IPTPP4/443-905/14-6/ALN | Interpretacja indywidualna

Prawo do odzyskania podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją projektu
IPTPP4/443-905/14-6/ALNinterpretacja indywidualna
  1. czynności opodatkowane
  2. odliczenie podatku
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014r.) uzupełnionym pismami z dnia 2 marca 2015 r. (data wpływu 3 marca 2015 r.) oraz 16 marca 2015 r. (data wpływu 18 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją projektu pn. „....”.

Wniosek uzupełniono pismami z dnia 2 marca 2015 r. (data wpływu 3 marca 2015 r.) oraz 16 marca 2015 r. (data wpływu 18 marca 2015 r.) w dniu 3 marca 2015 r. o podpis oraz opis sprawy i stanowisko Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.(ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku)

Gmina .... będzie realizować zadanie Inwestycyjne pod nazwą: „...”. Na realizację wyżej wymienionego zadania Gmina pozyskała środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa. Na pokrycie środków własnych Gmina zamierza pozyskać pożyczkę z dotacją w ramach programu priorytetowego dla przedsięwzięć realizowanych przy pomocy środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w zakresie gospodarki wodno- ściekowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Załącznikiem obowiązkowym do składanego wniosku jest indywidualna interpretacja w sprawie możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania. Gmina nadmieniła, że po zakończeniu wyżej wymienionej inwestycji i oddaniu jej w użytkowanie Gmina będzie pobierać od mieszkańców opłaty z tytułu odprowadzania ścieków oraz opłaty z tytułu sprzedaży wody.

Wnioskodawca, czyli Gmina B. jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Realizacja zadania przedmiotowej inwestycji należy do zadań własnych gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póżn. zm.). Faktury VAT dokumentujące zakupy towarów i usług, związane z realizacją inwestycji będą wystawiane na Gminę B.. Towary i usługi zakupione w związku z realizacją inwestycji wykorzystywane będą do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Przedsiębiorstwem kanalizacyjnym na terenie Gminy B., na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest Urząd Gminy w x. Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą w tym zakresie wynikającą między innymi z wyroków z dnia 2 czerwca 2004 roku WSA w Poznaniu sygn. akt ...., Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody z dnia 20 grudnia 2004 roku Nr ..... , Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody ... z dnia 16 czerwca 2003 roku Nr xxx, Rada Gminy B. Uchwałą Nr xxx z dnia 11 sierpnia 2006 roku zatwierdziła Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy B., w którym to w § 3 pkt 3 jest zapis, że Urząd Gminy pełni funkcję przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego. Powyższa Uchwała, po dokonaniu jej sprawdzenia pod względem zgodności z prawem przez Wojewodę została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa x Nr 348 poz. 2671 z dnia 13 października 2006 roku i po upływie 14 dni zaczęła obowiązywać jako akt prawa miejscowego. Jednocześnie Wnioskodawca podkreślił, że zgodnie z odpowiedzią Ministerstwa Finansów na interpelację poselską nr 19013 dotyczącą statusu podatnika, z której to wynika, że Urząd Gminy uczestnicząc w realizacji określonych zadań spoczywających na Gminie a wynikających z ustawy o gospodarce komunalnej, skutkujących jednocześnie obowiązkiem podatkowym np. w zakresie VAT, występuje wyłącznie jako jednostka organizacyjna działająca w imieniu i na rzecz Gminy.

Ponadto Wnioskodawca nadmienił, że Gmina już przystąpiła do budowy infrastruktury objętej zakresem pytania z zamiarem wykorzystania jej do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr .... z dnia 27 października 2014 roku w ramach działania „...” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Gmina zobowiązana jest do zakończenia całości zadania do dnia 30 czerwca 2015 roku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy istnieje możliwość prawna odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją przez Gminę B. zadania pod nazwą: „....”...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku)

Gmina B. ponosząc nakłady finansowe na budowę przedmiotowej inwestycji prowadzi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych w zakresie pobierania od mieszkańców z tytułu sprzedaży wody i przyjmowania ścieków i dlatego Gmina uważa, że będzie przysługiwało jej prawo do odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją zadania pod nazwą: „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będzie realizować zadanie Inwestycyjne pn.: „...”. Na realizację wyżej wymienionego zadania Gmina pozyskała środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa. Na pokrycie środków własnych Gmina zamierza pozyskać pożyczkę z dotacją w ramach programu priorytetowego dla przedsięwzięć realizowanych przy pomocy środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w zakresie gospodarki wodno- ściekowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w x. Po zakończeniu wyżej wymienionej inwestycji i oddaniu jej w użytkowanie Gmina będzie pobierać od mieszkańców opłaty z tytułu odprowadzania ścieków oraz opłaty z tytułu sprzedaży wody.

Przedsiębiorstwem kanalizacyjnym na terenie Gminy B., na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest Urząd Gminy w x. Gmina już przystąpiła do budowy infrastruktury objętej zakresem pytania z zamiarem wykorzystania jej do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury VAT dokumentujące zakupy towarów i usług, związane z realizacją inwestycji będą wystawiane na Gminę. Towary i usługi zakupione w związku z realizacją inwestycji wykorzystywane będą do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Analizując okoliczności przedstawione w opisie sprawy, w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, należy uznać, iż w przedmiotowej sprawie są spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, albowiem Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a wydatki poniesione w związku z realizacją inwestycji będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zatem, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. W przypadku wystąpienia nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym Zainteresowany będzie miał prawo do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy, należy stwierdzić, iż Wnioskodawca ma prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „.....”, ponieważ, jak wskazał Wnioskodawca, wydatki poniesione w związku z realizacją inwestycji będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, oraz Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.