IPTPP3/4512-155/15-4/ALN | Interpretacja indywidualna

Czy można odliczyć podatek VAT od faktur za transport i materiały warsztatowe związane z koncertami i warsztatami bez odpłatnego wstępu?
Czy można odliczyć podatek VAT strukturą od faktur za nabycie środków trwałych?
IPTPP3/4512-155/15-4/ALNinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia od podatku
  2. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2015 r. (data wpływu 12 maja 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 8 lipca 2015 r. (data wpływu 10 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących transportu i materiałów warsztatowych związanych z bezpłatnymi koncertami i warsztatami w związku z realizacją projektu pn. „....”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących transportu i materiałów warsztatowych związanych z bezpłatnymi koncertami i warsztatami w związku z realizacją projektu pn. „....”;
  • prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie środków trwałych w związku z realizacją projektu pn. „....”.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 8 lipca 2015 r. (data wpływu 10 lipca 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Filharmonia jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury województwa, której działalnością statutową jest działalność kulturalna. Filharmonia jest czynnym podatnikiem VAT.

Filharmonia wraz z innymi partnerami ubiega się o dofinansowanie projektu pn.: „....” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Projekt będzie trwał od września 2015 r. do 2017 r.

W ramach projektu Filharmonia:

  1. zrealizuje koncerty symfoniczne i warsztaty z dziedziny edukacji ekologicznej, wstęp na koncerty i warsztaty będzie nieodpłatny, kosztami tej części projektu będą honoraria twórców i artystów, wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów warsztatowych, transport orkiestry. Wymienione koszty będą związane tylko z nieodpłatnymi koncertami i warsztatami podczas realizacji programu;
  2. zakupi środki trwałe w celu realizacji projektu, które podczas jego trwania będą związane z czynnościami nieopodatkowanymi, ale po zakończeniu zadania wykorzystywane będą zarówno przy sprzedaży opodatkowanej, nieopodatkowanej jak i zwolnionej.

Instytucja zarządzająca RPO W 2014-2020 nakłada na beneficjentów obowiązek dołączenia do wniosku aplikacyjnego indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej możliwości odzyskania podatku VAT przez beneficjenta w ramach planowanego projektu.

Użyty przez Wnioskodawcę w pytaniu zwrot „odliczenie podatku VAT strukturą” dotyczy proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W opisie zdarzenia przyszłego mowa jest o zakupie takich środków trwałych jak instrumenty perkusyjne w tym : tamburyn, marakasy, Jam Block, Meinl GU1AM guiro, cowbell, Drum Trilok Gurtu Prosty, zaklinacz deszczu.

Zakres zadanego pytania nr 2 we wniosku ORD-IN nie dotyczy środków trwałych o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł.

Faktury dokumentujące zakup transportu i materiałów warsztatowych związanych z koncertami i warsztatami bez odpłatnego wstępu oraz zakup środków trwałych wystawione będą na Wnioskodawcę.

Zakup transportu i materiałów warsztatowych wykorzystywany będzie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wszystkie zakupione środki trwałe, bezpośrednio po zakupie i oddaniu do użytkowania wykorzystywane będą do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wszystkie zakupione środki trwałe, o których mowa w pytaniu wykorzystywane będą w czasie projektu do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po zakończeniu projektu wykorzystywane będą zarówno do czynności opodatkowanych, zwolnionych z opodatkowania oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca dokonałby zakupu środków trwałych będących przedmiotem zapytania nr 2, gdyby miały być wykorzystywane wyłącznie do organizacji bezpłatnych koncertów w ramach realizacji projektu.

Zakupiony „transport i materiały warsztatowe” związane będą tylko z czynnościami, w stosunku do których Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Wnioskodawca zamierza wykorzystywać zakupione środki trwałe podczas realizacji projektu tylko do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, natomiast po zakończeniu realizacji projektu zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem VAT jak i czynności zwolnionych od opodatkowania oraz niepodlegających opodatkowaniu. Po zakończeniu projektu Inwestycja będzie wykorzystywana głównie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, sporadycznie do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Zasadniczym celem nabycia środków trwałych objętych zakresem pytania nr 2 jest realizacja celów, które stanowią działalność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT (realizacja projektu). Przystępując do zakupu środków trwałych, będących przedmiotem pytania, Wnioskodawca nie zamierzał wykorzystywać je wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Przedmiotowe środki trwałe, będące przedmiotem zapytania nr 2, z założenia od momentu zakupu, nie mają służyć do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Środki trwałe nie zostały jeszcze zakupione, jak zostaną zakupione to nie będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.(pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 1)

Czy można odliczyć podatek VAT od faktur za transport i materiały warsztatowe związane z koncertami i warsztatami bez odpłatnego wstępu...

Zdaniem Wnioskodawcy: (Oznaczone we wniosku jako Ad. 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku kosztów transportu i materiałów do nieodpłatnych koncertów i warsztatów nie można odliczyć podatku VAT, ponieważ są to wydatki związane ze sprzedażą nieopodatkowaną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie zaś do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (wyłączenie w przypadku Wnioskodawcy nie ma zastosowania).

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Odnosząc się do powyższego należy wyjaśnić, iż w systemie podatku od towarów i usług obowiązuje zasada niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. Jeżeli zaś dany towar lub usługa ma służyć czynnościom nieuprawniającym do odliczenia podatku VAT (niepodlegającym opodatkowaniu lub zwolnionym z podatku VAT) w momencie dokonywania zakupu podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VAT.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Filharmonia ubiega się o dofinansowanie projektu pn.: „....” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Projekt będzie trwał od września 2015 r. do 2017 r. W ramach projektu Filharmonia zrealizuje koncerty symfoniczne i warsztaty z dziedziny edukacji ekologicznej, wstęp na koncerty i warsztaty będzie nieodpłatny, kosztami tej części projektu będą honoraria twórców i artystów, wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów warsztatowych, transport orkiestry. Wymienione koszty będą związane tylko z nieodpłatnymi koncertami i warsztatami podczas realizacji programu.

Faktury dokumentujące zakup transportu i materiałów warsztatowych związanych z koncertami i warsztatami bez odpłatnego wstępu wystawione będą na Wnioskodawcę. Zakup transportu i materiałów warsztatowych wykorzystywany będzie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zakupiony „transport i materiały warsztatowe” związane będą tylko z czynnościami, w stosunku do których Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, gdyż zakupione towary i usługi będą przez Wnioskodawcę wykorzystywane do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy wskazać, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT z faktur za transport i materiały warsztatowe związane z bezpłatnymi koncertami i warsztatami w związku z realizacją projektu pn.”.....”, ponieważ zakupione towary i usługi będą przez Wnioskodawcę wykorzystywane do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejszą interpretacją rozstrzygnięto sprawę w zakresie pytanie Nr 1. Natomiast w zakresie pytania Nr 2 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia od podatku
IBPP4/4512-162/15/MK | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IPPP3/4512-222/15-2/IG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.