IPTPP2/4512-296/15-4/JS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Okres rozliczeniowy, w którym przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych przed rejestracją dla potrzeb podatku VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 maja 2015 r. (data wpływu 21 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 lipca 2015 r. (data wpływu 21 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie okresu rozliczeniowego, w którym przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych przed rejestracją dla potrzeb podatku VAT – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie okresu rozliczeniowego, w którym przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych przed rejestracją dla potrzeb podatku VAT.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 lipca 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest spółką komandytową, która została wpisana do KRS w dniu 04 lutego 2015 r. i zarejestrowana pod nr KRS .... Spółka dokonała też zgłoszenia rejestracyjnego na druku NIP-8 do Naczelnika Urzędu Skarbowego w .... Tam też uzyskała informację, że nie trzeba już składać, jak w poprzednim okresie (przed styczniem 2015 r.), żadnych innych formularzy, czy dokumentów, aby być podatnikiem VAT. Wnioskodawca będąc przekonany, że dokonał wszelkich formalności, także w zakresie bycia podatnikiem VAT czynnym, w miesiącu lutym 2015 r. rozpoczął działalność gospodarczą. Wnioskodawca zaczął nabywać towary (import nasion lnu z Ukrainy), od których urząd celny naliczył podatek VAT oraz sprzedawać te towary na terenie kraju, na podstawie wystawianych przez siebie faktur, zawierających podatek VAT (należny). Sytuacja taka miała miejsce również w miesiącu marcu 2015 r. Nie mając świadomości popełnionego błędu (braku rejestracji jako podatnika VAT czynnego) Wnioskodawca złożył deklaracje VAT-7 za miesiąc luty i marzec, w których dokonał odliczenia podatku VAT, naliczonego w dokumentach celnych oraz otrzymanych fakturach zakupowych, od podatku należnego wyliczonego i wykazanego w wystawionych przez siebie fakturach sprzedażowych. Wynikającą z rozliczenia podatku VAT różnicę, Wnioskodawca odprowadził w ustawowych terminach na rzecz właściwego urzędu skarbowego. Dopiero po uzyskaniu informacji, iż aby stać się podatnikiem VAT czynnym należy złożyć formularz VAT-R i zrezygnować z ulgi w podatku VAT, jaka przysługuje podatnikom z mocy prawa do 150.000,00 zł sprzedaży netto (art. 113 ust. 9 ustawy VAT), Wnioskodawca w dniu 28 marca 2015 r. złożył ten formularz. Stosownie więc do art. 113 ust. 4 ustawy VAT Wnioskodawca stał się podatnikiem podatku VAT czynnym z dniem 01 kwietnia 2015 r.

W miesiącu maju 2015 r Wnioskodawca złożył korekty do deklaracji VAT-7 złożonych za miesiąc luty i marzec 2015 r., odejmując odliczony podatek VAT naliczony z dokumentów celnych i faktur zakupowych, wystawionych na Wnioskodawcę i zawierających podatek VAT naliczony. Jednocześnie Wnioskodawca ten skorygowany podatek VAT (naliczony w dokumentach celnych i fakturach zakupowych w miesiącach lutym i marcu 2015 r.), rozliczył w deklaracji VAT-7 za miesiąc kwiecień 2015 r., poprzez jego odliczenie od podatku VAT należnego za ten miesiąc. Należy nadmienić, że czynności związane z zakupem towarów i usług w miesiącu lutym i marcu 2015 r. były związane wyłącznie z czynnościami (sprzedażą towarów) opodatkowanymi podatkiem VAT.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

  1. Obowiązek podatkowy w stosunku do towarów importowanych powstał w momencie dokonywania przez Wnioskodawcę ich odprawy celnej, co miało miejsce w miesiącach lutym i marcu 2015 r.; dostawa (sprzedaż przez Wnioskodawcę) tych towarów miała miejsce również w miesiącach lutym i marcu 2015 r., natomiast w stosunku do towarów i usług nabywanych w kraju (głównie najmu przez Wnioskodawcę transportu do przewozu importowanych towarów), obowiązek podatkowy powstał w momencie ich dostawy (sprzedaży przez dostawców), co miało miejsce w miesiącach lutym i marcu 2015 r.;
  2. Dokumenty celne związane z importem towarów w miesiącach lutym i marcu 2015 r. otrzymywał z urzędów celnych, drogą e-mailową, w dacie ich odprawy celnej, co miało miejsce w miesiącach lutym i marcu 2015 r.; w odniesieniu zaś do faktur zakupowych krajowych, na towary i usługi nabywane w miesiącach lutym i marcu 2015 r., otrzymywał je także w miesiącach lutym i marcu 2015 r.

Szczegółowy wykaz faktur/dokumentów celnych zakupowych, ze wskazaniem daty wystawienia faktury, daty dostawy (sprzedaży) na rzecz Wnioskodawcy i daty otrzymania faktury, zawiera rejestr zakupów za miesiąc luty i marzec 2015 r., który Wnioskodawca załącza do niniejszego pisma, a także dołącza rejestr sprzedaży za miesiąc luty i marzec 2015 r. tych towarów – wnioskując o ich włączenie do dokumentów w sprawie, na potwierdzenie stanu faktycznego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma prawo w miesiącu kwietniu 2015 r., a więc po złożeniu formularza VAT-R, do odliczenia podatku VAT, naliczonego w dokumentach celnych oraz fakturach wystawionych na niego (zakupowych), za okres przed dokonaniem rejestracji jako podatnika VAT czynnego, czyli przed dniem 01 kwietnia 2015 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w dokumentach celnych oraz w fakturach zakupowych, które otrzymał przed dniem zgłoszenia do urzędu skarbowego na formularzu VAT-R rezygnacji z ulgi w podatku VAT wynikającej z art. 113 ust. 9 ustawy VAT, a tym samym stania się czynnym podatnikiem podatku VAT. Prawo to wynika z art. 86 ust. 1 ustawy VAT, który ustanawia tylko dwa warunki, aby można było odliczać podatek VAT, a mianowicie: bycie podatnikiem VAT czynnym oraz aby towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Obie przesłanki Wnioskodawca po 01 kwietnia 2015 r. spełnia. Natomiast z przepisu tego nie wynika, aby obniżając kwotę podatku naliczonego, konieczne było posiadanie statusu podatnika VAT czynnego, w momencie otrzymania dokumentu celnego lub faktury zakupowej. Z kolei z art. 86 ust. 11 ustawy VAT wynika, że podatnik, który nie dokonał obniżenia kwoty podatku VAT należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e tego przepisu, może obniżyć kwotę podatku VAT należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Takie stanowisko zostało wyrażone także przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji IPPP2/443-342/12-4/KOM z dnia 24 lipca 2012 r. oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji IBPP3/4512-59/15/EJ z dnia 14 kwietnia 2015 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe uprawnienie podatnika dotyczące obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarte zostało w art. 86 ust. 1 ustawy, który stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z kolei terminy, w jakich podatnik może skorzystać z uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego wskazują przepisy art. 86 ust. 10 i ust. 11 ustawy.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 10 ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

W świetle art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Stosownie do art. 86 ust. 11 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Zatem prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur, dokumentujących zakupy związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, wynika z samej konstrukcji podatku od towarów i usług i zapewnia neutralność tego podatku dla czynnych podatników VAT. W stosunku do faktur lub dokumentów celnych podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę lub dokument celny, będący podstawą odliczenia lub za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują określone sytuacje, w których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, pomimo tego, że spełnione są generalne przesłanki upoważniające go do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Ograniczenia te zawarte są w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W myśl art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne (art. 96 ust. 3 ustawy).

W świetle art. 96 ust. 4 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Art. 96 ust. 5 ustawy stanowi, że jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni – do aktualizacji tego zgłoszenia, w terminach:

  1. przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, 2a i 4-41 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży;
  2. przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku utraty tego prawa;
  3. przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia, z zastrzeżeniem pkt 4;
  4. przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9, od pierwszej wykonanej czynności.

Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

Podatnicy, o których mowa w ust. 1, inni niż podatnicy rozliczający się metodą kasową, mogą również składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu dokonuje zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął wykonywanie tych czynności (art. 99 ust. 3 ustawy).

Mając na uwadze powołane powyżej regulacje prawne należy wskazać, że prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy) kształtuje się w danym okresie rozliczeniowym. Zdarzeniem uprawniającym do obniżenia podatku należnego – co wprost wynika z art. 86 ust. 10 ustawy w związku z art. 86 ust. 10b pkt 1 jest otrzymanie faktury lub dokumentu celnego, a ewentualne późniejsze rozliczenie podatku jest konsekwencją już nabytego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego. Prawo do obniżenia podatku należnego powstaje u wszystkich podatników, o ile wykażą, że zakupy były związane z bieżącą lub przyszłą działalnością opodatkowaną, a warunek rejestracji jest niezbędny wyłącznie do skorzystania przez podatnika z prawa do obniżenia podatku należnego.

Ponadto należy rozróżnić moment powstania prawa do odliczenia od momentu skorzystania z tego prawa. Jak już wskazano, jego realizacja następuje przez złożenie deklaracji podatkowej, wyrażającej wolę skorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia i aby skutecznie zrealizować już powstałe uprawnienie, podatnik musi usunąć – najpóźniej przed skorzystaniem z tego prawa – wszelkie przesłanki negatywne, w tym brak rejestracji, który uniemożliwia identyfikowanie go jako podatnika.

Zatem należy stwierdzić, że ustawa nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile występują przesłanki, że zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżących (lub przyszłych) czynności opodatkowanych. Niemniej ustawodawca narzucił podatnikom obowiązek rejestracji jako podatnik VAT czynny, a zatem podatnik nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej jednak niż w momencie otrzymania faktury. Aby uprawnienie to zrealizować podatnik musi posiadać status podatnika VAT czynnego w momencie realizacji uprawnienia.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy ma on prawo do odliczenia za miesiąc kwiecień 2015 r. podatku naliczonego wynikającego z dokumentów celnych oraz faktur zakupowych, a więc po złożeniu formularza VAT-R, za okres przed dokonaniem rejestracji jako podatnika VAT czynnego, czyli przed dniem 01 kwietnia 2015 r.

Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca w miesiącu lutym 2015 r. rozpoczął działalność gospodarczą. Zaczął nabywać towary (import nasion lnu z Ukrainy), od których urząd celny naliczył podatek VAT oraz sprzedawać te towary na terenie kraju, na podstawie wystawianych przez siebie faktur, zawierających podatek VAT (należny). Sytuacja taka miała miejsce również w miesiącu marcu 2015 r. Wnioskodawca złożył deklaracje VAT-7 za miesiąc luty i marzec 2015 r. Okoliczności te wskazują, że Wnioskodawca od lutego 2015 r. pomimo formalnego braku rejestracji w zakresie podatku VAT zachowywał się jak zarejestrowany podatnik podatku VAT.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie w celu skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakupów w lutym i marcu 2015 r. konieczne jest uprzednie skorygowanie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, w którym Wnioskodawca wskaże datę faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz okres rozliczeniowy, od którego zachowywał się jak zarejestrowany podatnik podatku VAT tj. datę 1 lutego 2015 r.

Z kolei, po uprzednim skorygowaniu zgłoszenia rejestracyjnego, Wnioskodawcy w stosunku do wydatków poniesionych w lutym i marcu 2015 r. przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabytych towarów i usług, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym Wnioskodawca otrzymał fakturę lub dokument celny lub za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, czyli dla faktur dokumentujących nabycie w lutym 2015 r. i otrzymanych w tym miesiącu, prawo do odliczenia przysługuje w deklaracji VAT-7 za miesiąc luty 2015 r. lub za dwa kolejne miesiące tj. za marzec lub kwiecień 2015 r. a dla faktur dokumentujących nabycie w marcu 2015 r. i otrzymanych w tym miesiącu, prawo do odliczenia przysługuje w deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec 2015 r. lub za dwa kolejne miesiące tj. za kwiecień i maj 2015 r.

Mając zatem na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony stan sprawy należy stwierdzić, iż skoro - jak wynika z okoliczności sprawy – Wnioskodawca w stosunku do wydatków poniesionych w lutym 2015 r. nie skorzystał z prawa do odliczenia podatku naliczonego w deklaracji VAT-7 za miesiąc luty 2015 r. oraz za miesiąc marzec 2015 r., natomiast w stosunku do wydatków poniesionych w marcu 2015 r. nie skorzystał z prawa do odliczenia podatku naliczonego w deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec 2015 r., to Zainteresowanemu przysługuje prawo do odliczenia ww. podatku naliczonego w deklaracji VAT-7 za miesiąc kwiecień 2015 r., po uprzednim skorygowaniu zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.

Oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za nieprawidłowe. Jakkolwiek Wnioskodawca wywiódł prawidłowy skutek prawny, jednakże oparł się na innych argumentach niż tut. Organ, w szczególności nie uwzględnił w ogóle konieczności skorygowania VAT-R.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Końcowo należy wskazać, że analiza załączników dołączonych do wniosku o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Odnośnie natomiast powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.