IPTPP3/4512-334/15-6/ALN | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku
IPTPP3/4512-334/15-6/ALNinterpretacja indywidualna
 1. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2015 r. (data wpływu 19 sierpnia 2015 r.) uzupełnionym pismami z dnia 17 września 2015 r. (data wpływu 30 września 2015 r.) oraz z 13 listopada 2015r. (data wpływu 17 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur za usługi związane z realizacją prac dotyczących:

 • wykonania i doprowadzenia sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dokumentacji technicznej do poszczególnych ww. elementów inwestycji – jest nieprawidłowe;
 • wykonania i doprowadzenia przyłączy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci energetycznej oraz dokumentacji technicznej do poszczególnych ww. elementów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur za usługi związane z realizacją prac dotyczących:

 • wykonania i doprowadzenia sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dokumentacji technicznej do poszczególnych ww. elementów inwestycji;
 • wykonania i doprowadzenia przyłączy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci energetycznej oraz dokumentacji technicznej do poszczególnych ww. elementów.

Wniosek uzupełniono pismami z dnia 17 września 2015 r. (data wpływu 30 września 2015 r.) oraz z 13 listopada 2015r. (data wpływu 17 listopada 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. (ostatecznie doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku)

Miasto S. jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) oraz składa deklaracje VAT-7. Miasto jest właścicielem działki nr X, w obrębie ewidencyjnym nr 5, w jednostce ewidencyjnej Miasto S., zlokalizowanej przy ul. .... Miasto planuje przystąpić do konkursu numer X w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 i ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Instytucją ogłaszającą konkurs jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, ul. ...., działające jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu RPO na lata 2014-2020.

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych w zakresie Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania 11.1: Otoczenie biznesu, Poddziałania 11.1.1: Tereny inwestycyjne. Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na kompleksowym przygotowaniu terenu inwestycyjnego, dostosowanym do potrzeb potencjalnych inwestorów. Uzbrajane tereny muszą posiadać uregulowany stan prawny, a Wnioskodawca powinien udokumentować posiadane prawo własności lub użytkowania wieczystego przedmiotowego terenu.

W ramach wyżej wymienionego konkursu Miasto S. planuje zgłosić projekt inwestycyjny pod tytułem: „...”. Projekt zakłada kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego, którym dysponuje Miasto S. i dostosowanie go do potrzeb potencjalnych inwestorów. Teren inwestycyjny zlokalizowany jest na działce nr X, w obrębie ewidencyjnym nr 5, w jednostce ewidencyjnej Miasto S.. Działka ma powierzchnię 6,8142 ha i jest własnością Gminy Miasto S. Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowy teren przeznaczony jest pod zabudowę produkcyjną, składy i magazyny. Na mocy umowy o współpracy nr 66/2008 z dnia 16 czerwca 2008 roku dokonano zgłoszenia wymienionego terenu i włączenia do X Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Utworzona została Podstrefa S.. Działka nr X objęta jest statusem ... i w jej ramach oferowana jest jako teren inwestycyjny. Miasto S. planuje wprowadzić zmiany w zagospodarowaniu terenu działki nr X poprzez dokonanie podziału geodezyjnego i wydzielenie trzech odrębnych działek o przybliżonej powierzchni ponad 2 hektary, z zapewnieniem zjazdów indywidualnych prowadzących z ulicy S. .., na każdą z wydzielonych działek.

Projekt realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, dlatego też planowany przez Miasto S. zakres prac obejmuje przygotowanie kompletnej dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu wraz z pozyskaniem odpowiednich pozwoleń i decyzji oraz przeprowadzenie robót budowlanych, w wyniku których zapewniony zostanie dostęp dla potencjalnych inwestorów do wszystkich mediów znajdujących się w pobliżu terenu inwestycyjnego, tj. sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci energetycznej.

Faktury za wykonane prace wystawiane będą na Miasto S.. Płatności za wykonane roboty finansowane będą ze środków budżetu Miasta S.. Pozyskana dotacja na finansowanie powyższego zadania stanowić będzie dochód Miasta S.. Planuje się, że po wykonaniu wszystkich robót związanych z projektem, działka nr X, zgodnie z umową z ..., będzie przeznaczona na sprzedaż lub wieczyste użytkowanie nieruchomości potencjalnym inwestorom jako teren inwestycyjny. Teren będzie podlegał komercjalizacji, bowiem zainteresowani inwestorzy z sektora MŚP będą mogli nabyć prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości i ulokować tam prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą. Zatem po dokonanych nakładach inwestycyjnych powyższa nieruchomość będzie podlegała sprzedaży lub oddaniu w wieczyste użytkowanie, co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Nabyte towary i usługi związane z realizacją prac wynikających z przygotowaniem terenu inwestycyjnego będą służyć Miastu S. do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Miasto S. realizując prace związane z przygotowaniem terenu inwestycyjnego wykonuje zadania własne gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1991 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) przede wszystkim w zakresie gospodarki nieruchomościami. Przedmiotowa nieruchomość na której prowadzone będą prace inwestycyjne znajduje się na obszarze X Specjalnej Strefy Ekonomicznej i stanowi teren inwestycyjny. W związku z tym, Miasto S. w celu podniesienia atrakcyjności przedmiotowej nieruchomości dokona prac inwestycyjnych, co w przyszłości wpłynie na cenę sprzedaży nieruchomości.

Miasto S. przystępując do realizacji inwestycji zamierza wykorzystać nabyte towary i usługi związane z realizacją prac z przygotowaniem terenu inwestycyjnego wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów.

Na pytanie, czy wydatki na przygotowanie terenu inwestycyjnego, objęte zakresem pytania, obejmują wykonanie czy doprowadzenie sieci sanitarnej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej, Wnioskodawca odpowiedział, że „Wydatki na przygotowanie terenu inwestycyjnego, obejmują wykonanie i doprowadzenie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Wydatki na przygotowanie terenu inwestycyjnego, obejmują wykonanie i doprowadzenie przyłączy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci energetycznej.

Na pytanie, czy inwestycje polegające na wykonaniu/doprowadzeniu sieci sanitarnej, wodociągowej kanalizacji deszczowej i sieci energetycznej oraz przyłączy, należą do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594); jeżeli tak, to należało wskazać dokładną podstawę prawną działania, Wnioskodawca odpowiedział: „Wykonanie i doprowadzenie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej należą do zadań własnych gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 (Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: (...) 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, (...)).

Wnioskodawca będzie właścicielem sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej. Natomiast w przypadku przyłączy Wnioskodawca będzie właścicielem przyłączy wodociągowych, sanitarnych i deszczowych oraz przyłączą energetycznego.

Na pytanie, czy Wnioskodawca przekaże sieci wodociągowe oraz sieci sanitarne, kanalizację deszczową, sieć energetyczną oraz ich przyłącza na rzecz innego podmiotu na podstawie zawartej umowy (np. najem, dzierżawa itp.); jeżeli tak, to czy przekazanie będzie miało charakter odpłatny czy nieodpłatny, Wnioskodawca wskazał, że „Wnioskodawca sprzeda lub przekaże aportem sieć wodociągową, kanalizację deszczową i sanitarną spółce miejskiej w której Wnioskodawca posiada 100% udziałów - Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Sprzedaż będzie miała charakter odpłatny natomiast przekazanie aportem będzie miało charakter nieodpłatny. W przypadku przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącza energetycznego Wnioskodawca sprzeda lub odda w użytkowanie powyższe przyłącza wraz z nieruchomością gruntową potencjalnym inwestorom.

Na pytanie, do jakich czynności Wnioskodawca będzie wykorzystywał poszczególne elementy mienia powstałego w wyniku realizacji inwestycji (odpowiedzi należy udzielić odrębnie dla każdego elementu inwestycji): opodatkowanych podatkiem VAT, czy zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT, czy niepodlegających temu podatkowi, Wnioskodawca odpowiedział:

 1. sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT;
 2. przyłącza: energetyczne, wodociągowe, sanitarne, deszczowe będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT;”

Miasto S. nie będzie stroną umów na odprowadzanie wody i ścieków z działki będącej przedmiotem wniosku. Miasto S. nie jest i nie będzie przedsiębiorstwem kanalizacyjnym. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz. 139) zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. Zadanie to zostało powierzone zgodnie z art. 9 ust. 1 o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 roku Nr 45, poz. 236, z późn. zm.) spółce miejskiej.

Miasto S. nie będzie pobierało opłat z tytułu użytkowania sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. Miasto może pobierać opłaty za użytkowanie przyłączy wodociągowych, energetycznych, kanalizacyjnych i gruntu w przypadku, gdy nie nastąpi sprzedaż nieruchomości a oddanie jej w wieczyste użytkowanie.

Wydatki związane z dokumentacją techniczną będą dotyczyły całej inwestycji. Istnieje możliwość przyporządkowania wydatków związanych z dokumentacją techniczną do poszczególnych elementów inwestycji. Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej zwiększą wartość środków trwałych powstałych w wyniku realizacji inwestycji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Miastu S. będącym czynnym podatnikiem podatku VAT przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w zakresie kwot podatku naliczonego z faktur za usługi związane z realizacją prac związanych z przygotowaniem terenu inwestycyjnego dla potencjalnych inwestorów...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Prezydent Miasta S. na podstawie obowiązujących przepisów uważa, iż Miasto S. będąc czynnym podatnikiem podatku VAT, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług podatnik (Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych przez Miasto za usługi i materiały związane z realizacją prac inwestycyjnych na działce nr X, w obrębie ewidencyjnym nr 5, w jednostce ewidencyjnej Miasto S., zlokalizowanej przy ul. S. .. w ...

Art. 86 ust. 1 powyższej ustawy reguluje, iż w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Do oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia istotne jest więc ustalenie, czy towary i usługi przy zakupie których naliczono podatek VAT zostały nabyte przez podatnika tego podatku oraz pozostają w bezspornym związku z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług za podatnika uznaje się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonywujące samodzielnie działalność gospodarczą. Stosownie natomiast do art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowania zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle powyższego należy uznać, iż z tytułu sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości działki nr X po dokonanych pracach inwestycyjnych innym podmiotom Miasto S. jest podatnikiem podatku VAT, gdyż świadczenie wykonywane będzie na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy Miastem a potencjalnym nabywcą, co w konsekwencji jest potwierdzeniem tego, że Miasto dokonuje odpłatnej dostawy towarów zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec powyższego należy uznać, iż Miasto jest w tym przypadku podatnikiem VAT. Następnym niezbędnym warunkiem do zastosowania prawa do odliczenia jest związek ponoszonych wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Miasto dokonując sprzedaży działa w roli podatnika zobligowanego do odprowadzania podatku należnego z tego tytułu, co w konsekwencji należy uznać, że wydatki ponoszone na działania inwestycyjne na działce nr X pozostają w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych przez Miasto. Mając na uwadze powyższe Prezydent Miasta uważa, iż wszystkie określone w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług warunki odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego zostały spełnione i Miastu przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone wyłącznie w związku z pracami inwestycyjnymi dotyczącymi uzbrojenia terenu działki nr X, które to prace podniosą atrakcyjność powyższej nieruchomości w celu jej odsprzedania lub oddania w wieczyste użytkowanie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur za usługi związane z realizacją prac dotyczących:
 • wykonania i doprowadzenia sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dokumentacji technicznej do poszczególnych ww. elementów inwestycji – jest nieprawidłowe;
 • wykonania i doprowadzenia przyłączy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci energetycznej oraz dokumentacji technicznej do poszczególnych ww. elementów – jest prawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na mocy art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powyższego wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca jest właścicielem działki nr X, w obrębie ewidencyjnym nr 5, w jednostce ewidencyjnej Miasto S., zlokalizowanej przy ul. .... Miasto planuje przystąpić do konkursu numer ... w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 i ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach wyżej wymienionego konkursu Miasto S. planuje zgłosić projekt inwestycyjny pod tytułem: „...”. Projekt zakłada kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego, którym dysponuje Miasto i dostosowanie go do potrzeb potencjalnych inwestorów.

Faktury za wykonane prace wystawiane będą na Miasto. Planuje się, że po wykonaniu wszystkich robót związanych z projektem, działka nr X, zgodnie z umową z ..., będzie przeznaczona na sprzedaż lub wieczyste użytkowanie nieruchomości potencjalnym inwestorom jako teren inwestycyjny. Zatem po dokonanych nakładach inwestycyjnych powyższa nieruchomość będzie podlegała sprzedaży lub oddaniu w wieczyste użytkowanie, co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Nabyte towary i usługi związane z realizacją prac wynikających z przygotowaniem terenu inwestycyjnego będą służyć Miastu do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Miasto przystępując do realizacji inwestycji zamierza wykorzystać nabyte towary i usługi związane z realizacją prac z przygotowaniem terenu inwestycyjnego wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów.

Wnioskodawca wskazał że wydatki na przygotowanie terenu inwestycyjnego, obejmują wykonanie i doprowadzenie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wykonanie i doprowadzenie przyłączy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci energetycznej.

Wnioskodawca sprzeda lub przekaże aportem sieć wodociągową, kanalizację deszczową i sanitarną spółce miejskiej w której Wnioskodawca posiada 100% udziałów - Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Wnioskodawca wskazał, że sprzedaż będzie miała charakter odpłatny natomiast przekazanie aportem będzie miało charakter nieodpłatny. W przypadku przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącza energetycznego Wnioskodawca sprzeda lub odda w użytkowanie powyższe przyłącza wraz z nieruchomością gruntową potencjalnym inwestorom.

Mienie powstałe w wyniku inwestycji:

 1. sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT;
 2. przyłącza: energetyczne, wodociągowe, sanitarne, deszczowe będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT;

Wydatki związane z dokumentacją techniczną będą dotyczyły całej inwestycji. Istnieje możliwość przyporządkowania wydatków związanych z dokumentacją techniczną do poszczególnych elementów inwestycji.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W świetle art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Pojęcie „dostawa towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, obejmuje więc wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aport pieniężny), rzeczy lub prawa (aport rzeczowy) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe.

Wniesienie aportu rzeczowego do spółki prawa handlowego lub cywilnego – w zależności od tego co jest jego przedmiotem – spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, uznawane jest za sprzedaż. W sytuacji zatem, gdy przedmiotem aportu są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z odpłatną dostawą w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Natomiast, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 915) ceną jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

W przypadku wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki nie powstanie kwota należna (cena) w zamian za przedmiot wkładu. Ekwiwalentem dla wnoszącego będzie w tym przypadku wartość udziałów (akcji) otrzymanych w zamian za ten wkład.

Z charakteru prawnego wniesienia wkładu do spółki handlowej wynika pewna dwoistość świadczeń dokonywanych w ramach takiej operacji. Z jednej strony wnoszący wkład (aport) przenosi na spółkę, do której dokonuje wkładu, prawo do rozporządzania określonymi składnikami majątku (materialnymi i niematerialnymi), w zamian za co otrzymuje pewne uprawnienia (udziały lub akcje), które posiadają określoną wartość.

Za odpłatnym charakterem powyższych czynności przemawia ekwiwalentność świadczeń w ramach wniesienia wkładu (aportu), zwłaszcza z uwagi na istnienie bezpośredniego związku pomiędzy dokonaniem wkładu składników majątkowych a uzyskaniem przez wspólników lub udziałowców udziału kapitałowego bądź akcji w spółce. Ponadto, istnieje możliwość określenia wartości świadczonych usług lub dostarczanych towarów w pieniądzu, co na podstawie orzecznictwa TSUE pozwala na uznanie danej „transakcji” za mającą charakter odpłatny. Pogląd ten został sformułowany na gruncie orzeczeń 230/87 (Naturally Yours Cosmetics Ltd) oraz C 33/93 (Empire Stores Ltd).

Z istoty aportu (wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki) wynika ekonomiczna wymiana świadczeń między wnoszącym wkład niepieniężny a wydającą w jego zamian udziały/akcje spółką.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 2015), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. W myśl art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy).

W świetle art. 9 ust. 2 i 3 ww. ustawy o samorządzie gminnym, gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych (art. 9 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym).

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139), zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1.

Na podstawie ust. 2 powołanego artykułu, realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Z całości unormowań zawartych w ustawie o samorządzie gminnym, trzeba wyprowadzić wniosek, że w działalności gminy należy wyróżnić wykonywanie działań publicznych i wykraczającą poza te działania działalność gospodarczą. Przez wykonywanie zadań publicznych należy rozumieć te działania, które mają na celu korzyść ogółu. Istotne jest to, że gmina wykonując zadania administracji publicznej może korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym, właściwych władzy państwowej. W art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym korzyść ogółu określona jest jako zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, którą tworzą mieszkańcy gminy. O publicznym charakterze działania gminy przesądza to, że wykonywanie zadań publicznych odbywa się na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących i że poprzez te działania zaspokajane są zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej. Jest przy tym oczywiste, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oznacza także to, że zaspokajane są także indywidualne potrzeby i prywatne cele członków wspólnoty. Każde działanie podejmowane przez gminę w imieniu własnym na własną odpowiedzialność i finansowane z budżetu gminy, służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej, należy uznać za działanie publiczne.

Mając na uwadze ww. przepisy należy stwierdzić, iż wykonanie sieci kanalizacyjnych, doprowadzenie sieci wodociągowych oraz wykonanie kanalizacji deszczowej odbyło się w ramach władztwa publicznego i gmina wykonując te zadania działa jako administracja publiczna i może korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym. Zgodnie bowiem z ustawą o samorządzie gminnym, to gmina samodzielnie decyduje o zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym m.in. o konieczności budowy np. sieci wodociągowych czy kanalizacyjnych. Nałożenie przez powołane przepisy na gminę obowiązku budowy przedmiotowych sieci nie prowadzi do powstania po stronie mieszkańca gminy ani żadnego innego podmiotu uprawnienia, na podstawie którego przysługiwałoby mu żądanie o tę inwestycję.

Podjęcie przez gminę działań dotyczących budowy uzbrojenia terenów przeznaczonych pod zabudowę nie oznacza, że budowa infrastruktury nastąpi w ramach prowadzonej przez gminę działalności gospodarczej. Nadal jest to sfera działań publicznoprawnych, która nie ma cech działalności gospodarczej. Sieć wodociągowa, kanalizacyjna i deszczowa ze swojej istoty zaspokajają bowiem zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej.

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej jest działalnością wykonywaną przez gminę jako podmiot prawa publicznego działający w charakterze organów władzy publicznej i jest ściśle związana z wykonywaniem władztwa publicznego.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie jeżeli dokonane zakupy towarów i usług mają związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Należy podkreślić, iż nie każdy zaistniały rodzaj powiązania o charakterze pośrednim daje uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Należy zauważyć, iż formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać więc oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo – prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych. Należy zauważyć, że nie zawsze możliwe jest wskazanie na ścisłe powiązanie podatku naliczonego z konkretnymi czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Ważne jest, by związek ten w chwili dokonywania zakupów był oczywisty, a nabyte towary i usługi muszą w sposób niewątpliwy służyć czynnościom opodatkowanym. Okoliczności towarzyszące konkretnej transakcji zakupu towaru lub usługi powinny wskazywać jednoznacznie, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej podatnika, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej lub planowanej przez niego działalności gospodarczej. Co do zasady więc, odliczeniu powinien podlegać taki podatek naliczony, który zawarty jest w cenie towarów nabytych w celu wykonania czynności opodatkowanych.

W rozpatrywanej sprawie brak jest związku przyczynowo-skutkowego, nawet o charakterze pośrednim pomiędzy wybudowaniem ww. sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej a sprzedażą przedmiotowych działek. Związku takiego nie można upatrywać w tym, że celem budowanej sieci było zachęcenie inwestorów do nabycia działek, które gmina zamierzała sprzedać.

Z opisu sprawy wynika, iż kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa oraz kanalizacja deszczowa zostaną wykonane w ramach zadań własnych, następnie zostaną sprzedane lub przekazane aportem na rzecz Spółki, w której jedynym udziałowcem jest Gmina.

Jak już wyżej wskazano, w myśl przepisów o samorządzie gminnym, zadania dotyczące m.in. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, należą do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Jednakże sprzedaż lub aport ww. sieci na rzecz Spółki w której jedynym udziałowcem jest Gmina dokonane będą na podstawie umowy cywilno- prawnej, a zatem Gmina dokonując tych czynności będzie działała w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, dokonującego tych czynności w ramach działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Zarówno sprzedaż jak i aport są czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zatem, przedmiotowe sieci wykorzystywane będą przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Inaczej się natomiast przedstawia kwestia budowy przyłączy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci energetycznej.

W zakresie budowy przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy wziąć pod uwagę unormowania wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Jak wynika z treści wyżej przytoczonych unormowań prawnych zawartych w powołanej ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, do zapewnienia budowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych (określonych w art. 2 pkt 14 i 16 wymienionej ustawy) obowiązane jest – zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ww. ustawy – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Natomiast osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci zapewnia – zgodnie z przepisem art. 15 ust. 2 ww. ustawy – na własny koszt realizację budowy przyłączy (przykanalików) do sieci, oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego.

Z powołanych wyżej przepisów wynika zatem, iż gmina w ramach zadań własnych zobowiązana jest do zapewnienia budowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych (w rozumieniu przepisów cyt. wyżej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków), nie jest natomiast zobowiązana do realizacji budowy przyłączy do sieci, gdyż powyższe zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej. Tym samym budowa przyłączy nie mieści się w ramach zadań własnych gminy.

Budowa przyłączy do sieci deszczowej oraz energetycznej również nie mieści się w ramach zadań własnych gminy. Ww. przyłącza zostaną sprzedane lub oddane w użytkowanie potencjalnym inwestorom, zatem przedmiotowe przyłącza wykorzystywane będą przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Nadto należy wskazać, iż w związku z budową sieci i przyłączy Wnioskodawca ponosi również wydatki na zakup dokumentacji technicznej dotyczącej: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłączy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci energetycznej. Jak wskazał Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku, wydatki związane z dokumentacją techniczną będą dotyczyły całej inwestycji. Istnieje możliwość przyporządkowania wydatków związanych z dokumentacją techniczną do poszczególnych elementów inwestycji.

Tym samym mając na uwadze ww. okoliczności sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, iż wydatki poniesione na zakup dokumentacji technicznej: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przeznaczonej do sprzedaży lub aportu do Spółki, oraz przyłączy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci energetycznej przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste inwestorom, są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Reasumując podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. Należy podkreślić, że ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. Wystarczającym zatem jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towaru lub usługi, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej oraz planowanej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej. Tym samym podatnik dokonując zakupu towarów czy usług dokonuje ich natychmiastowej alokacji do czynności dających prawo do odliczenia lub niedających takiego prawa. Decyzja taka musi być podjęta od razu.

Z ogólnie przyjętej definicji „zamiaru” wynika, że jest to projekt, plan czy intencja zrealizowania czegoś. Istotą zamiaru są intencje jakie przyświecają dokonywanym czynnościom, jak i cel, który dana osoba ma osiągnąć dokonując tych czynności. W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Należy w tym miejscu podkreślić, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możność wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że podatnik w momencie nabycia towarów lub usług określa, czy nabywane przez niego towary lub usługi będą wykorzystywane w prowadzonej przez niego działalności opodatkowanej. W konsekwencji należy wskazać, że podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w sytuacji, gdy występuje związek pomiędzy poniesionymi wydatkami a wykonywanymi z tytułu prowadzonej działalności czynnościami opodatkowanymi.

Wnioskodawca wskazał, że sprzeda lub przekaże aportem sieć wodociągową, kanalizację deszczową i sanitarną Spółce miejskiej, w której Wnioskodawca posiada 100% udziałów.

Jak wynika z opisu sprawy, wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na wykonanie i doprowadzenie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dokumentację techniczną do poszczególnych ww. elementów inwestycji, związane będą z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług w postaci planowanej sprzedaży lub aportu sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej do Spółki, w której Wnioskodawca posiada 100% udziałów.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawcy – zarejestrowanemu czynnemu podatnikowi VAT, na podstawie przepisu art. 86 ust. 1 ustawy – będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych dotyczących wykonania i doprowadzenia sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dokumentacji technicznej do poszczególnych ww. elementów inwestycji, ponieważ będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Prawo to będzie przysługiwało pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 88 ustawy.

Odnoście natomiast przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącza energetycznego Wnioskodawca wskazał, że sprzeda lub odda w użytkowanie wieczyste powyższe przyłącza wraz z nieruchomością gruntową potencjalnym inwestorom.

Ponadto już na etapie planowania inwestycji zamiarem Gminy było wykorzystanie terenu inwestycyjnego, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jak wynika z opisu sprawy, wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na wykonanie i doprowadzenie przyłączy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci energetycznej oraz dokumentacji technicznej do poszczególnych ww. elementów związane będą z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług w postaci zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie terenu inwestycyjnego.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawcy – zarejestrowanemu czynnemu podatnikowi VAT, na podstawie przepisu art. 86 ust. 1 ustawy – będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków na wykonanie i doprowadzenie przyłączy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci energetycznej oraz dokumentacji technicznej do poszczególnych ww. elementów dotyczących przygotowania terenu inwestycyjnego do sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie, ponieważ będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Prawo to będzie przysługiwało pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 88 ustawy.

Końcowo należy podnieść, iż w przedmiotowej sprawie będą zatem spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z wydatkami ponoszonymi na przygotowanie terenu inwestycyjnego. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi w związku z przygotowaniem terenu inwestycyjnego będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych. Jednakże należy zauważyć, że pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych dotyczących wykonania i doprowadzenia sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dokumentacji technicznej do poszczególnych ww. elementów inwestycji będzie przysługiwało z uwagi na planowaną sprzedaży lub aportu sieć wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej do Spółki z której Wnioskodawca posiada 100% udziałów, a nie jak wskazał Wnioskodawca we własnym stanowisku z uwagi na planowaną sprzedaż lub oddanie w wieczyste użytkowanie terenu inwestycyjnego.

Ponieważ, Wnioskodawca wywiódł prawidłowy skutek prawny z innej przyczyny, niż to wskazano w niniejszej interpretacji - w zakresie pełnego prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych dotyczących wykonania i doprowadzenia sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dokumentacji technicznej do poszczególnych ww. elementów inwestycji - to oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanej. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
IBPP3/4512-641/15/KG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.