IPTPP3/4512-509/15-4/JM | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z usunięciem kolizji.
IPTPP3/4512-509/15-4/JMinterpretacja indywidualna
  1. linia energetyczna
  2. nakłady
  3. odliczenie podatku
  4. podatek naliczony
  5. prawo do odliczenia
  6. przekazanie nieodpłatne
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643), art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 1649, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2015 r. (data wpływu 25 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 lutego 2016 r. (data wpływu 12 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z przebudową linii elektroenergetycznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z przebudową linii elektroenergetycznej oraz opodatkowania nieodpłatnego przekazania nakładów związanych z przebudową linii elektroenergetycznej i w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 lutego 2016 r. (data wpływu 12 lutego 2016 r.) w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie produkcji przemysłowej jako Zakład Usługowo Produkcyjny. Przedsiębiorstwo jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzi pełne księgi rachunkowe. Produkcja przemysłowa (branża metalowa) odbywa się w kilku halach produkcyjnych, zakład jest systematycznie rozbudowywany.

Wnioskodawca zakupił grunt, na którym zaplanowano i zaprojektowano halę produkcyjną. Niestety okazało się, że sieć energetyczna, a dokładniej dwie linie kablowe SN wchodzą w kolizję z projektowaną halą. Linie kablowe przebiegają przez grunt, będący własnością Wnioskodawcy jako prawo wieczystego użytkowania gruntu. Stan techniczny tych urządzeń elektroenergetycznych jest dobry i stale służą do dostarczania energii elektrycznej dla odbiorców. Właścicielem linii jest Zakład Energetyczny.

Zmiana lokalizacji urządzeń elektrycznych jest możliwa tylko w przypadku zawarcia umowy z Zakładem Energetycznym i pokrycia przez Wnioskodawcę wszystkich kosztów związanych z przesunięciem linii kablowych. W celu usunięcia kolizji Wnioskodawca musi odtworzyć urządzenia związane z kolizją, stosując Wytyczne budowy systemów elektroenergetycznych. Wytyczne zakładają: demontaż fragmentu istniejących obu linii kablowych SN na odcinku od miejsca istniejącej granicy stron do miejsc lokalizacji muf przejściowych w miejscu przecięcia kabli; wykonanie muf przejściowych na obu liniach kablowych w miejscy istniejącej granicy stron oraz w miejscu przecięcia kabli w południowo-wschodnim rogu działki oraz ułożenia dwóch linii kablowych SN kablem typu ...na odcinku od miejsca istniejącej granicy stron do miejsc lokalizacji muf przejściowych w miejscu przecięcia kabli w południowo-wschodnim rogu działki oraz w pobliżu granicy działki. Co istotne granica stron pozostaje bez zmian, zmienia się tylko typ muf z istniejących przejściowych na przelotowe. W miejscu rozgraniczenia mufy przelotowe w całości pozostaną na majątku dotychczasowego właściciela Spółki WSK. Po zakończeniu przebudowy całość wykonanych usług związanych z przebudową zostanie przekazana do zakładu energetycznego, protokołem zdawczo-odbiorczym.

Kable elektroenergetyczne powodujące kolizję posiadają napięcie 15 kV. Wnioskodawca nie posiada umowy, ani warunków do pobierania energii o tym napięciu.

Wnioskodawca będzie musiał pokryć wszystkie koszty związane z zaprojektowaniem, usunięciem tej kolizji, do czego już się zobowiązał. Wnioskodawca w związku z usunięciem kolizji nabywa w szczególności usługi budowlane i dokumentację.

Wszystkie te usługi zostaną zakupione od czynnych podatników VAT i będą to czynności opodatkowane i udokumentowane fakturami VAT.

Zgodnie z otrzymaną ofertą koszt usunięcia kolizji wyniesie około 77 tys. zł netto. Przebudowa linii elektroenergetycznej została już rozpoczęta i będzie kontynuowana do końca października/ połowy listopada 2015 roku, wtedy też nastąpi przekazanie nakładów dotyczących przebudowy. Po zakończeniu prac i ich odbiorze linia energetyczna zostanie przekazana protokołem technicznym na rzecz zakładu energetycznego. Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na przebudowę nie zostaną przez nikogo zwrócone.

Przekazanie wartości prac nastąpi na podstawie protokołu przekazania do zakładu energetycznego i nie będzie wiązało się z przekazaniem własności nieruchomości. Do zawartej umowy z Zakładem Energetycznym zostanie podpisany aneks, który ustanowi nieodpłatną służebność gruntu, przez który przebiegają kable elektroenergetyczne. Ustanowienie służebności jest niezbędne, by w razie awarii kabli, zakład energetyczny mógł dokonań naprawy i zapewnić ciągłość przesyłu energii.

Wnioskodawca zaliczy koszty usunięcia kolizji do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia kosztu, odliczając naliczony podatek VAT. Podatnik przekaże nieodpłatnie do zakładu energetycznego przebudowane kable elektroenergetyczne SN 15 kV (nakłady, wartość usług budowlanych i dokumentację) i nie doliczy należnego podatku VAT od wartości przekazanej, przebudowanej linii.

W związku z wezwaniem tut. Organu o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego (poz. 67 wniosku ORD-IN – wersja 6) poprzez jednoznaczne podanie informacji: „Jakie wydatki związane z usunięciem kolizji ponosi/zamierza ponieść Wnioskodawca”, Wnioskodawca wskazał, że Wnioskodawca nabywa usługi budowlane i związaną z nimi dokumentację. Wydatki związane z usunięciem kolizji jakie poniesie Wnioskodawca to demontaż fragmentu istniejących obu linii kablowych SN na odcinku od miejsca istniejącej granicy stron do miejsc lokalizacji muf przejściowych w miejscu przecięcia kabli; wykonanie muf przejściowych na obu liniach w miejscu istniejącej granicy stron oraz w miejscu przecięcia kabli w południowo-wschodnim rogu działki oraz ułożenia dwóch linii kablowych SN kablem typu ...na odcinku od miejsca istniejącej granicy stron do miejsc lokalizacji muf przejściowych w miejscu przecięcia kabli w południowo-wschodnim rogu działki oraz w pobliżu granicy działki. Po zakończeniu przebudowy całość wykonanych usług związanych z przebudową zostanie przekazana do zakładu energetycznego.

Wnioskodawca wskazał, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę zostały udokumentowane fakturą VAT wystawioną przez zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od towarów i usług na rzecz Wnioskodawcy. Faktura została wystawiona 22.10.2015 r., koszty ujęte na fakturze zostały zaliczone jednorazowo w koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy.

Nieodpłatne przekazanie nakładów związanych z przebudową kabli elektroenergetycznych nastąpi na cele związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy. Właścicielem przebudowanej linii elektroenergetycznej po nieodpłatnym przekazaniu zostanie zakład energetyczny. Wnioskodawca poniósł nakłady związane z przebudową kabli elektroenergetycznych, ponieważ linia elektroenergetyczna kolidowała z planami budowlanymi nowej hali produkcyjnej.

Wybudowanie i późniejsza eksploatacja hali produkcyjnej przez Wnioskodawcę byłyby niemożliwe w przypadku nieusunięcia kolizji kabli.

Wnioskodawca będzie wykorzystywał wartość nabytych usług związanych z przebudową kabli elektroenergetycznych do czynności, które są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Usunięcie kolizji kabli elektroenergetycznych umożliwia Wnioskodawcy wybudowanie nowej hali produkcyjnej, która będzie wykorzystywana w działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie postawione w uzupełnieniu wniosku).

Czy Wnioskodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może odliczyć podatek VAT od faktury dokumentującej usunięcie kolizji...

Zdaniem Wnioskodawcy z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Natomiast prawo do odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku VAT oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem niezbędnym do skorzystania z prawa odliczenia jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupionych towarów i usług z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Podatnik podjął się przebudowy, by móc zwiększać zakres wykonywanej przez siebie działalności. Budowa hali produkcyjnej odbywa się na cele produkcji przemysłowej wykonywanej przez Wnioskodawcę. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują, jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, żeby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia. Związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. O związku pośrednim można mówić, wówczas gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Na podstawie powyższego, Wnioskodawca dokona odliczenia od podatku należnego VAT podatku VAT naliczonego od poniesionych nakładów na usunięcie kolizji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Dla oceny istnienia prawa do odliczenia decydujące znaczenie ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Przy czym związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą, np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa – mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, iż określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zakupił grunt, na którym zaplanowano i zaprojektowano halę produkcyjną. Dwie linie kablowe SN wchodzą w kolizję z projektowaną halą. Zmiana lokalizacji urządzeń elektrycznych jest możliwa tylko w przypadku zawarcia umowy z Zakładem Energetycznym i pokrycia przez Wnioskodawcę wszystkich kosztów związanych z przesunięciem linii kablowych. Wnioskodawca nabywa usługi budowlane i związaną z nimi dokumentację. Wydatki związane z usunięciem kolizji jakie poniesie Wnioskodawca to demontaż fragmentu istniejących obu linii kablowych SN na odcinku od miejsca istniejącej granicy stron do miejsc lokalizacji muf przejściowych w miejscu przecięcia kabli; wykonanie muf przejściowych na obu liniach w miejscu istniejącej granicy stron oraz w miejscu przecięcia kabli w południowo-wschodnim rogu działki oraz ułożenia dwóch linii kablowych SN kablem typu ...na odcinku od miejsca istniejącej granicy stron do miejsc lokalizacji muf przejściowych w miejscu przecięcia kabli w południowo-wschodnim rogu działki oraz w pobliżu granicy działki. Po zakończeniu przebudowy całość wykonanych usług związanych z przebudową zostanie przekazana do zakładu energetycznego. Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę zostały udokumentowane fakturą VAT wystawioną przez zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od towarów i usług na rzecz Wnioskodawcy. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca będzie wykorzystywał wartość nabytych usług związanych z przebudową kabli elektroenergetycznych do czynności, które są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, iż zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W niniejszej sprawie warunek ten zostanie spełniony, gdyż – jak wynika z opisu sprawy – Wnioskodawca będzie wykorzystywał wartość nabytych usług związanych z przebudową kabli elektroenergetycznych do czynności, które są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawcy – na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy – będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z usunięciem kolizji, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych z art. 88 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z usunięciem kolizji należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że niniejszą interpretacją został załatwiony wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z przebudową linii elektroenergetycznej. Natomiast wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania nakładów związanych z przebudową linii elektroenergetycznej został załatwiony interpretacją IPTPP3/4512-509/15-5/JM. Z kolei wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.