IPTPP2/4512-349/15-4/IR | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku wykazaną na fakturze nr .... z dnia 21 grudnia 2012 r.
IPTPP2/4512-349/15-4/IRinterpretacja indywidualna
 1. obniżenie podatku należnego
 2. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 lipca 2015 r. (data wpływu 21 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku wykazaną na fakturze nr ... z dnia 21 grudnia 2012 r. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku wykazaną na fakturze nr ..... z dnia 21 grudnia 2012 r.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 lipca 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Niniejszy wniosek obejmuje swoim przedmiotem zaistniałe zdarzenie. Podatnik - Wnioskodawca niniejszego postępowania - nabył 21 grudnia 2012 r. od powiązanej ze sobą spółki, będącej czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nośnik reklamowy (towar). Towar ten został dostarczony Wnioskodawcy. Dostawca towaru - jako czynny podatnik podatku od towarów i usług - z chwilą dostawy wystawił fakturę VAT nr .... z dnia 21 grudnia 2012 r., zaś Wnioskodawca uregulował całą należność za ten towar, wskazaną na tej fakturze VAT w kwocie 65.860 EUR, powiększoną o należny podatek od towarów i usług 23% w kwocie 15.147,80 EUR (61.674,27 zł). Dostawca towaru wykazał z tego tytułu należny podatek od towarów i usług w kwocie 61.674,27 zł, w deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień 2012 r. i podatek ten odprowadził. Dokument – Faktura VAT nr ..... z dnia 21 grudnia 2012 r. spełnia warunki określone dla tego rodzaju dokumentu w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 68, poz. 360 ze zm.)

Wnioskodawca następnie otrzymał zaliczkę od podatnika rumuńskiego, na poczet nabycia usługi modernizacji stacji benzynowej, polegającej na montażu nośników reklamowych, zakupionych przez Wnioskodawcę w dniu 21 grudnia 2012 r., co wskazano powyżej, w ramach usługi modernizacyjnej na jednej ze stacji benzynowych na terenie .... Wnioskodawca niniejszego postępowania potwierdził otrzymanie zaliczki fakturą VAT z 28 grudnia 2012 r. na kwotę równą wartości otrzymanej zaliczki, stanowiącej 50% kwoty całego zamówienia tj. 55.720,50 EUR, a następnie dokonał sprzedaży tejże usługi modernizacyjnej na nieruchomości położonej .... na rzecz zarejestrowanego i aktywnego podatnika rumuńskiego w grudniu 2012 r., co potwierdzono końcową fakturą VAT z dnia 31 grudnia 2012 r. ponownie na kwotę 55.720,50 EUR tj. pozostałą część należności.

Faktury VAT, zarówno zaliczkowa z dnia 28 grudnia 2012 r, jak i faktura końcowa z dnia 31 grudnia 2012 r., nie zawierają informacji o stawce VAT, gdyż usługa ta zgodnie z art. 28e ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowana jest w kraju nabywcy, czyli w Rumunii.

Powyższa transakcja została wykazana w deklaracjach VAT-7 za miesiące: 12/2012 - zaliczka i 01/2013 - faktura końcowa (zgodnie z terminem powstania obowiązku podatkowego dla tego rodzaju usług) jako dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju w poz. 21

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług na terytorium Rumunii, zaś rozliczenia podatku dokonuje w cyklach miesięcznych na podstawie deklaracji VAT-7, zgodnie z normą art. 99 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W piśmie z dnia 16 lipca 2015 r. stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku Wnioskodawca wskazał, iż:

 1. Jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 2. Jest zarejestrowany jako podatnik VAT - UE.
 3. Świadczył usługę opisaną we wniosku na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy o podatku od towarów i usług.
 4. Kontrahent Wnioskodawcy (podatnik rumuński) posiada swoją siedzibę na terytorium Rumunii.
 5. W odpowiedzi na pytanie o następującej treści „Czy ww. usługa świadczona była dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej... Jeżeli tak, to należy wskazać kraj, w którym znajduje się to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej podatnika...” Wnioskodawca wskazał, iż nie, usługa była bowiem świadczona na rzecz podatnika, którego siedziba znajduje się na terenie Rumunii w tym też kraju ów podatnik prowadzi działalność gospodarczą.
 6. Otrzymał fakturę ..... z dnia 21 grudnia 2012 r., dokumentującą nabycie towaru w grudniu 2012 r.
 7. Wykorzystał towar, którego nabycie zostało udokumentowane fakturą ..... do świadczenia usług na terenie Rumunii (jednym z elementów usługi był montaż towaru, którego nabycie przez Wnioskodawcę zostało udokumentowane fakturą .....).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca miał prawo do obniżenia kwoty należnego podatku od towarów i usług w deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień 2012 r. o kwotę podatku, wskazaną na otrzymanej w dniu 21 grudnia 2012 r. fakturze VAT nr ..... z dnia 21 grudnia 2012 r., traktując kwotę podatku wskazaną na tejże fakturze, jako podatek naliczony w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, miał On prawo do obniżenia kwoty należnego podatku od towarów i usług w deklaracji za miesiąc grudzień 2012 r. o kwotę wskazaną na otrzymanej w dniu 21 grudnia 2012 r. fakturze VAT ....., traktując podatek wyrażony na tej fakturze VAT, jako podatek naliczony.

Zgodnie bowiem z treścią art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W ocenie Wnioskodawcy, w omawianym przypadku spełnione zostały przesłanki odliczenia, gdyż towary nabyte zostały w celu ich dalszej sprzedaży, zatem istnieje ścisłe powiązanie pomiędzy zakupem a sprzedażą opodatkowaną. Kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku wyrażona na fakturze VAT otrzymanej przez Wnioskodawcę z tytułu nabycia towaru. Ponadto, zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony może zostać dokonane w miesiącu otrzymania faktury. Skoro zatem w omawianym stanie faktycznym, Wnioskodawca otrzymał fakturę VAT .... w miesiącu grudniu 2012 r., zatem miał możliwość pomniejszenia kwoty należnego podatku od towarów i usług o podatek naliczony w tym właśnie miesiącu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, iż niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o przepisy prawa podatkowego w zakresie podatku VAT obowiązujące w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Przepis art. 86 ust. 8 ustawy zrównuje w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego sytuację podatników wykonujących czynności opodatkowane poza terytorium kraju z sytuacją podatników, którzy korzystają z tego prawa na zasadach ogólnych, dokonując transakcji opodatkowanych na terytorium kraju. Celem tego przepisu jest uwolnienie od ekonomicznego ciężaru podatku każdego podatnika, bez względu na miejsce opodatkowania czynności wykonywanych w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, na podstawie wyżej cytowanego przepisu art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy przysługuje zatem, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 • odliczenia dokonuje podatnik;
 • towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych poza terytorium kraju;
 • wykonanie tych czynności na terytorium kraju byłoby opodatkowane.

Aby odliczyć kwoty związane z czynnościami, których miejsce świadczenia znajduje się poza granicami kraju, konieczne jest, aby kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju. Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych nabyć, nabycia te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezpośredni.

Warunkiem do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług związanych z czynnościami dokonywanymi poza terytorium kraju, jest to, aby - hipotetycznie – w przypadku wykonywania tych samych czynności w kraju, podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady zatem, czynności świadczone poza terytorium kraju powinny mieć charakter sprzedaży opodatkowanej.

Przepisy wymagają ponadto, aby podatnik miał dokumenty, z których wynikać będzie związek odliczonego podatku z czynnościami wykonywanymi poza terytorium kraju. Powinny to być przede wszystkim dokumenty potwierdzające dokonanie określonych czynności poza terytorium kraju, które będą jednocześnie opisywać te czynności.

Zgodnie natomiast z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Z kolei art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w kwestii prawa do odliczenia podatku VAT wskazać należy, że jak wynika z okoliczności sprawy towar, którego nabycie zostało udokumentowane fakturą Nr ...., został wykorzystany przez Wnioskodawcę do świadczenia usługi modernizacji stacji benzynowej na nieruchomości położonej na terenie Rumunii. Przedmiotowa usługa – jak wskazał Wnioskodawca – podlegała opodatkowaniu, zgodnie z art. 28e ustawy w kraju nabywcy, czyli w Rumunii.

Mając zatem na uwadze wyżej powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że w sytuacji gdy nabyty przez Wnioskodawcę w grudniu 2012 r. towar udokumentowany fakturą nr .... dotyczy – jak wskazał Zainteresowany - świadczenia usług poza terytorium kraju, to Wnioskodawcy na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku wynikającą z ww. faktury pod warunkiem, że kwota podatku naliczonego od tych zakupów mogłaby być odliczona, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Przedmiotowe prawo przysługuje pod warunkiem niezaistnienia przesłanek wynikających z art. 88 ustawy.

Jednocześnie wskazać należy, iż w myśl art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy odliczenie podatku VAT wynikającego z faktury nr ......przysługuje Wnioskodawcy w deklaracji VAT-7 za grudzień 2012 r., bowiem jak wynika z okoliczności sprawy, przedmiotową fakturę otrzymał Zainteresowany w grudniu 2012 r.

W związku z powyższym, oceniając stanowisko Wnioskodawcy, z którego wynika, iż miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji za grudzień 2012 r. o kwotę podatku wykazaną na fakturze nr .... otrzymanej w grudniu 2012 r., należało uznać je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach stanu faktycznego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego stanu faktycznego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na opisie stanu faktycznego, w którym wskazano, iż usługa modernizacji stacji benzynowej na terenie Rumunii, której elementem był montaż towaru podlega opodatkowaniu na podstawie art. 28e ustawy w Rumunii. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego i nie było przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

obniżenie podatku należnego
IPPP3/443-782/13-2/MKw | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
ILPP2/443-1277/14-2/JK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.