IPTPP2/4512-648/15-4/IR | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu kosztów transakcyjnych związanych z nabyciem udziałów spółki francuskiej.
IPTPP2/4512-648/15-4/IRinterpretacja indywidualna
 1. odliczanie podatku naliczonego
 2. prawo do odliczenia
 3. usługi doradcze
 4. usługi prawnicze
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) i w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 1649, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2015 r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej 17 grudnia 2015 r., do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim 29 grudnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 lutego 2016 r. (data wpływu 3 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu kosztów transakcyjnych związanych z nabyciem udziałów spółki francuskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2015 r. został złożony do Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu kosztów transakcyjnych związanych z nabyciem udziałów spółki francuskiej.

W związku z § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, pismem z dnia 22 grudnia 2015 r., przesłał ww. wniosek Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim (data wpływu 29 grudnia 2015 r.), celem załatwienia zgodnie z właściwością miejscową.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 2 lutego 2016 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką akcyjną z siedzibą w Wieluniu i zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Spółka jest wiodącym producentem i sprzedawcą naczep i przyczep, a także zabudów na samochody ciężarowe. Spółka jest również jednym z wiodących producentów naczep i przyczep w Europie. Odbiorcami pojazdów transportowych Spółki są firmy transportowe, budowlane, produkcyjne i dystrybucyjne w kraju, oraz zagraniczni dealerzy pojazdów ciężarowych i naczep. W szczególności firmy z Francji, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Norwegii, Węgier, Litwy, Łotwy, Czech, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Estonii, Niemiec, Austrii, Holandii, Słowenii oraz Serbii. Spółka została nagrodzona przez Ministerstwo Gospodarki tytułem „Orła Eksportu” przyznawanym przedsiębiorstwom najprężniej rozwijającym sprzedaż za granicą.

W 2015 roku Wnioskodawca otrzymał status Centrum Badawczo-Rozwojowego, inwestycje w badania i rozwój to dla Spółki istotny element strategii. Wnioskodawca, współpracuje z instytutami i uczelniami w Polsce i za granicą, a Centrum Badań i Rozwoju posiada jedyną w tej części Europy stację do całopojazdowego badania naczep.

Zgodnie z przyjętą przez Wnioskodawcę strategią Spółka planuje się rozwijać poprzez, m.in. przejęcia innych firm. Zgodnie ze strategią Spółki akwizycje powinny przyczynić się do znacznego wzrostu ilości produkowanych przyczep, naczep, oraz zabudów przez Spółkę.

W ramach powyższej strategii Spółka nabyła większościowy pakiet udziałów w spółce francuskiej (dalej: Spółka Francuska), będącej wiodącym producentem naczep i przyczep, do pojazdów ciężarowych na rynku francuskim. Posiadanie większościowego pakietu udziałów w Spółce Francuskiej pozwoli na zwiększenie sprzedaży przyczep, naczep oraz zabudów produkowanych przez Wnioskodawcę, która to sprzedaż podlega opodatkowaniu VAT. Skala, działalności obu podmiotów i szeroki zakres oferty powinny stwarzać w kolejnych latach również większe możliwości eksportu poza rynki europejskie. W planach jest rozwój działalności na rynkach w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie.

Ponadto w związku z nabyciem Spółki Francuskiej Wnioskodawca planuje rozpoczęcie na jej rzecz świadczenia usług opodatkowanych VAT, mogą to być w szczególności:

 • Odpłatne usługi zarządcze oraz doradcze,
 • Odpłatne usługi badawcze (z wykorzystaniem Centrum Badań i Rozwoju Wnioskodawcy),
 • Odpłatne udostępnianie znaku towarowego Spółki.

Spółka planuje również dokonywać sprzedaży towarów (opodatkowanej VAT) na rzecz Spółki Francuskiej np. podzespołów albo kompletnych wyrobów wyprodukowanych przez Wnioskodawcę. Co więcej Wnioskodawca nie wyklucza wykorzystania znaku towarowego Spółki Francuskiej np. poprzez sprzedaż własnych produktów, w szczególności na rynku francuskim, z wykorzystaniem znaku nabytej spółki.

Transakcja była finansowana ze środków własnych Wnioskodawcy oraz kredytu bankowego denominowanego w Euro.

Wnioskodawca poniósł różnego rodzaju koszty związane z ww. transakcją tj. m.in. na:

 • doradztwo transakcyjne, prawne, podatkowe, księgowe i finansowe (w tym tzw. badania due diligence, prace przy przygotowaniu umów),
 • przeprowadzenie analizy opłacalności transakcji, potencjalnych możliwości inwestycyjnych związanych z przeprowadzeniem transakcji, analizy rozwoju celu akwizycyjnego,
 • ocenę możliwości prowadzenia procesów inwestycyjnych,
 • doradztwo w zakresie oceny kondycji finansowej i operacyjnej inwestycji,
 • sporządzenie szczegółowego modelu finansowego do wyceny,
 • rekomendacje co do struktury transakcji, ceny nabycia i jej warunków,
 • wsparcie przy przygotowaniu oferty wstępnej oraz oferty wiążącej,
 • doradztwo i uczestnictwo w negocjacjach warunków transakcji,
 • doradztwo w zakresie koordynacji procesu nabycia,
 • delegacje (w tym podróże i zakwaterowanie), tłumaczenia, wyceny oraz analizy eksperckie,
 • koszty związane z doradztwem prawnym przy sporządzeniu umowy kredytowej (dalej razem: Koszty transakcyjne).

Poniesienie Kosztów transakcyjnych zostały udokumentowane fakturami VAT wraz naliczonym podatkiem VAT.

W celu uniknięcia wątpliwości Spółka pragnie podkreślić, że prawo do odliczenia VAT od nabytych usług noclegowych i gastronomicznych nie jest przedmiotem niniejszego zapytania.

W piśmie z dnia 2 lutego 2016 r. stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku Wnioskodawca wskazał, iż faktury VAT dokumentujące poniesione koszty transakcyjne, o których mowa w opisie sprawy oraz objęte zakresem zadanego pytania są lub będą wystawiane na Spółkę. Przedmiotowe faktury dotyczą czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, niekorzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Nabyte towary i usługi (tj. poniesione koszty transakcyjne objęte zakresem zadanego we wniosku pytania), będą wykorzystywane przez Spółkę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz do świadczenia usług poza terytorium kraju (Polski). Poniesione koszty transakcyjne objęte zakresem zadanego we wniosku pytania mają, w ocenie Wnioskodawcy, pośredni związek z wykonywanymi przez Spółkę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Poniesienie kosztów transakcyjnych było konieczne w celu prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia transakcji nabycia udziałów w Spółce Francuskiej. Nabycie to zgodnie z przewidywaniami Wnioskodawcy powinno przełożyć się na osiąganie przez Spółkę większej sprzedaży towarów (produktów) oraz usług opodatkowanych VAT. Posiadanie większościowego pakietu udziałów w Spółce Francuskiej pozwoli w szczególności na zwiększenie sprzedaży przyczep, naczep oraz zabudów produkowanych przez Wnioskodawcę, która to sprzedaż podlega opodatkowaniu VAT. Skala działalności obu podmiotów i szeroki zakres oferty powinny stwarzać w kolejnych latach również większe możliwości eksportu poza rynki europejskie. W planach jest rozwój działalności na rynkach w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie. Ponadto w związku z nabyciem Spółki Francuskiej Wnioskodawca m.in. rozważa rozpoczęcie na jej rzecz świadczenia usług, mogą to być w szczególności: odpłatne usługi zarządcze oraz doradcze, jak również odpłatne usługi badawcze (z wykorzystaniem Centrum Badań i Rozwoju Wnioskodawcy). Spółka, w ramach rozpoznanego potencjału synergii produktowej planuje dokonywać sprzedaży towarów (opodatkowanej VAT) na rzecz Spółki Francuskiej np. podzespołów albo kompletnych zestawów do montażu wyprodukowanych przez Wnioskodawcę.

Biorąc powyższe pod uwagę, w opinii Wnioskodawcy istnieje pośredni związek pomiędzy kosztami transakcyjnymi a czynnościami opodatkowanymi VAT, które będą wykonywane przez Spółkę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu Kosztów transakcyjnych związanych z nabyciem udziałów Spółki Francuskiej...

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu Kosztów transakcyjnych związanych z nabyciem udziałów Spółki Francuskiej.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Prawo do odliczenia VAT

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi VAT (o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT) przysługuje prawo do odliczenia VAT w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT (z pewnymi zastrzeżeniami wskazanymi w przepisie, które nie mają zastosowania w sprawie).

Z cytowanego przepisu wynika, iż aby odliczenie VAT od danego wydatku było możliwe, konieczne jest łączne spełnienie dwóch warunków;

 1. wydatek został poniesiony przez podatnika VAT,
 2. wydatek pozostaje w związku z czynnościami opodatkowanymi VAT, podejmowanymi przez tego podatnika (tj. z czynnościami dającymi prawo do odliczenia podatku, którymi z reguły są czynności skutkujące naliczeniem VAT przez podatnika).

Wnioskodawca jako podatnik VAT- warunek (a)

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Co do zasady więc, każdy podmiot, który samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą, jest podatnikiem VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy wskazać, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w związku, z czym powinien być traktowany jako podatnik VAT wskazany w art. 15 ust. 1. ustawy o VAT.

Tym samym, zdaniem Spółki, stwierdzić należy, że warunek (a) jest spełniony.

Związek wydatków z czynnościami opodatkowanymi VAT- warunek (b)

W świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, aby VAT od danego wydatku mógł zostać odliczony przez podatnika VAT, wydatek ten musi pozostawać, w związku z czynnościami opodatkowanymi VAT. Jednocześnie, zakres tego związku nie jest istotny, aby powstało samo prawo do odliczenia VAT.

Poniesienie Kosztów transakcyjnych było konieczne, w celu prawidłowego, przygotowania i przeprowadzenia transakcji nabycia udziałów w Spółce Francuskiej, która przekłada się na osiąganie przez Spółkę wyższej sprzedaży (produktów) oraz usług opodatkowanych VAT.

W przedmiotowej sprawie Koszty transakcyjne ponoszone przez Spółkę związane będą z czynnościami opodatkowanymi VAT. Zakup udziałów w Spółce Francuskiej wpłynie bowiem na zwiększenie obrotów z tytułu prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, która to działalność podlega opodatkowaniu VAT. Poprzez nabycie większościowego pakietu udziałów w Spółce Francuskiej, Wnioskodawca zyska poprzez Spółkę Francuską nowy, niezależny kanał dystrybucyjny dla swoich produktów, co niewątpliwie wpływa na wysokość uzyskanego obrotu, podlegającego opodatkowaniu. VAT. Dodatkowo Wnioskodawca planuje rozpocząć nowe rodzaje działalności gospodarczej, opodatkowanej VAT, w szczególności takie jak: odpłatne usługi zarządcze oraz doradcze, odpłatne usługi badawcze czy też odpłatne udostępnianie znaku towarowego.

W powyższym kontekście, w ocenie Wnioskodawcy należy wskazać, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje nie tylko w sytuacji, gdy ponoszone wydatki są bezpośrednio związane z działalnością opodatkowaną, ale również wystarczy istnienie pośredniego związku pomiędzy tymi wydatkami, a wykonywanymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, w celu uzyskania uprawnienia wynikającego z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, Koszty transakcyjne służą prowadzeniu działalności opodatkowanej, a więc z tego względu podatek naliczony związany z tymi wydatkami powinien podlegać odliczeniu od podatku należnego, zgodnie z zasadą neutralności obowiązującą w ramach systemu podatku VAT.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów, przykładowo:

 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 lipca 2013 r. (nr IBPP2/443-338/13/KO), w której uznano, że „(...) gdy Wnioskodawca wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, a transakcja nabycia akcji ma związek z rozszerzeniem tej działalności, oznacza to, że poniesione przez Wnioskodawcę wydatki związane z zakupem akcji innej spółki w sposób pośredni wpłyną na jego przyszłe przychody”, w konsekwencji organ uznał, że „(...) Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na nabycie akcji takie jak: usługi doradztwa finansowego, usługi doradztwa prawnego, wydatki pozostałe”.
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 października 2013 r. (nr IBPP1/443-643/13/MS), w której to organ podniósł, że „(...) gdy Wnioskodawca wykonuje czynności opodatkowane podatkiem VAT, a transakcja nabycia akcji ma związek z rozszerzeniem tej działalności, oznacza to, że poniesione przez Wnioskodawcę wydatki związane z zakupem akcji innej spółki w sposób pośredni wpłyną na jego przyszłe obroty. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na nabycie akcji takie jak: koszty doradztwa finansowego, prawnego, podatkowego oraz technicznego (w tym due diligence); koszty doradztwa biznesowego (komercyjnego) oraz strategicznego; koszty delegacji, tłumaczeń, wyceny kluczowych nieruchomości oraz analiz eksperckich; koszty usług w zakresie koordynacji procesu nabycia”.

Analogiczne stanowisko znajduje również odzwierciedlenie w innych interpretacjach Ministra Finansów, zdaniem Wnioskodawcy, przykładowo można wymienić:

Powyższe stanowisko w zakresie prawa do odliczenia VAT od usług związanych z nabyciem udziałów znajduje potwierdzenie również w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych. W tym kontekście można przywołać orzeczenie NSA z 25 czerwca 2007 r. (sygn. akt I FSK 967/06), w którym Sąd potwierdził prawo podatnika do odliczenia VAT od wydatków związanych z procesem przejmowania innych podmiotów.

Spółka wskazuje również, iż możliwość odliczenia podatku VAT m.in. z faktur dokumentujących zakup usług doradczych w związku z transakcją nabycia udziałów wynika również z analizy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE).

Zdaniem TSUE, prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje podatnikowi nawet jeśli nabywanych towarów lub usług nie można połączyć z konkretną czynnością opodatkowaną VAT. Odmienne stanowisko naruszyłoby bowiem zasadę neutralności podatku VAT, stanowiącą podstawowe założenie wspólnego europejskiego systemu podatku od wartości dodanej (zob. wyrok w sprawie C-268/83 pomiędzy D.A. Rompelman i E.A. Rompelman a Minister van Financien, wyrok ETS C-165/86 pomiędzy Leesportefeuille „INTEIM”" CV a Staatssecretaris van Financión).

Istotne wnioski w przedmiotowej sprawie wynikają również z wyroku TSUE w sprawie Kretztechnik AG vs Finanzamt Linz (sygn. C-465/03). W sprawie tej austriacki urząd skarbowy odmówił spółce Kretztechnik prawa do odliczenia podatku VAT związanego z nabyciem usług związanych z emisją akcji towarzyszącą wprowadzeniu spółki na giełdę. TSUE jednoznacznie stwierdził, że spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wykonywaniem czynności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej, jeżeli cała sprzedaż podatnika podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Wskazany powyżej warunek jest w przypadku Spółki spełniony, gdyż całość sprzedaży dokonywanej przez Spółkę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Tym samym, Spółka ma prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup usług związanych z nabyciem udziałów.

Konkludując, w ocenie Spółki, przesłanki wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy VAT zachodzą w przedmiotowej sytuacji.

Koszty transakcyjne, w związku z nabyciem udziałów w Spółce Francuskiej zostały poniesione w celu realizacji, długookresowej polityki rozwoju Spółki oraz w celu wygenerowania nowych źródeł przychodów, a w szczególności w celu:

 • zwiększenia sprzedaży przyczep, naczep oraz zabudów,
 • świadczenia odpłatnych usług zarządczych oraz doradczych,
 • świadczenia odpłatnych usług badawczych,
 • odpłatnego udostępnienia znaku towarowego Spółki.

Tym samym poniesienie Kosztów transakcyjnych zmierza do zabezpieczenia możliwości realizacji działalności gospodarczej w przyszłości, a tym samym realizacji sprzedaży opodatkowanej VAT (w tym, w ramach opisanej wyżej działalności).

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na powyższe, wydatki te związane są z działalnością opodatkowaną Spółki i tym samym, ma ona prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z przedmiotowych Kosztów transakcyjnych, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem transakcji nabycia Spółki Francuskiej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Przepis art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy zrównuje w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego sytuację podatników wykonujących czynności opodatkowane poza terytorium kraju z sytuacją podatników, którzy korzystają z tego prawa na zasadach ogólnych, dokonując transakcji opodatkowanych na terytorium kraju. Celem tego przepisu jest uwolnienie od ekonomicznego ciężaru podatku każdego podatnika, bez względu na miejsce opodatkowania czynności wykonywanych w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, na podstawie wyżej cytowanego przepisu art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy przysługuje zatem, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 • odliczenia dokonuje podatnik;
 • towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych poza terytorium kraju;
 • wykonanie tych czynności na terytorium kraju byłoby opodatkowane.

Aby odliczyć kwoty związane z czynnościami, których miejsce świadczenia znajduje się poza granicami kraju, konieczne jest, aby kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju. Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych nabyć, nabycia te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezpośredni.

Warunkiem do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług związanych z czynnościami dokonywanymi poza terytorium kraju, jest to, aby - hipotetycznie – w przypadku wykonywania tych samych czynności w kraju, podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady zatem, czynności świadczone poza terytorium kraju powinny mieć charakter sprzedaży opodatkowanej.

Przepisy wymagają ponadto, aby podatnik miał dokumenty, z których wynikać będzie związek odliczonego podatku z czynnościami wykonywanymi poza terytorium kraju. Powinny to być przede wszystkim dokumenty potwierdzające dokonanie określonych czynności poza terytorium kraju, które będą jednocześnie opisywać te czynności.

Z kolei art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Dodatkowo zaznaczyć należy, że ustawodawca nie precyzuje w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą można mówić wówczas, gdy nabywane towary lub usługi służą np. dalszej odsprzedaży, bowiem bezpośrednio wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast, ze związkiem pośrednim mamy do czynienia w sytuacji, gdy ponoszone wydatki nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych obrotach, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje uzyskanie obrotu opodatkowanego podatkiem od towarów i usług.

Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają pośredni związek z działalnością, istnieć musi związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług przyczynia się pośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu koszów transakcyjnych związanych z nabyciem udziałów Spółki Francuskiej wskazać należy, że - jak wynika z okoliczności sprawy - nabyte towary i usługi składające się na ww. koszty transakcyjne będą wykorzystywane przez Zainteresowanego do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz do świadczenia usług poza terytorium kraju. Poniesione koszty transakcyjne mają – jak wskazał Wnioskodawca - pośredni związek z wykonywanymi przez Spółkę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Poniesienie kosztów transakcyjnych było konieczne w celu prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia transakcji nabycia udziałów w Spółce Francuskiej. Nabycie to zgodnie z przewidywaniami Wnioskodawcy powinno przełożyć się na osiąganie przez Spółkę większej sprzedaży towarów (produktów) oraz usług opodatkowanych VAT. Posiadanie większościowego pakietu udziałów w Spółce Francuskiej pozwoli w szczególności na zwiększenie sprzedaży przyczep, naczep oraz zabudów produkowanych przez Wnioskodawcę, która to sprzedaż podlega opodatkowaniu VAT. Ponadto w związku z nabyciem Spółki Francuskiej Wnioskodawca m.in. rozważa rozpoczęcie na jej rzecz świadczenia usług, mogą to być w szczególności: odpłatne usługi zarządcze oraz doradcze, jak również odpłatne usługi badawcze (z wykorzystaniem Centrum Badań i Rozwoju Wnioskodawcy).

Mając zatem na uwadze wyżej powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że poniesione wydatki – jak wskazał Zainteresowany - nie mają bezpośredniego związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, jednakże poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, pośrednio mają związek z uzyskaniem przez Spółkę sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT.

Wobec powyższego, skoro nabyte towary i usługi, jak wskazał Wnioskodawca, będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, to Zainteresowanemu będącemu zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, przysługuje/będzie przysługiwało, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych kosztów transakcyjnych związanych z nabyciem udziałów Spółki Francuskiej.

Jednocześnie dodać należy, iż powyższe prawo przysługuje/będzie przysługiwało także w przypadku wykorzystywania nabytych towarów i usług do świadczenia usług poza terytorium kraju, stosownie do art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, pod warunkiem, że kwota podatku naliczonego od tych zakupów mogłaby być odliczona, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada/będzie posiadał dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, z którego wynika, iż Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych kosztów transakcyjnych, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.