IPTPP2/4512-66/15-4/PRP | Interpretacja indywidualna

W zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji
IPTPP2/4512-66/15-4/PRPinterpretacja indywidualna
  1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  2. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 2 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 marca 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy, przeformułowanie pytania, przedstawienie własnego stanowiska oraz wskazanie, że wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej dopuszcza prowadzenie przez Spółdzielnię działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej, na podstawie art. 4 ust. 5 usm. Spółdzielnia nie tworzy na ten cel funduszu społeczno-kulturalnego. Mieszkańcy lokali mieszkalnych oraz najemcy lokali użytkowych nie uczestniczą w kosztach tej działalności i nie wnoszą opłat na ten cel. We wrześniu 2014 r. Spółdzielnia złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa wniosek o przyznanie pomocy finansowej w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 dotyczącego operacji. W chwili obecnej Spółdzielnia oczekuje na decyzję o przyznaniu wnioskowanej pomocy. Po jej uzyskaniu i podpisaniu stosownej umowy z Urzędem Marszałkowskim, Spółdzielnia przystąpi do działania zgodnie z wnioskowanym projektem. Przewidywany termin wykonania i rozliczenia ww. projektu to 31 marzec 2015 r.

Działania Spółdzielni będą polegały na adaptacji części pomieszczeń dawnej niewykorzystanej kotłowni osiedlowej na potrzeby świetlicy osiedlowej, poprzez wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z opracowanym projektem budowlanym i uzyskanym na jego podstawie pozwoleniem na budowę.

Ogólne koszty adaptacji pomieszczeń kotłowni osiedlowej na świetlicę według sporządzonej kalkulacji kosztów wyniosą ok. 75 000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tys. zł). Wnioskowana kwota pomocy wynosi 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tys.). Pozostałe koszty pokryje Spółdzielnia Mieszkaniowa. Środki finansowe na pokrycie kosztów adaptacji pomieszczeń po byłej kotłowni z przeznaczeniem na świetlicę będą pochodziły z nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej Spółdzielni. Prace budowlane i instalacyjne będą wykonywane przez wybrane zewnętrzne firmy budowlane, które za wykonane roboty wystawią faktury VAT.

W piśmie z dnia 18 marca 2015 r., stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku, Wnioskodawca wskazał, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa, będąca Wnioskodawcą, jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zakupy dokonywane przez Wnioskodawcę nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Faktury dokumentujące poniesione wydatki na modernizację pomieszczenia, o którym mowa we wniosku będą wystawiane na Spółdzielnię Mieszkaniową.

Wnioskodawca nadmienia, że wykonawca prac budowlanych nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, dlatego będzie wystawiał rachunki uproszczone (zawierają cenę brutto). Wnioskodawca informuje, że jego pytanie dotyczy zdarzenia przyszłego, jakim będzie modernizacja pomieszczenia po byłej kotłowni na pomieszczenie wykorzystywane jako świetlica osiedlowa, przy czym własność lokalu nadal będzie przysługiwała Spółdzielni Mieszkaniowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 18 marca 2015 r. ).

Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa może odliczyć podatek VAT od kosztów poniesionej modernizacji pomieszczenia po byłej kotłowni, stanowiącej własność Spółdzielni Mieszkaniowej, której docelowym przeznaczeniem będzie świetlica osiedlowa...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w piśmie z dnia 18 marca 2015 r. ), realizując powyższe zadanie Spółdzielnia Mieszkaniowa nie może odzyskać podatku VAT od poniesionych kosztów modernizacji pomieszczenia po byłej kotłowni, gdyż działalność świetlicy osiedlowej nie generuje przychodów dla Spółdzielni, a tym samym nie będą wystawiane faktury VAT z działalności gospodarczej prowadzonej przez świetlicę osiedlową. W tym wypadku Spółdzielnia nie ma możliwości odzyskania podatku VAT.

Składany przez Wnioskodawcę wniosek o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie dotyczy modernizacji pomieszczenia po kotłowni, celem przystosowania go do nowej funkcji świetlicy osiedlowej. Właścicielem powyższego pomieszczenia jest i nadal będzie nim, po modernizacji, Wnioskodawca, czyli Spółdzielnia Mieszkaniowa. Finansowanie przyszłego przedsięwzięcia będzie odbywało się ze środków własnych Wnioskodawcy oraz z dotacji otrzymanej z Unii Europejskiej. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej dopuszcza prowadzenie przez Spółdzielnię działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na podstawie art. 4 ust. 5 usm. (ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych). Spółdzielnia nie tworzy na ten cel funduszu społeczno-kulturalnego. We wrześniu 2014 r. Spółdzielnia złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa o przyznanie pomocy finansowej w zakresie małych projektów w ramach działania 413 pn. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007- 2013 dotyczącego operacji. W obecnej chwili Spółdzielnia oczekuje na decyzję o przyznaniu zawnioskowanej pomocy. Po jej uzyskaniu i podpisaniu stosownej umowy z Urzędem Marszałkowskim Spółdzielnia przystąpi do działania zgodnie z wnioskowanym projektem. Przewidywany termin wykonania i rozliczenia ww. projektu to 31 marca 2015 r.

Działania Spółdzielni będą polegały na modernizacji części pomieszczeń dawnej niewykorzystanej kotłowni osiedlowej na potrzeby świetlicy osiedlowej, poprzez wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z opracowanym projektem budowlanym i uzyskanym na jego podstawie pozwoleniem na budowę. Ogólne koszty modernizacji ww. pomieszczeń według sporządzonej kalkulacji wyniosą około 75 tys. złotych. Wnioskowana kwota pomocy to 50 tys. złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Pozostałe koszty pokryje Spółdzielnia Mieszkaniowa. Prace budowlane i instalacyjne będą wykonywane przez zewnętrzne firmy budowlane, które wystawią rachunki uproszczone, gdyż nie są podatnikami podatku od towarów i usług. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Figuruje w ewidencji płatników VAT.

Modernizacja - według słownika języka polskiego oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś. Ulepszenie lub modernizacja to trwałe unowocześnienie budynku (lokalu), które podnosi jego wartość użytkową, techniczną, jak też przystosowanie lokalu do wykorzystania go w innym celu niż pierwotne jego przeznaczenie albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych wyrażające się w poprawie standardu użytkowego lub technicznego lub obniżenie kosztów eksploatacji.

W wyniku zamierzonej realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa wyżej, Wnioskodawca nie osiągnie przychodów. Efekty realizowanego przedsięwzięcia nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT (będą udostępniane nieodpłatnie i bez żadnych ograniczeń dla wszystkich osób pragnących z nich skorzystać). Pomieszczenia świetlicy będą w przyszłości wynajmowane przez Wnioskodawcę na organizowane imprezy okolicznościowe (np. wybory, zebrania, zabawy, komunie, wesela itp.), co w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie będzie stanowiło odpłatnego świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy i tym samym czynności te nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.

Mienie powstałe w wyniku tej modernizacji będzie ogólnodostępne i nie będzie wiązało się z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Wnioskodawca oświadcza, że modernizacja pomieszczenia po byłej kotłowni nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi. Nie ma zatem możliwości odliczenia podatku wynikającego z poniesionych nakładów na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT. Zgodnie z art. 86 ust. l, ust. 2 pkt l lit. a ustawy o podatku VAT z dnia 11 marca 2004 r. w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, 119, 120 ust. 17 i ust. 19, art. 124.

Zgodnie z przywołanymi przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z tym, że powyższy warunek nie zostanie spełniony przez Wnioskodawcę, dlatego nie ma możliwości odzyskać naliczonego podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 90 ustawy o podatku VAT, Spółdzielnia nie może obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT w całości, ani metodą proporcjonalną, pomimo prowadzenia działalności podlegającej podatkowi VAT i zwolnionej z VAT, gdyż mieszkańcy i użytkownicy oraz najemcy lokali nie wnoszą opłat na działalność społeczno-kulturalną i oświatowa. Spółdzielnia nie prowadzi takiej działalności. Ze statutu Spółdzielni wynika, że „celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – mocą ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, we wrześniu 2014 r. złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa wniosek o przyznanie pomocy finansowej w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 dotyczącego operacji. Przewidywany termin wykonania i rozliczenia ww. projektu to 31 marzec 2015 r. Działania Spółdzielni będą polegały na adaptacji części pomieszczeń dawnej niewykorzystanej kotłowni osiedlowej na potrzeby świetlicy osiedlowej, poprzez wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z opracowanym projektem budowlanym i uzyskanym na jego podstawie pozwoleniem na budowę. Zakupy dokonywane przez Wnioskodawcę nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Faktury dokumentujące poniesione wydatki na modernizację pomieszczenia, o którym mowa we wniosku będą wystawiane na Spółdzielnię Mieszkaniową. Wnioskodawca nadmienia, że wykonawca prac budowlanych nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, dlatego będzie wystawiał rachunki uproszczone (zawierają cenę brutto).

Jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Co do zasady zatem faktury, aby skutkowały powstaniem prawa do odliczenia, muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego w tym względzie.

Według art. 2 pkt 31 ustawy dodanym art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35, ost. zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 1608), ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o fakturze – rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi, w których cenie zawarty jest podatek naliczony były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

W oparciu o przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie nie znajdzie zastosowania unormowanie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, regulujące prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie nabywanych towarów i usług. Powyższe wynika z faktu, że - jak wskazał Wnioskodawca – zakupy nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. A ponadto – w przypadku nabycia usług budowlanych – należy zauważyć, iż usługa zakupiona w związku z realizacją projektu będzie udokumentowana rachunkiem uproszczonym wystawionym przez wykonawcę, który nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Końcowo należy wskazać, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Należy zatem zaznaczyć, iż niniejszą interpretację wydano w oparciu o zdarzenie przyszłe, w którym wskazano, iż zakupy dokonywane przez Wnioskodawcę nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego i nie było przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP4/4512-159/15-2/OS | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP2/4512-417/15/EK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.