IPTPP4/443-663/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

Czy od zakupu wszystkich wymienionych artykułów spożywczych (kawy, herbaty, cukru, soków do herbaty, mleka oraz wody i drobnych słodyczy) udostępnionych pracownikom podczas bieżącej pracy a także na spotkaniach służbowych Spółka ma prawo odliczyć podatek VAT naliczony?Czy od zakupu artykułów spożywczych nie stanowiących kosztu uzyskania przychodu (kawa, sok do herbaty, słodycze) Spółka nie ma prawa odliczyć podatku VAT naliczonego?
IPTPP4/443-663/14-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. prawo do odliczenia
 2. przekazanie nieodpłatne
 3. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2014 r. (data wpływu 10 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie kawy, herbaty, cukru, soków do herbaty, mleka oraz wody udostępnianych pracownikom w trakcie bieżącej pracy – jest prawidłowe
 • prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie kawy, herbaty, cukru, soków do herbaty, mleka, wody oraz drobnych słodyczy (ciastek) udostępnianych pracownikom, kontrahentom, przedstawicielom instytucji finansowych i inwestorom w trakcie spotkań służbowych – jest prawidłowe.
 • prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie drobnych słodyczy (ciastek) przeznaczonych do spożycia przez pracowników w trakcie bieżącej pracy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie kawy, herbaty, cukru, soków do herbaty, mleka oraz wody udostępnianych pracownikom w trakcie bieżącej pracy,
 • prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie kawy, herbaty, cukru, soków do herbaty, mleka, wody oraz drobnych słodyczy (ciastek) udostępnianych pracownikom, kontrahentom, przedstawicielom instytucji finansowych i inwestorom w trakcie spotkań służbowych,
 • prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie drobnych słodyczy (ciastek) przeznaczonych do spożycia przez pracowników w trakcie bieżącej pracy.
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność budowlaną. Firma jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Działalność firmy jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Firma zajmuje się realizacją inwestycji budowlanych w systemie Generalnego Wykonawcy na terenie całej Polski.

Spółka posiada swoją siedzibę w Ł., gdzie zatrudnia pracowników wykonujących typowe czynności biurowe oraz księgowe. Ponadto Przedsiębiorstwo zatrudnia również kierowników budowy pracujących poza biurem. Wszyscy opisani pracownicy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Zarówno kierownicy budowy jak i pracownicy biura w trakcie pracy korzystają z wody, kawy, herbaty, cukru, soków do herbaty, mleka oraz ciastek. Wymienione artykuły spożywcze są także wykorzystywane przez pracowników biura jako poczęstunek na spotkaniach biznesowych z kontrahentami oraz przedstawicielami instytucji finansowych w siedzibie firmy podczas których omawiane są istotne kwestie związane z prowadzoną działalnością.

Ponadto Przedsiębiorstwo w ramach prowadzonej działalności organizuje poza biurem Firmy narady koordynacyjne i spotkania z inwestorami, podczas których ponosi wydatki na poczęstunek w postaci wody, kawy, herbaty, cukru, soków do herbaty, mleka oraz ciastek. Są to służbowe spotkania w celu określenia stopnia zaawansowania robót, omówienia spraw dotyczących zamówień materiałów do budowy inwestycji oraz wystawienia i zatwierdzenia protokołu przerobowego na podstawie którego wystawiana jest faktura sprzedaży robót budowlanych za dany miesiąc, które to roboty stanowią dla firmy źródło utrzymania. Wszystkie narady koordynacyjne oraz spotkania z inwestorami odbywają się w biurze budowy, w zależności od miejsca realizacji inwestycji. Firma wzięła w leasing operacyjny kontenery biurowe, które wykorzystywane są w działalności jako Biura Budowy. Ich lokalizacja zależy od miejsca budowy, gdyż są one dostarczane na plac budowy dla kierownictwa budowy (pracowników firmy), w celu zarządzania budową oraz koordynowania prac na budowie. Kontenery urządzone są na biura umożliwiające wykonywanie prac biurowych, są umeblowane (biurka, krzesła, stół) i wyposażone w sprzęty biurowe (komputery, drukarki, skaner). Posiadają również salę, w której odbywają się spotkania zarówno samych pracowników w celu ustaleń dotyczących budowy, jak i narady z inwestorem.

W przypadku spotkań z inwestorem (z którym obecnie współpracuje firma) oraz z potencjalnymi klientami (innymi inwestorami, z którymi firma chce współpracować) w celu pozyskania kontraktu, zmniejszenia kosztów, wynegocjowania cen, wydatki na zakup takich artykułów jak: kawa, ciastka, sok do herbaty służą podkreśleniu wizerunku firmy, wydajności spotkania oraz świadczą o profesjonalnym podejściu do przyszłej współpracy i zadbaniu o klienta.

Każda faktura dokumentująca zakup przedmiotowych artykułów spożywczych jest wystawiana na wnioskodawcę – firmę. Wszystkie zakupy artykułów spożywczych wskazanych we wniosku dokonywane są wyłącznie na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej firmy, zatem wszystkie nabywane towary służą do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy od zakupu wszystkich wymienionych artykułów spożywczych (kawy, herbaty, cukru, soków do herbaty, mleka oraz wody i drobnych słodyczy) udostępnionych pracownikom podczas bieżącej pracy a także na spotkaniach służbowych Spółka ma prawo odliczyć podatek VAT naliczony...

Czy od zakupu artykułów spożywczych niestanowiących kosztu uzyskania przychodu (kawa, sok do herbaty, słodycze) Spółka nie ma prawa odliczyć podatku VAT naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na treść art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, przysługuje firmie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zakup wymienionych artykułów spożywczych, zużywanych przez pracowników, podwykonawców, inwestorów w trakcie narad i spotkań w celu pełnienia bieżących obowiązków służbowych, ma pośredni związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Zatem firma ma prawo odliczyć podatek VAT naliczony.

Uwzględniając obecne przepisy podstawowym kryterium do odliczenia podatku od towarów i usług jest związek z czynnościami uprawniającymi do odliczenia VAT, artykuły spożywcze nabywane na spotkania z inwestorem w celu pozyskania kontraktu mają pośredni związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych, ponadto nie są wymienione w wyłączeniach wymienionych w art. 88 oraz art. 88a ustawy podatku od towarów i usług.

Spółka będzie miała prawo obniżenia kwoty lub zwrotu podatku należnego o kwotę podatku naliczonego stanowiącego wydatki na zakup artykułów spożywczych, w szczególności kawy, soku do herbaty, słodyczy, pomimo iż wydatki te nie będą stanowiły koszty uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego:
 • jest prawidłowe w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie kawy, herbaty, cukru, soków do herbaty, mleka oraz wody udostępnianych pracownikom w trakcie bieżącej pracy,
 • jest prawidłowe w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie kawy, herbaty, cukru, soków do herbaty, mleka, wody oraz drobnych słodyczy (ciastek) udostępnianych pracownikom, kontrahentom, przedstawicielom instytucji finansowych i inwestorom w trakcie spotkań służbowych,
 • jest nieprawidłowe w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie drobnych słodyczy (ciastek) przeznaczonych do spożycia przez pracowników w trakcie bieżącej pracy.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i ust. 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a cyt. ustawy).

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zatem, stosownie do cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostają spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wobec powyższego, przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możność wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas, po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych, odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Wystarczającym zatem jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towaru lub usługi, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej oraz planowanej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach czynności opodatkowanych. Ta warunkowość realizacji określonego w art. 86 ust. 1 ustawy, prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony powoduje, że nieziszczenie się warunku pozytywnego jakim jest wykorzystanie towaru lub usługi do realizacji czynności opodatkowanej podatnika, np. gdy okaże się, że zmieniono przeznaczenie towaru (usługi) i został on ostatecznie wykorzystany do czynności zwolnionych od VAT lub niepodlegających VAT – spowoduje konieczność weryfikacji uprzedniego odliczenia podatku naliczonego.

Biorąc pod uwagę, że prawo do odliczenia powinno być realizowane natychmiast po powstaniu podatku naliczonego, decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Przy czym związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa – mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, iż określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu. Najczęściej do wydatków mających pośredni wpływ na wykonywanie czynności opodatkowanych zalicza się koszty reprezentacji i reklamy, wydatki związane z udziałem w targach, konferencjach, koszty doradztwa podatkowego itp.

W tym miejscu należy wskazać, że na podstawie § 112 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz wody, inne napoje. Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność opodatkowaną polegającą na realizacji inwestycji budowlanych w systemie Generalnego Wykonawcy. Spółka zatrudnia pracowników wykonujących typowe czynności biurowe oraz księgowe. Ponadto Wnioskodawca zatrudnia również kierowników budowy pracujących poza biurem. Zarówno kierownicy budowy jak i pracownicy biura w trakcie pracy korzystają z wody, kawy, herbaty, cukru, soków do herbaty, mleka oraz ciastek. Wymienione artykuły spożywcze są także wykorzystywane przez pracowników biura jako poczęstunek na spotkaniach biznesowych z kontrahentami oraz przedstawicielami instytucji finansowych w siedzibie firmy podczas których omawiane są istotne kwestie związane z prowadzoną działalnością. W przypadku spotkań z inwestorem (z którym obecnie współpracuje firma) oraz z potencjalnymi klientami (innymi inwestorami, z którymi firma chce współpracować) w celu pozyskania kontraktu, zmniejszenia kosztów, wynegocjowania cen, wydatki na zakup takich artykułów jak: kawa, ciastka, sok do herbaty służą podkreśleniu wizerunku firmy, wydajności spotkania oraz świadczą o profesjonalnym podejściu do przyszłej współpracy i zadbaniu o klienta. Każda faktura dokumentująca zakup przedmiotowych artykułów spożywczych jest wystawiana na Wnioskodawcę. Wszystkie zakupy artykułów spożywczych wskazanych we wniosku dokonywane są wyłącznie na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej firmy, zatem wszystkie nabywane towary służą do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W przedmiotowym wniosku Wnioskodawca powziął wątpliwość odnośnie możliwości odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie napojów oraz produktów spożywczych przekazywanych pracownikom, inwestorom oraz potencjalnym klientom.

Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej uregulowania prawne oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę opis stanu faktycznego należy stwierdzić, iż zużycie przez pracowników produktów spożywczych takich jak kawa, herbata, cukier, soki do herbaty, mleko, nie jest przekazaniem towarów na cele osobiste pracowników. Konieczność zapewnienia napojów przez Wnioskodawcę swoim pracownikom w czasie pracy wynika bezpośrednio z przepisów powołanego przez Wnioskodawcę rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zatem nabywane przez Wnioskodawcę ww. produkty przeznaczone do zużycia przez pracowników w związku z przepisami BHP, mają związek (pośredni) z wykonywaniem czynności opodatkowanych, bowiem nie służą dalszej odsprzedaży, ani nie są wykorzystywane do wytworzenia wyrobów i usług będących przedmiotem obrotu lecz spożywane są na terenie firmy w godzinach jej pracy przez pracowników, w celu prawidłowego funkcjonowania na rzecz firmy.

Ponadto zużycie ww. produktów oraz drobnych słodyczy takich jak ciastka przez pracowników, kontrahentów, przedstawicieli instytucji finansowych oraz inwestorów w trakcie spotkań służbowych, związane jest z prowadzonym przedsiębiorstwem Zainteresowanego, ponieważ mają one związek (pośredni) z wykonywaniem czynności opodatkowanych, bowiem kupowane towary nie służą dalszej odsprzedaży, ani nie są wykorzystywane do wytworzenia wyrobów i usług będących przedmiotem obrotu. Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem ww. wymienionych produktów spożywczych nie jest uzależnione od uznania czy zakup poszczególnych produktów spożywczych stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy zakresie:

 • prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie kawy, herbaty, cukru, soków do herbaty, mleka oraz wody udostępnianych pracownikom w trakcie bieżącej pracy,
 • prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie kawy, herbaty, cukru, soków do herbaty, mleka, wody oraz drobnych słodyczy (ciastek) udostępnianych pracownikom, kontrahentom, przedstawicielom instytucji finansowych i inwestorom w trakcie spotkań służbowych,

należało uznać za prawidłowe.

Natomiast przekazanie drobnych słodyczy takich jak np. ciastka do wolnego spożywania przez pracowników w czasie pracy, przez Wnioskodawcę swoim pracownikom, należy uznać za czynność wyczerpującą znamiona zużycia na cele osobiste, prywatne tych osób. Konieczność zapewnienia drobnych słodyczy przez Wnioskodawcę swoim pracownikom nie wynika z żadnych przepisów (np. bhp) jak również w ocenie tut. organu nie jest niezbędne dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, a pracownicy są zobowiązani świadczyć pracę niezależnie od poczęstunku jaki serwuje im z własnej woli pracodawca. To do pracownika należy wybór posiłku oraz ustalenie miejsca i czasu jego spożycia. Zatem wydawanie pracownikom takich produktów jak ciastka ma na celu zaspokojenie ich potrzeb prywatnych.

W związku z tym stwierdzić należy, że Zainteresowany w przypadku wydatków poniesionych na zakup powyższych artykułów przeznaczonych na cele osobiste pracowników Wnioskodawcy nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ich nabycia.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie drobnych słodyczy (ciastek) przeznaczonych do spożycia przez pracowników w trakcie bieżącej pracy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie dotyczącym podatku od towarów i usług w kwestii:

 • prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie kawy, herbaty, cukru, soków do herbaty, mleka oraz wody udostępnianych pracownikom w trakcie bieżącej pracy,
 • prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie kawy, herbaty, cukru, soków do herbaty, mleka, wody oraz drobnych słodyczy (ciastek) udostępnianych pracownikom, kontrahentom, przedstawicielom instytucji finansowych i inwestorom w trakcie spotkań służbowych,
 • prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie drobnych słodyczy (ciastek) przeznaczonych do spożycia przez pracowników w trakcie bieżącej pracy.

Natomiast w pozostałym zakresie zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
IPTPP1/443-715/14-3/ŻR | Interpretacja indywidualna

przekazanie nieodpłatne
ITPP2/443-1022/14/PS | Interpretacja indywidualna

świadczenie usług
IPPP3/443-877/14-2/RD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.