IPTPP4/443-863/14-4/BM | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia artykułów spożywczych tj. woda, inne napoje oraz słodycze, kanapki, przekąski, przekazywanych nieopłatnie na rzecz pracowników, pracowników z grupy kapitałowej oraz kontrahentów.
IPTPP4/443-863/14-4/BMinterpretacja indywidualna
 1. podatek naliczony
 2. prawo do odliczenia
 3. przekazanie nieodpłatne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 lutego 2015 r. (data wpływu 25 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia wody i innych napojów, w tym słodzonych napojów gazowanych, udostępnianych pracownikom w trakcie bieżącej pracy – jest prawidłowe,
 • prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia wody i innych napojów, w tym słodzonych napojów gazowanych oraz słodyczy, gotowych kanapek i przekąsek udostępnianych pracownikom Wnioskodawcy, pracownikom spółek z grupy kapitałowej oraz kontrahentom, odpowiednio podczas spotkań wewnętrznych i spotkań zewnętrznych – jest prawidłowe,
 • prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia: wody i innych napojów, w tym słodzonych napojów gazowanych oraz słodyczy, gotowych kanapek i przekąsek przeznaczonych do spożycia przez pracowników spółek z grupy kapitałowej w trakcie bieżącej pracy oraz z tytułu nabycia słodyczy, gotowych kanapek i przekąsek, przeznaczonych do spożycia przez pracowników Wnioskodawcy w trakcie bieżącej pracy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia wody i innych napojów, w tym słodzonych napojów gazowanych oraz słodyczy, gotowych kanapek i przekąsek przeznaczonych do spożycia przez pracowników Wnioskodawcy oraz pracowników spółek z grupy kapitałowej w trakcie bieżącej pracy, udostępnianych pracownikom Wnioskodawcy, pracownikom spółek z grupy kapitałowej i kontrahentom, odpowiednio podczas spotkań wewnętrznych i spotkań zewnętrznych.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 lutego 2015 r. (data wpływu 25 lutego 2015 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową, zarejestrowaną na cele podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”) jako podatnik VAT czynny (dalej również jako: „Spółka”).

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółka zapewnia nieodpłatnie swoim pracownikom określone produkty spożywcze.

Udostępnienie tych produktów pracownikom pozwala Spółce na wykorzystanie zasobów pracowniczych w optymalny sposób poprzez ograniczenie konieczności poszukiwania przez pracowników produktów spożywczych w trakcie przerw w pracy. Z uwagi na brak w pobliżu miejsca pracy punktów gastronomicznych, spożywanie przez pracowników posiłków poza siedzibą Spółki w czasie przeznaczonym na przerwę obiadową byłoby znacząco utrudnione. Tym samym, udostępnianie produktów spożywczych pracownikom Spółki przez Wnioskodawcę wpływa pozytywnie na działalność gospodarczą Wnioskodawcy, ograniczając czas, w którym pracownicy nie są obecni w miejscu pracy. Zgodnie z wewnętrznymi regulacjami w zakresie pracy, pracownicy mogą w czasie pracy skorzystać z przerwy na spożywanie posiłków, która może wynosić, w zależności od trybu pracy danego pracownika, 30 albo 45 minut w ciągu dnia.

Produkty spożywcze wydawane są pracownikom za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy, który prowadzi działalność polegającą na sprzedaży produktów spożywczych z wykorzystaniem automatów samosprzedających (dalej: „Maszyny Vendingowe”). Spółka zdecydowała się oferować pracownikom produkty spożywcze w powyższy sposób z uwagi na konieczność likwidacji kantyny, w której pracownicy uprzednio otrzymywali wyżywienie.

W celu ułatwienia rozliczeń, Spółka zamierza podpisać z zewnętrznym dostawcą (dalej: „Kontrahent”) umowę, na podstawie której, Spółka będzie nabywać od Kontrahenta produkty spożywcze, które następnie pobierane będą przez pracowników Spółki w ramach następującego systemu:

 1. Każdy pracownik będzie uprawniony do otrzymania w każdym miesiącu produktów spożywczych o określonej wartości (przykładowo 100 zł); powyższa kwota będzie doliczana do przychodu pracownika ze stosunku pracy (za pisemną, formalną, zgodą pracownika).
 2. Każdy pracownik będzie posiadał kartę zbliżeniową, na której będzie zapisywany stan konta z przeznaczeniem na nabycie produktów spożywczych;
 3. Produkty spożywcze, takie jak: woda butelkowana, napoje gorące, słodycze, gotowe kanapki, przekąski (dalej: „Towary”) będą udostępniane pracownikom Spółki za pośrednictwem Maszyn Vendingowych;
 4. Wydanie Towarów będzie następowało poprzez wybór określonego produktu na pulpicie Maszyny Vendingowej i przyłożenie karty zbliżeniowej do czytnika Maszyny Vendingowej.
 5. W momencie wydania Towarów, na karcie zbliżeniowej zostanie zapisana informacja na temat wartości brutto wydanego produktu, o którą zostanie pomniejszony stan konta danego pracownika; kwota niewykorzystana w danym miesiącu będzie „przechodziła” na kolejne miesiące;
 6. Na podstawie zapisu z kart zbliżeniowych, Kontrahent będzie wystawiał co miesiąc na rzecz Wnioskodawcy faktury VAT dokumentujące nabyte przez Spółkę Towary, wydane pracownikom Wnioskodawcy za pośrednictwem Maszyn Vendingowych.

W analogiczny sposób Spółka może wydawać Towary pracownikom spółek z grupy kapitałowej do której należy Wnioskodawca, oddelegowanych do pracy w Polsce, jak również przyjeżdżającym do siedziby Spółki w celach biznesowych (jak np. audytorzy wewnętrzni). Towary mogą więc być zużywane również podczas spotkań zewnętrznych i wewnętrznych, tj. w szczególności w trakcie spotkań z kontrahentami, spotkań zarządu, szkoleń pracowniczych i roboczych spotkań pracowników przeprowadzanych w zakładzie pracy.

W ramach prowadzonej działalności Spółka zapewnia bowiem również poczęstunek i napoje podczas spotkań wewnętrznych (spotkania pracowników Spółki związane z bieżącą działalnością Spółki) oraz spotkań zewnętrznych (spotkania pracowników Spółki z kontrahentami lub klientami związane z działalnością Spółki).

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, iż zarówno pracownikom Wnioskodawcy jak i pracownikom spółek z grupy kapitałowej do której należy Wnioskodawca a także podczas spotkań wewnętrznych i zewnętrznych wydawane będą produkty spożywcze (w szczególności słodycze, gotowe kanapki, przekąski, woda i inne napoje, w tym słodzone napoje gazowane). Towary te nie będą zróżnicowane w zależności od rodzaju spotkania (wewnętrzne, zewnętrzne) oraz od tego czy ich konsumentami będą pracownicy Wnioskodawcy czy pracownicy spółek z grupy kapitałowej do której należy Wnioskodawca. Innymi słowy, zarówno pracownikom Wnioskodawcy, jak również pracownikom spółek z grupy kapitałowej, podczas spotkań zewnętrznych lub wewnętrznych, mogą być udostępniane produkty pobierane z maszyn vendingowych.

Udostępnianie towarów podczas spotkań wewnętrznych może odbywać się zarówno przy wykorzystaniu maszyn vendingowych jak i bez ich użycia, przy czym na chwilę obecną zasadą będzie udostępnianie towarów za pośrednictwem maszyn vendingowych. Nie można jednak wykluczyć, że Wnioskodawca będzie również nabywał towary od innych dostawców.

W przypadku wykorzystania maszyn, towary będą mogły być uprzednio pobrane w większej ilości przy użyciu karty zbliżeniowej a następnie wystawione w ogólnodostępnym dla uczestników spotkania miejscu. Ponadto, uczestnicy spotkania, będący pracownikami Wnioskodawcy, będą mogli pobrać towary indywidualnie za pośrednictwem imiennie przypisanych kart zbliżeniowych.

Udostępnianie towarów podczas spotkań zewnętrznych

 1. Za pośrednictwem maszyn vendingowych

Co do zasady, uczestnicy spotkań, będący pracownikami spółek z grupy, ale niebędący pracownikami Wnioskodawcy, mogą otrzymywać karty zbliżeniowe nieprzypisane imiennie do konkretnego pracownika, które umożliwią im pobranie towarów z maszyn vendingowych. W takim przypadku, karty te będą następnie zwracane Spółce najpóźniej w momencie opuszczenia siedziby Wnioskodawcy w celu powrotu do siedziby pracodawcy. Towary będą mogły również zostać udostępnione w taki sposób, że zostaną uprzednio pobrane za pośrednictwem maszyn vendingowych przez pracownika Wnioskodawcy przy wykorzystaniu karty zbliżeniowej nieprzypisanej imiennie do żadnego z pracowników, a następnie zostaną one wystawione w miejscu spotkania zewnętrznego.

Pracownikom spółek z grupy, którzy w ramach wykonywania obowiązków służbowych przebywają w siedzibie Wnioskodawcy przez dłuższy okres mogą być również wydawane imienne karty zbliżeniowe. W takim przypadku, zasady korzystania z karty będą analogiczne, jak w przypadku pracowników Wnioskodawcy.

 1. Bez pośrednictwa maszyn vendingowych

Jak wskazano we wniosku. Spółka w ramach prowadzonej działalności może udostępniać również poczęstunek i napoje, które nie są nabywane za pośrednictwem maszyn vendingowych jednakże wydanie takich towarów nie jest przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Faktury zakupu towarów udostępnianych za pośrednictwem maszyn vendingowych będą wystawiane na Wnioskodawcę. Faktury nie będą natomiast wystawiane przez Kontrahenta na pracowników Spółki, pracowników z grupy kapitałowej do której należy Spółka oraz na uczestników spotkań zewnętrznych.

W odpowiedzi na pytanie tut. Organu, z jakimi czynnościami związane będą towary przekazywane nieodpłatnie pracownikom Spółki, pracownikom spółek z grupy kapitałowej do której należy Spółka, podczas spotkań wewnętrznych oraz spotkań zewnętrznych, Wnioskodawca wskazał, iż towary będą przekazywane nieodpłatnie pracownikom Wnioskodawcy, pracownikom grupy kapitałowej do której należy Wnioskodawca, zarówno podczas spotkań wewnętrznych oraz spotkań zewnętrznych, w celu jak najsprawniejszego świadczenia przez pracowników pracy, bez nieuzasadnionego odrywania się od obowiązków służbowych w celu poszukiwania restauracji, kawiarni, czy też innego punktu gastronomicznego, gdzie pracownicy mieliby możliwość zakupienia produktów spożywczych, a w konsekwencji, w celu jak najsprawniejszego funkcjonowania przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, którego działalność polega na wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT (tj. sprzedaży towarów i usług kontrahentom). Innymi słowy, przekazywanie przedmiotowych towarów będzie związane z podstawową działalnością przedsiębiorstwa Wnioskodawcy opodatkowaną VAT.

Zakresem pytania interpretacyjnego objęte są jedynie towary nabywane od kontrahenta dostarczającego produkty spożywcze, które będą następnie pobierane przez pracowników Spółki z maszyn vendingwych. Określenie „towary” użyte w pytaniu interpretacyjnym nie odnosi się do towarów nabywanych przez Spółkę od innych dostawców a dotyczy jedynie produktów spożywczych dostarczanych przez Kontrahenta, oferującego swoje produkty za pośrednictwem maszyn vendingowych.

Jak wskazano we wniosku, w ramach prowadzonej działalności Spółka może zapewniać poczęstunek podczas spotkań wewnętrznych i zewnętrznych. Przy czym nie wszystkie produkty spożywcze udostępniane podczas spotkań mogą być wydawane za pośrednictwem maszyn vendingowych. Przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej są jednak wyłącznie towary wydawane przez maszyny vendingowe.

Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej są tylko towary nabywane od Kontrahenta.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupionych od Kontrahenta Towarów...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupionych od Kontrahenta Towarów.

UZASADNIENIE

 1. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje, co do zasady, w zakresie, w jakim towary i usługi nabywane przez podatnika wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem przypadków, w których ustawa VAT bezpośrednio wskazuje na nabycie towarów i usług, w stosunku do których prawo do odliczenia podatku naliczonego jest ograniczone lub wyłączone w całości.
 2. Powyższy przepis wskazuje, że niezbędnym warunkiem zastosowania odliczenia podatku jest istnienie związku między wydatkami, a czynnościami opodatkowanymi, jednocześnie nie wskazuje żadnych ograniczeń ze względu na charakter tego związku. Dlatego też należy przyjąć, że odliczenie podatku naliczonego przysługuje podatnikowi podatku VAT w stosunku do towarów i usług, które są pośrednio lub bezpośrednio wykorzystywane do czynności związanych z prowadzoną przez niego działalnością opodatkowaną VAT. Przykładowo, bezpośredni związek nabycia towarów z czynnościami opodatkowanymi może polegać na dalszej odsprzedaży towarów. Z kolei, pośredni związek nabywanych towarów i usług z wykonywaniem czynności opodatkowanych występuje w przypadku, w którym pomiędzy ponoszonymi wydatkami a osiąganymi przychodami podatnika istnieje związek przyczynowo-skutkowy, w konsekwencji nabywane towary lub usługi wpływają na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości.
 3. Stanowisko, że odliczenie podatku naliczonego jest możliwe w związku z nabywaniem towarów i usług również pośrednio wykorzystywanych do czynności opodatkowanych jest zgodne z ugruntowaną linią orzeczniczą sądów administracyjnych. Przykładowo, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w orzeczeniu z dnia 28 sierpnia 2013 r. (sygn. I SA/Kr 459/13) wskazał, że: (...)Niezbędnym warunkiem zastosowania odliczenia podatku jest istnienie związku między wydatkami a czynnościami opodatkowanymi, związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni (jak w niniejszym przypadku). W wyniku tej czynności skarżący, będący podatnikiem, uzyskuje środki pieniężne wykorzystywane do prowadzenia podstawowej działalności. Zatem jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez skarżącego są czynności opodatkowane podatkiem VAT, to wydatki ponoszone przez skarżącego za sporną usługę należy uznać za czynności, które służą prowadzeniu działalności opodatkowanej. (...). Również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w orzeczeniu z dnia 18 czerwca 2010 r. (sygn. akt III SA/Wa 497/10) wskazał: „(...) Sąd podzielił jednocześnie pogląd Spółki, że mimo istnienia w przepisach dotyczących podatku VAT zasady pozwalającej na obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 u.p.t.u.), to stan taki nie wyklucza możliwości dokonania odliczenia z powołaniem się na tzw. kategorię kosztów ogólnych. Dla stwierdzenia istnienia tegoż prawa nie zawsze musi występować bezpośredni związek między podatkiem naliczonym a czynnościami opodatkowanymi. (...)
 4. Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie Towarów ma pośredni związek z wykonywaną działalnością gospodarczą. Nabywane przez Spółkę towary nie służą do wytworzenia wyrobów/usług będących przedmiotem obrotu, ale przyczyniają się do generowania przez Spółkę obrotu poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Należy bowiem zauważyć, że nadrzędnym celem udostępnienia pracownikom Towarów jest cel biznesowy. Wnioskodawca wskazuje, że jednym z głównych zasobów Spółki przekładającym się na przychody z działalności gospodarczej jest zasób pracowniczy. Działalność Wnioskodawcy opiera się między innymi na doświadczeniu i wiedzy zatrudnionych pracowników. Wnioskodawca inwestując w zakup Towarów udostępnianych pracownikom w miejscu świadczenia pracy, przyczynia się do sprawniejszego świadczenia przez nich pracy.
 5. Zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego, z uwagi na brak w pobliżu miejsca pracy punktów gastronomicznych, spożywanie przez pracowników posiłków poza siedzibą Spółki w czasie przeznaczonym na przerwę obiadową byłoby znacząco utrudnione. Tym samym, udostępnianie produktów spożywczych pracownikom Spółki przez Wnioskodawcę wpływa pozytywnie na działalność gospodarczą Wnioskodawcy, ograniczając czas, w którym pracownicy nie są obecni w miejscu pracy oraz stanowi dodatkowy element wynagrodzenia pracowników (ujęty w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych).
 6. Analogicznie, nabywanie od Kontrahenta Towarów zużywanych następnie w trakcie spotkań z kontrahentami, spotkań zarządu, szkoleń pracowniczych i roboczych spotkań pracowników przeprowadzanych w zakładzie pracy, będzie miało pośredni związek z prowadzonym przedsiębiorstwem. Tego typu działanie nie stanowi swoistego świadczenia na rzecz pracownika (poczęstunek nie ma charakteru zindywidualizowanego), ale ma na celu zwiększenie jego efektywności w trakcie normalnych spotkań podczas świadczenia pracy. Postawienie bowiem do dyspozycji pracowników czy kontrahentów Towarów związane jest z normalnym tokiem funkcjonowania spółki. Udostępnienie pożywienia i napojów ma ułatwić przebieg spotkań, których celem jest omówienie spraw Spółki, czy szkoleń podczas których podnoszone są kwalifikacje pracowników. Przyjęte rozwiązanie przez Spółkę umożliwia sprawniejsze przeprowadzanie spotkań i szkoleń i ograniczenie ich czasu co wpływa na zwiększenie efektywności działalności Spółki.
 7. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe.Przykładowo Wnioskodawca wskazuje
 8. :
  • Interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 września 2014 r. (nr IPPP1/443-763/14-2/JL)
  • Interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 7 stycznia 2014 r. (nr IPTPP2/443-856/13-4/JS)
  • Interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2013 r. (nr IPPP1/443-1211/13-2/AW)
  • Interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 marca 2010 r. (nr IPPP1/443-113/10-2/ISz)
  • Interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 września 2013 r. (nr IPPP2/443-555/13-3/JW)
 9. Z uwagi na powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupionych od Kontrahenta Towarów.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia wody i innych napojów, w tym słodzonych napojów gazowanych, udostępnianych pracownikom w trakcie bieżącej pracy,
 • jest prawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia wody i innych napojów, w tym słodzonych napojów gazowanych, oraz słodyczy, gotowych kanapek, przekąsek udostępnianych pracownikom Wnioskodawcy, pracownikom spółek z grupy kapitałowej oraz kontrahentom odpowiednio podczas spotkań wewnętrznych i spotkań zewnętrznych,
 • jest nieprawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia wody i innych napojów, w tym słodzonych napojów gazowanych oraz słodyczy, gotowych kanapek i przekąsek przeznaczonych do spożycia przez pracowników spółek z grupy kapitałowej w trakcie bieżącej pracy oraz z tytułu nabycia słodyczy, gotowych kanapek i przekąsek, przeznaczonych do spożycia przez pracowników Wnioskodawcy w trakcie bieżącej pracy.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i ust. 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zatem, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostają spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wobec powyższego, przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możność wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas, po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych, odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Wystarczającym zatem jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towaru lub usługi, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej oraz planowanej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach czynności opodatkowanych. Ta warunkowość realizacji określonego w art. 86 ust. 1 ustawy, prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony powoduje, że nieziszczenie się warunku pozytywnego jakim jest wykorzystanie towaru lub usługi do realizacji czynności opodatkowanej podatnika, np. gdy okaże się, że zmieniono przeznaczenie towaru (usługi) i został on ostatecznie wykorzystany do czynności zwolnionych od VAT lub niepodlegających VAT – spowoduje konieczność weryfikacji uprzedniego odliczenia podatku naliczonego.

Biorąc pod uwagę, że prawo do odliczenia powinno być realizowane natychmiast po powstaniu podatku naliczonego, decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Przy czym związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa – mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, iż określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu. Najczęściej do wydatków mających pośredni wpływ na wykonywanie czynności opodatkowanych zalicza się koszty reprezentacji i reklamy, wydatki związane z udziałem w targach, konferencjach, koszty doradztwa podatkowego itp.

W tym miejscu należy wskazać, że na podstawie § 112 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz wody, inne napoje. Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest spółką kapitałową, zarejestrowaną na cele podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny.

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółka zapewnia nieodpłatnie swoim pracownikom określone produkty spożywcze.

Udostępnienie tych produktów pracownikom pozwala Spółce na wykorzystanie zasobów pracowniczych w optymalny sposób poprzez ograniczenie konieczności poszukiwania przez pracowników produktów spożywczych w trakcie przerw w pracy. Z uwagi na brak w pobliżu miejsca pracy punktów gastronomicznych, spożywanie przez pracowników posiłków poza siedzibą Spółki w czasie przeznaczonym na przerwę obiadową byłoby znacząco utrudnione. Tym samym, udostępnianie produktów spożywczych pracownikom Spółki przez Wnioskodawcę wpływa pozytywnie na działalność gospodarczą Wnioskodawcy, ograniczając czas, w którym pracownicy nie są obecni w miejscu pracy. Produkty spożywcze wydawane są pracownikom za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy, który prowadzi działalność polegającą na sprzedaży produktów spożywczych z wykorzystaniem automatów samosprzedających (dalej: „Maszyny Vendingowe”).

W celu ułatwienia rozliczeń, Spółka zamierza podpisać z zewnętrznym dostawcą (dalej: „Kontrahent”) umowę, na podstawie której, Spółka będzie nabywać od Kontrahenta produkty spożywcze, które następnie pobierane będą przez pracowników Spółki.

W analogiczny sposób Spółka może wydawać Towary pracownikom spółek z grupy kapitałowej do której należy Wnioskodawca, oddelegowanych do pracy w Polsce, jak również przyjeżdżającym do siedziby Spółki w celach biznesowych (jak np. audytorzy wewnętrzni). Towary mogą więc być zużywane również podczas spotkań zewnętrznych i wewnętrznych, tj. w szczególności w trakcie spotkań z kontrahentami, spotkań zarządu, szkoleń pracowniczych i roboczych spotkań pracowników przeprowadzanych w zakładzie pracy.

W ramach prowadzonej działalności Spółka zapewnia bowiem również poczęstunek i napoje podczas spotkań wewnętrznych (spotkania pracowników Spółki związane z bieżącą działalnością Spółki) oraz spotkań zewnętrznych (spotkania pracowników Spółki z kontrahentami lub klientami związane z działalnością Spółki).

Pracownikom Wnioskodawcy jak i pracownikom spółek z grupy kapitałowej do której należy Wnioskodawca a także podczas spotkań wewnętrznych i zewnętrznych wydawane będą produkty spożywcze (w szczególności słodycze, gotowe kanapki, przekąski, woda i inne napoje, w tym słodzone napoje gazowane). Towary te nie będą zróżnicowane w zależności od rodzaju spotkania (wewnętrzne, zewnętrzne) oraz od tego czy ich konsumentami będą pracownicy Wnioskodawcy czy pracownicy spółek z grupy kapitałowej do której należy Wnioskodawca. Innymi słowy, zarówno pracownikom Wnioskodawcy, jak również pracownikom spółek z grupy kapitałowej, podczas spotkań zewnętrznych lub wewnętrznych, mogą być udostępniane produkty pobierane z maszyn vendingowych.

Udostępnianie towarów podczas spotkań wewnętrznych może odbywać się zarówno przy wykorzystaniu maszyn vendingowych jak i bez ich użycia, przy czym na chwilę obecną zasadą będzie udostępnianie towarów za pośrednictwem maszyn vendingowych.

W przypadku wykorzystania maszyn, towary będą mogły być uprzednio pobrane w większej ilości przy użyciu karty zbliżeniowej a następnie wystawione w ogólnodostępnym dla uczestników spotkania miejscu. Ponadto, uczestnicy spotkania, będący pracownikami Wnioskodawcy, będą mogli pobrać towary indywidualnie za pośrednictwem imiennie przypisanych kart zbliżeniowych.

Udostępnianie towarów podczas spotkań zewnętrznych za pośrednictwem maszyn vendingowych, odbywać się będzie co do zasady w ten sposób, że uczestnicy spotkań, będący pracownikami spółek z grupy, ale niebędący pracownikami Wnioskodawcy, mogą otrzymywać karty zbliżeniowe nieprzypisane imiennie do konkretnego pracownika, które umożliwią im pobranie towarów z maszyn vendingowych. W takim przypadku, karty te będą następnie zwracane Spółce najpóźniej w momencie opuszczenia siedziby Wnioskodawcy w celu powrotu do siedziby pracodawcy. Towary będą mogły również zostać udostępnione w taki sposób, że zostaną uprzednio pobrane za pośrednictwem maszyn vendingowych przez pracownika Wnioskodawcy przy wykorzystaniu karty zbliżeniowej nieprzypisanej imiennie do żadnego z pracowników, a następnie zostaną one wystawione w miejscu spotkania zewnętrznego.

Pracownikom spółek z grupy, którzy w ramach wykonywania obowiązków służbowych przebywają w siedzibie Wnioskodawcy przez dłuższy okres mogą być również wydawane imienne karty zbliżeniowe. W takim przypadku, zasady korzystania z karty będą analogiczne, jak w przypadku pracowników Wnioskodawcy.

Faktury zakupu towarów udostępnianych za pośrednictwem maszyn vendingowych będą wystawiane na Wnioskodawcę.

Towary będą przekazywane nieodpłatnie pracownikom Wnioskodawcy, pracownikom grupy kapitałowej do której należy Wnioskodawca, zarówno podczas spotkań wewnętrznych oraz spotkań zewnętrznych, w celu jak najsprawniejszego świadczenia przez pracowników pracy, bez nieuzasadnionego odrywania się od obowiązków służbowych w celu poszukiwania restauracji, kawiarni, czy też innego punktu gastronomicznego, gdzie pracownicy mieliby możliwość zakupienia produktów spożywczych, a w konsekwencji, w celu jak najsprawniejszego funkcjonowania przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, którego działalność polega na wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT (tj. sprzedaży towarów i usług kontrahentom). Innymi słowy, przekazywanie przedmiotowych towarów będzie związane z podstawową działalnością przedsiębiorstwa Wnioskodawcy opodatkowaną VAT.

Zakresem pytania interpretacyjnego objęte są jedynie towary nabywane od kontrahenta dostarczającego produkty spożywcze, które będą następnie pobierane przez pracowników Spółki z maszyn vendingwych. Określenie „towary” użyte w pytaniu interpretacyjnym nie odnosi się do towarów nabywanych przez Spółkę od innych dostawców a dotyczy jedynie produktów spożywczych dostarczanych przez Kontrahenta, oferującego swoje produkty za pośrednictwem maszyn vendingowych.

Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej uregulowania prawne oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż wydanie pracownikom Wnioskodawcy produktów spożywczych takich jak woda i inne napoje, w tym słodzone napoje gazowane, nie będzie przekazaniem towarów na cele osobiste pracowników. Konieczność zapewnienia napojów przez Wnioskodawcę swoim pracownikom w czasie pracy wynika bezpośrednio z przepisów powołanego przez Wnioskodawcę rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zatem nabywane przez Wnioskodawcę od Kontrahenta ww. produkty przeznaczone do zużycia przez pracowników Wnioskodawcy w związku z przepisami BHP, będą miały związek (pośredni) z wykonywaniem działalności opodatkowanej, bowiem nie będą służyły dalszej odsprzedaży, ani nie będą wykorzystywane do wytworzenia wyrobów i usług będących przedmiotem obrotu lecz spożywane są na terenie Spółki w godzinach jej pracy przez pracowników w celu prawidłowego funkcjonowania na rzecz Spółki.

Ponadto udostępnienie ww. napojów oraz słodyczy, gotowych kanapek, przekąsek podczas spotkań wewnętrznych oraz spotkań zewnętrznych, odpowiednio pracownikom Wnioskodawcy, pracownikom spółek z grupy kapitałowej oraz kontrahentom, będzie związane z prowadzonym przedsiębiorstwem Zainteresowanego, ponieważ będą miały one związek (pośredni) z wykonywaniem działalności opodatkowanej VAT, bowiem kupowane towary nie będą służyły dalszej odsprzedaży, ani nie będą wykorzystywane do wytworzenia wyrobów i usług będących przedmiotem obrotu.

Wobec powyższego, Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia wody i innych napojów, w tym słodzonych napojów gazowanych, udostępnianych pracownikom Wnioskodawcy. Wnioskodawca będzie miał także prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. napojów oraz słodyczy, gotowych kanapek, przekąsek, udostępnianych podczas spotkań wewnętrznych i spotkań zewnętrznych odpowiednio pracownikom Wnioskodawcy, pracownikom spółek z grupy kapitałowej oraz kontrahentom, ponieważ poniesione wydatki będą związane z działalnością przedsiębiorstwa Wnioskodawcy opodatkowaną VAT.

Natomiast przekazanie przez Wnioskodawcę swoim pracownikom słodyczy, gotowych kanapek, przekąsek do spożywania przez tych pracowników w czasie bieżącej pracy oraz przekazanie pracownikom spółek z grupy kapitałowej, do której należy Wnioskodawca, wody i innych napojów, w tym słodzonych napojów gazowanych oraz słodyczy, gotowych kanapek, przekąsek do spożywania przez tych pracowników w czasie bieżącej pracy, należy uznać za czynność wyczerpującą znamiona zużycia na cele osobiste, prywatne tych osób. Konieczność zapewnienia słodyczy, kanapek czy przekąsek przez Wnioskodawcę swoim pracownikom czy zapewnienia przez Wnioskodawcę napoi oraz słodyczy, kanapek czy przekąsek pracownikom spółek z grupy kapitałowej, do której należy Wnioskodawca, nie wynika z żadnych przepisów (np. bhp) jak również w ocenie tut. organu nie jest niezbędne dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Pracownicy Wnioskodawcy są zobowiązani świadczyć pracę niezależnie od poczęstunku jaki serwuje im z własnej woli Wnioskodawca. To do pracownika należy wybór posiłku oraz ustalenie miejsca i czasu jego spożycia. Zatem wydawanie pracownikom takich produktów jak słodycze, gotowe kanapki, przekąski oraz wydawanie pracownikom spółek z grupy kapitałowej, do której należy Wnioskodawca, napojów oraz słodyczy, gotowych kanapek i przekąsek, ma na celu zaspokojenie ich potrzeb prywatnych.

W związku z tym stwierdzić należy, że Wnioskodawca z tytułu nabycia od Kontrahenta słodyczy, gotowych kanapek, przekąsek na rzecz swoich pracowników do spożycia w czasie bieżącej pracy oraz z tytułu nabycia wody i innych napojów, w tym słodzonych napojów gazowanych oraz słodyczy, gotowych kanapek i przekąsek na rzecz pracowników spółek z grupy kapitałowej, do której należy Wnioskodawca, do spożycia w czasie bieżącej pracy, które przeznaczone będą na ich cele osobiste, nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ zauważa, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.