IPTPP3/4512-435/15-4/MJ | Interpretacja indywidualna

Prawa do obniżenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na zakup średniego wozu strażackiego dla OSP
IPTPP3/4512-435/15-4/MJinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2015 r. (data wpływu 12 października 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 26 października 2015 r. (data wpływu 29 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na zakup średniego wozu strażackiego dla OSP ... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na zakup średniego wozu strażackiego dla OSP ....

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 26 października 2015 r. w zakresie doprecyzowania opisu sprawy oraz przeformułowania postawionego pytania.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Status Gminy w zakresie podatku Vat wynika z wykładni art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177 poz. 1054 – tekst jednolity z dn. 29 lipca 2011 r.).

Gmina posiada osobowość prawną wykonuje zadania publiczne i działa poprzez Urząd Gminy. Organem wykonawczym Gminy jest wójt. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), zapewnienie bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej jest zadaniem własnym Gminy. Przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177 poz. 1054) określa, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Świadczy usługi opodatkowane podatkiem VAT w zakresie wynajmu lokali, wynajmu Domu Pogrzebowego, opłaty parkingowej, udostepnienia siłowni.

Zakupiony samochód pożarniczy będzie wykorzystywany do akcji ratowniczo-gaśniczych oraz udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych i klęsk żywiołowych. W tym konkretnym przypadku nie może być mowy o świadczeniu usług opodatkowanych. W związku z powyższym Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od zakupionego samochodu pożarniczego, dlatego podatek VAT w składanym wniosku powinien być kosztem kwalifikowalnym.

W piśmie będącym uzupełnieniem wniosku wskazano, iż Gmina ... jest jednostką samorządu terytorialnego zarejestrowaną jako czynny podatnik VAT ze względu na uzyskiwanie przychodów z tytułu sprzedaży i wynajmu lokali, sprzedaży gruntów oraz wynajmu Domu Pogrzebowego, udostępniania siłowni, pobierania opłaty parkingowej. Są to jedyne źródła dochodów Gminy opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Gmina w dniu 9 października 2015 roku złożyła wniosek o dofinansowanie do zakupu średniego wozu strażackiego wraz z wyposażeniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V - Ochrona Środowiska, Działanie V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom - Poddziałanie V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Przedmiotowy pojazd wraz z wyposażeniem zostanie nieodpłatnie oddany w użytkowanie na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy Gminą a Ochotniczą Strażą Pożarną w ..., której powierzono realizację zadań własnych gminy z zakresu bezpieczeństwa. Warunki ww. umowy będą ograniczać sposób użytkowania samochodu wraz z wyposażeniem jedynie do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych zgodnych z celami projektu, w ramach którego zostanie on zakupiony, a mianowicie do:

 • akcji ratowniczo-gaśniczych polegających na gaszeniu pożarów;
 • akcji ratowniczo-gaśniczych polegających na likwidacji skutków wypadków drogowych;
 • akcji ratowniczo - gaśniczych polegających na likwidacji skutków huraganów;
 • akcji ratowniczo-gaśniczych polegających na likwidacji wycieków materiałów niebezpiecznych;
 • akcji ratowniczo-gaśniczych polegających na zapobieganiu i likwidacji skutków powodzi;
 • akcji ratowniczo-gaśniczych polegających na ewakuacji ludności z terenów zagrożonych powodzią, pożarem lub inną klęską żywiołową;
 • akcji ratowniczych mających na celu usuwanie rojów pszczół, os, szerszeni zagrażających życiu ludzi i zwierząt;
 • akcji ratowniczych polegających na poszukiwaniu zaginionych osób;
 • akcji ratowniczych polegających na ratowaniu osób z zawalonych budynków;
 • innych akcji ratowniczo-gaśniczych, których głównym celem będzie ratowanie życia, zdrowia i mienia obywateli oraz zwierząt.

Gmina pragnie zaznaczyć, iż sprawy dotyczące bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej stanowią zadania własne gminy wynikające z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515).

Wnioskodawca zamierza wykorzystywać nabyty w ramach projektu średni wóz strażacki wraz z wyposażeniem do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Faktura dokumentująca nabycie przedmiotowego samochodu wystawiona będzie na Gminę ....

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na zakup średniego wozu strażackiego dla OSP ... służącego do prowadzenia działalności ratowniczo-gaśniczej...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na zakup średniego wozu strażackiego dla OSP ... służącego do prowadzenia działalności ratowniczo-gaśniczej.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje co do zasady prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stosownie natomiast do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. suma kwot podatku określonych na fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści powyższej regulacji wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Dla oceny możliwości skorzystania przez podatnika VAT z prawa do odliczenia w każdym przypadku istotne jest więc ustalenie, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT, w szczególności pozostają w bezspornym związku z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi.

Odnosząc się do wskazanej powyżej przesłanki warunkującej możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego, związku ponoszonych wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych, zdaniem Gminy, brak będzie bezsprzecznego i bezpośredniego związku pomiędzy wydatkami poniesionymi na zakup średniego wozu strażackiego a wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie bowiem z treścią art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednocześnie w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Z wyżej przytoczonych przepisów wynika, iż na gruncie przepisów ustawy o VAT opodatkowaniu podlega dostawa towarów lub świadczenie usług wyłącznie wówczas, gdy mają one charakter odpłatny (z pewnymi wyjątkami dotyczącymi nieodpłatnych świadczeń zrównanych z czynnościami świadczonymi odpłatnie, które nie znajdują zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Mając na uwadze, iż Gmina zaspokaja zbiorowe potrzeby wspólnoty w zakresie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej nieodpłatnie, czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. W konsekwencji warunek związku ponoszonych wydatków z czynnościami opodatkowanymi nie zostanie spełniony i tym samym Gmina nie będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na zakup średniego wozu strażackiego.

Reasumując, zdaniem Gminy nie będzie miała ona prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na zakup średniego wozu strażackiego przeznaczonego do celów ratowniczo - gaśniczych z uwagi na brak związku poniesionych wydatków z czynnościami opodatkowanymi VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z treści wniosku wynika, że Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego zarejestrowaną jako czynny podatnik VAT. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do zakupu średniego wozu strażackiego wraz z wyposażeniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020. Przedmiotowy pojazd wraz z wyposażeniem zostanie nieodpłatnie oddany w użytkowanie na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy Gminą a Ochotniczą Strażą Pożarną. Wnioskodawca zamierza wykorzystywać nabyty w ramach projektu średni wóz strażacki wraz z wyposażeniem do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Faktura dokumentująca nabycie przedmiotowego samochodu wystawiona będzie na Gminę ....

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, gdyż średni wóz strażacki wraz z wyposażeniem będzie służył czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na zakup średniego wozu strażackiego dla OSP .... Tym samym Zainteresowanemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na względzie obowiązujące przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na zakup średniego wozu strażackiego dla OSP ... służącego do prowadzenia działalności ratowniczo-gaśniczej, ponieważ wóz strażacki będący przedmiotem wniosku będzie służył do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.