IPTPP2/4512-212/15-4/PRP | Interpretacja indywidualna

W zakresie braku prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu
IPTPP2/4512-212/15-4/PRPinterpretacja indywidualna
  1. odzyskanie podatku naliczonego
  2. podmiot niezarejestrowany
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  5. zwrot podatku od towarów i usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2015 r. (data wpływu 10 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 maja 2015 r. (data wpływu 29 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 28 maja 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy i własnego stanowiska oraz wskazanie, że w sprawie nie występuje pełnomocnik.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostateczne sformułowane w piśmie z dnia 28 maja 2015 r.).

Parafia (NIP:) złożyła w czerwcu 2014 r. w Biurze Rozwoju Regionalnego wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę dachu w Kościele Parafialnym. Kościół ten jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa pod pozycją. Parafia uzyskała wszystkie wymagane prawem zgody i pozwolenia, w tym decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac przy elewacji kościoła i wymianę pokrycia dachowego (decyzja z dnia 22.09.2014 r.) oraz decyzję Starosty w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego na budowę (z dnia 14.10.2014 r.).

Planowana na II kwartał 2015 r. realizacja projektu obejmuje następujący zakres rzeczowy:

  1. Roboty rozbiórkowe (rozebranie rynien z blachy nienadającej się do użytku, rozebranie rur spustowych nienadających się do użytku, rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, itp. z blachy nienadającej się do użytku; rozebranie pokrycia dachowego z blachy nienadającej się do użytku – blacha zamocowana na rąbek stojący.
  2. Roboty pokrywcze (wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, dostawa i montaż membrany separacyjnej, ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych).

W ramach złożonego wniosku Parafia wnioskuje o pomoc w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych - w tym przypadku kosztów brutto przedsięwzięcia, zaliczając podatek od towarów i usług VAT do kosztów kwalifikowalnych, gdyż Parafia nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie ma możliwości odliczenia tego podatku. Parafia nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej opodatkowanej od towarów i usług. Jednocześnie planowane prace konserwatorskie mają wpłynąć na zabezpieczenie zabytkowego kościoła oraz poprawę jego estetyki. Kościół jest ogólnodostępny dla wszystkich parafian i turystów nieodpłatnie. Parafia nie prowadzi i nie planuje rozpoczęcia działalności gospodarczej i nie generuje i nie planuje uzyskiwania dochodów. Ponadto Parafia nie jest czynnym zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT. Faktury za wykonanie planowanych w ramach projektu usług wystawione zostaną na Parafię. Ponieważ Parafia nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług związanych z planowanymi pracami dlatego występuje do Dyrektora Izby Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji, która jest niezbędnym załącznikiem w celu uznania podatku VAT jako kosztu kwalifikowalnego powyżej opisanego przedsięwzięcia.

Po zakończeniu operacji Wnioskodawca złoży do Samorządu Województwa wniosek o płatność o refundację kosztów inwestycji. Realizowany projekt nie będzie przynosił dochodu. Wnioskodawca nie jest i nigdy nie był czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Nie składał i nie składa deklaracji VAT-7. Warto podkreślić, że efekty realizacji inwestycji będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Parafia ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w zakresie planowanego wykonania wymiany pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich i orynnowania...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 28 maja 2015 r.), nie ma prawa do odliczenia podatku od towarów i usług, gdyż nie spełnia warunku określonego w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.). Zgodnie z powyższym przepisem Parafia nie może rozliczyć podatku naliczonego, gdyż towary i usługi planowane do zakupu w ramach projektu w żaden sposób nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Art. 88 ust. 4 ustawy stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Parafia nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, a tym samym nie spełnia kolejnego warunku zapisanego w art. 88 ust. 4 ustawy, umożliwiającego odliczenie podatku VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku ujęta w fakturach za nabyte towary i usługi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług, jedynie wówczas gdy nabycie tych towarów i usług ma związek z wykonywaną przez podatnika działalnością opodatkowaną. Parafia w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia nie ma możliwości odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, gdyż inwestycja objęta projektem nie będzie wiązała się z przyszłymi przychodami i nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych.

W związku z wyżej przytoczoną argumentacją Parafia nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę naliczonego z faktur, które udokumentują planowane wydatki na realizację projektu. Parafia stwierdza, że nie przysługuje jej z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do niezarejestrowanych czynnych podatników VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT złożył w czerwcu 2014 r. w Biurze Rozwoju Regionalnego wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę dachu w Kościele Parafialnym. Kościół jest ogólnodostępny dla wszystkich parafian i turystów nieodpłatnie. Parafia nie prowadzi i nie planuje rozpoczęcia działalności gospodarczej i nie generuje i nie planuje uzyskiwania dochodów. Faktury za wykonanie planowanych w ramach projektu usług wystawione zostaną na Parafię. Warto podkreślić, że efekty realizacji inwestycji będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będą spełnione, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – efekty realizacji inwestycji będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.