnie odzwierciedlało część wydatków faktycznie przypadającą odpowiednio na każdy z tych rodzajów działalności. Zatem możliwe jest zastosowanie jakiegokolwiek sposobu rozdziału dokonanych zakupów towarów i usług pod warunkiem jednak, że gwarantuje on najdokładniejsze ustalenie kwoty podatku naliczonego do odliczenia (vide: wyrok TSUE w sprawie C-511/10 - pkt 23 i 24 ).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że realizacja przedmiotowej inwestycji dotyczącej przebudowy Placu który jest budowlą, zakwalifikowaną jako obiekt inżynierii lądowej i służy wytworzeniu nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14 a ustawy, będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług i czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT

Wobec powyższego, w celu przeanalizowania prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu przedmiotowych wydatków należy mieć na uwadze unormowania zawarte w art. 86 ust. 7b ustawy.

Cytowany na wstępie przepis art. 86 ust. 7b ustawy reguluje sposób obliczania podatku naliczonego od nabycia bądź wytworzenia nieruchomości (w tym nakładów ponoszonych na nieruchomość) w sytuacji, w której dana nieruchomość ma być używana zarówno na cele działalności gospodarczej, jak i na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością. Niniejsza regulacja ma zastosowanie wówczas, gdy dana nieruchomość (której dotyczy podatek naliczony) nie jest wykorzystywana wyłącznie na cele działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Obejmuje ona sytuacje, w których nieruchomość ma przeznaczenie mieszane, to znaczy jest wykorzystywana zarówno na cele związane z tą działalnością, jak i na inne cele, czyli cele pozostające poza zakresem VAT. Zatem powyższy przepis nakłada obowiązek określenia wysokości udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość została lub zostanie wykorzystana do celów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Unormowanie to ma charakter doprecyzowujący ogólną zasadę w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z nieruchomością stanowiącą majątek przedsiębiorstwa podatnika, wykorzystywaną zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż prowadzona działalność, i jest zgodny z normą prawną wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy.

Przepis ten zobowiązuje zatem podatników do wyodrębnienia części podatku naliczonego związanego z czynnościami niepodlegającymi ustawie o VAT, która w świetle art. 86 ust. 1 nie podlega odliczeniu.

Jak wynika z okoliczności sprawy – wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie Placu, stanowiące wytworzenie nieruchomości, w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy, są wykorzystywane do działalności opodatkowanej i niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym oznacza to, że są wykorzystywane do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza.

W świetle powyższego, Wnioskodawca zobowiązany jest do wyodrębnienia takiej części podatku naliczonego, którą można przypisać prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym, iż ani przepisy ustawy, ani przepisy wykonawcze do ustawy nie zawierają zapisu dotyczącego sposobu wyliczenia tych części można przyjąć różne rozwiązania. Warto nadmienić, iż zastosowane przez Wnioskodawcę metody, czy też sposoby, na podstawie których dokona on wydzielenia odpowiedniej kwoty podatku naliczonego muszą odpowiadać wartościom faktycznym i rzeczywistym. Ciężar rzetelnego ustalenia jaka część realizowanej inwestycji związana jest z prowadzoną działalnością gospodarczą, a jaka część wykorzystywana jest dla potrzeb innych niż prowadzona działalność, spoczywa zawsze na Wnioskodawcy. Stosownie zatem do treści przepisu art. 86 ust. 7b ustawy, w związku z art. 2 pkt 14a ustawy, Wnioskodawca winien określić udział procentowy, w jakim ww. wydatki są wykorzystywane na potrzeby prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Mając zatem na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż w stosunku do wydatków ponoszonych w związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie Placu, który po zakończonej inwestycji Wnioskodawca będzie wykorzystywał do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, na podstawie art. 86 ust. 1 w związku z art. 86 ust. 7b ustawy, nie od całości poniesionych wydatków inwestycyjnych, ale tylko według udziału procentowego określonego zgodnie z ww. przepisem, gdyż w ramach działalności gospodarczej wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. A zatem Gmina winna określić udział procentowy, o którym mowa w powyższym przepisie, tj. w jakim stopniu ww. plac jest wykorzystywany na potrzeby prowadzonej przez Gminę działalności gospodarczej, w rozumieniu powołanego wyżej art. 15 ust. 2 ustawy.

Ponadto zgodnie z art. 90a ust. 1 ustawy, obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., w przypadku gdy w ciągu 120 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nieruchomość stanowiąca część przedsiębiorstwa podatnika została przez niego oddana w użytkowanie, nastąpi zmiana w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do celów działalności gospodarczej, dokonuje się korekty podatku naliczonego odliczonego przy jej nabyciu lub wytworzeniu. Korekty, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła ta zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Jeżeli podatnik wykorzystuje tę nieruchomość w działalności gospodarczej również do czynności zwolnionych od podatku bez prawa do odliczeń, korekta powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 90 ust. 3–10, zastosowaną przy odliczeniu.

Stosownie natomiast do art. 90a ust. 2 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisu art. 8 ust. 2 nie stosuje się.

Zatem jeżeli po oddaniu przedmiotowego Placu do użytkowania zmieni się stopień jego wykorzystania na potrzeby prowadzonej przez Gminę działalności gospodarczej, w rozumieniu powołanego wyżej art. 15 ust. 2 ustawy, Gmina powinna dokonać odpowiedniej korekty podatku naliczonego od tych wydatków inwestycyjnych.

Zauważyć również należy, iż prawidłowe określenie udziału procentowego, o którym mowa w art. 86 ust. 7b i art. 90a ustawy, a w konsekwencji części podatku naliczonego, związanej z czynnościami opodatkowanymi, należy do podatnika. Natomiast ocena prawidłowości przyjętych rozwiązań może nastąpić jedynie w drodze przeprowadzonego postępowania podatkowego przez właściwy organ pierwszej instancji.

Wobec powyższego oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ zauważa, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług
IPTPP1/4512-59/15-4/AK | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP3/443-1481/14/ASz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.