IPTPP2/4512-78/15-7/AJB | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
IPTPP2/4512-78/15-7/AJBinterpretacja indywidualna
 1. kolektory słoneczne
 2. odliczenie podatku
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismami z dnia 26 marca 2015 r. (data wpływu 2 kwietnia 2015 r.) oraz z dnia 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu 5 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „...” dotyczącego:

 • budynków mieszkalnych osób fizycznych – jest prawidłowe,
 • budynków ...oraz ... – jest prawidłowe
 • budynku ... – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania podatkiem VAT wpłat z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji solarnych oraz instalacji pieców c.o. w budynkach mieszkalnych osób fizycznych oraz budynku użyteczności publicznej w związku z realizacją projektu „...”,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu dotyczącego budynków mieszkalnych osób fizycznych, budynków ....

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismami z dnia 26 marca 2015 r. oraz z dnia 30 kwietnia 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniach wniosku).

Gmina ... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. W dniu 19.01.2015 r. otrzymała pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa ... o wybraniu do dofinansowania projektu „...” realizowanego w ramach Działania 6.2 Energia Przyjazna Środowisku RPOI W 2007-2013. Kwota dofinansowania stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Projekt obejmuje realizację na terenie Gminy ... instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych u osób fizycznych – 645 szt., instalacji pieców c.o. opalanych paliwem ekologicznym w 32 budynkach mieszkalnych u osób fizycznych, oraz instalacje zestawów solarnych w budynkach użyteczności publicznej – 3 szt. tj. budynku ..., budynku ...i budynku ... – jednostka budżetowa samorządu powiatowego w .... Koszty inwestycji oprócz bezpośrednich robót montażowych obejmują również wykonanie dokumentacji projektowej, koszty zarządzania projektem, koszty promocji.

Gmina będzie realizować przedstawioną inwestycję na zasadzie zlecenia wykonawcom i otrzymywać będzie faktury za wykonane roboty budowlane i usługi .W tej inwestycji źródłem finansowania oprócz dotacji unijnej w kwocie 85% kosztów kwalifikowalnych będą wpłaty mieszkańców w wysokości 14% wartości inwestycji, wpłaty podmiotu publicznego tj. ... (organ założycielski Starostwo Powiatowe w ...) – w wysokości 14%, oraz 1% kosztów – budżet Gminy .... Budynek siedziby GOK jest własnością Wnioskodawcy przekazany w nieodpłatne użyczenie .... Mieszkańcy będą wnosić ww. wkład na podstawie umów cywilno-prawnych (projekt w załączeniu), w których określono prawa i obowiązki stron i wysokość partycypacji w kosztach budowy. Inwestycja będzie realizowana tylko u tych mieszkańców, którzy podpiszą umowę i uiszczą ustaloną kwotę udziału własnego. Warunki umowy na wykonanie instalacji solarnych i instalowaniu pieców na paliwo ekologiczne są jednakowe dla wszystkich mieszkańców, a wysokość tej kwoty będzie uzależniona od ilości kolektorów w zestawie solarnym (zestawy złożone z 2 lub 3 kolektorów oraz 1 zestaw 33 kolektory), oraz opłaty za instalacje pieców – jednakowe dla wszystkich.

Inwestycja po zakończeniu będzie własnością Gminy, która użyczy ją na okres 5 lat nieodpłatnie mieszkańcom. Koszty eksploatacji zestawów solarnych w tym czasie będzie ponosić Wnioskodawca. Zestawy solarne po okresie trwałości projektu – 5 lat zostaną nieodpłatnie przekazane na własność mieszkańców oraz DPS odrębną umową.

W pismach stanowiących uzupełnienie wniosku wskazano, iż:

 1. Wpłaty dokonywane przez mieszkańców na rzecz Gminy mają charakter obowiązkowy.
 2. Realizacja inwestycji dotycząca instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych u osób fizycznych oraz instalacji pieców c.o. opalanych paliwem ekologicznym w budynkach mieszkalnych u osób fizycznych będzie uzależniona od wpłat dokonywanych przez poszczególnych mieszkańców.
 3. Realizacja przedmiotowej inwestycji w budynkach mieszkalnych u osób fizycznych jest uzależniona od wpłat dokonywanych przez te osoby.
 4. Faktury dokumentujące wydatki poniesione na montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych u osób fizycznych oraz instalacji pieców c.o. opalanych paliwem ekologicznym w budynkach mieszkalnych u osób fizycznych oraz poniesione na montaż instalacji zestawów solarnych w 3 budynkach użyteczności publicznej będą wystawiane na Gminę ....
 5. Faktury dla wydatków dotyczących montażu instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych u osób fizycznych oraz instalacji pieców c.o. w budynkach mieszkalnych u osób fizycznych oraz dotyczące instalacji zestawów solarnych w 3 budynkach użyteczności publicznej będą wystawiane odrębnie dla każdego z tych wydatków.
 6. Towary i usługi związane z realizacją projektu w części dotyczącego instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych u osób fizycznych oraz instalacji pieców c.o. opalanych paliwem ekologicznym w budynkach mieszkalnych u osób fizycznych będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 7. ... – jest instytucją kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dla której Gmina jest organizatorem.
 8. ... nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. ...w ... nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Ww. instytucje są zarejestrowanymi odrębnymi podatnikami podatku VAT.
 9. ... i ...są odrębnymi podmiotami prawnymi, jak również są odrębnymi podatnikami podatku VAT w stosunku do Gminy ....
 10. Instalacje solarne zamontowane w ... zostaną przekazane nieodpłatnie tej jednostce.
 11. Towary i usługi dotyczące instalacji zestawów solarnych w 3 budynkach użyteczności publicznej będą wykorzystywane do:
  • budynek ... – do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (w obydwu przypadkach dotyczy czynności urzędniczych związanych z naliczaniem czynszów, opłat itp.) jak również do czynności pozostających poza systemem podatku VAT – w ramach zadań własnych Gminy,
  • budynek ...– niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, budynek na działalność GOK jest użyczony bezpłatnie przez Gminę do realizacji zadań własnych Gminy,
  • budynek ... – opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, gdyż ...ma obowiązek wnieść obowiązkową opłatę w wysokości 14% wartości inwestycji na poczet instalacji zestawu solarnego. Budynek ... nie jest własnością Gminy.
 12. W części dotyczącej montażu instalacji solarnej w budynku ..., gdzie wydatki będą służyły zarówno do czynności w związku, z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego jak i do czynności w związku, z którymi takie prawo nie przysługuje, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości w sposób obiektywny przyporządkować kwoty podatku naliczonego do tych czynności.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż z przedstawionej oferty przetargowej, która wpłynęła do ... wynika, że wartość instalacji solarnej zamontowanej na budynku ... wyniesie 15.500,00 zł netto. Instalacji tej wcześniej nie było w budynku ....

Zdaniem Wnioskodawcy wydatki poniesione na realizację ww. inwestycji przekraczają limit 3500 zł, spowodują trwałe unowocześnienie środka trwałego, wzrost wartości technicznej budynku i nadanie mu nowych cech użytkowych, co wpłynie na wzrost wartości użytkowej budynku. Wydatki na realizację tej inwestycji stanowią ulepszenie środka trwałego i zwiększą wartość początkową budynku.

W związku z powyższym wydatki poniesione na realizację inwestycji w części dotyczącej budynku ... będą stanowiły wytworzenie nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez podatników wykonujących na zlecenie Gminy przedmiotową inwestycje w części dotyczącej:

 • wykonania instalacji solarnych i pieców c.o. na paliwo ekologiczne, oraz poniesienia innych kosztów pośrednich (dokumentacja projektowa, zarządzanie projektem, promocja) w budynkach mieszkalnych u osób fizycznych, które dokonały wpłaty udziału, oraz budynkach użyteczności publicznej tj. budynku ..., budynku ..., budynku ......

(oznaczone we wniosku ORD-IN jako nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego lub zwrotu podatku z faktury za wykonanie:

 • instalacji solarnych i pieców na paliwo ekologiczne oraz poniesione inne koszty pośrednie z tym związane tj. wykonanie dokumentacji projektowej, zarządzanie projektem, promocja, w budynkach mieszkalnych u osób fizycznych, które dokonały wpłaty udziału, oraz wykonanie instalacji solarnej w budynku użyteczności publicznej tj. ....

Nie będzie natomiast przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego lub zwrotu podatku z faktur za wykonanie instalacji solarnej w budynku ... i ....

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „...” dotyczącego:
 • budynków mieszkalnych osób fizycznych – jest prawidłowe,
 • budynków ...oraz ... – jest prawidłowe
 • budynku ... – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W cytowanym na wstępie przepisie art. 86 ustawy ustawodawca zezwolił na odliczenie podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ww. przepis art. 86 ust. 1 ustawy stanowi generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego i jest uzupełniony regulacjami zawartymi w art. 90 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to na mocy art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Proporcję, o której mowa w cyt. wyżej ust. 2, na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Art. 90 ust. 4 ustawy stanowi, że proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

W świetle art. 90 ust. 5 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika – używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

Stosownie do art. 90 ust. 6 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących:

 1. pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych;
 2. usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

Zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy, podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30.000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu.

Stosownie do przepisu art. 90 ust. 9 ustawy, przepis art. 90 ust. 8, stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu, o której mowa w tym przepisie, byłaby niereprezentatywna.

Na mocy art. 90 ust. 9a ustawy, przy ustalaniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza się kwoty podatku.

Stosownie do art. 90 ust. 10 ustawy, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

 1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
 2. nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem VAT w dniu 19.01.2015 r. otrzymał pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa ... o wybraniu do dofinansowania projektu „...” realizowanego w ramach Działania 6.2 Energia Przyjazna Środowisku RPOI W 2007-2013. Kwota dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Projekt obejmuje realizację na terenie Gminy ... instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych u osób fizycznych – 645 szt., instalacji pieców c.o. opalanych paliwem ekologicznym w 32 budynkach mieszkalnych u osób fizycznych, oraz instalacje zestawów solarnych w budynkach użyteczności publicznej – 3 szt. tj. budynku ..., budynku ...i budynku ... – jednostka budżetowa samorządu powiatowego w .... Koszty inwestycji oprócz bezpośrednich robót montażowych obejmują również wykonanie dokumentacji projektowej, koszty zarządzania projektem, koszty promocji. Gmina będzie realizować przedstawioną inwestycję na zasadzie zlecenia wykonawcom i otrzymywać będzie faktury za wykonane roboty budowlane i usługi. W tej inwestycji źródłem finansowania oprócz dotacji unijnej w kwocie 85% kosztów kwalifikowalnych będą wpłaty mieszkańców w wysokości 14% wartości inwestycji, wpłaty podmiotu publicznego tj. ... (organ założycielski Starostwo Powiatowe w ...) – w wysokości 14%, oraz 1% kosztów – budżet Gminy .... Budynek siedziby GOK jest własnością Wnioskodawcy przekazany w nieodpłatne użyczenie .... Mieszkańcy będą wnosić ww. wkład na podstawie umów cywilno-prawnych (projekt w załączeniu), w których określono prawa i obowiązki stron i wysokość partycypacji w kosztach budowy. Inwestycja będzie realizowana tylko u tych mieszkańców, którzy podpiszą umowę i uiszczą ustaloną kwotę udziału własnego. Warunki umowy na wykonanie instalacji solarnych i instalowaniu pieców na paliwo ekologiczne są jednakowe dla wszystkich mieszkańców, a wysokość tej kwoty będzie uzależniona od ilości kolektorów w zestawie solarnym (zestawy złożone z 2 lub 3 kolektorów oraz 1 zestaw 33 kolektory), oraz opłaty za instalacje pieców – jednakowe dla wszystkich. Inwestycja po zakończeniu będzie własnością Gminy, która użyczy ją na okres 5 lat nieodpłatnie mieszkańcom. Koszty eksploatacji zestawów solarnych w tym czasie będzie ponosić Wnioskodawca. Zestawy solarne po okresie trwałości projektu – 5 lat zostaną nieodpłatnie przekazane na własność mieszkańców oraz DPS odrębną umową.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż wpłaty dokonywane przez mieszkańców na rzecz Gminy mają charakter obowiązkowy. Realizacja inwestycji dotycząca instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych u osób fizycznych oraz instalacji pieców c.o. opalanych paliwem ekologicznym w budynkach mieszkalnych u osób fizycznych będzie uzależniona od wpłat dokonywanych przez poszczególnych mieszkańców. Realizacja przedmiotowej inwestycji w budynkach mieszkalnych u osób fizycznych jest uzależniona od wpłat dokonywanych przez te osoby. Faktury dokumentujące wydatki poniesione na montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych u osób fizycznych oraz instalacji pieców c.o. opalanych paliwem ekologicznym w budynkach mieszkalnych u osób fizycznych oraz poniesione na montaż instalacji zestawów solarnych w 3 budynkach użyteczności publicznej będą wystawiane na Gminę .... Faktury dla wydatków dotyczących montażu instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych u osób fizycznych oraz instalacji pieców c.o. w budynkach mieszkalnych u osób fizycznych oraz dotyczące instalacji zestawów solarnych w 3 budynkach użyteczności publicznej będą wystawiane odrębnie dla każdego z tych wydatków. Towary i usługi związane z realizacją projektu w części dotyczącego instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych u osób fizycznych oraz instalacji pieców c.o. opalanych paliwem ekologicznym w budynkach mieszkalnych u osób fizycznych będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. ... – jest instytucją kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dla której Gmina jest organizatorem. ... nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. ...w ... nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Ww. instytucje są zarejestrowanymi odrębnymi podatnikami podatku VAT. ... i ...są odrębnymi podmiotami prawnymi, jak również są odrębnymi podatnikami podatku VAT w stosunku do Gminy .... Instalacje solarne zamontowane w ... zostaną przekazane nieodpłatnie tej jednostce. Towary i usługi dotyczące instalacji zestawów solarnych w 3 budynkach użyteczności publicznej będą wykorzystywane do:

 • budynek ... – do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (w obydwu przypadkach dotyczy czynności urzędniczych związanych z naliczaniem czynszów, opłat itp.) jak również do czynności pozostających poza systemem podatku VAT – w ramach zadań własnych Gminy,
 • budynek ...– niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, budynek na działalność GOK jest użyczony bezpłatnie przez Gminę do realizacji zadań własnych Gminy,
 • budynek ... – opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, gdyż ...ma obowiązek wnieść obowiązkową opłatę w wysokości 14% wartości inwestycji na poczet instalacji zestawu solarnego. Budynek ... nie jest własnością Gminy.

W części dotyczącej montażu instalacji solarnej w budynku ..., gdzie wydatki będą służyły zarówno do czynności w związku, z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego jak i do czynności w związku, z którymi takie prawo nie przysługuje, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości w sposób obiektywny przyporządkować kwoty podatku naliczonego do tych czynności. Z przedstawionej oferty przetargowej, która wpłynęła do ... wynika, że wartość instalacji solarnej zamontowanej na budynku ... wyniesie 15.500,00 zł netto. Instalacji tej wcześniej nie było w budynku .... Zdaniem Wnioskodawcy wydatki poniesione na realizację ww. inwestycji przekraczają limit 3500 zł, spowodują trwałe unowocześnienie środka trwałego, wzrost wartości technicznej budynku i nadanie mu nowych cech użytkowych, co wpłynie na wzrost wartości użytkowej budynku. Wydatki na realizację tej inwestycji stanowią ulepszenie środka trwałego i zwiększą wartość początkową budynku. W związku z powyższym wydatki poniesione na realizację inwestycji w części dotyczącej budynku ... będą stanowiły wytworzenie nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy o VAT.

W tym miejscu wskazać należy, iż w interpretacji indywidualnej Nr IPTPP2/4512-78/15-6/AJB tut. Organ potwierdził stanowisko Wnioskodawcy, iż dokonywane przez mieszkańców oraz ... wpłaty z tytułu planowanego uczestnictwa w projekcie będą dotyczyć świadczenia usług montażu instalacji solarnych oraz instalacji pieców c.o. opalanych paliwem ekologicznym w budynkach mieszkalnych osób fizycznych oraz instalacji zestawów solarnych w ..., co wskazuje, że świadczenia, co do których Gmina zobowiązała się w ramach podpisanych umów będą stanowiły odpłatne świadczenia usług, które zgodnie z przywołanym na wstępie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przy czym przepisy ustawy jak i rozporządzeń wykonawczych nie przewidują zwolnienia do przedmiotowych czynności.

W zakresie wydatków dotyczących montażu instalacji solarnych i instalacji pieców c.o. w budynkach osób fizycznych oraz montażu instalacji solarnych w budynku ..., będą spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a wydatki poniesione w związku z realizacją projektu „...”, w części dotyczącej instalacji zestawów solarnych oraz instalacji pieców c.o. opalanych paliwem ekologicznym w budynkach mieszkalnych osób fizycznych oraz instalacji zestawów solarnych w budynku ..., będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, iż Wnioskodawcy – zarejestrowanemu czynnemu podatnikowi VAT, na podstawie przepisu art. 86 ust. 1 ustawy – będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących instalacji solarnych i instalacji pieców c.o. na paliwo ekologiczne, oraz poniesienia innych kosztów pośrednich (dokumentacji projektowej, zarządzanie projektem, promocji) w budynkach mieszkalnych osób fizycznych oraz instalacji zestawów solarnych w budynku ..., pod warunkiem niezaistnienia przesłanek wynikających z art. 88 ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „...” dotyczącego budynków mieszkalnych osób fizycznych oraz budynku ..., należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się z kolei do kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na instalację zestawów solarnych w budynku ..., należy stwierdzić, iż jak wynika z okoliczności sprawy, wydatki te mają związek z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu w części dotyczącej montażu instalacji zestawów solarnych w budynku .... Tym samym Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy iż, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących instalacji solarnych w budynku ..., ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji tego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wykonaniem instalacji zestawów solarnych w budynku ..., należało uznać za prawidłowe.

W zakresie zaś prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na instalację zestawów solarnych w budynku ..., należy stwierdzić, iż jak wynika z okoliczności sprawy, wydatki te mają związek z czynnościami opodatkowanymi, zwolnionymi, jak również niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z powyższym w niniejszej sprawie należy zastosować art. 86 ust. 7b ustawy, zgodnie z którym, w przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, których nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej, podatek naliczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej.

Przy czym przez wytworzenie nieruchomości, stosownie do art. 2 pkt 14a ustawy, rozumieć należy wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Cytowany wyżej przepis art. 86 ust. 7b ustawy wprowadza szczególny tryb obliczania podatku naliczonego od nabycia bądź wytworzenia nieruchomości (w tym ponoszonych nakładów) w sytuacji, w której dana nieruchomość ma być używana zarówno na cele działalności, jak i na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością. Niniejsza regulacja ma zastosowanie wówczas, gdy dana nieruchomość (której dotyczy podatek naliczony) nie jest wykorzystywana wyłącznie w prowadzonej działalności. Obejmuje ona sytuacje, w których nieruchomość ma przeznaczenie mieszane, to znaczy jest wykorzystywana w działalności, jak i na inne cele.

Zatem powyższy przepis nakłada obowiązek określenia wysokości udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość została lub zostanie wykorzystana do celów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Unormowanie to ma charakter doprecyzowujący ogólną zasadę w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z nieruchomością stanowiącą majątek przedsiębiorstwa podatnika, wykorzystywaną zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż prowadzona działalność, i jest zgodny z normą prawną wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy.

W świetle tego przepisu Wnioskodawca zobowiązany jest do wyodrębnienia takiej części podatku naliczonego, którą można przypisać prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym, iż ani przepisy ustawy, ani przepisy wykonawcze do ustawy nie zawierają zapisu dotyczącego sposobu wyliczenia tych części, to można przyjąć różne rozwiązania. Warto nadmienić, iż zastosowane przez Wnioskodawcę metody, czy też sposoby, na podstawie których dokona on wydzielenia odpowiedniej kwoty podatku naliczonego muszą odpowiadać wartościom faktycznym i rzeczywistym. Ciężar rzetelnego ustalenia jaka część realizowanej inwestycji związana będzie z prowadzoną działalnością gospodarczą, a jaka część wykorzystywana będzie dla potrzeb innych niż prowadzona działalność gospodarcza, spoczywa zawsze na Wnioskodawcy.

Zaznaczenia wymaga, że regulacje art. 86 ust. 7b ustawy są odrębne od przepisów dotyczących odliczeń częściowych w myśl art. 90 ustawy. Przepis ten służy bowiem do określania jaka część podatku naliczonego z faktury stanowi podatek naliczony do odliczenia i ma zastosowanie wówczas, gdy dana część nieruchomości (której dotyczy podatek naliczony) nie jest wykorzystywana wyłącznie na cele działalności gospodarczej podatnika. Wskazany przepis nie dotyczy sytuacji, gdy dana nieruchomość służy działalności opodatkowanej i zwolnionej, gdzie zastosowanie znajdują przepisy art. 90 ustawy.

Wobec powyższego, stosownie do treści przepisu art. 86 ust. 7b ustawy, w związku z art. 2 pkt 14a ustawy, Wnioskodawca winien określić udział procentowy, w jakim wydatki poniesione na montaż instalacji zestawów solarnych w budynku ... będą wykorzystywane na potrzeby prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Jednakże należy zauważyć, że w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca, oprócz czynności opodatkowanych, będzie dokonywał także czynności zwolnionych z opodatkowania. Jeżeli zatem w stosunku do podatku naliczonego, związanego z ww. wydatkami, przyporządkowanego działalności gospodarczej będzie istniała możliwość odrębnego określenia tego podatku do poszczególnych rodzajów działalności, tj. opodatkowanej i zwolnionej, to Wnioskodawcy, zgodnie z cytowanym wyżej przepisem art. 86 ust. 1 ustawy, będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przyporządkowanego działalności gospodarczej i związanego z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do czynności opodatkowanych, natomiast nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przyporządkowanego działalności gospodarczej i związanego z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do czynności zwolnionych z opodatkowania.

Z kolei w przypadku, gdy w stosunku do podatku naliczonego, związanego z ww. wydatkami, przyporządkowanego działalności gospodarczej nie będzie istniała możliwość odrębnego określenia tego podatku do poszczególnych rodzajów działalności, tj. opodatkowanej i zwolnionej, to Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przyporządkowanego działalności gospodarczej, z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów art. 90 ust. 2 i następne ustawy.

Ponadto nadmienia się, że zgodnie z art. 90a ust. 1 ustawy, obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., w przypadku gdy w ciągu 120 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nieruchomość stanowiąca część przedsiębiorstwa podatnika została przez niego oddana w użytkowanie, nastąpi zmiana w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do celów działalności gospodarczej, dokonuje się korekty podatku naliczonego odliczonego przy jej nabyciu lub wytworzeniu. Korekty, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła ta zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Jeżeli podatnik wykorzystuje tę nieruchomość w działalności gospodarczej również do czynności zwolnionych od podatku bez prawa do odliczeń, korekta powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 90 ust. 3-10, zastosowaną przy odliczeniu.

Stosownie natomiast do art. 90a ust. 2 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisu art. 8 ust. 2 nie stosuje się.

Zatem, jeśli po oddaniu budynku ... do użytkowania, po zakończonej inwestycji dotyczącej montażu zestawów solarnych w ww. budynku, zmieni się stopień jego wykorzystania na potrzeby prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, w rozumieniu powołanego wyżej art. 15 ust. 2 ustawy, Wnioskodawca powinien dokonać odpowiedniej korekty podatku naliczonego od tych wydatków.

Oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wykonaniem instalacji zestawów solarnych w budynku ..., należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „...” dotyczącego budynków mieszkalnych osób fizycznych, budynków .... Natomiast wniosek w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wpłat z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji solarnych oraz instalacji pieców c.o. w budynkach mieszkalnych osób fizycznych oraz budynku użyteczności publicznej w związku z realizacją projektu „...”, został rozstrzygnięty w interpretacji indywidualnej Nr IPTPP2/4512-78/15-6/AJB.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.