IPTPP4/443-666/14-11/BM | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego - prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących zaprojektowania, zakupu i montażu zestawów solarnych i pieców zgazowujących drewno oraz lamp hybrydowych.
IPTPP4/443-666/14-11/BMinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. kolektory słoneczne
 3. odliczenie podatku
 4. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2014 r. (data wpływu 11 września 2014 r.), uzupełnionym pismami z dnia 4 listopada 2014 r. (data wpływu 12 listopada 2014 r.), z dnia 10 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.) i z dnia 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 2 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących zaprojektowania, zakupu i montażu zestawów solarnych montowanych na budynkach osób prywatnych oraz pieców zgazowujących drewno montowanych w budynkach osób prywatnych, prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących zaprojektowania, zakupu i montażu zestawów solarnych montowanych na budynkach użyteczności publicznej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących zaprojektowania, zakupu i montażu lamp hybrydowych - jest prawidłowe,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących zaprojektowania, zakupu i montażu zestawów solarnych na budynku Plebanii - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących zaprojektowania, zakupu i montażu zestawów solarnych montowanych na budynkach osób prywatnych i pieców zgazowujących drewno montowanych w budynkach osób prywatnych, prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących zaprojektowania, zakupu i montażu zestawów solarnych montowanych na budynkach użyteczności publicznej i na budynku Plebanii oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących zaprojektowania, zakupu i montażu lamp hybrydowych.

Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 4 listopada 2014 r. (data wpływu 12 listopada 2014 r.), z dnia 10 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.) i z dnia 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 2 stycznia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jako „Wnioskodawca” realizuje projekt o nazwie „Energia przyjazna środowisku w gminie...” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 - 2013 Działania 6.2. Energia przyjazna środowisku polegający na:

 • zakupie i montażu instalacji solarnych w ilości - 700 kompletnych zestawów na budynkach osób prywatnych,
 • zakupie i montażu instalacji solarnych w ilości - 8 kompletnych zestawów na budynkach użyteczności publicznej,
 • zakupie i montażu pieców zgazowujących w ilości - 100 kompletnych zestawów na budynkach osób prywatnych,
 • serwisowaniu wybudowanych instalacji solarnych oraz kotłowni indywidualnych w okresie objętym gwarancją oraz wykonanie co najmniej jednego w ciągu roku bezpłatnego przeglądu wszystkich wybudowanych instalacji,
 • montażu kompletnych zestawów lamp hybrydowych w ilości - 57 sztuk,
 • wykonaniu dokumentacji technicznej budowlano-wykonawczej i powykonawczej oraz pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót budowlanych,

w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

W ramach projektu Gmina zapewni montaż zestawów solarnych na 700 nieruchomościach należących do osób prywatnych oraz 8 obiektach użyteczności publicznej będących jej własnością i znajdujących się na terenie Gminy. W skład budynków użyteczności publicznej wchodzą budynki:

 • Szkoła Podstawowa w M,
 • Szkoła Podstawowa w K,
 • Szkoła Podstawowa w J,
 • Szkoła Podstawowa w K,
 • Szkoła Podstawowa w D,
 • Urząd Gminy w M,
 • budynek Plebanii,
 • OSP w T.

W ramach projektu Gmina zapewni również montaż 100 pieców c.o. działających w technologii zgazowującej drewno w obiektach prywatnych.

Zgodnie z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa .... na lata 2007 – 2013 Działania 6.2. Energia przyjazna środowisku, w ramach którego jest realizowany przedmiotowy projekt, Wnioskodawca musi ponieść 1% kosztów kwalifikowanych całego projektu, na które złożą się wydatki zamontowania zestawów solarnych w części dotyczącej budynków użyteczności publicznej, montażu kompletnych instalacji zestawów lamp hybrydowych, nadzoru inwestorskiego w tym zakresie, promocją, przygotowaniem i rozliczeniem projektu. Działalność w budynkach użyteczności publicznej jest prowadzona w zakresie zadań publicznych Gminy określonych w ustawie o samorządzie gminnym i służy czynnościom nieopodatkowanym. Inwestycja w zakresie budynków użyteczności publicznej nie będzie wykorzystywana na cele działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Właścicielem zestawów solarnych zamontowanych na i w obiektach użyteczności publicznej będzie Gmina. Instalacje solarne zostaną nieodpłatnie przekazane na rzecz jednostek budżetowych tj. szkół oraz OSP na podstawie umowy użyczenia. Wykorzystywanie zestawów solarnych w budynkach użyteczności publicznej nie będzie następować na zasadzie odpłatności na rzecz Gminy.

Gmina jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT.

Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu będą wystawiane na Gminę.

Gmina w celu realizacji projektu współpracuje z mieszkańcami Gminy zainteresowanymi uczestnictwem w projekcie, czyli właścicielami nieruchomości, na i w których będą montowane kolektory słoneczne i piece c.o. opalane biomasą. W celu realizacji tej współpracy zostały zawarte w formie pisemnej umowy pomiędzy Gminą a właścicielami nieruchomości. Umowy ustalają wzajemne zobowiązania stron pod względem organizacyjnym i finansowym, które wynikają z montażu i eksploatacji zestawu solarnego lub pieca zgazowującego drewno na i w budynku będącym własnością właściciela nieruchomości oraz określają warunki użyczenia nieruchomości dla potrzeb realizacji projektu.

Na podstawie zawartych umów Gmina zabezpieczy realizację celów projektu, tj. wyłoni wykonawcę zestawów solarnych i pieców c.o. opalanych biomasą oraz nadzór inwestorski zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ustali dla nich harmonogram realizacji dokumentacji technicznej na montaż zestawów solarnych oraz pieców zgazowujących, będzie sprawować bieżący nadzór nad przebiegiem prac, przeprowadzi odbiory końcowe oraz dokona rozliczenia finansowego przedmiotowego projektu.

Zakres obowiązków wykonawcy zestawów solarnych i pieców zgazowujących obejmuje:

 • wykonanie robót budowlanych, dostawa i montaż urządzeń oraz wyposażenia przy użyciu osób, sprzętu i materiałów Wykonawcy polegających na:
  • zakupie i montażu instalacji solarnych w ilości - 700 kompletnych zestawów na budynkach osób prywatnych.
  • zakupie i montażu instalacji solarnych w ilości - 8 kompletnych zestawów na budynkach użyteczności publicznej,
  • zakupie i montażu pieców zgazowujących w ilości - 100 kompletnych zestawów na budynkach osób prywatnych,
  • serwisowaniu wybudowanych instalacji solarnych oraz kotłowni indywidualnych w okresie objętym gwarancją oraz wykonanie co najmniej jednego w ciągu roku bezpłatnego przeglądu wszystkich wybudowanych instalacji,
  • wykonanie dokumentacji technicznej budowlano-wykonawczej i powykonawczej oraz pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót budowlanych,
  • serwisowanie wybudowanych instalacji solarnych oraz kotłowni indywidualnych w okresie objętym gwarancją oraz wykonanie co najmniej jednego w ciągu roku bezpłatnego przeglądu wszystkich wybudowanych instalacji.

Natomiast do obowiązków wykonawcy zestawów lamp hybrydowych należy:

 • wykonanie robót budowlanych, dostawa i montaż urządzeń oraz wyposażenia przy użyciu osób, sprzętu i materiałów Wykonawcy polegających na:
  • montażu kompletnych zestawów lamp hybrydowych w ilości - 57 sztuk,
  • wykonaniu dokumentacji technicznej budowlano-wykonawczej i powykonawczej oraz pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót budowlanych.

Zamontowane zestawy solarne i piece zgazowujące oraz energia generowana za ich pomocą nie będą wykorzystane do celów działalności gospodarczej. Zestawy solarne i piece zgazowujące wraz z całą instalacją będą własnością Gminy i pozostaną własnością również po montażu, na i w nieruchomościach uczestników projektu przez okres 5 lat od dnia zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą programem końcowego wniosku o płatność z realizacji przedmiotowego projektu.

Uczestnik projektu w umowie wyraził zgodę na umiejscowienie urządzeń na lub w nieruchomości i przeprowadzenie wszelkich niezbędnych do jego funkcjonowania robót w budynku będącym jego własnością.

Po zakończeniu prac instalacyjnych, zestaw solarny lub piec zgazowujący pozostanie własnością Gminy przez cały okres trwałości projektu, tj. przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji projektu. Na ten okres Gmina wydzierżawi właścicielowi nieruchomości wyposażenie i urządzenia wchodzące w skład zestawu solarnego lub pieca zgazowującego do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku uszkodzenia w tym okresie zestawu solarnego lub pieca zgazowującego nie objętego gwarancją (np. celowego lub nieumyślnego uszkodzenia, uszkodzenia powstałego w wyniku niewłaściwej eksploatacji) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do pokrycia kosztów jego naprawy.

Po upływie tego okresu całość zestawu solarnego lub pieca zgazowującego zostanie przekazana uczestnikowi projektu na własność. Sposób przeniesienia prawa własności zestawu solarnego lub pieca zgazowującego oraz zasady ich wykupu zostaną uregulowane odrębną umową. Uczestnik jest zobowiązany do właściwej eksploatacji zainstalowanych urządzeń.

Przedmiotowy projekt będzie finansowany przez Gminę ze środków, które pochodzą ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa .... na lata 2007 2013 (85% kosztów kwalifikowanych), uczestników projektu i Gminy (min. 1% kosztów kwalifikowanych, na które złożą się wydatki zamontowania instalacji solarnych, nadzoru inwestorskiego w tym zakresie, promocji, przygotowaniem i rozliczeniem projektu).

Głównym celem przedsięwzięcia jest zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój społeczno - gospodarczy gminy oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców. Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez kompleksowe inwestycje zaprojektowania i wykonania kompletnej instalacji kolektorów słonecznych dla 2622 mieszkańców prywatnych oraz 8 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy oraz 100 kotłów zgazowujących drewno i 57 szt. lamp hybrydowych.

Wnioskodawca wskazał, że Plebania na której zostaną zamontowane zestawy solarne jest obiektem wykorzystywanym przez księży tutejszej parafii oraz na potrzeby wspólnoty parafialnej parafii ....

Parafia nie prowadzi i nie planuje rozpoczęcia żadnej działalności gospodarczej, ani nie generuje żadnych dochodów. Obiekt plebani nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Parafia nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym oraz nie składa deklaracji VAT-7.

Wnioskodawca Gmina będzie miał możliwość odrębnego przyporządkowania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług w zakresie montażu zestawów solarnych.

Wydatki na montaż zestawów solarnych na budynkach użyteczności publicznej, będą wydatkami na wytworzenie nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z poźn. zm.).

Lampy hybrydowe będą służyły do oświetlania najbardziej newralgicznych miejsc przy drogach gminnych na terenie całej Gminy.

Celem ich montażu jest zapewnienie możliwie największego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miejscach niebezpiecznych, na skrzyżowaniach dróg gminnych z innymi drogami.

Lampy hybrydowe będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca Gmina będzie miał możliwość odrębnego przyporządkowania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług w zakresie montażu lamp hybrydowych.

W odpowiedzi na pytanie tut. Organu, z jakimi czynnościami Wnioskodawcy będą miały związek zestawy solarne zamontowane na budynku Plebanii, Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku wskazał, iż Plebania na której zostaną zamontowane zestawy solarne jest obiektem wykorzystywanym przez księży tutejszej parafii oraz na potrzeby wspólnoty parafialnej parafii .... Zestawy solarne będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zestawy solarne zamontowane na budynku Plebanii zostaną przekazane przez Gminę na rzecz Parafii odpłatnie po upływie okres trwałości projektu.

Wnioskodawca podał, iż w ankietach jakie wypełniali uczestnicy projektu zadawał pytanie czy w budynkach w których będą zamontowane instalacje solarne oraz instalacje z piecami zgazowującymi drewno jest prowadzona działalność gospodarcza lub czy jest prowadzona działalność agroturystyczna. Powyższe instalacje będą montowane wyłącznie w obiektach gdzie nie prowadzi się takiej działalności. W związku z powyższym należy uznać, że instalacje solarne oraz instalacje z piecami zgazowującymi drewno będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca poinformował, że lampy hybrydowe będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 10 grudnia 2014 r., w odpowiedzi na pytanie tut. Organu z jakimi czynnościami Wnioskodawcy - Gminy będą miały związek zestawy solarne oraz piece zgazowujące drewno zamontowane w/na budynkach osób prywatnych Wnioskodawca wskazał, iż wydatki poniesione, dotyczące czynności dokonywanych przez Gminę w/na budynkach osób prywatnych będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu usług zaprojektowania, zakupu i montażu zestawów solarnych i pieców zgazowujących drewno montowanych w ramach projektu na nieruchomościach uczestników projektu i budynkach użyteczności publicznej w tym na budynku Plebanii...
 2. Czy Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu usług zaprojektowania, zakupu i montażu zestawów lamp hybrydowych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko odnośnie pytania Nr 1

Według Wnioskodawcy, Gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zaprojektowanie, zakup i montaż zestawów solarnych i pieców zgazowujących na potrzeby realizacji projektu na i w nieruchomościach prywatnych.

Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od budynków użyteczności publicznej.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. określony zakup musi być wykorzystany/służyć dokonaniu czynności opodatkowanych.

Wskazana norma prawna realizuje zasadę neutralności podatku od towarów i usług w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa zatem wyłącza możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Stosownie do art. 86 ust 2 pkt 1 lit. a ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymywanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Wyrazem ścisłej zależności między uprawnionym odliczeniem podatku naliczonego a wykonywaniem czynności opodatkowanych są regulacje zawarte w art. 90 ustawy o VAT, które uzupełniają zasadę wyrażoną w art. 86 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT stanowi, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Czynności dokonywane przez Gminę na rzecz uczestników projektu tj. udostępnienie im do używania zestawów solarnych i pieców c.o. stanowią w opinii Gminy czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji uznać należy, iż nabyte przez Gminę towary - zestawy solarne i piece zgazowujące drewno wraz z usługami są wykorzystywane przez Gminę do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych w części dotyczącej uczestnika projektu, a zatem została spełniona przesłanka, o której mowa w art. 86 ust. 1 ustawy.

Wnioskodawcy w związku z realizacją projektu w budynkach użyteczności publicznej nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT, ponieważ w przedmiotowej sprawie brakuje obligatoryjnej przesłanki, o której mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, tj. związku pomiędzy nabywanymi towarami i usługami, a czynnościami opodatkowanymi.

Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczące zainstalowania zestawów solarnych w budynkach użyteczności publicznej jest inwestycją należącą do zadań własnych Gminy uregulowanych w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, a efekty realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych Gminy. W konsekwencji brak podstaw do odliczenia podatku od towarów i usług. Wobec powyższego należy stwierdzić, że nieodpłatne przekazanie na podstawie umowy użyczenia majątku związanego z realizacją przedmiotowego projektu w budynkach użyteczności publicznej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT z uwagi na nieodpłatność tej czynności oraz fakt, iż nie będzie miał w tym przypadku zastosowania art. 8 ust. 2 ustawy - nieodpłatne przekazanie inwestycji do użytkowania odbędzie się w związku z prowadzoną przez Gminę działalnością wskazaną w art. 7 ust. 1 cyt. ustawy o samorządzie gminnym. Wydatki na montaż zestawów solarnych na budynku użyteczności publicznej w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie będą wydatkami na wytworzenie nieruchomości.

Stanowisko Wnioskodawcy odnośnie postawionego pytania dotyczącego prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu usług zaprojektowania, zakupu i montażu zestawów solarnych w budynku Plebanii jest podobne jak dla budynków prywatnych.

Plebania na której zostaną zamontowane zestawy solarne jest obiektem wykorzystywanym przez księży tutejszej parafii oraz na potrzeby wspólnoty parafialnej parafii ....

Parafia nie prowadzi i nie planuje rozpoczęcia żadnej działalności gospodarczej, ani nie generuje żadnych dochodów. Obiekt plebani nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Parafia nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym oraz nie składa deklaracji VAT-7.

Zamontowane zestawy solarne oraz energia generowana za ich pomocą nie będą wykorzystane do celów działalności gospodarczej. Zestawy solarne wraz z całą instalacją będą własnością Gminy i pozostaną własnością również po montażu, na i w nieruchomościach uczestników projektu przez okres 5 lat od dnia zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą programem końcowego wniosku o płatność z realizacji przedmiotowego projektu.

Uczestnik projektu w umowie wyraził zgodę na umiejscowienie urządzeń na lub w nieruchomości i przeprowadzenie wszelkich niezbędnych do jego funkcjonowania robót w budynku będącym jego własnością.

Po zakończeniu prac instalacyjnych, zestaw solarny pozostanie własnością Gminy przez cały okres trwałości projektu, tj. przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji projektu. Na ten okres Gmina wydzierżawi właścicielowi nieruchomości wyposażenie i urządzenia wchodzące w skład zestawu solarnego do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku uszkodzenia w tym okresie zestawu solarnego nieobjętego gwarancją (np. celowego lub nieumyślnego uszkodzenia, uszkodzenia powstałego w wyniku niewłaściwej eksploatacji) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do pokrycia kosztów jego naprawy.

Po upływie tego okresu całość zestawu solarnego zostanie przekazana odpłatnie uczestnikowi projektu na własność. Sposób przeniesienia prawa własności zestawu solarnego oraz zasady ich wykupu zostaną uregulowane odrębną umową. Uczestnik jest zobowiązany do właściwej eksploatacji zainstalowanych urządzeń.

Według Wnioskodawcy, Gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zaprojektowanie, zakup i montaż zestawów solarnych na potrzeby realizacji projektu na i w budynku Plebanii.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. określony zakup musi być wykorzystany/służyć dokonaniu czynności opodatkowanych. Wskazana norma prawna realizuje zasadę neutralności podatku od towarów i usług w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa zatem wyłącza możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Stosownie do art. 86 ust 2 pkt 1 lit. a ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymywanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Wyrazem ścisłej zależności między uprawnionym odliczeniem podatku naliczonego a wykonywaniem czynności opodatkowanych są regulacje zawarte w art. 90 ustawy o VAT, które uzupełniają zasadę wyrażoną w art. 86 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy o VAT stanowi, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Czynności dokonywane przez Gminę na rzecz uczestników projektu tj. udostępnienie im do używania zestawów solarnych i pieców c.o. stanowią w opinii Gminy czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji uznać należy, iż nabyte przez Gminę towary - zestawy solarne wraz z usługami są wykorzystywane przez Gminę do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych w części dotyczącej uczestnika projektu, a zatem została spełniona przesłanka, o której mowa w art. 86 ust. 1 ustawy.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 10 grudnia 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił własne stanowisko w zakresie pytania nr 1. Wskazał, iż w związku z realizacją przedmiotowego projektu w części dotyczącej zakupu i montażu instalacji solarnych montowanych na i w budynkach osób prywatnych wskazać należy, że zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Jak wynika bowiem z okoliczności sprawy - wydatki te będą miały związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami na realizację ww. projektu w części dotyczącej zakupu i montażu instalacji solarnych montowanych na i w budynkach osób prywatnych, ponieważ będą one miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji w sytuacji, gdy w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, to Wnioskodawcy będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy.

Stanowisko odnośnie pytania Nr 2

Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczące zakupu i montażu lamp hybrydowych jest inwestycją należącą do zadań własnych Gminy uregulowanych w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, a efekty realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych Gminy. W konsekwencji brak podstaw do odliczenia podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • jest prawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących zaprojektowania, zakupu i montażu zestawów solarnych montowanych na budynkach osób prywatnych i pieców zgazowujących drewno montowanych w budynkach osób prywatnych, prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących zaprojektowania, zakupu i montażu zestawów solarnych montowanych na budynkach użyteczności publicznej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących zaprojektowania, zakupu i montażu lamp hybrydowych,
 • jest nieprawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących zaprojektowania, zakupu i montażu zestawów solarnych montowanych na budynku Plebanii.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z kolei stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca, będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, realizuje projekt o nazwie „Energia przyjazna środowisku w gminie...” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007 - 2013 Działania 6.2. Energia przyjazna środowisku polegający na: zakupie i montażu instalacji solarnych w ilości - 700 kompletnych zestawów na budynkach osób prywatnych, zakupie i montażu instalacji solarnych w ilości – 8 kompletnych zestawów na budynkach użyteczności publicznej, zakupie i montażu pieców zgazowujących w ilości - 100 kompletnych zestawów w budynkach osób prywatnych, serwisowaniu wybudowanych instalacji solarnych oraz kotłowni indywidualnych w okresie objętym gwarancją oraz wykonanie co najmniej jednego w ciągu roku bezpłatnego przeglądu wszystkich wybudowanych instalacji, montażu kompletnych zestawów lamp hybrydowych w ilości – 57 sztuk, wykonaniu dokumentacji technicznej budowlano-wykonawczej i powykonawczej oraz pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót budowlanych, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

W ramach projektu Gmina zapewni montaż zestawów solarnych na 700 budynkach należących do osób prywatnych oraz 8 obiektach użyteczności publicznej będących jej własnością i znajdujących się na terenie Gminy. W skład budynków użyteczności publicznej wchodzą budynki: Szkoła Podstawowa w M, Szkoła Podstawowa w K, Szkoła Podstawowa w J, Szkoła Podstawowa w K, Szkoła Podstawowa w D, Urząd Gminy w M, budynek Plebanii, OSP w T.

W ramach projektu Gmina zapewni również montaż 100 pieców c.o. działających w technologii zgazowującej drewno w obiektach prywatnych.

Zgodnie z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 – 2013 Działania 6.2. Energia przyjazna środowisku, w ramach którego jest realizowany przedmiotowy projekt, Wnioskodawca musi ponieść 1% kosztów kwalifikowanych całego projektu, na które złożą się wydatki zamontowania zestawów solarnych w części dotyczącej budynków użyteczności publicznej, montażu kompletnych instalacji zestawów lamp hybrydowych, nadzoru inwestorskiego w tym zakresie, promocją, przygotowaniem i rozliczeniem projektu. Działalność w budynkach użyteczności publicznej jest prowadzona w zakresie zadań publicznych Gminy określonymi w ustawie o samorządzie gminnym i służy czynnościom nieopodatkowanym. Inwestycja w zakresie budynków użyteczności publicznej nie będzie wykorzystywana na cele działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

W odpowiedzi na pytanie tut. Organu, z jakimi czynnościami Wnioskodawcy będą miały związek zestawy solarne zamontowane w/na budynku Plebanii, Wnioskodawca wskazał, iż Plebania na której zostaną zamontowane zestawy solarne jest obiektem wykorzystywanym przez księży tutejszej parafii oraz na potrzeby wspólnoty parafialnej parafii... . Zestawy solarne będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wydatki dotyczące zestawów solarnych oraz pieców zgazowujących drewno zamontowanych w/na budynkach osób prywatnych będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu będą wystawiane na Gminę.

Wnioskodawca wyjaśnił, że lampy hybrydowe będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Odnosząc się do prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami dotyczącymi zaprojektowania, zakupu i montażu zestawów solarnych montowanych na budynkach osób prywatnych i pieców zgazowujących drewno montowanych w budynkach osób prywatnych spełnione będą przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, ponieważ wydatki te będą związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych oraz Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Prawo to będzie przysługiwało pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 88 ustawy.

Natomiast w zakresie wydatków dotyczących zaprojektowania, zakupu i montażu zestawów solarnych montowanych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynku Plebanii, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z uwagi na fakt, iż - jak wskazano we wniosku - zestawy solarne montowane na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynku Plebanii będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy odnośnie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących zaprojektowania, zakupu i montażu zestawów solarnych montowanych na budynkach osób prywatnych i pieców zgazowujących drewno montowanych w budynkach osób prywatnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących zaprojektowania, zakupu i montażu zestawów solarnych montowanych na budynkach użyteczności publicznej, jest prawidłowe. Natomiast stanowisko Wnioskodawcy, że Gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zaprojektowanie, zakup i montaż zestawów solarnych na potrzeby realizacji projektu, montowanych na budynku Plebanii, jest nieprawidłowe, skoro - jak wskazano we wniosku - zestawy solarne montowane na budynku Plebanii będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Odnosząc się natomiast do prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących zaprojektowania, zakupu i montażu lamp hybrydowych należy wskazać, iż Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w powyższym zakresie, bowiem – jak wskazał Wnioskodawca – lampy hybrydowe będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy odnośnie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących zaprojektowania, zakupu i montażu lamp hybrydowych, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.