IPTPP4/443-826/14-6/OS | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia.
IPTPP4/443-826/14-6/OSinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
 2. dzierżawa
 3. gmina
 4. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2014 r. (data wpływu 14 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismami z dnia 10 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.) oraz z dnia 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 5 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne poniesione na Obiekty – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • podlegania opodatkowaniu i niekorzystania ze zwolnienia usług dzierżawy Obiektów,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne poniesione na Obiekty.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismami z dnia 10 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.) oraz z dnia 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 5 lutego 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Powiat (dalej: Powiat) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

Powiat jest właścicielem trzech obiektów (tj. nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Z. oraz dwóch obiektów znajdujących się w K.), które zostały wydzierżawione podmiotom zewnętrznym.

Na podstawie umowy dzierżawy Powiat odpłatnie udostępnia część działki wraz z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną przy Domu Pomocy Społecznej (dalej: DPS) w K. na rzecz Spółdzielni .... Ś. w K. celem prowadzenia działalności w zakresie eksploatacji oczyszczalni ścieków.

Ponadto, Powiat odpłatnie udostępnia również budynek Zespołu Szkół Specjalnych (dalej: Zespół Szkół) przy DPS w Z. na podstawie stosownej umowy dzierżawy zawartej z Prowincją Zgromadzenia ... w K., a także odpłatnie udostępnia budynek Zespołu Szkół przy DPS w K. na podstawie umowy dzierżawy zawartej ze Zgromadzeniem .... w W. Dzierżawcy prowadzą działalność w formie zgromadzeń zakonnych. Zgodnie z zapisami umów, dzierżawcy użytkują przedmiotowe budynki celem realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (tj. prowadzenie DPS). Na podstawie przedmiotowych umów, dzierżawcy są również zobowiązani do oddania części przedmiotu umów do używania Zespołom Szkół z terenu Powiatu.

Pobierane z tytułu dzierżawy przedmiotowych obiektów czynsze Powiat dokumentuje wystawianymi fakturami VAT, ujmuje je w rejestrach sprzedaży oraz rozlicza podatek należny. Stosownie do postanowień zawartych umów, dzierżawcy ponoszą zasadniczo koszty utrzymania i eksploatacji obiektów.

W przyszłości Powiat zamierza ponosić wydatki związane z dzierżawionymi obiektami, w szczególności w zakresie ich remontów, modernizacji czy rozbudowy (dalej: wydatki inwestycyjne).

W uzupełnieniu wniosku z dnia 10 grudnia 2014 r. Wnioskodawca wskazał, iż część działki waz z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną przy Domu Pomocy Społecznej w K. jest aktualnie odpłatnie udostępniana na rzecz Okręgowej .... w B., a nie jak Powiat wskazał we wniosku na rzecz Spółdzielni .... Ś. w K.

Ponadto, Powiat wskazał we wniosku, iż „odpłatnie udostępnia również budynek Zespołu Szkół Specjalnych (dalej: Zespół Szkół) przy DPS w Z. na podstawie stosownej umowy dzierżawy zawartej z Prowincją Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w K., a także odpłatnie udostępnia budynek Zespołu Szkół przy DPS w K. na podstawie umowy dzierżawy zawartej ze Zgromadzeniem Zakonnym .... w W.

Powiat pragnie doprecyzować, iż udostępnia on odpłatnie dwa budynki (w miejscowości Z. oraz K.) na rzecz zgromadzeń zakonnych, (tj. odpowiednio na rzecz Prowincji Zgromadzenia ..... w K. oraz na rzecz Zgromadzenia Zakonnym .... w W.). Zgromadzenia zakonne wykorzystują część lokali znajdujących się w przedmiotowych budynkach na własne potrzeby, natomiast pozostałą część są zobowiązane udostępnić nieodpłatnie na rzecz odpowiednio Zespołu Szkół Specjalnych w Z. oraz Zespołu Szkół Specjalnych w K.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 30 stycznia 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Planowane koszty inwestycji w zakresie:
  • budynku zlokalizowanego w miejscowości Z.,
  • budynku zlokalizowanego w K.,
  • części działki wraz z oczyszczalnią ścieków w K.,

będą służyć w przypadku każdego z powyższych obiektów wytworzeniu nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt I4a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.; dalej: ustawa o VAT). Przy czym Powiat będzie ponosił również wydatki remontowe, które nie będą służyły wytworzeniu nieruchomości, o którym mowa w powyżej wskazanym przepisie.

 1. Przedmiotem dzierżawy w budynku zlokalizowanym w miejscowości Z. oraz w budynku zlokalizowanym w K. są wszystkie lokale danej nieruchomości. Innymi słowy Powiat dzierżawi całe budynki a nie wyłącznie poszczególne ich części. Również oczyszczalnia ścieków jest dzierżawiona przez Powiat w całości.
 2. Cena za dzierżawę przedmiotowych budynków została ustalona pomiędzy stronami bez uwzględniania okoliczności nieodpłatnego udostępniania przez biorącego w dzierżawę części przedmiotu umów do używania Zespołom Szkół z terenu Powiatu. Powiat nie posiada cennika wynajmu lokali/budynków znajdujących się na jego terenie. Ceny są każdorazowo ustalane z danym najemcą/dzierżawcą i nie odbiegają od cen dzierżawy tego typu lokali/budynków na terenie innych powiatów. Sposób dalszego wykorzystywania nieruchomości przez biorącego w dzierżawę (np. czy udostępnia on ją wybranym podmiotom nieodpłatnie) pozostaje bez znaczenia dla przyjętej ceny.
 3. Oddanie do używania Zespołom Szkół z terenu Powiatu nie jest świadczone w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy. Oddanie do używania Zespołom Szkół z terenu Powiatu jest świadczone w imieniu i na rzecz odpowiednio Prowincji Zgromadzenia .... w K. oraz Zgromadzenia Zakonnego .... w W.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Powiat ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z przedmiotowymi obiektami... (oznaczone we wniosku jako pytanie nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, Powiat ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z przedmiotowymi obiektami.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z pewnymi zastrzeżeniami, które nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Z treści powyższej regulacji wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Dla oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, w każdym przypadku istotne jest więc ustalenie, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT:

 • zostały nabyte przez podatnika tego podatku oraz
 • pozostają w bezspornym związku z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi.

Odnosząc się do pierwszego ze wskazanych powyżej warunków, tj. nabywania towarów i usług przez podatnika, jak wskazano powyżej, kwestia ta została uregulowana w art. 15 ustawy o VAT. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, za podatników uznaje się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie natomiast do ust. 6 tej regulacji, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle powyższego uznać należy, iż z tytułu dzierżawy Powiat jest podatnikiem VAT, gdyż świadczenia wykonywane są na podstawie umów cywilnoprawnych, zawartych pomiędzy Powiatem a podmiotami zewnętrznymi. W konsekwencji uznać należy, iż Powiat dokonuje odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Ponadto, jak wskazano powyżej, zdaniem Powiatu usługi te nie korzystają ze zwolnienia z VAT. W konsekwencji, zdaniem Powiatu, pierwszy z ww. warunków zawartych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT należy uznać za spełniony.

Odnosząc się natomiast do drugiej ze wskazanych powyżej przesłanek warunkujących możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego, tj. związku wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych, jak już zostało wskazane powyżej, umowa dzierżawy stanowi umowę cywilnoprawną i w konsekwencji Powiat, który działa w roli podatnika, zobligowany jest do odprowadzania podatku należnego z tego tytułu. Zdaniem Powiatu istnieje zatem bezsprzeczny i bezpośredni związek pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi na przedmiotowe obiekty z wykonywaniem czynności opodatkowanych w postaci usług dzierżawy. Wydatki inwestycyjne na przedmiotowe obiekty będą ściśle związane ze świadczoną usługą dzierżawy. Gdyby bowiem Powiat nie ponosił wydatków na przebudowę czy modernizację obiektów świadczenie usługi dzierżawy byłoby znacznie utrudnione lub wręcz niemożliwe. Nie sposób sobie bowiem wyobrazić, iż podmioty zewnętrzne byłyby zainteresowane odpłatnym korzystaniem z obiektów, które byłyby zaniedbane lub nie spełniałyby określonych standardów sanitarnych czy bezpieczeństwa.

Wobec powyższego, w ocenie Powiatu także drugą z ww. przesłanek, warunkującą możliwość skorzystania z prawa do odliczenia VAT, należy uznać za spełnioną.

Dodatkowo Powiat pragnie wskazać, iż przedstawione przez niego stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych, wydawanych w imieniu Ministra Finansów przez dyrektorów izb skarbowych.

Stanowisko takie zostało potwierdzone, przykładowo w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r., sygn. IPTPP2/443-636/13-3/JS, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, w której organ podatkowy stwierdził, iż „Reasumując, Wnioskodawca ma/będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz bieżące związane z budynkami ośrodka zdrowia, ponieważ Zainteresowany jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a bieżąca eksploatacja oraz planowane inwestycje służą/będą służyć czynnościom opodatkowanym. Przy czym prawo to przysługuje/będzie przysługiwać o ile nie wystąpią przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy”.

Podobne stanowisko zajął:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 20 września 2013 r., sygn. ILPP1/443-533/13-2/AW, w której stwierdził, iż „odpłatne udostępnianie sali gimnastycznej na podstawie zawartej umowy dzierżawy będzie niewątpliwie czynnością cywilnoprawną. W niniejszej sprawie Powiat nie będzie działał jako organ władzy publicznej, zatem nie będzie mógł skorzystać z wyłączenia zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy. Nie będzie też mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w powołanym § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia, bowiem czynność udostępniania ww. sali gimnastycznej będzie wykonywana na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej. W świetle powyższych przepisów, odpłatne udostępnianie Sali gimnastycznej na rzecz Zespołu Szkół Technicznych na podstawie umowy dzierżawy, skutkujące uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie Powiatu, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, a uzyskiwanie obrotu z tego tytułu spowoduje obowiązek odprowadzenia należnego podatku VAT”. Ponadto, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, iż „ Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, poniesione przez Zainteresowanego wydatki na budowę sali gimnastycznej będą bowiem związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, tj. dzierżawą obiektu”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 24 lutego 2012 r., sygn. IPTPP1/443-1003/11-7/RG, w której uznał, iż „(...) w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, albowiem wybudowana hala sportowo-widowiskowa służyć będzie wykonywanym przez Wnioskodawcę czynnościom opodatkowanym. Zatem Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę hali sportowej będącej przedmiotem dzierżący na rzecz MGOK, bowiem zostanie w omawianym przypadku spełniona podstawowa przesłanka pozytywna jaką jest związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 19 maja 2011 r. sygn. ITPP1/443-611/11/IK, w której stwierdził, że „Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Miasto realizuje inwestycję, w ramach której powstaną: basen sportowy, basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi, niezależny kompleks pomieszczeń odnowy biologicznej, pomieszczeń szatni, pomieszczeń administracyjno-socjalnych i usługowych. Inwestycja po wybudowaniu zostanie oddana w dzierżawę spółce prawa handlowego, której jedynym udziałowcem będzie Miasto. Mając zatem na uwadze powołany wyżej stan prawny w odniesieniu do okoliczności przedstawionych we wniosku stwierdzić należy, iż skoro wybudowany kompleks będzie służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych (dzierżawa), Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją ww. inwestycji, o ile nie wystąpią wyłączenia, o których mowa w art. 88 powołanej ustawy”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 28 kwietnia 2011 r., sygn. ILPP1/443-172/11-2/AK, w której organ podatkowy stwierdził, że , „Jeżeli zatem uzyskany przez Gminę czynsz dzierżawny jest opodatkowany podatkiem od towarów i usług, to Wnioskodawcy - z uwagi na spełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi - przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktów dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z wytworzeniem przedmiotowego lodowiska. Reasumując, Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z budową lodowiska, z uwagi na związek poniesionych wydatków z czynnościami opodatkowanymi - uzyskiwaniem obrotów z tytułu dzierżawy - z uwzględnieniem ograniczeń wynikających w art. 88 ustawy”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 13 września 2011 r., sygn. IPTPP1/443-398/11-4/JMReasumując, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe, ponieważ Zainteresowany ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z planowaną inwestycją w części dotyczącej wybudowanej infrastruktury w zakresie sieci szerokopasmowej światłowodów oraz sieci w technologii WiFi, która zostanie wydzierżawiona odpłatnie operatorowi świadczącemu usługi dostępu do sieci internet”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 23 sierpnia 2011 r., sygn. IPTPP1/443-643/11-3/JM „Reasumując, w przedmiotowej sprawie w sytuacji, gdy nabywane, w ramach realizacji projektu „...” towary i usługi będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (czyli tych dotyczących umowy dzierżawy infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zawartej ze Sp. z o. o., to Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w fakturach dokumentujących te zakupy. Natomiast, gdy w deklaracji podatkowej sporządzonej za dany okres rozliczeniowy wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, to Miasto będzie miało prawo do wystąpienia o zwrot różnicy podatku na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Zainteresowany jest właścicielem trzech obiektów (tj. nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Z. oraz dwóch obiektów znajdujących się w K.), które zostały wydzierżawione podmiotom zewnętrznym. Wnioskodawca udostępnia odpłatnie część działki waz z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną przy Domu Pomocy Społecznej oraz dwa budynki (w miejscowości Z. oraz K.) na rzecz zgromadzeń zakonnych, (tj. odpowiednio na rzecz Prowincji Zgromadzenia .... w K. oraz na rzecz Zgromadzenia .... w W.). Zgromadzenia zakonne wykorzystują część lokali znajdujących się w przedmiotowych budynkach na własne potrzeby, natomiast pozostałą część są zobowiązane udostępnić nieodpłatnie na rzecz odpowiednio Zespołu Szkół Specjalnych w Z. oraz Zespołu Szkół Specjalnych w K. Pobierane z tytułu dzierżawy przedmiotowych obiektów czynsze Powiat dokumentuje wystawianymi fakturami VAT, ujmuje je w rejestrach sprzedaży oraz rozlicza podatek należny. Stosownie do postanowień zawartych umów, dzierżawcy ponoszą zasadniczo koszty utrzymania i eksploatacji obiektów. Przedmiotem dzierżawy w budynku zlokalizowanym w miejscowości Z. oraz w budynku zlokalizowanym w K. są wszystkie lokale danej nieruchomości. Innymi słowy Powiat dzierżawi całe budynki a nie wyłącznie poszczególne ich części. Również oczyszczalnia ścieków jest dzierżawiona przez Powiat w całości. Planowane koszty inwestycji w zakresie: budynku zlokalizowanego w miejscowości Z., budynku zlokalizowanego w K., części działki wraz z oczyszczalnią ścieków w K., będą służyć w przypadku każdego z powyższych obiektów wytworzeniu nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy o podatku od towarów i usług. Przy czym Powiat będzie ponosił również wydatki remontowe, które nie będą służyły wytworzeniu nieruchomości, o którym mowa w powyżej wskazanym przepisie.

Interpretacją nr IPTPP4/443-826/14-5/OS tut. Organ potwierdził, że usługi dzierżawy Obiektów, będą stanowić czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie do art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy, niekorzystające ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez czynnego podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie obydwa warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy będą spełnione, ponieważ Zainteresowany jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w zakresie przedmiotowych Obiektów będą miały związek z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Zatem, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z przedmiotowymi Obiektami.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z przedmiotowymi Obiektami, ponieważ Zainteresowany jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a planowane wydatki inwestycyjne będą służyć czynnościom opodatkowanym. Przy czym prawo to będzie przysługiwać o ile nie wystąpią przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

W niniejszej interpretacji rozpatrzono wniosek w zakresie pytania oznaczonego Nr 2. W zakresie pytania oznaczonego we wniosku jako Nr 1, wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.