IPTPP2/4512-160/15-2/PRP | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
IPTPP2/4512-160/15-2/PRPinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2015 r. (data wpływu 13 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Miasto jest jednostką samorządu terytorialnego, zarejestrowaną dla celów podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”) w Polsce jako podatnik VAT czynny (dalej: „Miasto” lub „Wnioskodawca”).

W ramach zapisanego w Budżecie Miasta zadania pn. „...” planowana jest kompleksowa termomodernizacja obiektów, tj.:

 1. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. ...,
 2. Szkoły Podstawowej nr 34, ul. ...,
 3. Szkoły Podstawowej nr 193, ul. ...,
 4. Publicznego Gimnazjum nr 44, ul. ...,
 5. Miejskiej Przychodni „...”, ul. ...

Realizacja powyższego projektu będzie finansowana ze środków krajowych pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kompleksowa termomodernizacja obejmować ma m.in. docieplenie przegród zewnętrznych budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nową energooszczędną, wymianę wewnętrznych instalacji c.o. wraz z wykonaniem w Szkole Podstawowej 193 węzła cieplnego mieszkaniowego, a na Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 instalacji kolektorów słonecznych oraz częściową wymianę instalacji oświetlenia wewnętrznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 34.

Prace termomodernizacyjne planowane do realizacji oprócz niewątpliwego efektu ekologicznego przyniosą także ograniczenie kosztów ponoszonych przez Miasto na ogrzewanie. W wyniku realizacji projektu w obiektach poprawie ulegną warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Placówki objęte termomodernizacją są jednostkami budżetowymi, korzystającymi z obiektów, będących własnością Miasta, nieodpłatnie w ramach zwykłego zarządu mieniem na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta. Posiadają własne numery NIP oraz prowadzą odrębną księgowość, w tym ewidencję przedmiotowego majątku, a poniesione przez Miasto nakłady w ramach planowanego projektu zwiększą wartość majątku zaewidencjonowanego w placówkach.

Powyższe placówki oprócz prowadzenia działalności statutowej wynajmują również powierzchnie przedmiotowych obiektów, ale tylko Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz Miejska Przychodnia są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Powyższe zadanie należy do zadań własnych gminy, powiatu i zostało uregulowane w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późniejszymi zmianami) oraz w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późniejszymi zmianami).

Powyższe obiekty nie będą przez Wnioskodawcę wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Faktury za wykonanie robót budowlanych w ww. obiektach będą wystawiane na: Miasto.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy beneficjent środków, Miasto, w przypadku realizowanego projektu pn. „...” ma prawną możliwość odliczenia podatku VAT w rozliczeniu zadania polegającego na termomodernizacji obiektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje, przewidziane w art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług, prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż obiekty objęte termomodernizacją nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Po realizacji planowanej inwestycji faktury wystawiać będą placówki, które posługują się odrębnymi numerami NIP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego, zarejestrowaną dla celów podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”) w Polsce jako podatnik VAT czynny (dalej: „Miasto” lub „Wnioskodawca”). W ramach zapisanego w Budżecie Miasta zadania pn. „...” planowana jest kompleksowa termomodernizacja obiektów, tj.:

 1. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1,
 2. Szkoły Podstawowej nr 34,
 3. Szkoły Podstawowej nr 193,
 4. Publicznego Gimnazjum nr 44,
 5. Miejskiej Przychodni „...”.

Realizacja powyższego projektu będzie finansowana ze środków krajowych pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kompleksowa termomodernizacja obejmować ma m.in. docieplenie przegród zewnętrznych budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nową energooszczędną, wymianę wewnętrznych instalacji c.o. wraz z wykonaniem w Szkole Podstawowej 193 węzła cieplnego mieszkaniowego, a na Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 instalacji kolektorów słonecznych oraz częściową wymianę instalacji oświetlenia wewnętrznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 34. Prace termomodernizacyjne planowane do realizacji oprócz niewątpliwego efektu ekologicznego przyniosą także ograniczenie kosztów ponoszonych przez Miasto na ogrzewanie. W wyniku realizacji projektu w obiektach poprawie ulegną warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych. Placówki objęte termomodernizacją są jednostkami budżetowymi, korzystającymi z obiektów, będących własnością Miasta, nieodpłatnie w ramach zwykłego zarządu mieniem na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta. Posiadają własne numery NIP oraz prowadzą odrębną księgowość, w tym ewidencję przedmiotowego majątku, a poniesione przez Miasto nakłady w ramach planowanego projektu zwiększą wartość majątku zaewidencjonowanego w placówkach.

Powyższe zadanie należy do zadań własnych gminy, powiatu i zostało uregulowane w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy o samorządzie powiatowym. Powyższe obiekty nie będą przez Wnioskodawcę wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Faktury za wykonanie robót budowlanych w ww. obiektach będą wystawiane na Wnioskodawcę.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – powyższe obiekty nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji ww. projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

gmina
IPTPP2/4512-183/15-3/JS | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP3/443-1481/14/ASz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.