IPTPP4/4512-118/15-6/MK | Interpretacja indywidualna

Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT od faktur za wykonanie: opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego, opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego, opracowania studium wykonalności, strony promującej odnawialne źródła energii, sytemu IT, promocję projektu i zarządzania projektem, czy tylko od faktur za wykonanie instalacji urządzeń solarnych na budynkach będących własnością osób fizycznych, związanych z realizacją przez Gminę projektu RPO 2007-2013 „...”?Czy Gmina będzie miała prawo do pełnego lub proporcjonalnego odliczenia podatku VAT z tytułu realizacji dodatkowych usług o których mowa w pkt 4 - 9 uzupełnienia wniosku?
IPTPP4/4512-118/15-6/MKinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. czynności opodatkowane
 3. gmina
 4. odliczenie podatku
 5. prawo do odliczenia
 6. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismami z dnia 8 maja 2015 r. (data wpływu 14 maja 2015 r.) i z dnia 29 maja 2015 r. (data wpływu 3 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu wykonania opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego, opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego, opracowania studium wykonywalności, strony promującej odnawialne źródła energii, systemu IT, promocję projektu i zarządzania projektem – jest nieprawidłowe,
 • prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu wykonania instalacji urządzeń solarnych na budynkach będących własnością osób fizycznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu wykonania opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego, opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego, opracowania studium wykonywalności, strony promującej odnawialne źródła energii, systemu IT, promocję projektu i zarządzania projektem,
 • prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu wykonania instalacji urządzeń solarnych na budynkach będących własnością osób fizycznych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismami z dnia 8 maja 2015 r. i z dnia 29 maja 2015 r. w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego, przeformułowanie pytania oraz pełnomocnictwo.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina jest zarejestrowanym czynnym płatnikiem podatku VAT. Gmina realizuje projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2014 (skrót. RPOW 2007-2014) pod nazwą „...”.

Inwestycja obejmuje następujące zadania oraz związane z nimi koszty:

 1. Opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego,
 2. Opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego
 3. Opracowania studium wykonalności
 4. Nadzór inwestorski
 5. Wykonania instalacji solarnych (2 i 3 panelowych) na budynkach osób prywatnych
 6. Wykonania instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej
 7. Modernizacji kotłowni (wymiana źródła ciepła) w budynku użyteczności publicznej
 8. Wykonania strony promującej odnawialne źródła energii
 9. Wykonania sytemu IT.
 10. Promocji projektu,
 11. Zarządzania projektem.

Zadania wymienione w pkt 1 i 3 związane są z wykonaniem dokumentacji wymaganej do przygotowania wniosku o dofinansowanie i stanowią jego załączniki. Zadanie w pkt 2 wynika z obowiązku przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego przez Zamawiającego – Gminę. Program funkcjonalno-użytkowy (skrót: PFU), jest niezbędnym elementem SIWZ w związku z wybranym przez Zamawiającego przedmiotem zamówienia polegającym na jednoczesnym zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych zgodnie (art. 31 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Ponieważ wyżej wymienione zadania dotyczą przygotowania wniosku, jego złożenia oraz przeprowadzeniem procedury zamówienia publicznego, są wspólnymi kosztami Gminy oraz osób prywatnych właścicieli nieruchomości na których są montowane instalacje solarne.

Zadania wymienione w pkt 4, 5 odnoszą się do realizacji inwestycji (wykonania instalacji solarnych 2 i 3 panelowych) na nieruchomościach będących własnością osób prywatnych. Koszty te pokrywane są z dofinansowania UE oraz wkładu własnego wnoszonego przez osoby prywatne proporcjonalnie do wartości wykonanej instalacji.

Zadania wymienione w pkt 4, 6 i 7 dotyczą wykonania instalacji solarnych oraz modernizacji kotłowni w budynkach użyteczności publicznej, których właścicielem jest Gmina. Źródła finansowania są analogiczne tzn. dofinansowanie UE oraz wkład własny właściciela obiektów proporcjonalny co wartości kosztów przypadających na jego obiekty.

Zadanie w pkt 8. polega na wykonaniu portalu promocyjno-informacyjnego, udostępniającego artykuły eksperckie oraz treści promocyjne takie jak: gry edukacyjne, materiały multimedialne. Ponadto Portal będzie zawierał kalkulator emisji dwutlenku węgla obliczający ilość emitowanego CO2 do atmosfery w związku z wykonywaniem regularnych czynności domowych, z uwzględnieniem nawyków żywieniowych i konsumpcyjnych.

Zadanie opisane w pkt 9. dotyczy wykonania strony promującej odnawialne źródła energii (OZE). Portal będzie zawierał informacje związane z instalacjami solarnymi i będzie dedykowany do wizualizacji rezultatów działania instalacji (ilości wytworzonej energii) oraz ilustrowania ilości innych paliw, które byłyby zużyte do wytworzenia analogicznej ilości energii.

Dane portalu muszą być przechowywane w bazie danych, zaś interfejs dedykowany do ich wprowadzania powinien być zintegrowany z systemem GIS wizualizującym położenie wszystkich instalacji (zarówno zamontowanych na obiektach Gminy, jak i osób prywatnych) na mapach. Dodatkowo portal będzie posiadał interfejs pozwalający na osobom indywidualnym na zgłoszenia awarii, zadawanie zapytań oraz na wysyłanie newslettera.

Zadanie 10. będzie polegało na działaniach informacyjno-promocyjnych, w tym związanych z oznaczeniem miejsc realizacji projektów.

Zadanie 11. Zarządzanie projektem dotyczy przygotowania pełnej dokumentacji (w tym umów) dla osób prywatnych, konsultacji i przygotowania zapisów Specyfikacji (SIWZ) do zamówienia w trybie ustawy Pzp w formule zaprojektuj i wybuduj. Zarządzenie będzie obejmowało również przygotowywanie dokumentacji rozliczeniowej projektu do Instytucji przyznającej dofinansowanie (Urząd Marszałkowski Województwa) w tym aktualizacji w trakcie realizacji inwestycji: studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie, harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz rozliczenie końcowe inwestycji i przygotowanie wniosku o płatność końcową.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

Ad. 1

Gmina (Wnioskodawca) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Ad.2.

Instalacje solarne na budynkach użyteczności publicznej będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Ad. 3

Instalacje solarne na budynkach osób prywatnych będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Ad. 4

Dokumentacja projektowa i kosztorys inwestorski będzie wykorzystywana w części do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług a w części do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, z uwagi na fakt, iż dokumentacja projektowa i kosztorys inwestorski związane są z wykonywaniem instalacji solarnych zarówno na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach osób prywatnych.

Ad. 5

Program funkcjonalno - użytkowy będzie wykorzystywany w części do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług a w części do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, z uwagi na fakt, iż program funkcjonalno - użytkowy związany jest z wykonywaniem instalacji solarnych zarówno na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach osób prywatnych.

Ad. 6

Opracowane studium wykonywalności będzie wykorzystywane w części do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług a w części do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, z uwagi na fakt, iż studium wykonywalności związane jest z wykonywaniem instalacji solarnych zarówno na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach osób prywatnych.

Ad. 7

Strona promująca odnawialne źródła energii wykorzystywana jest w części do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a w części do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, z uwagi na fakt, iż strona promująca odnawialne źródła energii związana jest z wykonywaniem instalacji solarnych zarówno na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach osób prywatnych.

Ad. 8

System IT stworzony w ramach projektu wykorzystywany jest w części do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a w części do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, z uwagi na fakt, iż system IT stworzony w ramach projektu związany jest z wykonywaniem instalacji solarnych zarówno na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach osób prywatnych.

Ad. 9

Wydatki na promocję projektu i zarządzanie projektem mają związek zarówno z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, jak i z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT, z uwagi na fakt, iż wydatki na promocję projektu i zarządzanie projektem związane są z wykonywaniem instalacji solarnych zarówno na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach osób prywatnych.

Ad. 10

Faktury dokumentujące wydatki poniesione na realizację projektu zostały wystawione na Gminę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT od faktur za wykonanie: opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego, opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego, opracowania studium wykonalności, strony promującej odnawialne źródła energii, sytemu IT, promocję projektu i zarządzania projektem, czy tylko od faktur za wykonanie instalacji urządzeń solarnych na budynkach będących własnością osób fizycznych, związanych z realizacją przez Gminę projektu RPO 2007-2013 „...”...

Czy Gmina będzie miała prawo do pełnego lub proporcjonalnego odliczenia podatku VAT z tytułu realizacji dodatkowych usług o których mowa w pkt 4 - 9 uzupełnienia wniosku...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Po pierwsze należy więc stwierdzić jednoznacznie, iż Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT od faktur za montaż urządzeń solarnych na budynkach użyteczności publicznej.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej. Przy czym, czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa (vide: zadanie ochrony środowiska, realizowane poprzez montaż solarów słonecznych).

Jednostki samorządu terytorialnego, są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzw. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Z treści art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, wynika, że odliczenie podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy nabyte towary i usługi służą wykonywaniu czynności opodatkowanych, tzn. czynności, które generują podatek należny.

Odliczyć można więc w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza jednocześnie możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych czyli w przypadku świadczenia czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Wobec powyższego, Gminie nie przysługuje prawo od odliczenia podatku od wydatków na montaż instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej, ponieważ wydatki te nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Jeżeli zaś chodzi o możliwość odliczenia podatku naliczonego VAT od faktur wystawionych przez podatników wykonujących na zlecenie Gminy inwestycję w części dotyczącej wykonania instalacji solarnych u osób fizycznych, to 24 lutego 2014 r., został złożony przez Gminę wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przez Ministra Finansów dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie: opodatkowania wpłat mieszkańców na realizację projektu: „...” oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez podatników wykonujących na zlecenie Gminy inwestycję w części dotyczącej wykonania instalacji solarnych u osób fizycznych, które dokonały wpłaty jako partycypacji w kosztach inwestycji. W wydanych dwóch interpretacjach indywidualnych z 29 maja 2014 r. (IPTPP4/443-138/14-4/MK, IPTPP4/443-138/14-5/MK) upoważniony Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wskazuje, iż wpłaty uiszczane przez osoby fizyczne - mieszkańców z tytułu montażu instalacji solarnych pozostają w bezpośrednim związku ze świadczeniem usług przez Gminę, która zobowiązała się do realizacji inwestycji polegającej na montażu instalacji solarnych. Świadczenia, do których zobowiązał się Wnioskodawca, będą stanowić odpłatne świadczenie usług, opodatkowane podatkiem VAT. Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Tym samym, w kwestii odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w ramach realizacji inwestycji, w części dotyczącej wykonania instalacji solarnych dla osób fizycznych należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie, zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy VAT, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – wydatki na montaż kolektorów słonecznych na domach prywatnych, wykorzystywane będą przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany – Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Problematycznym zagadnieniem jest możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego od faktur za usługi związane z utworzeniem systemu IT, zarządzeniem projektem, opracowaniem studium wykonalności w sytuacji gdy wskazane usługi dotyczą zarówno solarów słonecznych zamontowanych na budynkach osób fizycznych jak i na budynkach użyteczności publicznej.

Należy stwierdzić jednak, że Gmina będzie miała prawo do pełnego odliczenia podatku VAT z tytułu realizacji dodatkowych usług związanych z realizacją projektu „...”. Powyższa okoliczność wynika z faktu, iż usługi wdrożenia systemu IT, zarządzania projektem, opracowanie studium wykonalności pozostają w związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług tj. montażem solarów słonecznych na budynkach będących własnością osób fizycznych (Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi IPTPP2/443-600/14-5/ JSz).

Warto przytoczyć w tym miejscu stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 4 lutego 2009 r. (znak: IPPP3/443-169/08-2/KT) „z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością Podatnika może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.” Zdaniem organu podatkowego „Aby (...) można było wskazać, iż określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością, istnieć musi związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością Podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu przez Podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie Przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez dany podmiot obrotów.

Tym samym, w przedmiotowym stanie faktycznym można jednoznacznie stwierdzić, iż istnieje wpływ (związek przyczynowo – skutkowy) na realizację czynności opodatkowanych (montaż kolektorów słonecznych na budynkach osób fizycznych) poprzez wykonanie dodatkowych usług takich jak: wdrożenie systemu IT, studium wykonalności, zarządzania projektem „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:
 • prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu wykonania opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego, opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego, opracowania studium wykonywalności, strony promującej odnawialne źródła energii, systemu IT, promocję projektu i zarządzania projektem – jest nieprawidłowe,
 • prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu wykonania instalacji urządzeń solarnych na budynkach będących własnością osób fizycznych – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z kolei stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będąc czynnym zrejestrowanym podatnikiem podatku VAT realizuje projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2014 pod nazwą „...”.

Inwestycja obejmuje następujące zadania oraz związane z nimi koszty:

 1. Opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego,
 2. Opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego
 3. Opracowania studium wykonalności
 4. Nadzór inwestorski
 5. Wykonania instalacji solarnych (2 i 3 panelowych) na budynkach osób prywatnych
 6. Wykonania instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej
 7. Modernizacji kotłowni (wymiana źródła ciepła) w budynku użyteczności publiczne;
 8. Wykonania strony promującej odnawialne źródła energii
 9. Wykonania sytemu IT.
 10. Promocji projektu,
 11. Zarządzania projektem.

Instalacje solarne na budynkach użyteczności publicznej będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Instalacje solarne na budynkach osób prywatnych będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Dokumentacja projektowa i kosztorys inwestorski będzie wykorzystywana w części do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług a w części do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, z uwagi na fakt, iż dokumentacja projektowa i kosztorys inwestorski związane są z wykonywaniem instalacji solarnych zarówno na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach osób prywatnych. Program funkcjonalno - użytkowy będzie wykorzystywany w części do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług a w części do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, z uwagi na fakt, iż program funkcjonalno - użytkowy związany jest z wykonywaniem instalacji solarnych zarówno na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach osób prywatnych.

Opracowane studium wykonywalności będzie wykorzystywane w części do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług a w części do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, z uwagi na fakt, iż studium wykonywalności związane jest z wykonywaniem instalacji solarnych zarówno na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach osób prywatnych. Strona promująca odnawialne źródła energii wykorzystywana jest w części do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a w części do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, z uwagi na fakt, iż strona promująca odnawialne źródła energii związana jest z wykonywaniem instalacji solarnych zarówno na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach osób prywatnych. System IT stworzony w ramach projektu wykorzystywany jest w części do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a w części do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, z uwagi na fakt, iż system IT stworzony w ramach projektu związany jest z wykonywaniem instalacji solarnych zarówno na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach osób prywatnych. Wydatki na promocję projektu i zarządzanie projektem mają związek zarówno z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, jak i z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT, z uwagi na fakt, iż wydatki na promocję projektu i zarządzanie projektem związane są z wykonywaniem instalacji solarnych zarówno na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach osób prywatnych.

Wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego, uzupełniają w sposób technicznoprawny regulacje zawarte w art. 90 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (art. 90 ust. 3 ustawy).

Art. 90 ust. 4 ustawy stanowi, że proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

W świetle art. 90 ust. 5 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika – używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

Ponadto, w myśl art. 90 ust. 6 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 37-41, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie.

Natomiast, stosownie do art. 90 ust. 6 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących:

 1. pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych;
 2. usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

Zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy, podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30.000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu.

Stosownie do przepisu art. 90 ust. 9 ustawy, przepis art. 90 ust. 8, stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu, o której mowa w tym przepisie, byłaby niereprezentatywna.

Na mocy art. 90 ust. 9a ustawy, obowiązującego od 1 stycznia 2014 r., przy ustalaniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza się kwoty podatku.

Stosownie do art. 90 ust. 10 ustawy, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

 1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
 2. nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Należy zauważyć, że przepisy art. 90 ust. 1-3 ustawy o VAT stanowią implementację art. 173 i art. 174 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE. L. Nr 347) (poprzednio art. 17 ust. 5 i art. 19 Szóstej dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EWG) - (Dz. Urz. UE z dnia 13 czerwca 1977 r. Nr L 145 s. 1 nast. ze zm.).

W swoim orzecznictwie w sprawie Portugal Telecom SGPS SA (C-496/11 26 września 2012 r.) TSUE zauważył, że jeżeli towary i usługi są wykorzystywane przez podmiot w celu dokonywania jednocześnie transakcji gospodarczych dających prawo do odliczenia i transakcji gospodarczych niedających prawa do odliczenia odliczenie jest dopuszczalne jedynie w części VAT, który jest proporcjonalny do kwoty przypadającej na pierwsze transakcje i krajowy organ podatkowy może przewidzieć jedną z metod ustalania prawa do odliczenia wymienionych w rzeczonym art. 17 ust. 5 VI dyrektywy. Jeżeli towary i usługi są jednocześnie wykorzystywane do działalności gospodarczej i działalności niegospodarczej, art. 17 ust. 5 VI dyrektywy nie znajduje zastosowania, a metody odliczenia i podziału są określane przez państwa członkowskie, które przy wykonywaniu tego prawa powinny uwzględniać cel i systematykę VI dyrektywy i w tym celu przewidzieć metodę obliczania rzeczywiście odzwierciedlającą część wydatków faktycznie przypadających odpowiednio na każdy z tych dwóch rodzajów działalności.

Skoro zatem przepis art. 90 ust. 1–3 ustawy o VAT stanowi implementacje art. 17 ust. 5 VI dyrektywy (obecnie art. 173 dyrektywy 112) to faktycznie nie może mieć on zastosowania do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT. W konsekwencji należy stwierdzić, że podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT zarówno w części, która jest związana ze sprzedażą zwolnioną, jak również w odniesieniu do tej części, która związana jest z czynnościami będącymi poza systemem VAT.

Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego.

Z uwagi na brzmienie cytowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy zauważyć, że obowiązkiem Wnioskodawcy jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Wnioskodawca ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. alokacji podatku do czynności podlegających opodatkowaniu i czynności niepodlegających opodatkowaniu.

W odniesieniu do stosowanej metody wyodrębnienia podatku należy wskazać, że sposób wyodrębnienia kwot podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną, winien mieć charakter obiektywny, determinowany okolicznościami sprawy. Wybór metody wyodrębnienia kwot podatku naliczonego należy wyłącznie do obowiązków Wnioskodawcy. Ważne jest jedynie by przyjęta metoda stanowiła właściwe odzwierciedlenie odliczenia podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi. Jednakże należy podkreślić, że wyłącznie Wnioskodawca znający specyfikę, organizację i podział pracy w swojej jednostce jest w stanie wyodrębnić część podatku naliczonego, związaną z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, a nie organ podatkowy w trybie interpretacji indywidualnej.

Powyższe stanowisko Organu znajduje potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 29 lipca 2014 r. sygn.. I SA/Wr 754/14 , w którym Sąd stwierdził, że: „(...) racje ma organ podatkowy, powołując się na treść art. 86 ust. 1 ustawy o VAT i wskazując, że prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupu usług prawnych przysługuje skarżącemu w części związanej z jego działalnością gospodarczą, zaś w części nie związanej z działalnością gospodarczą podatnika - prawo takie nie przysługuje. Tym samym nie podzielono zarzutów skargi wskazujących na naruszenie ww. przepisu.

Wnioskodawca jest zobowiązany do przyjęcia przy odliczeniu podatku VAT naliczonego obiektywnego kryterium (np. klucza inwestycyjnego bądź transakcyjnego) zapewniającego, że obliczenie proporcji pomiędzy działalnością gospodarczą a działalnością niemającą charakteru gospodarczego będzie obiektywnie odzwierciedlało część wydatków faktycznie przypadającą odpowiednio na każdy z tych rodzajów działalności. Zatem możliwe jest zastosowanie jakiegokolwiek sposobu rozdziału dokonanych zakupów towarów i usług pod warunkiem jednak, że gwarantuje on najdokładniejsze ustalenie kwoty podatku naliczonego do odliczenia (vide: wyrok TSUE w sprawie C-511/10 - pkt 23 i 24 ).

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Należy podkreślić, że przepisy dotyczące zasad odliczania częściowego, zawarte w art. 90 ustawy, znajdują zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. Dotyczą zatem czynności podlegających opodatkowaniu (opodatkowanych i zwolnionych). Natomiast nie dotyczą czynności, których wykonanie nie powoduje konsekwencji podatkowych, gdyż nie podlegają one przepisom ustawy. W świetle powyższego należy stwierdzić, że czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie powinny być uwzględniane w proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy.

Zatem Wnioskodawcy w odniesieniu do zakupów wykorzystywanych zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem, przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, jednakże tylko w takim zakresie, w jakim zakupy te można przyporządkować działalności podlegającej VAT w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług oraz Dyrektywy 2006/112/WE i związanej z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W tym miejscu wskazać należy, że w wyroku C- 515/07 z dnia 12 lutego 2009 r., dotyczącym Stowarzyszenia, które prowadziło działalność opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu, w pkt 34-35, Trybunał zauważył, iż „Bezsporny jest fakt, że taka działalność, jak działalność polegająca na tym, że dane stowarzyszenie broni ogólnych interesów swoich członków, nie stanowi działalności „opodatkowanej podatkiem <VAT>” w rozumieniu art. 2 pkt 1 dyrektywy, jeżeli nie polega ona na odpłatnym dostarczaniu towarów lub świadczeniu usług (zob. podobnie wyrok z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawach połączonych C 354/03, C 355/03 i C 484/03 Optigen i in., Zb.Orz. s. I 483, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo). Jeśli chodzi o to, czy taką działalność można uznać za wykonywaną „w innych celach” w rozumieniu art. 6 ust. 2 lit. a) dyrektywy, należy stwierdzić, że w sprawie C 437/06 Securenta, w której wyrok, zapadły w dniu 13 marca 2008 r., Zb.Orz. s. I 1597, został ogłoszony po złożeniu wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w niniejszej sprawie, Trybunał rozpoznawał między innymi pytanie, w jaki sposób, w przypadku podatnika wykonującego jednocześnie działalność gospodarczą i niemającą charakteru gospodarczego, należy ustalać prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT.

W tym względzie Trybunał zwrócił uwagę, w pkt 26 tego wyroku, że działalność niemająca charakteru gospodarczego nie należy do zakresu przedmiotowego dyrektywy, wskazując jednocześnie w pkt 28 tego wyroku, że system odliczeń ustanowiony przez dyrektywę dotyczy całej działalności gospodarczej podatnika, niezależnie od jej celów i wyników, pod warunkiem że te ostatnie co do zasady same podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT (pkt 36).

W pkt 38 TSUE wskazał, iż „Z rozważań tych wynika, że, jak wskazał rzecznik generalny w pkt 38 opinii, art. 6 ust. 2 lit. a) dyrektywy nie może być traktowany jako ustanawiający zasadę, zgodnie z którą czynności, które nie są objęte zakresem zastosowania podatku VAT można uznać za czynności wykonywane „w celach innych” niż związane z działalnością gospodarczą w rozumieniu tego przepisu. Taka wykładnia pozbawiłaby bowiem sensu art. 2 ust. 1 tejże dyrektywy”.

Ponadto w pkt 40 uzasadnienia wyroku stwierdzono, że „W związku z tym na pierwsze pytanie należy odpowiedzieć w ten sposób, że art. 6 ust. 2 lit. a) i art. 17 ust. 2 dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że nie mają one zastosowania do wykorzystywania towarów i usług zaliczonych do aktywów przedsiębiorstwa do celów realizacji czynności innych niż podlegające opodatkowaniu czynności podatnika, a VAT podlegający zapłaceniu z tytułu nabycia towarów i usług dotyczących takich czynności nie podlega odliczeniu”.

Należy zatem podkreślić, że brak ścisłego związku poniesionych wydatków z konkretnymi transakcjami opodatkowanymi nie musi zawsze prowadzić do braku prawa do odliczenia VAT. W przypadku bowiem wydatków zaliczanych do tzw. kosztów ogólnych, wprawdzie nie istnieje bezpośredni związek pomiędzy zakupem towarów i usług a sprzedażą opodatkowaną, lecz w sytuacji, gdy stanowią one element cenotwórczy oferowanych przez podatnika towarów lub usług, pozostając w ten sposób w bezpośrednim związku z jego działalnością gospodarczą – prawo do odliczenia z tytułu tych zakupów (wydatków) powinno przysługiwać podatnikowi w takim zakresie, w jakim ogólna działalność daje prawo do odliczenia VAT.

Zatem wykorzystywanie przez Wnioskodawcę zakupów, w których cenie zawarty jest podatek naliczony zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem nie może uprawniać do odliczenia w zakresie, w jakim zakupy te dotyczą działalności, która ze względu na brak jej gospodarczego charakteru nie należy do zakresu stosowania ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem odliczenie podatku naliczonego jest dopuszczalne tylko w takim zakresie, w jakim wydatki te można przyporządkować działalności gospodarczej podatnika i jego czynnościom opodatkowanym.

W związku z tym, w odniesieniu do wydatków związanych z dokumentacją projektową i kosztorysem inwestorskim, programem funkcjonalno – użytkowym, opracowaniem studium wykonywalności, stroną promującą odnawialne źródła energii, systemem IT stworzonym w ramach projektu, promocją projektu i zarządzaniem projektem, Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z ww. czynnościami, wykorzystywanych przez Wnioskodawcę zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem, jedynie w takim zakresie, w jakim nabyte towary i usługi będą związane z czynnościami opodatkowanymi. Natomiast w odniesieniu do wydatków związanych z instalacją urządzeń solarnych na budynkach będących własnością osób fizycznych, Gminie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z ww. czynnością, wykorzystywanych przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług w pełnym zakresie.

Tym samym, Gmina ma obowiązek w pierwszej kolejności przyporządkować wydatki do działalności gospodarczej (tj. do czynności opodatkowanych i do czynności zwolnionych z opodatkowania) oraz do czynności niepodlegających opodatkowaniu.

W stosunku do wydatków przyporządkowanych do czynności niepodlegających opodatkowaniu Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Natomiast w stosunku do wydatków przyporządkowanych do działalności gospodarczej Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków przyporządkowanych do czynności opodatkowanych.

Zatem w tak przedstawionym opisie sprawy, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ponoszenia kosztów związanych z dokumentacją projektową i kosztorysem inwestorskim, programem funkcjonalno – użytkowym, opracowaniem studium wykonywalności, stroną promującą odnawialne źródła energii, systemem IT stworzonym w ramach projektu, promocją projektu i zarządzaniem projektem wyłącznie w części, w jakiej nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a istnienie tego prawa determinowane będzie faktycznym wykorzystaniem towarów i usług na cele działalności gospodarczej – opodatkowanej VAT. Natomiast w przypadku wydatków ponoszonych na wykonanie instalacji urządzeń solarnych na budynkach będących własnością osób prywatnych Wnioskodawcy przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesienia ww. wydatków.

Podkreślenia jednakże wymaga, że fakt, że czynności niepodlegające opodatkowaniu nie powinny być uwzględniane przy obliczaniu współczynnika proporcji o którym mowa w art. 90 ust. 2–3 ustawy, nie stanowi przesłanki do przyznania prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wykonywaniem czynności niepodlegających opodatkowaniu. Oznacza to jedynie, że czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT znajdują się poza zakresem ustawy o podatku od towarów i usług oraz ich wykonywanie, nie może stanowić podstawy do realizowania przewidzianych w niej praw. W odniesieniu bowiem do zakupów towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi, zwolnionymi z podatku i niepodlegającymi opodatkowaniu, proporcję tę należy stosować wyłącznie do tej części podatku naliczonego, która będzie związana z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, tj. z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT oraz zwolnionymi od podatku. Podatek naliczony związany z czynnościami niepodlegającymi ustawie o VAT, w świetle art. 86 ust. 1, nie podlega odliczeniu. Jak wynika z konstrukcji cytowanych wyżej przepisów – art. 86 ust. 1 i art. 90 ust. 2 i 3 ustawy – obowiązkiem Wnioskodawcy w pierwszej kolejności jest wydzielenie podatku naliczonego związanego z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu a dopiero do pozostałej części Wnioskodawca ma prawo zastosować odliczenie zgodnie z wyliczonym współczynnikiem proporcji. Należy bowiem mieć na uwadze, że prawo do odliczenia podatku naliczonego występuje wyłącznie – zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – w części związanej z czynnościami opodatkowanymi.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, iż prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu ponoszenia wydatków związanych dokumentacją projektową i kosztorysem inwestorskim, programem funkcjonalno – użytkowym, opracowaniem studium wykonywalności, stroną promującą odnawialne źródła energii, systemem IT stworzonym w ramach projektu, promocją projektu i zarządzaniem projektem, związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT oraz czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu tym podatkiem – przysługuje wyłącznie w części związanej z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za nieprawidłowe.

Natomiast w przypadku wydatków poniesionych na instalację urządzeń solarnych na budynkach należących do osób fizycznych Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku VAT, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca wydatki te będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.