IPTPP2/4512-218/15-5/PRP | Interpretacja indywidualna

W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
IPTPP2/4512-218/15-5/PRPinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2015 r. (data wpływu 13 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 maja 2015 r. (data wpływu 28 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • nieuznania Gminy za podatnika z tytułu czynności dokonywanych przez Stowarzyszenie,
 • niewykazywania przez Gminę podatku należnego i podatku naliczonego związanego z czynnościami wykonywanymi przez ww. Stowarzyszenie w deklaracji dla celów rozliczeń podatku VAT,
 • braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 maja 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 25 maja 2015 r.).

Gmina posiada status podatnika VAT czynnego o numerze NIP. Jako jednostka samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną nadaną ustawowo przez art. 165 Konstytucji RP i art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), zwaną dalej u.s.g. W myśl art. 1 u.s.g. mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową, ilekroć w ustawie jest mowa o gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.

Zadania własne gminy określone są w art. 7 u.s.g. oraz w uszczegółowione w przepisach szczególnych - konkretyzujących ich realizację. Zgodnie z art. 7 u.s.g. zaspokajanie potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zadania te obejmują w szczególności sprawy:

 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
  3a) działalności w zakresie telekomunikacji,
 1. lokalnego transportu zbiorowego,
 2. ochrony zdrowia,
 3. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
  6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 1. gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 2. edukacji publicznej,
 3. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 4. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 5. targowisk i hal targowych,
 6. zieleni gminnej i zadrzewień,
 7. cmentarzy gminnych,
 8. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 9. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 10. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 11. wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,
 12. promocji gminy,
 13. współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),
 14. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

W myśl art. 9 ust. 1 u.s.g. w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Przypomnienia wymaga też fakt, iż gmina oprócz zadań własnych realizuje wiele zadań zleconych - co wynika z art. 162 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi, iż „jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych zadań publicznych. Ustawa określa tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań zleconych”.

Zgodnie z art. 11a ust. 1 u.s.g. organami gminy są:

 1. rada gminy,
 2. wójt (burmistrz, prezydent miasta).

W myśl art. 26 ust. 1 u.s.g. organem wykonawczym gminy jest wójt, zaś zgodnie z ust. 4 w miastach powyżej 100.000 mieszkańców organem wykonawczym jest prezydent miasta. Wójt wykonuje swoje zadania za pośrednictwem urzędu, którego jest kierownikiem (art. 33 u.s.g.).

Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595), zwanej dalej u.s.p. prawa powiatu przysługują miastom, które w dniu 31 grudnia 1998 r. liczyły więcej niż 100.000 mieszkańców (...). Miastem takim jest więc Gmina.

Zadania powiatu określone są w art. 4 u.s.p. Tak więc do zadań gminy będącej miastem na prawach powiatu oprócz zadań nałożonych przez u.s.g. dochodzą także zadania nałożone przez u.s.p. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236), zwaną dalej u.g.k., gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) zwaną dalej u.f.p. sektor finansów publicznych tworzą:

 • pkt 2) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki (a więc gminy, powiaty i województwa),
 • pkt 3) jednostki budżetowe,
 • pkt 4) samorządowe zakłady budżetowe,
 • pkt 10) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • pkt 13) państwowe i samorządowe instytucje kultury.

Tak więc z ww. przepisów wynika zarówno szeroki zakres zadań jednostek samorządu terytorialnego, jak i różnorodność form prawno-organizacyjnych (w tym w ramach spółek prawa handlowego), w ramach których te zadania są realizowane.

Z kolei Regionalna Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem powołanym na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. ROT jest jedną z 16 regionalnych organizacji turystycznych działających w Polsce. Jest stowarzyszeniem utworzonym w celu promowania w kraju i zagranicą atrakcji turystycznych województwa. Została zarejestrowana w maju 2004 roku. Utworzenie ROT w województwie zainicjował Urząd Marszałkowski Województwa wspólnie z Regionalną Izbą Turystyki RIG i Porozumieniem Jednostek Turystycznych. Władzami organizacji są: Walne Zebranie, Zarząd i Komisja Rewizyjna. ROT zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym w maju 2014 roku. ROT swoją siłę czerpie ze współpracy samorządów, organizacji pozarządowych i branży turystycznej oraz profesjonalnego podejścia do turystyki. Misją Stowarzyszenia jest kreowanie wizerunku województwa jako regionu atrakcyjnego turystycznie. Podmiot ten posiada status odrębnego podatnika, posiada odrębny od Gminy numer identyfikacji podatkowej, prowadzi odrębne księgi rachunkowe i podatkowe, jest odrębnym pracodawcą na gruncie przepisów kodeksu pracy.

Członkami tego stowarzyszenia jest nie jest tylko Gmina, ale także Samorząd Województwa, Miasto C, Miasto Z, Miasto B, Miasto K, Powiat Ł, Powiat Ś, Gmina J, Starostwo Powiatowe, Gmina J, Gmina W, Lokalna Organizacja Turystyczna, Lokalna Organizacja Turystyczna, Lokalna Organizacja Turystyczna, Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych, Regionalna Izba Gospodarcza.

Gmina jest właścicielem nieruchomości położonej, stanowiącej działkę nr 84 o powierzchni 458 m. kw. zabudowanej trzykondygnacyjnym budynkiem frontowym i dwiema oficynami. Umową użyczenia, o której mowa w art. 710 kodeksu cywilnego zawartą w dniu 20.07.2012 r. zawartą na okres 5 lat i 6 m-cy użyczyła nieodpłatnie pomieszczenia o powierzchni 208,70 wraz z wyposażeniem położone w kondygnacjach podziemnych budynku zlokalizowanego przy ul. Rynek 8 (tzw. kamienicy) Regionalnej Organizacji Turystycznej z siedzibą przy, REGON:, NIP:. Zgodnie z ww. umową użyczenia biorące w użyczenie Stowarzyszenie może uzyskiwać przychody pochodzące ze sprzedaży m.in. biletów wstępu lub materiałów promocyjnych np. gadżetów do obiektu. Wpływy z prowadzonej sprzedaży stanowić będą przychody biorącego w użyczenie Stowarzyszenia i przeznaczane będą wyłącznie na jego działalność statutową. Wcześniej, tj. w dniu 20.08.2010 r. Gmina podpisała z Marszałkiem Województwa umowę o dofinansowanie Projektu. Ww. umowa o dofinansowanie Projektu nastąpiła w ramach Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. Jak w każdych projektach renowacyjnych w ramach nabywanych towarów i usług dominowały roboty i prace o charakterze remontowo - budowlanym. Faktury wystawiane były na Wnioskodawcę, tj. właściciela nieruchomości i beneficjenta Gminę, NIP:. Gmina złożyła oświadczenie, iż uprawnienie odnośnie odliczania podatku VAT przy realizacji ww. projektu jej nie przysługuje. Podatek VAT uznany został więc za wydatek kwalifikowalny (dotacja unijna objęła też podatek) z uwagi na deklarowany przez beneficjenta, tj. Gminę brak prawa do odliczenia. Podatek VAT nie był odliczany w deklaracjach VAT-7, z uwagi na fakt, iż to nie Gmina będąca właścicielem nieruchomości i ponosząca wydatki miała czerpać obroty (dochody) z działalności merytorycznej obiektu, tylko Stowarzyszenie Regionalna Organizacja Turystyczna, zaś po zakończeniu robót pomiędzy dwoma osobami prawnymi, tj. Gminą a Stowarzyszeniem zawarta miała być - jako tytuł prawny do gospodarowania podziemną kondygnacją - na podstawie art. 710 kodeksu cywilnego umowa użyczenia, co też nastąpiło.

Reasumując, na ww. piwnicy nie wygenerowany został dotychczas obowiązek podatkowy obciążający Gminę. Gmina nie odprowadziła w związku z tym jakiegokolwiek podatku należnego w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym. Nie jest to też przewidywane, planowane czy prognozowane.

Ponadto Wnioskodawca wskazał:

Dokładna data rozpoczęcia inwestycji: 21 grudnia 2009 r.

Dokładna data zakończenia inwestycji: 31 maja 2012 r.

Wnioskodawca udzielając odpowiedzi jako daty rozpoczęcia i zakończenia inwestycji przyjął ujęcie rachunkowo-finansowe, tj. daty wystawienia pierwszego i ostatniego dokumentu dotyczącego poniesienia wydatków, które zaliczono do wartości inwestycji (zarachowano na nakłady inwestycyjne).

Wnioskodawca faktury dotyczące ww. inwestycji otrzymywał od 22 grudnia 2009 r. (data wpływu pierwszej faktury do Wnioskodawcy) do 13.06.2012 r. (data wpływu do Wnioskodawcy ostatniej faktury).

Wnioskodawca wykorzystuje nabyte towary i usługi w związku z realizacją przedmiotowego projektu wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu. Odpowiedź ta, w ocenie Wnioskodawcy, wynika z treści złożonego wniosku, jest udzielona w dobrej wierze i prawidłowa, o ile uznać za prawidłową całą dotychczasową – trwającą nieprzerwanie od 01 maja 2004 r., tj. od wejścia Polski do Unii Europejskiej i wejścia w życie obowiązującej ustawy zharmonizowanej z Dyrektywą w sprawie podatku od wartości dodanej - linię interpretacyjną organów podatkowych, iż działania nieodpłatne (np. użyczenie, nieodpłatne przekazanie, darowizny, nieodpłatne udostępnienie przestrzeni publicznej na zasadach ogólnodostępności społeczeństwu - place, ulice, drogi, chodniki, skwery, parki) ze strony samorządów mające na celu realizację zadań nałożonych na nie przez przepisy prawa i wykonywane na warunkach i formie przez te przepisy przewidzianej nie dają prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabywaniu towarów i usług służących tej nieodpłatnej działalności.

X jest obiektem kulturalnym, jest ze strony Gminy -co wyjaśniono - przedmiotem użyczenia, a więc umowy nieodpłatnej zdefiniowanej w art. 710 kodeksu cywilnego. Wskazać należy, iż samorządy w Polsce (gminy, powiaty, województwa) jako podmioty prawa publicznego mają inne zadania i inną rolę niż przedsiębiorcy, których celem działań jest osiągnięcie zysku jako kategorii ekonomicznej. Dla samorządów działania nieodpłatne mające na celu zaspokajanie potrzeb zbiorowych społeczeństwa są normą wynikającą z usytuowania prawnego i nałożonych zadań. Dla przedsiębiorców działania nieodpłatne są wyjątkiem i odstępstwem od ogólnie przyjętych celów - mogą wspierać działania odpłatne (być „do celów prowadzonej działalności gospodarczej”) lub mieć charakter działań na cele osobiste.

Istota umowy użyczenia ma charakter nieodpłatny. Nie generuje ona dla Gminy – w przeciwieństwie do odpłatnych czynności cywilnoprawnych wynikających z umów najmów, dzierżaw czy użytkowań wieczystych - jako strony oddającej obiekt w użyczenie dochodu (obrotu) opodatkowanego podatkiem VAT więc, w ocenie Wnioskodawcy, nie dawała i nie daje uprawnień wynikających z art. 86 ust. l ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie przysługiwało odliczenie podatku naliczonego przy nabywaniu towarów i usług w ramach projektu... (oznaczone we wniosku jako pytanie nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie nie przysługiwało odliczenie podatku naliczonego przy nabywaniu towarów i usług w ramach projektu.

Stanowisko Wnioskodawcy jest pochodną stanowiska zajętego odnośnie pytania nr 1 i 2. Wynika z art. 15 ust. 1 u.p.t.u. w związku z art. 86 ust. l, a więc z wykładni zarówno podmiotowej, jak i przedmiotowej (oba warunki muszą być spełnione łącznie by wywieść stanowisko odwrotne od zaprezentowanego przez Wnioskodawcę). Ww. przepis stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W myśl ust. 2 działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Jednak w ocenie Wnioskodawcy - oprócz faktu posiadania osobowości prawnej stowarzyszenia posiadają znaczny stopień samodzielności wynikający z przepisów prawa, co oznacza że spełniają warunek uznania za podatnika VAT (nawet na gruncie argumentacji dokonanej przez uchwałę 7 sędziów NSA z dnia 24 czerwca 2013 r. sygn. I FPS 1/13 ), a tym samym nie uznania ich za podatkową (wewnętrzną) część składową Gminy, tym bardziej iż Gmina jest tylko jednym z członków ww. stowarzyszenia. Za przedstawionym więc przez Wnioskodawcę stanowiskiem przemawia wykładnia literalna jako wiodąca i podstawowa wykładnia przepisów prawa podatkowego.

Z kolei w myśl art. 86 ust. 1 u.p.t.u w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W ocenie Wnioskodawcy podatnik analizuje art. 86 ust. 1 w związku ze swoimi czynnościami jako podatnika, a nie innego podatnika, abstrahując już od faktu, że byłoby to niemożliwe gdyż kontroluje się, planuje, wykonuje, ponosi odpowiedzialność co do obowiązków wywodząc prawa, a w szczególności ma pełną wiedzę i wgląd w działalność swoją, a nie czyjąś. Podkreślić należy, iż ani wykładnia literalna, ani dotychczasowa praktyka stosowania prawa podatkowego nigdy nie dopuszczały za poprawny poglądu aby jednym podatnikiem na gruncie podatku od towarów i usług mogło być kilka jednostek posiadających osobowość prawną. Jedyną taką możliwość na zasadzie absolutnego wyjątku przewidują w specyficznej sytuacji jedynie przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn.zm.) w zakresie tzw. podatkowych grup kapitałowych, o których mowa w art. 1a tej ustawy, lecz nie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 24 czerwca 2013 r. sygn. I FPS 1/13 dotycząca gminnych jednostek budżetowych i nieuznająca ich za podatników podatku od towarów i usług, a uznająca za podatnika z tytułu czynności przez nie wykonywanych gminy, kładzie nacisk i wyciąga ww. wniosek głównie z braku przymiotu ich samodzielności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jednak są to jednostki organizacyjne gminy nieposiadające osobowości prawnej, niemogące zaciągać zobowiązań w imieniu własnym, nie dysponują i dysponować nie mogą własnym mieniem tylko powierzonym należącym kodeksowo do j.s.t (gmin).

Inaczej rzecz wygląda ze stowarzyszeniami. Funkcjonowanie tych podmiotów reguluje ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855, z późn. zm.). Art. 17.1. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Art. 33.1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. 2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. Art. 34 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Art. 35 Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Odrębnej analizy wymaga jeszcze stosunek prawny łączący Gminę jako właściciela nieruchomości z ww. odrębną osobą prawną i podatnikiem, tj. stowarzyszeniem. Stosunkiem tym jest użyczenie, a więc stosunek cywilnoprawny, lecz nieodpłatny. Zgodnie z dotychczasową jednolitą i wieloletnią wykładnią Ministra Finansów w tym dla Gminy wszelkie działania o charakterze nieodpłatnym ze strony jednostek samorządu terytorialnego mające na celu realizację zadań własnych, choć są czynnościami cywilnoprawnymi, to nie są czynnościami opodatkowanymi, więc w konsekwencji nie dają prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z ww. działaniami nieodpłatnymi, w przeciwieństwie do działań cywilnoprawnych, lecz odpłatnych (np. najmu, dzierżawy, oddania terenu w użytkowanie wieczyste, sprzedaży, zamiany, aportu) – np. interpretacje Ministra Finansów reprezentowanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi:

 • z dnia 05 utego 2014 r. znak: IPTPP4/443-785/13-5/OS i IPTPP4/443-785/13-8/OS w sprawie skutków podatkowych działań nieodpłatnych w postaci usług nieodpłatnego udostępniania szaletów i skutków zastąpienia ww. czynności usługami o charakterze odpłatnym.

Podkreślić też należy, iż w analogiczny sposób do działań o charakterze nieodpłatnym podchodził także naczelnik właściwego dla Gminy Urzędu Skarbowego, a od 2007 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, gdy to on wcześniej, przed Dyrektorem Izby Skarbowej w Łodzi, w imieniu Ministra Finansów był organem interpretacyjnym dla podatników z terenów woj. Gmina była adresatem takich interpretacji w zakresie skutków działań nieodpłatnych (brak wystąpienia obowiązku podatkowego, brak prawa do odliczenia podatku naliczonego) – np.: interpretacja indywidualna z dnia 09 marca 2009 r. znak: IPPP2/443-159/09-2/PW dla Gminy zarejestrowanej ówcześnie jako Urząd Miasta - brak prawa do odliczenia podatku VAT przy realizacji inwestycji oddanej w nieodpłatne użytkowanie.

Reasumując z uwagi na fakt, iż Stowarzyszenie jest odrębną od Gminy osobą prawną i podatnikiem, zaś pomiędzy Gminą jako właścicielem nieruchomości, na której zrealizowana została inwestycja a ww. osobą prawną istniał, istnieje i będzie trwać stosunek prawny użyczenia, o którym mowa w art. 710 kodeksu cywilnego Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku przy realizacji ww. projektu nie przysługiwało.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. Natomiast wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w zakresie nieuznania Gminy za podatnika z tytułu czynności dokonywanych przez Stowarzyszenie oraz niewykazywania przez Gminę podatku należnego i podatku naliczonego związanego z czynnościami wykonywanymi przez ww. Stowarzyszenie w deklaracji dla celów rozliczeń podatku VAT, został rozpatrzony odrębną interpretacją Nr IPTPP2/4512-218/15-4/PRP.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.