IPTPP2/4512-286/15-2/AJB | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na wykonanie/modernizację kanalizacji deszczowej
IPTPP2/4512-286/15-2/AJBinterpretacja indywidualna
  1. czynności opodatkowane
  2. kanalizacja
  3. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2015 r. (data wpływu 18 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na wykonanie/modernizację kanalizacji deszczowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na wykonanie/modernizację kanalizacji deszczowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

... (MZD) jako powołana przez Gminę ... samorządowa jednostka organizacyjna zajmuje się m.in.: budową dróg publicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą (oświetlenie uliczne, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, chodniki itd.) Po wybudowaniu drogi publicznej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, droga zostaje jako środek trwały składnikiem majątku MZD. Budowana droga jest przyjmowana do ewidencji środków trwałych jako droga (ulica) pod określoną nazwą o wartości uwzględniającej całkowity koszt budowy drogi wraz z niezbędną infrastrukturą. Przedmiotem projektu pn.: „...” jest zaprojektowanie i wybudowanie tras rowerowych w województwie dla odcinka w m. ....

W celu wspólnej realizacji projektu pn. „...”, w dniu 24.10.2012 r. została zawarta pomiędzy województwem (beneficjentem) a Gminą ... (partnerem) umowa partnerska, określająca podział kompetencji pomiędzy stronami na etapie realizacji i utrzymania trasy rowerowej. Partner zobowiązany jest do obsługi wydatków związanych z realizacją projektu w części zlokalizowanej w pasie drogowym, będącym w zarządzie partnera (projekt partnera), w tym zapłaty, ze środków przekazanych przez beneficjenta, za roboty budowlane wykonane w ramach realizacji projektu partnera.

W wyniku realizacji tego projektu zostanie wybudowana trasa rowerowa, która zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom nieodpłatnie. Jednak w pasie drogowym modernizowana będzie sieć kanalizacji deszczowej.

Z tytułu odprowadzenia wód deszczowych z terenów przyległych instytucji, na podstawie umów cywilno-prawnych, pozyskiwane będą przychody za przyjmowanie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej Wnioskodawcy, wystawiane będą faktury VAT. Pozostałe mienie nie będzie wykorzystywane do wykonywania czynności, które generowałyby podatek należny.

Tak więc towary i usługi, jakie będą nabywane w związku z realizacją projektu (z wyjątkiem kanalizacji deszczowej) nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jako nabywca w fakturach wystawionych przez wykonawców figuruje Wnioskodawca. Okres otrzymywania faktur z tytułu realizacji przedmiotowego projektu wynosi 1 miesiąc. W zakresie modernizacji kanalizacji deszczowej, Wnioskodawca dokonuje zakupu towarów i usług w związku z realizacją inwestycji z zamiarem wykorzystywania ich do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawca jest w stanie do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego w związku ze sprzedażą opodatkowaną budowy i modernizacji kanalizacji deszczowej.

Wnioskodawca jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, składającym deklarację VAT-7. Projekt nie jest realizowany ze środków poakcesyjnych.

Kanalizacja deszczowa będąca przedmiotem wniosku nie została oddana do użytkowania. Po oddaniu do użytkowania Wnioskodawca będzie wykorzystywać kanalizację deszczową do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ponadto MZD będzie zawierać umowy, wystawiać faktury i pobierać opłaty z tytułu odprowadzania wód deszczowych za pomocą przedmiotowej kanalizacji deszczowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Mając na uwadze powyższe oraz to, że MZD jest czynnym podatnikiem podatku VAT, czy przysługuje Wnioskodawcy prawo odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na wykonanie/modernizację kanalizacji deszczowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją projektu w części dotyczącej wykonania/modernizacji kanalizacji deszczowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zgodnie z brzmieniem art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Ustawodawca dał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, co m.in. oznacza, iż zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi, art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 ustawy.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Jak wskazał Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego będzie zawierał umowy, wystawiał faktury i pobierał opłaty z tytułu odprowadzania wód deszczowych za pomocą przedmiotowej kanalizacji deszczowej.

Zatem w związku z powyższym stwierdzić należy, iż opłaty z tytułu odprowadzenia wód deszczowych z terenów przyległych instytucji, na podstawie umów cywilnoprawnych stanowić będą, stosownie do zapisów ustawy o podatku od towarów i usług, odpłatną usługę, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i tym samym czynność podlegającą opodatkowaniu, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zostanie spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – będzie wykorzystywać kanalizację deszczową do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone na kanalizację deszczową.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z budową/modernizacją kanalizacji deszczowej w ramach projektu „...”, ponieważ –jak wskazał Wnioskodawca – kanalizacja deszczowa będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz Zainteresowany jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Przy czym prawo to będzie przysługiwało, o ile nie wystąpią przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Dodatkowo tut. Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na opisie sprawy, w którym wskazano, iż Wnioskodawca będzie wykorzystywał zakupione towary i usługi związane z realizacją zadania do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego i nie było przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.