IPTPP4/4512-41/15-4/OS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2015 r. (data wpływu 23 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 marca 2015 r. (data wpływu 6 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „...”.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 3 marca 2015 r. (data wpływu 6 marca 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W roku 2013 Gmina (dalej: Gmina) rozpoczęła realizację projektu (dalej: Projektem bądź S.) z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego pt.: „...” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. Gmina jest jednym z partnerów w projekcie grupowym reprezentowanym przez Samorząd Województwa (R.). Planowane zakończenie projektu przewiduje się na rok 2015. Wartość inwestycji dla Gminy wynosi 84 967,67 zł, w tym VAT 15 888,26 zł. VAT w ramach projektu dla Gminy stanowił wydatek kwalifikowany - zgodnie z oświadczeniami Gminy – brak podstaw do odliczenia podatku VAT naliczonego w ramach inwestycji. Celem niniejszego wniosku o interpretację jest potwierdzenie stanowiska Gminy, iż nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT z wymienionej inwestycji. W momencie rozpoczęcia działań inwestycyjnych w Projekcie Gmina nie była zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Rejestracji jako podatnik VAT czynny Gmina dokonała w lipcu 2014r.

Efektem realizacji Projektu będzie uzyskanie przez Gminę dostępu za pośrednictwem internetu do Lokalnego Centrum Przetwarzania Danych (LCPD), zlokalizowanego w Starostwie Powiatowym. LCPD przetwarza dane na poziomie lokalnym oraz udostępniania je dla JST, w tym Gminie. Dla Gminy zostaną dostarczone dedykowane rozwiązania i narzędzia GIS usprawniające funkcjonowanie organizacji samorządowej i wydawanie decyzji administracyjnych w powiązaniu z elektronicznym obiegiem dokumentów (EOD).

W ramach S. powstaną nowe zasoby danych: baza metadanych dla wszystkich zasobów danych przestrzennych systemu, regionalna mapa numeryczna o skali opracowania 1:50 000, będąca aktualizacją istniejącej dla części terenu województwa mapy numerycznej, przy wykorzystaniu danych bazy danych topograficznych (TBD) opracowanej w skali 1:10 000, jednorodna baza danych map topograficznych w skali 1:10 000 w formacie rastrowym, pozyskana z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK), baza punktów adresowych, pozyskana z PZGiK. Baza danych planów zagospodarowania przestrzennego dla całego województwa utworzona na podstawie materiałów źródłowych gmin i województwa, bazy wydanych decyzji administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną dla zakresu numerycznych danych poddanych migracji i ładowaniu danych na poziomie województwa, powiatu i gminy. Gmina otrzyma także jeden zestaw komputerowy dedykowany do łączności z LCPD, wyposażony w specjalne oprogramowanie.

Działania w ramach Projektu polegają na zakupie, dostawie, instalacji i konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem, wdrożeniu systemu informatycznego S., konwersji danych przestrzennych, migracji danych przestrzennych, oraz opracowań mapowych.

Efekty wdrożenia Projektu będą wykorzystywane wyłącznie w pracy administracyjnej Urzędu, a Gmina nie będzie z tego faktu czerpała żadnych przychodów. Efekty będą wykorzystywane w pracy planistycznej i do wydawania decyzji administracyjnych, wspomagania zarządzania przestrzenią przy wydawaniu decyzji lokalizacyjnych i decyzji o warunkach zabudowy. Projekt ma za zadanie usprawnić funkcjonowanie administracji samorządowej wspomagając i skracając procesy decyzyjne, administracyjne i planistyczne, w tym procedury obsługi indywidualnych i instytucjonalnych klientów administracji samorządowej przez dostarczenie rozwiązań organizacyjnych i technicznych wspomagających zarządzanie przestrzenią, zapewniających powszechny dostęp, wymianę oraz przetwarzanie spójnych, jednorodnych i porównywalnych danych przestrzennych charakteryzujących Województwo. Projekt usprawni funkcjonowanie administracji samorządowej regionu oraz związanych z nią służb komunalnych poprzez: upowszechnienie dostępu do wiarygodnej, aktualizowanej informacji przestrzennej, usprawnienie procesu planistycznego od etapu projektowania po wydanie decyzji administracyjnej, usprawnienie procesu inwestycyjnego w tym zagadnień „powiatowej administracji budowlanej” w obszarze informacji przestrzennej oraz wspomaganie procedur administracji samorządowej poziomu wojewódzkiego.

Efektem przeprowadzonych działań oprócz integracji planowanego S.z rozwiązaniami e-administracji ma być opracowanie pierwszych e-usług, polegających na udostępnianiu informacji publicznej, między innymi w zakresie: planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami (kategorie własności oraz władania w zakresie gruntów i budynków), oferty inwestycyjnej regionu, informacji środowiskowej, rejestru zabytków, innych rejestrów i zakresów danych dotyczących gospodarki przestrzennej (np. danych z zakresu zobrazowania terenu, takich jak ortofotomapy).

Odbiorcami informacji przestrzennej udostępnianej przez system będą w pierwszej kolejności jednostki administracji publicznej, a w szczególności jednostki administracji samorządowej na poziomach: województwa, powiatu i gminy. Innymi spodziewanymi użytkownikami systemu będą: uczelnie, jednostki badawczo - rozwojowe, organizacje i agencje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz mieszkańcy regionu. Efekty projektu będą bezpłatnie i bezumownie udostępniane zainteresowanym beneficjentom.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, iż:

  1. towary i usługi zakupione w ramach realizowanego projektu, nie są i nie będą również po zrealizowaniu projektu związane z czynnościami opodatkowanymi (nie będą świadczone żadne odpłatne usługi). Podmioty uprawnione do korzystania z wytworzonego w ramach projektu systemu oraz zasady korzystania wskazane zostały zaś we wniosku o udzielenie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego,
  2. faktury VAT dotyczące zakupów towarów i usług w ramach realizowanego projektu były i są wystawiane na Gminę.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina posiada możliwość odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją Projektów pt. „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, w ocenie podatnika Gmina nie posiada możliwości odliczenie podatku VAT od wydatków poniesionych na realizację ww. Projektu. Wartość podatku naliczonego, wynikającego z realizacji projektów nie może zostać obniżona w całości lub w części w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: Ustawa), ponieważ podjęte działania nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Zakupione i wytworzone w ramach Projektu produkty udostępniane będą podmiotom zainteresowanym (w tym: uczelniom, jednostkom badawczo - rozwojowym, organizacjom i agencjom pozarządowym, przedsiębiorstwom oraz mieszkańcom regionu), wyłącznie w drodze bezpłatnego i bezumownego udostępnienia.

Zgodnie z art. 86 ustawy „w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 12.0 ust. 17 i 19 oraz art. 124”.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zgodnie z art. 15 ustawy: ust. 1 – „Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności”.

W myśl art. 15 ust. 2: „Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów tub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

Zgodnie art. 15 ust. 6 : „Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych”.

Gmina posiada statut czynnego zarejestrowanego podatnika VAT od dnia 01.07.2014 r., jednak zdaniem Gminy realizując wymieniony Projekt informatyczny nie działa w charakterze podatnika podatku VAT, gdyż towary i usługi zakupione na potrzeby realizacji Projektów nie były i nie będą wykorzystywane przez Gminę do celów działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Realizacja Projektu należy do zadań własnych Gminy zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie z 8 marca 1990 r. (Dz. U. nr 16 z 1990 r. poz. 95 ze zm.), więc zgodnie z art. 15 ust. 6 Gminy nie uznaje się za podatnika, w przypadku, gdy podjęte działania dotyczą zadań nałożonych na gminę odrębnymi przepisami. Analizując natomiast drugą przesłankę wynikającą z art. 86 Ustawy zdaniem Gminy zakupione w ramach ww. Projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane do świadczenia czynności opodatkowanych. W ocenie podatnika, w związku z art. 8 ust 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, bezpłatne i bezumowne udostępnianie przez Gminę podmiotom zainteresowanym dostępu do efektów realizacji Projektu, nie nosi znamion odpłatnego świadczenia usług, a więc nie jest i nie będzie związane z czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, zdaniem Gminy nie posiada ona możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na realizację ww. Projektu, ze względu na niespełnienie podstawowych przesłanek umożliwiających odliczenie podatku VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca rozpoczął realizację projektu z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego pt.: „...” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. W momencie rozpoczęcia działań inwestycyjnych w Projekcie Gmina nie była zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Rejestracji jako podatnik VAT czynny Gmina dokonała w lipcu 2014 r. Towary i usługi zakupione w ramach realizowanego projektu, nie są i nie będą również po zrealizowaniu projektu związane z czynnościami opodatkowanymi (nie będą świadczone żadne odpłatne usługi). Faktury VAT dotyczące zakupów towarów i usług w ramach realizowanego projektu były i są wystawiane na Gminę.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, gdyż – jak wskazał Wnioskodawca – efekty projektu, o którym mowa we wniosku, nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy wskazać, że Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „...”, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji tego projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.