IPTPP2/4512-133/15-4/JS | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego:
 • w związku z podjęciem uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości,
 • z faktur dokumentujących poniesione wydatki w latach 2012-2013 w trybie jednorazowej korekty,
 • IPTPP2/4512-133/15-4/JSinterpretacja indywidualna
  1. czynności opodatkowane
  2. dzierżawa
  3. gmina
  4. korekta
  5. odliczenie podatku
  6. prawo do odliczenia
  7. zmiana przeznaczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Korekta kwoty podatku naliczonego
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 lutego 2015 r. (data wpływu 3 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego:

  • w związku z podjęciem uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości,
  • z faktur dokumentujących poniesione wydatki w latach 2012-2013 w trybie jednorazowej korekty,

  jest prawidłowe.

  UZASADNIENIE

  W dniu 3 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego:

  • w związku z podjęciem uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości,
  • z faktur dokumentujących poniesione wydatki w latach 2012-2013 w trybie jednorazowej korekty.

  Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 kwietnia 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz własnego stanowiska.

  We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

  Gmina ... posiada status podatnika VAT czynnego o numerze NIP: .... Jako jednostka samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną nadaną ustawowo przez art. 165 Konstytucji RP i art. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) zwaną dalej u. s. g. W myśl art. 1 u. s. g. mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową, ilekroć w ustawie jest mowa o gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Gmina oprócz zadań własnych realizuje wiele zadań zleconych – co wynika z art. 162 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi, iż „jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych zadań publicznych. Ustawa określa tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań zleconych”.

  Zgodnie z art. 11a ust. 1 u. s. g. organami gminy są:

  1. rada gminy,
  2. wójt (burmistrz, prezydent miasta).

  W myśl art. 26 ust. 1 u. s. g. organem wykonawczym gminy jest wójt, zaś zgodnie z ust. 4 w miastach powyżej 100.000 mieszkańców organem wykonawczym jest prezydent miasta. Wójt wykonuje swoje zadania za pośrednictwem urzędu, którego jest kierownikiem (art. 33 ust. 1 u. s. g.). Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.) zwanej dalej u. s. p. prawa powiatu przysługują miastom, które w dniu 31 grudnia 1998 r. liczyły więcej niż 100.000 mieszkańców (...). Miastem takim jest więc Gmina .... Zadania powiatu określone są w art. 4 u. s. p. Tak więc do zadań gminy będącej miastem na prawach powiatu oprócz zadań nałożonych przez u. s. g. dochodzą także zadania nałożone przez u. s. p. W myśl art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), zwaną dalej u. f. p. przepisy ustawy stosuje się do: 1) jednostek sektora finansów publicznych. W myśl art. 9 u. f. p. jednostki samorządu terytorialnego zaliczane są do sektora finansów publicznych.

  Gospodarkę nieruchomościami tak Skarbu Państwa jak i jednostek samorządu terytorialnego reguluje oprócz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), zwanej dalej k. c. również szczególny akt prawny jakim jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518, z późn. zm.), zwana dalej u. g. n.

  Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości położonej przy ul. ...w ...stanowiących działki nr ... (obr. 26, ark. 2), na której znajdują się stare zabudowania dawnych warsztatów szkolnych. Wyjaśnić należy, iż Gmina planuje w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych projektu pn. „...” jako przedsięwzięcia priorytetowego dla realizacji Strategii Rozwoju Województwa ... na lata 2014-2020. Jak w każdym tego typu projekcie w przypadku uzyskania dofinansowania wymagane będzie od beneficjenta, tj. Gminy złożenie tzw. oświadczenia o kwalifikowalności podatku przy realizacji projektu.

  W przypadku prawa do odliczenia dotacja będzie mniejsza, w przypadku braku takiego prawa dofinansowanie będzie obejmować również podatek (w części przyznanego dofinansowania). Jest to standardowa procedura przy dofinansowaniu, którą stosują i wymagają instytucje przyznające dofinansowanie – zarówno ze środków krajowych jak i zewnętrznych, w szczególności unijnych. Istotą ww. oświadczeń jest aby dofinansowanie nie było de facto podwójne – raz ze środków wspólnotowych, drugi raz ze środków Budżetu Państwa, który dokonuje zwrotu podatku naliczonego (ewentualnie taki podatek pomniejsza zobowiązanie podatkowe). Gmina posiada więc interes prawny w uzyskaniu interpretacji indywidualnej będąc zainteresowanym w rozumieniu art. 14b Ordynacji podatkowej. Tym bardziej jest zainteresowanym posiadającym interes prawny w tej kwestii z uwagi na fakt, iż:

  • gospodaruje środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, zaś w myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 41 ze zm.) do zakresu kontroli skarbowej należy zarówno: 1) kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych, jak i 4) kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi (...). Tak więc organa uprawnione do prowadzenia kontroli skarbowej mają w tym zakresie najszersze kompetencje i w oparciu o zacytowane przepisy prawa mogą zarówno zakwestionować odliczenie podatkowe (w przypadku dokonania takowego), jak i zakwestionować gospodarowanie środkami publicznymi w sytuacji odwrotnej, tj. potraktowania podatku jako wydatku kwalifikowalnego wpływającego na wysokość dofinansowania w przypadku stwierdzenia, iż prawo do odliczenia przysługuje tylko nie skorzystano z niego.
  • Gmina podlega także rygorom ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 168).

  W przypadku uzyskania dofinansowania przedmiotem inwestycji będzie przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku dawnych warsztatów szkolnych wraz z dostosowaniem na cele Centrum Sztuki Współczesnej, w którym będzie prowadzona głównie działalność wystawiennicza.

  Według założeń w ramach planowanej inwestycji na terenie działki o powierzchni 9077 m2, ww. budynek warsztatów zostanie dostosowany pod względem architektoniczno-konstrukcyjnym do aktualnie obowiązującego prawa i najnowszych standardów budowlanych wraz z poddaniem go termomodernizacji. Powstanie w ten sposób budynek o powierzchni użytkowej 3824 m2 o dwóch kondygnacjach nadziemnych, jednej podziemnej, przeznaczony na funkcje związane z działaniem Centrum Sztuki Współczesnej. W poziome podziemia zlokalizowane zostaną: klubokawiarnia, pomieszczenia techniczne i magazyny. Na poziomie parteru zlokalizowano strefę wejściową, klubokawiarnię, kawiarnię, salę ekspozycyjną, audytorium wielofunkcyjne, czytelnię i mediatekę, salę edukacyjną oraz pomieszczenia administracyjno-techniczne. Na I piętrze została wyznaczona funkcja pomieszczeń administracyjnych. W istniejącej części (główna hala) projektuje się funkcję ekspozycyjną, w części północno-wschodniej funkcję dydaktyczną oraz administracyjną. Podpiwniczenie (istniejące i projektowane) pełnić będzie funkcję magazynową. Budynek Centrum Sztuki Współczesnej nie będzie posiadał żadnych barier architektonicznych, które utrudniałyby poruszanie się po budynku osobie na wózku inwalidzkim na wszystkich kondygnacjach, będzie on wyposażony w windę osobową dostosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych, która obsługuje wszystkie kondygnacje budynku. Obiekt zostanie wyposażony we wszelkie niezbędne do jego funkcji instalacje, w tym m.in. system: cyfrowej informacji wizualnej, nagłośnienia i projekcji, dystrybucji sygnałów audiowizualnych, oświetlenia scenicznego, technologii scenicznej oraz oświetlenia wystawienniczego. W ramach wyposażenia zakupiony zostanie system ścian mobilnych umożliwiających szybką zmianę aranżacji hali wystawienniczej. Planuje się również zachowanie istniejącego, funkcjonującego wjazdu oraz przebudowę układu dróg wewnętrznych, tak aby dopasować go do nowych potrzeb i elementów zagospodarowania. Przebudowie poddane zostanie również zagospodarowanie terenu działki objętej projektem, powstanie reprezentacyjny skwer „Sztuki”, który zlokalizowany został w centralnej części terenu. Dojście do głównego wejścia zostanie zapewnione ciągiem pieszym. Od strony północnej zlokalizowane zostaną schody z ruchomą platformą dla osób niepełnosprawnych, zapewniające dojście do amfiteatru i platformy widowiskowej. Powstanie też 35 miejsc parkingowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), które zaprojektowano w technologii geo-kraty, co pozwoli zachować powierzchnię biologicznie czynną, dodatkowo wydzielone zostaną również miejsca do parkowania dla 20 rowerów. W ramach inwestycji nastąpi także rozbiórka istniejącego budynku oświaty, zlokalizowanego przy zachodniej granicy działki. Przebudowie poddane zostanie również istniejące uzbrojenie terenu w sposób umożliwiający dostosowanie budynku do nowej funkcji. Tereny zielone na działce objętej inwestycją ulegną niewielkiej zmianie, przede wszystkim w rejonie skweru „Sztuki”, zostaną wprowadzone nowe nasadzenia zieleni wysokiej i krzewów ozdobnych, pozostałe tereny pokryte zielenią niską nie ulegną zmianie.

  Planowane etapy realizacji inwestycji:

  Etap I – pozyskanie niezbędnych decyzji,

  Etap II – realizacja robót budowlanych,

  Etap III – procedura odbiorowa zadania, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, dokonanie wszystkich płatności – zakończenie zadania.

  Gmina w latach minionych poniosła na podstawie 2 faktur VAT niewielkie wydatki związane ze wstępnymi pracami przygotowawczymi do realizacji przedsięwzięcia, które poprzedzają zwykle właściwą realizację inwestycji, tj. rozpoczęcie robót budowlanych, a mianowicie opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatki te kształtowały się następująco:

  2012 r. – faktura VAT na kwotę netto: 37.000,00 zł, podatek VAT 8.510,00 zł,

  2013 r. – faktura VAT MP Metoda kasowa na kwotę 216.888,00 zł, podatek VAT 49.884,24 zł.

  Zobowiązania z ww. faktur zostały uregulowane usługodawcom. Faktury te były wystawione na Gminę ..., Plac ..., .... ..., NIP: ....

  W przyszłości, w przypadku uzyskania dofinansowania faktury dotyczące realizacji inwestycji będą wystawiane tak samo. Podatek VAT nie był odliczany, gdyż wówczas planowanym sposobem gospodarowania nieruchomością po realizacji inwestycji i oddaniu jej do używania było użyczenie. Zgodnie z konsekwentną linią interpretacyjną organów podatkowych dla jednostek samorządu terytorialnego użyczenie jako czynność cywilnoprawna, nieodpłatna, o której mowa w art. 710 k. c. lub inne działania nieodpłatne o tym podobnym charakterze nie stanowią dostawy, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 u. p. t. u i nie uprawniają do odliczenia podatku naliczonego przy nabywaniu towarów i usług związanych z takimi czynnościami.

  Przedmiotem wniosku są skutki prawno-podatkowe podjęcia przez Radę Miasta ... na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518, z późn. zm.) uchwały w sprawie wydzierżawienia na rzecz Galerii ... w ...na czas oznaczony lat 10 od zakończenia inwestycji i oddaniu jej do użytkowania nieruchomości przy ul. ... ...w .... Galeria ... w ...jest instytucją posiadającą osobowość prawną działającą w formie samorządowej instytucji kultury, co wynika z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406).

  W odpowiedzi na wezwanie z dnia 20 kwietnia 2015 r. Wnioskodawca wyjaśnił, że:

  1. Uchwała w sprawie wydzierżawienia na rzecz Galerii ... nieruchomości, o której mowa we wniosku, nie została jeszcze podjęta. Projekt takiej uchwały będzie przygotowany w przyszłości, po uzyskaniu interpretacji indywidualnej, nie później niż przed przyznaniem dofinansowania projektu i ponoszeniem wydatków. Uchwała wejdzie w życie, o ile uzyska akceptację Rady Miasta. Zgodnie z przepisami kształtującymi w Polsce ustrój samorządu terytorialnego w Polsce wójt (burmistrz, prezydent miasta) przygotowuje projekty uchwały Rady i je wykonuje – jest organem wykonawczym Gminy. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym.
  2. Przedmiotowa nieruchomość przy ul. ... ...w ...zostanie wydzierżawiona na rzecz Galerii ... w całości.
  3. Nabywane towary w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji dotyczyć będą środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji – w tym znaczeniu, że stworzą taki środek.
  4. Nabywane towary w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji dotyczyć będą środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł – w tym znaczeniu, że stworzą taki środek.
  5. Wnioskodawca zamierzał wykorzystywać nabyte towary i usługi w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji od początku jej realizacji do momentu podjęcia/wejścia w życie uchwały do czynności niepodlegających opodatkowaniu. Wnioskodawca wyjaśnia, iż z cytowanych i przywoływanych w ww. wniosku interpretacji indywidualnych Ministra Finansów działania nieodpłatne (lecz nie do celów osobistych – takich w przypadku jednostek samorządu terytorialnego i jednostek gospodarujących mieniem Skarbu Państwa być nie może), tj. użyczenie w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jako jedna z form gospodarowania mieniem samorządowym dopuszczona i przewidywana także przez przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami nie stanowi dla jednostek samorządu terytorialnego czynności podlegającej opodatkowaniu i nie rodzi powstania obowiązku podatkowego z jednej, zaś prawa do odliczenia podatku z drugiej strony. Zgodnie z dotychczasową, jednolitą i wieloletnią wykładnią Ministra Finansów w tym dla Wnioskodawcy wszelkie działania o charakterze nieodpłatnym ze strony jednostek samorządu terytorialnego mające na celu realizację zadań własnych, choć są czynnościami cywilnoprawnymi, to nie są czynnościami opodatkowanymi, więc w konsekwencji nie dają prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z ww. działaniami nieodpłatnymi, w przeciwieństwie do działań cywilnoprawnych, lecz odpłatnych (np. najmu, dzierżawy, oddania terenu w użytkowanie wieczyste, sprzedaży, zamiany, aportu) – np.: interpretacje Ministra Finansów reprezentowanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi:
   • z dnia 29 sierpnia 2013 r. znak: IPTPP1/443-421/13-3/MW oraz IPTPP1/443-121/13-2/MW w sprawie imprez, na których wstęp jest nieodpłatny i nie towarzyszy im zawieranie odpłatnych umów tzw. „sponsorskich”,
   • z dnia 05 lutego 2014 r. znak: IPTPP4/443-785/13-5/OS i IPTPP4/443-785/13-8/OS w sprawie skutków podatkowych działań nieodpłatnych w postaci usług nieodpłatnego udostępniania szaletów i skutków zastąpienia ww. czynności usługami o charakterze odpłatnym.

  Podkreślić też należy, iż w analogiczny sposób do działań o charakterze nieodpłatnym podchodził także naczelnik właściwego dla Gminy urzędu skarbowego, a od 2007 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, gdy to on wcześniej, przed Dyrektorem Izby Skarbowej w Łodzi, w imieniu Ministra Finansów był organem interpretacyjnym dla podatników z terenów woj. .... Wnioskodawca był adresatem takich interpretacji w zakresie skutków działań nieodpłatnych (brak wystąpienia obowiązku podatkowego, brak prawa do odliczenia podatku naliczonego) – np.: interpretacja indywidualna z dnia 09 marca 2009 r. znak: IPPP2/443-159/09-2/PW dla Gminy ... zarejestrowanej ówcześnie jako Urząd Miasta ... – brak prawa do odliczenia podatku VAT przy realizacji inwestycji oddanej w nieodpłatne użytkowanie. Z kolei co do skutków zmiany przeznaczenia z działań nieodpłatnych na odpłatne (tj. nie dających prawa do odliczenia na dające prawo do odliczenia) w trakcie przygotowań lub realizacji procesu inwestycyjnego wypowiadały się także organa podatkowe, w tym Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi sytuując ww. skutki w art. 91 ust. 8 u. p. t. u. (IPTPP2/443-939/12-2/JN z 30 stycznia 2013 r., IPTPP2/443-988/12-3/IR z 18 lutego 2013 r., IPTPP1/443-501/13-2/MG z 25 września 2013 r.) uzależniając dla celów dowodowych udokumentowanie ww. zmiany przeznaczenia od wydania aktów regulujących ustrój samorządu terytorialnego (uchwała Rady Miasta – organu stanowiącego).

  1. Wnioskodawca będzie wykorzystywał nabywane towary i usługi w związku z realizacją inwestycji, o której mowa we wniosku, od momentu wejścia w życie uchwały do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.Powyższe wynika z opisanego we wniosku faktu, iż czynność oddania w dzierżawę nieruchomości stanowi dla wydzierżawiającego opodatkowaną dostawę, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT według stawki podstawowej, o której mowa w art. 41 ust. 1 u. p. t. u. Rodzi więc w konsekwencji prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. W świetle polskich przepisów podatkowych jedynie czynność oddania gruntów na cele rolnicze korzysta ze zwolnienia na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy – dawniej par. 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.), obecnie par. 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r., poz. 1722). W przypadku zaś najmu jedynie najem na cele mieszkaniowe korzysta w myśl art. 43 ust. l pkt 36 u. p. t. u. ze zwolnienia przedmiotowego. W treści wniosku, jak też uzupełnienia wniosku przywołano dotychczasową wykładnię organów podatkowych w tym względzie, również Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi działającego w imieniu Ministra Finansów co do charakteru – na gruncie podatkowym – czynności dzierżawy, jej skutków dla nabywanych towarów i usług oraz kontekstu zmiany przeznaczenia i sposobu jego udokumentowania na gruncie przepisów prawa regulujących ustrój samorządu terytorialnego w korelacji z przepisami podatkowymi).
  1. Z momentem oddania do użytkowania przedmiotowej inwestycji Wnioskodawca przekaże je bezpośrednio w dzierżawę.
  2. W ocenie Gminy nabywane towary i usługi związane z realizacją przedmiotowej inwestycji będą służyły wytworzeniu nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). W myśl ww. przepisu ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o wytworzeniu nieruchomości – rozumie się przez to wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Jednak na co Gmina zwraca uwagę, znowu mamy do czynienia z sytuacją, w której ustawa o podatku VAT tworzy sytuację trudną do jednoznacznej oceny, gdyż polskie przepisy podatkowe adresowane są de facto dla przedsiębiorców, zaś rodzą od ponad 10 lat wielkie trudności interpretacyjne, jeśli chodzi o podmioty prawa publicznego, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego. Gminy i jednostki gminne nie są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego. Z interpretacji Ministra Finansów, w tym dla Wnioskodawcy, wynikało nie raz w przeszłości, iż termin „budowla” lub „budynek” z uwagi na brak odrębnej i legalnej definicji w ustawie o podatku VAT należy interpretować w oparciu o inne przepisy, tj. przepisy prawa budowlanego oraz przepisy dotyczące Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. Centrum Sztuki Współczesnej położone na nieruchomości stanowiącej własność Gminy będzie więc zespołem budynków i budowli w rozumieniu ww. przepisów prawa budowlanego i PKOB. Reasumując, efekt inwestycji podlegałby jako środek trwały amortyzacji w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Przy tym jednak założeniu, że Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uzna za poprawny pogląd, iż przepisy dotyczące podatku VAT nawiązujące do „amortyzacji w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym” należy w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego, które nie są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, rozumieć w ten sposób, że podlegałby amortyzacji podatkowej, gdyby te jednostki były podatnikami tej daniny publicznej, nawet jeśli te jednostki nie płacą – tak jak obecnie – tejże daniny. Gminy są za to podatnikami podatku VAT. Wnioskodawca tak interpretuje ww. przepis, więc udziela będąc Gminą, takiego wyjaśnienia na tak postawione w wezwaniu pytanie. Ponadto Wnioskodawca wyjaśnia, że jest jednostką w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330) i prowadzi amortyzację na podstawie przepisów tej ustawy. Efekt inwestycji będzie środkiem trwałym i podlegał będzie amortyzacji w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.
  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy w przypadku podjęcia przez Radę Miasta ... na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518, z późn. zm.) uchwały w sprawie wydzierżawienia na rzecz Galerii ... w ...na czas oznaczony lat 10 od zakończenia inwestycji i oddaniu jej do użytkowania nieruchomości przy ul. ... ...w ..., Gminie będzie – w myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących realizację inwestycji w ramach projektu pn. „...”...
  2. Czy w przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w pkt 1 przez Radę Miasta, Gmina nabędzie w pełni prawo do obniżenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z dwóch faktur VAT z lat 2012-2013, które do czasu uchwalenia ww. aktu nie były z powodów opisanych we wniosku traktowane jako podlegające odliczeniu, a w konsekwencji odliczane, zaś odliczenie winno nastąpić w trybie przewidzianym w art. 91 ust. 8 u. p. t. u. – tj. będzie mogło nastąpić w deklaracji VAT-7 za m-c, w którym ww. uchwała weszła w życie...

  Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku),

  1. W przypadku podjęcia przez Radę Miasta ... na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518, z późn. zm.) uchwały w sprawie wydzierżawienia na rzecz Galerii ... w ...na czas oznaczony lat 10 od zakończenia inwestycji i oddaniu jej do użytkowania nieruchomości przy ul. ... ...w ...Gminie będzie – w myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących realizację inwestycji w ramach projektu pn. „...”.
  2. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w pkt 1 przez Radę Miasta, Gmina nabędzie w pełni prawo do obniżenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z dwóch faktur VAT z lat 2012-2013, które do czasu uchwalenia ww. aktu nie były z powodów opisanych we wniosku traktowane jako podlegające odliczeniu, a w konsekwencji odliczane, zaś odliczenie winno nastąpić w trybie przewidzianym w art. 91 ust. 8 u. p. t. u. – tj. będzie mogło nastąpić w deklaracji VAT-7 za m-c, w którym ww. uchwała weszła w życie, w poz. 43.

  Zgodnie z art. 15 ust. 1 u. p. t. u. podatnikami są osoby prawne (...), wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 u. p. t. u. opodatkowaniu podatkiem (...) podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 u. p. t. u. przez świadczenie usług (...), rozumie się każde świadczenie (...), które nie stanowi dostawy towarów. Zgodnie z art. 86 ust. 1 u. p. t. u. w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...). Kwestie najmu i dzierżawy regulują przepisy art. 659-709 kodeksu cywilnego.

  Zgodnie z art. 693 k. c. przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. W myśl art. 694 k. c. do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie (...). Co więcej zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów reprezentowanym przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 29 maja 2014 r. znak: IPTPP4/443-163/14-2/MK usługa najmu jest tzw. usługą kompleksową, co oznacza, iż wszystkie nabywane towary i usługi, którymi obciążany jest najemca w związku z przedmiotem najmu opodatkowane winny być tak samo jak czynsz, tj. świadczenie podstawowe. W tym zakresie stanowisko Gminy uznano za prawidłowe, treść interpretacji zasadniczo jest zgodna z orzeczeniem ETS z dnia 27 września 2012 r. C-292/11. Podkreślić też należy, iż wydzierżawienie własnego majątku nieruchomego zakwalifikowane jest według symbolu PKWiU – 69.20.12.0 „wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi własnymi lub dzierżawionymi”, co potwierdził dla Gminy w przeszłości Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. Odnośnie uznawania dzierżawy za opodatkowaną usługę według stawki podstawowej wypowiadały się też licznie organa podatkowe, w tym dla Gminy interpretacje Ministra Finansów reprezentowanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 lutego 2013 r. znak: IPTPP2/443-988/12-4/IR i z dnia 30 stycznia 2013 r. znak IPTPP2/443-939/12-3/JN.

  Tak więc czynność oddania w dzierżawę nieruchomości stanowi dla wydzierżawiającego opodatkowaną dostawę, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT według stawki podstawowej, o której mowa w art. 41 ust. 1 u. p. t. u. Rodzi więc w konsekwencji prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. W świetle polskich przepisów podatkowych jedynie czynność oddania gruntów na cele rolnicze korzysta ze zwolnienia na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy – dawniej par. 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.), obecnie par. 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r., poz. 1722). W przypadku zaś najmu jedynie najem na cele mieszkaniowe korzysta w myśl art. 43 ust. 1 pkt 36 u. p. t. u. ze zwolnienia przedmiotowego. W przypadku opisanym we wniosku, tj. dzierżawy nieruchomości przy ul. ...w ...z tymi wyjątkami mieć do czynienia nie będziemy. Zgodnie z rozdziałem 2 (art. 90-91) u. p. t. u. w przypadku nieruchomości trwałość decyzji co do dzierżawy, a więc sposobu wykorzystania nieruchomości powodująca konieczność dokonania korekt (na „plus” lub „minus”) podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wynosi lat 10. Zgodnie z art. 91 ust. 8 u. p. t. u. korekty, o której mowa w ust. 5-7, dokonuje się również jeżeli towary i usługi nabyte do wytworzenia towaru, o którym mowa w ust. 2, zostały zbyte lub zmieniono ich przeznaczenie przed oddaniem tego towaru do użytkowania. W myśl art. 37 ust. 4 u. g. n. zawarcie umowy (...) najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. (...) Odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. W myśl art. 18 ust. 2 pkt 9a u. s. g. do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (...); uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. Na podstawie art. 14 u. s. g. uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. W świetle ww. przepisów wydzierżawienie nieruchomości na lat 10, który to termin jest kluczowy z punktu widzenia ww. przepisów podatkowych odnośnie nieruchomości, wymaga zgody Rady Miasta w formie uchwały.

  Tak więc w świetle ww. przepisów obowiązującego prawa (zarówno podatkowego, jak i niepodatkowego) i ich wzajemnej ze sobą korelacji Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż będzie mu przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących realizację inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie obiektów Centrum Sztuki Współczesnej.

  Powyższe wynika z art. 86 ust. 1 u. p. t. u, który stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Stanowisko podatnika – co należy podkreślić – dotyczy tych towarów i usług, które będąc niezbędne przy realizacji opisanej we wniosku inwestycji udokumentowane będą fakturą VAT (przesłanka formalna wynikająca z art. 86 ust. 2 pkt 1 u. p. t. u) oraz tych towarów i usług, które nie zawierają się w katalogu wyłączającym, o którym mowa w art. 88 u. p. t. u (przesłanka negatywna). Modernizowany w przyszłości obiekt przez najbliższe dziesiątki lat będzie wkomponowany w ciąg zdarzeń o charakterze gospodarczym będąc obiektem niejako „obrototwórczym” – ze strony wykonawców realizujących inwestycje z tytułu robót i usług, głównie budowlanych, ze strony Gminy jako właściciela nieruchomości w postaci czynszu – ze strony dzierżawcy, tj. samorządowej instytucji kultury w postaci biletów wstępu na przedsięwzięcia oraz spodziewanych i niewykluczonych z tytułu innych czynności, tj. najmów powierzchni handlowo-usługowej, reklamowej, usług o charakterze promocyjno-reklamowym, parkingowych, itp.

  Przypomnienia wymaga fakt, iż od początku funkcjonowania podatku od towarów i usług w Polsce organa podatkowe (zarówno terenowe, jak i Minister Finansów) stały na stanowisku, iż gospodarowanie nieruchomościami w formie najmów i dzierżaw, również przez gminy jest opodatkowanym świadczeniem usługi według stawki podstawowej (z wyjątkami przywołanymi wyżej w postaci najmu na cele mieszkaniowe i dzierżawy gruntu na cele rolnicze). Od 1993 r. Gmina i jej jednostki zadeklarowała w rozliczeniach podatkowych z Budżetem Państwa z tytułu tysięcy umów najmów i dzierżaw dotyczących mienia zarówno ruchomego jak i nieruchomego miliony złotych należnego podatku VAT. Za przedstawionym więc stanowiskiem przemawiają również zasady demokratycznego państwa prawa – podatnikom oprócz spoczywających obowiązków, przysługują także prawa. W przypadku podatników VAT prawem tym jest prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż wynika to z reguł konstrukcyjnych tego podatku. Nie ma podatku należnego bez możliwości potrącenia podatku naliczonego obciążonego nim w poprzednich fazach obrotu. Wnioskodawca również zauważa, iż na poparcie swojego stanowiska wysnuwa wniosek co do odliczenia podatku VAT w związku z planowaną czynnością oddania w dzierżawę całego efektu inwestycji, która to dzierżawa jest opodatkowanym świadczeniem usługi. To stanowisko zbieżne jest także z wcześniejszymi interpretacjami organów podatkowych w tym zakresie, również dla Wnioskodawcy i objętymi umową dzierżawy (planowaną lub istniejącą) – interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi znak: IPTPP2/443-939/12-2/JN z 30 stycznia 2013 r., znak: IPTPP1/443-538/13-4/MW z dnia 26 września 2013 r., znak: IPTPP2/443-988/12-3/IR z 18 lutego 2013 r., znak: IPTPP2/443-838/14-2/JS z 22 stycznia 2015 r.

  Z interpretacji z 30 stycznia 2013 r. znak: IPTPP2/443-939/12-2/JN wynika m.in., iż: „(...) Analizując okoliczności przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, należy uznać, iż w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, albowiem Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi w związku z realizacją inwestycji będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. oddanie przez Wnioskodawcę w ramach umowy dzierżawy nieruchomości. Mając na uwadze cytowany powyżej art. 86 ust. 1 ustawy, należy wskazać, iż ze względu na związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji (...)”.

  W interpretacji znak: IPTPP1/443-538/13-4/MW z dnia 26 września 2013 r. organ zważył co następuje: „(...) Analizując okoliczności przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, należy uznać, iż w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, albowiem Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi w związku z realizacją inwestycji będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. oddania przez Wnioskodawcę nieruchomości w ramach umowy dzierżawy. Mając na uwadze cytowany powyżej art. 86 ust. 1 ustawy, należy wskazać, iż ze względu na związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji (...)”.

  W interpretacji znak: IPTPP2/443-988/12-3/IR z 18 lutego 2013 r. czytamy m.in.: „(...) W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Na mocy art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Tak więc dzierżawa jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną; odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania i pobierania pożytków, jest świadczeniem dzierżawcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu. Wobec powyższego oddanie przez Wnioskodawcę w ramach umowy dzierżawy, tj. czynności cywilnoprawnej, innemu podmiotowi nieruchomości, skutkuje uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie Wnioskodawcy. W konsekwencji dzierżawa stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Analizując okoliczności przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, należy uznać, iż w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, albowiem Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi w związku z realizacją inwestycji będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. oddanie przez Wnioskodawcę w ramach umowy dzierżawy nieruchomości. Mając na uwadze cytowany powyżej art. 86 ust. 1 ustawy, należy wskazać, iż ze względu na związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji. (...)”.

  W interpretacji znak IPTPP2/443-838/14-2/JS z 22 stycznia 2015 r. czytamy „Reasumując, Wnioskodawca, będący zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji tego projektu będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Przy czym prawo to będzie przysługiwać, o ile nie wystąpią przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy”.

  Istotne znaczenie na poparcie zaprezentowanego stanowiska ma też zasada kompleksowości świadczenia (potwierdzona wspomnianą już wyżej interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi znak: IPTPP4/443-163/14-2/MK), oraz powiązana z tym zagadnieniem sama kwestia odrębności prawno-podatkowej dzierżawcy, tj. samorządowej instytucji kultury, dla której umowa dzierżawy z wydzierżawiającą Gminą będącą właścicielem nieruchomości wraz z obiektem jest z kolei nabyciem usługi dzierżawy i tytułem prawnym do władania nieruchomością celem prowadzenia na niej własnej działalności.

  W świetle interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi znak: IPTPP2/443-433/14-3/JN z 18 sierpnia 2014 r. kwestia odrębności prawno-podatkowej samorządowych instytucji kultury, a więc i charakteru relacji pomiędzy oboma podmiotami również nie budzi prawnych i podatkowych wątpliwości.

  Wnioskodawca wskazuje także, iż z interpretacji indywidualnych organów podatkowych, w tym dla Wnioskodawcy wynika, iż uchwały organu uchwałodawczego Gminy, tj. Rady Miasta są właściwym i co ważne umocowanym prawnie w przepisach regulujących ustrój samorządu terytorialnego w Polsce aktem, z których wynika deklaracja intencji co do przeznaczenia (formy) gospodarowania mieniem, która rodzi także skutki na gruncie prawa podatkowego posiadając także istotne znaczenie dla celów dowodowych (m.in. interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi: znak: IPTPP2/443-838/14-2/JS z dnia 22 stycznia 2015 r., znak: IPTPP1/443-501/13-2/MG z dnia 25 września 2013 r.).

  Wnioskodawca zwraca również uwagę, iż kształtuje się także linia interpretacyjna sądów administracyjnych oparta na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, która w oparciu o zasadę neutralności podatkowej, prawo do odliczenia podatku VAT traktuje znacznie szerzej niż przez lata przyjmowały organa podatkowe. Wnioskodawca prezentując stanowisko w niniejszej sprawie objętej zapytaniem wysnuwa prawo do odliczenia podatku z własną dzierżawą przywołując wcześniejsze w tym zakresie interpretacje organów podatkowych (Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi), a więc stosuje argumentację „wąską” czy też „tradycyjną” tego zagadnienia, tj. łączy zakupy Gminy jako podatnika podatku VAT czynnego o numerze NIP: ... z czynnościami cywilnoprawnymi, odpłatnymi i opodatkowanymi, tj. oddaniem całego efektu inwestycji (obiektu) w dzierżawę przez Gminę – tego samego podatnika VAT czynnego o numerze NIP: ... (zasada tożsamości podatnika jako podmiotu ponoszącego wydatki i dokonującego czynności opodatkowanej).

  Niemniej sygnalizuje, iż w tego typu sprawach głos doktryny ewoluuje, część ekspertów stosuje coraz częściej argumentację „szeroką” opartą na orzecznictwie TSUE i zasadzie neutralności podatkowej, a więc dla potrzeb odliczania podatku łączy zakupy jednego podmiotu z czynnościami opodatkowanymi formalnie innego podmiotu, który na wytworzonym majątku mając do niego legalny tytuł prawny (np. dzierżawa) będzie gospodarował czerpiąc w przyszłości – co do zasady – opodatkowane dochody (koncepcja wynikająca z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie C-280/10 Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lipca 2012 r. sygn. I FSK 355/12). Wnioskodawca stosując argumentację „wąską”, czy też „tradycyjną” zbieżną zresztą z linią interpretacyjną organów podatkowych w zakresie prawa do odliczenia jako – jego zdaniem – prawidłową i wystarczającą, zauważa, iż tym bardziej jego stanowisko musiałoby być uznane za prawidłowe a argumentacja wzmocniona gdyby organa podatkowe zaczęły powszechnie stosować wykładnię „szeroką” – opartą na zasadzie neutralności podatkowej w duchu rozstrzygnięcia w sprawie C-280/10, która jest kontynuacją linii orzeczniczej zapoczątkowanej już wcześniej a wywodzącej się ze sprawy C-137/02 Faxworld z 29 kwietnia 2004 r., gdyż wtedy – hipotetycznie – prawo Gminy do odliczenia wiązałoby się nie tylko z dzierżawą, ale także z działalnością merytoryczną dzierżawcy, a tą są jak w przypadku każdej tego typu działalności wystawienniczej i kulturalnej m.in., choć nie tylko bilety wstępu na imprezy.

  Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodał, że zaprezentowane we wniosku stanowisko zgodne jest z dotychczasową linią interpretacyjną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi działającego w imieniu Ministra Finansów dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym dla Wnioskodawcy. Znajduje to odzwierciedlenie w interpretacjach indywidualnych, co do skutków działań nieodpłatnych (i tym samym nieopodatkowanych), działań cywilnoprawnych i odpłatnych (i tym samym opodatkowanych) oraz skutków prawnych uchwał organu stanowiącego jednostek samorządu terytorialnego dla celów dowodowych na gruncie prawno-podatkowym, co do intencji, przeznaczenia lub zmiany przeznaczenia.

  I tak: w interpretacji z 18 lutego 2013 r. znak: IPTPP2/443-988/12-3/IR organ zważył, co następuje:

  Ad. 1

  W przypadku podjęcia przez Radę Miasta uchwały w sprawie wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizowaną inwestycją, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji inwestycji będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Przy czym prawo to będzie przysługiwało, o ile nie wystąpią przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy.

  Ad. 2

  Odnosząc się do nieodliczonego podatku VAT z faktur z lat 2009-2012 należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie miał prawo do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego w całości, jednorazowo w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpi zmiana przeznaczenia zakupionych towarów i usług, na zasadach wynikających z powołanych przepisów art. 91 ust. 1-3 w związku z art. 91 ust. 7 i 8 ustawy.

  Za moment zmiany przeznaczenia zakupionych towarów i usług związanych z realizowaną inwestycją można uznać wejście w życie uchwały Rady Miasta, bowiem wejście w życie uchwały można w przedmiotowej sprawie traktować jako jeden z obiektywnych dowodów na zmianę przeznaczenia zakupionych towarów i usług.

  Zatem dokonanie korekty podatku naliczonego będzie mogło nastąpić w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym uchwała Rady Miasta wejdzie w życie.

  Ad. 3

  Odnosząc się natomiast do zakupów towarów i usług związanych z realizowaną inwestycją, dokonanych po wejściu w życie uchwały Rady Miasta, tj. po zmianie przeznaczenia, należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 i ust. 11 ustawy, tj. na bieżąco, czyli w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę bądź też w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

  W interpretacji z dnia 25 września 2013 r. znak: IPTPP1/443-501/13-2/MG organ zważył, co następuje:

  Ad. 1

  W przypadku podjęcia przez Radę Miasta uchwały w sprawie wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizowaną inwestycją, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji inwestycji będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Przy czym prawo to będzie przysługiwało, o ile nie wystąpią przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy.

  Ad. 2

  Odnosząc się do nieodliczonego podatku VAT z faktur z lat 2010-2013 należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie miał prawo do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego w całości, jednorazowo w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpi zmiana przeznaczenia zakupionych towarów i usług, na zasadach wynikających z powołanych przepisów art. 91 ust. 1-3 w związku z art. 91 ust. 7 i 8 ustawy.

  Za moment zmiany przeznaczenia zakupionych towarów i usług związanych z realizowaną inwestycją można uznać wejście w życie uchwały Rady Miasta, bowiem wejście w życie uchwały można w przedmiotowej sprawie traktować jako jeden z obiektywnych dowodów na zmianę przeznaczenia zakupionych towarów i usług.

  Zatem dokonanie korekty podatku naliczonego będzie mogło nastąpić w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym uchwała Rady Miasta wejdzie w życie.

  Ad. 3

  Odnosząc się natomiast do zakupów towarów i usług związanych z realizowaną inwestycją, dokonanych po wejściu w życie uchwały Rady Miasta, tj. po zmianie przeznaczenia, należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 i ust. 11 ustawy, tj. na bieżąco, czyli w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę bądź też w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

  W interpretacji z dnia 30 stycznia 2013 r. znak: IPTPP2/443-939/12-2/JN organ zważył, co następuje:

  Ad. 1

  W przypadku podjęcia przez Radę Miasta uchwały w sprawie wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizowaną inwestycją, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji inwestycji będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

  Przy czym prawo to będzie przysługiwało, o ile nie wystąpią przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy.

  Ad. 2

  Odnosząc się do nieodliczonego podatku VAT z faktur z lat 2009-2012 należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie miał prawo do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego w całości, jednorazowo w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpi zmiana przeznaczenia zakupionych towarów i usług, na zasadach wynikających z powołanych przepisów art. 91 ust. 1-3 w związku z art. 91 ust. 7 i 8 ustawy.

  Za moment zmiany przeznaczenia zakupionych towarów i usług związanych z realizowaną inwestycją można uznać wejście w życie uchwały Rady Miasta, bowiem wejście w życie uchwały można w przedmiotowej sprawie traktować jako jeden z obiektywnych dowodów na zmianę przeznaczenia zakupionych towarów i usług.

  Zatem dokonanie korekty podatku naliczonego będzie mogło nastąpić w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym uchwała Rady Miasta wejdzie w życie.

  Ad. 3

  Odnosząc się natomiast do zakupów towarów i usług związanych z realizowaną inwestycją, dokonanych po wejściu w życie uchwały Rady Miasta, tj. po zmianie przeznaczenia, należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 i ust. 11 ustawy, tj. na bieżąco, czyli w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę bądź też w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

  Wnioskodawca zauważa, iż zajmując własne stanowisko w sprawie zawarte w ww. wniosku, jak i prowadząc własne rozliczenia podatkowe czyni to w zgodzie z dotychczasową znaną mu wykładnią Ministra Finansów, tj. analizuje i wysnuwa wnioski co do własnych praw podatkowych z własnymi działaniami i obowiązkami jako podatnika. W przypadku własnych działań nieodpłatnych nie wiąże z nimi prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabywaniu towarów i usług z nimi związanych, w przypadku zaś własnych działań cywilnoprawnych, odpłatnych i opodatkowanych wniosek o takim uprawnieniu wysnuwa. Niemniej niektóre organa państwowe nie będące organami podatkowymi odpowiedzialne jednak za sposób i wielkość wykorzystywania środków unijnych przez beneficjentów takiego dofinansowania zaczynają podważać dotychczasową praktykę i wykładnię resortu finansów polegającą na analizowaniu prawa do odliczenia podatku naliczonego jedynie w zakresie własnych działań opodatkowanych podatnika ponoszącego wydatki, lecz zdają się podchodzić do tematu szeroko, tj. nie tylko czy nabywane towary i usługi będą służyć czynnościom opodatkowanym tylko u podatnika je nabywającego, lecz szerzej czy w ogóle będą służyć takim czynnościom – niekoniecznie u tego podatnika, lecz także u formalnie innych podmiotów (podatników). Jest to koncepcja oparta zapewne na niektórych orzeczeniach wynikających z wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (np. z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie C-280/10 Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lipca 2012 r. sygn. I FSK 355/12, jak również – co wynika z niektórych pism instytucji zarządzających gospodarowaniem środkami unijnymi z orzeczeń TSUE T-89/10 i T-407/10). Wnioskodawca jednak – co warto ponownie podkreślić – w ww. wniosku stosuje argumentację „wąską”, czy też „tradycyjną” zbieżną z dotychczasową linią interpretacyjną organów podatkowych w zakresie prawa do odliczenia jako – jego zdaniem – prawidłową lub bardziej prawidłową i zupełnie wystarczającą. Pragnie jednak ponownie zauważyć, iż tym bardziej jego stanowisko musiałoby być uznane za prawidłowe w zakresie pytania 1, a argumentacja wzmocniona gdyby organa podatkowe zaczęły powszechnie stosować wykładnię „szeroką” – opartą na zasadzie neutralności podatkowej w duchu rozstrzygnięcia w sprawie C-280/10, która jest kontynuacją linii orzeczniczej zapoczątkowanej już wcześniej, a wywodzącej się ze sprawy C-137/02 Faxworld z 29 kwietnia 2004 r. Wtedy to – hipotetycznie – prawo Gminy do odliczenia wiązałoby się nie tylko z własną dzierżawą jako ponoszącego wydatki podatnika (właściciela nieruchomości), ale także z działalnością merytoryczną dzierżawcy, a tą są jak w przypadku każdej tego typu działalności wystawienniczej i kulturalnej m.in., choć nie tylko, bilety wstępu na imprezy. Przyjęcie koncepcji wynikającej ze sprawy C-280/10 hipotetycznie mogłoby mieć tylko taki skutek, iż Wnioskodawcy w zakresie pytania 2 nie przysługiwałoby odliczenie w ramach korekty, o której mowa w art. 9l ust. 8 (zmiana przeznaczenia), lecz prawo do korekty w trybie art. 86 ust. 13 u. p. t. u. (prawo do odliczenia VAT już w chwili ponoszenia wydatku z którego nie skorzystał).

  Końcowo Wnioskodawca informuje, gdyż ma to pośredni związek z poruszanym we wniosku zagadnieniem i sytuuje poruszoną problematykę w szerszym kontekście, iż wystąpił w dniu 01 kwietnia 2015 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie skutków prawnych stanowisk lub rozstrzygnięć w zakresie praw lub obowiązkowych podatkowych podatnika podatku VAT innych organów państwowych, iż wymienione w art. 13 Ordynacji podatkowej w związku z art. 9 ust. 1 i art. 31 ust. 2 ustawy o kontroli skarbowej oraz co do skutków prawno-podatkowych wieloletnich umów użyczeń, którymi są objęte dwie kluczowe, oddane przed laty do użytkowania inwestycje o charakterze kulturalnym, przy których podatek naliczony nie był odliczany. Wniosek ten wpłynął do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 07 kwietnia 2015 r.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

  Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

  Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług,

  Art. 87 ust. 1 ustawy stanowi, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

  W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

  Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

  Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

  Art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

  Działalność gospodarcza, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

  Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

  Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

  Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

  Z powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

  Z opisu sprawy wynika, że Gmina posiada status podatnika VAT czynnego. Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości położonej przy ul. ...w ...stanowiących działki nr ... (obr. 26, ark. 2), na której znajdują się stare zabudowania dawnych warsztatów szkolnych. Wyjaśnić należy, iż Gmina planuje w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych projektu pn. „...” jako przedsięwzięcia priorytetowego dla realizacji Strategii Rozwoju Województwa ... na lata 2014-2020. W przypadku uzyskania dofinansowania przedmiotem inwestycji będzie przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku dawnych warsztatów szkolnych wraz z dostosowaniem na cele Centrum Sztuki Współczesnej, w którym będzie prowadzona głównie działalność wystawiennicza.

  Według założeń w ramach planowanej inwestycji na terenie działki o powierzchni 9077 m2, ww. budynek warsztatów zostanie dostosowany pod względem architektoniczno-konstrukcyjnym do aktualnie obowiązującego prawa i najnowszych standardów budowlanych wraz z poddaniem go termomodernizacji. Powstanie w ten sposób budynek o powierzchni użytkowej 3824 m2 o dwóch kondygnacjach nadziemnych, jednej podziemnej, przeznaczony na funkcje związane z działaniem Centrum Sztuki Współczesnej. W poziome podziemia zlokalizowane zostaną: klubokawiarnia, pomieszczenia techniczne i magazyny. Na poziomie parteru zlokalizowano strefę wejściową, klubokawiarnię, kawiarnię, salę ekspozycyjną, audytorium wielofunkcyjne, czytelnię i mediatekę, salę edukacyjną oraz pomieszczenia administracyjno-techniczne. Na I piętrze została wyznaczona funkcja pomieszczeń administracyjnych. W istniejącej części (główna hala) projektuje się funkcję ekspozycyjną, w części północno-wschodniej funkcję dydaktyczną oraz administracyjną. Podpiwniczenie (istniejące i projektowane) pełnić będzie funkcję magazynową. Budynek Centrum Sztuki Współczesnej nie będzie posiadał żadnych barier architektonicznych, które utrudniałyby poruszanie się po budynku osobie na wózku inwalidzkim na wszystkich kondygnacjach, będzie on wyposażony w windę osobową dostosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych, która obsługuje wszystkie kondygnacje budynku. Obiekt zostanie wyposażony we wszelkie niezbędne do jego funkcji instalacje, w tym m.in. system: cyfrowej informacji wizualnej, nagłośnienia i projekcji, dystrybucji sygnałów audiowizualnych, oświetlenia scenicznego, technologii scenicznej oraz oświetlenia wystawienniczego. W ramach wyposażenia zakupiony zostanie system ścian mobilnych umożliwiających szybką zmianę aranżacji hali wystawienniczej. Planuje się również zachowanie istniejącego, funkcjonującego wjazdu oraz przebudowę układu dróg wewnętrznych, tak aby dopasować go do nowych potrzeb i elementów zagospodarowania. Przebudowie poddane zostanie również zagospodarowanie terenu działki objętej projektem, powstanie reprezentacyjny skwer „Sztuki”, który zlokalizowany został w centralnej części terenu. Dojście do głównego wejścia zostanie zapewnione ciągiem pieszym. Od strony północnej zlokalizowane zostaną schody z ruchomą platformą dla osób niepełnosprawnych, zapewniające dojście do amfiteatru i platformy widowiskowej. Powstanie też 35 miejsc parkingowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), dodatkowo wydzielone zostaną również miejsca do parkowania dla 20 rowerów. W ramach inwestycji nastąpi także rozbiórka istniejącego budynku oświaty, zlokalizowanego przy zachodniej granicy działki. Przebudowie poddane zostanie również istniejące uzbrojenie terenu w sposób umożliwiający dostosowanie budynku do nowej funkcji. Tereny zielone na działce objętej inwestycją ulegną niewielkiej zmianie, przede wszystkim w rejonie skweru „Sztuki”, zostaną wprowadzone nowe nasadzenia zieleni wysokiej i krzewów ozdobnych, pozostałe tereny pokryte zielenią niską nie ulegną zmianie. Planowane etapy realizacji inwestycji: Etap I – pozyskanie niezbędnych decyzji, Etap II – realizacja robót budowlanych, Etap III – procedura odbiorowa zadania, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, dokonanie wszystkich płatności – zakończenie zadania.

  Gmina w latach minionych poniosła na podstawie 2 faktur VAT niewielkie wydatki związane ze wstępnymi pracami przygotowawczymi do realizacji przedsięwzięcia, które poprzedzają zwykle właściwą realizację inwestycji, tj. rozpoczęcie robót budowlanych, a mianowicie opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatki te kształtowały się następująco: 2012 r. – faktura VAT na kwotę netto: 37.000,00 zł, podatek VAT 8.510,00 zł; 2013 r. – faktura VAT MP Metoda kasowa na kwotę 216.888,00 zł, podatek VAT 49.884,24 zł. Zobowiązania z ww. faktur zostały uregulowane usługodawcom. Faktury te były wystawione na Wnioskodawcę. W przyszłości, w przypadku uzyskania dofinansowania faktury dotyczące realizacji inwestycji będą wystawiane tak samo. Podatek VAT nie był odliczany, gdyż wówczas planowanym sposobem gospodarowania nieruchomością po realizacji inwestycji i oddaniu jej do używania było użyczenie.

  Przedmiotem wniosku są skutki prawno-podatkowe podjęcia przez Radę Miasta ... na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami uchwały w sprawie wydzierżawienia na rzecz Galerii ... w ...na czas oznaczony lat 10 od zakończenia inwestycji i oddaniu jej do użytkowania nieruchomości przy ul. ... ...w .... Galeria ... w ...jest instytucją posiadającą osobowość prawną działającą w formie samorządowej instytucji kultury, co wynika z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o działalności kulturalnej.

  Uchwała w sprawie wydzierżawienia na rzecz Galerii ... nieruchomości, o której mowa we wniosku, nie została jeszcze podjęta. Projekt takiej uchwały będzie przygotowany w przyszłości, po uzyskaniu interpretacji indywidualnej, nie później niż przed przyznaniem dofinansowania projektu i ponoszeniem wydatków. Uchwała wejdzie w życie, o ile uzyska akceptację Rady Miasta. Przedmiotowa nieruchomość przy ul. ... ...w ...zostanie wydzierżawiona na rzecz Galerii ... w całości. Nabywane towary w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji dotyczyć będą środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji – w tym znaczeniu, że stworzą taki środek. Nabywane towary w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji dotyczyć będą środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł – w tym znaczeniu, że stworzą taki środek.

  Wnioskodawca zamierzał wykorzystywać nabyte towary i usługi w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji od początku jej realizacji do momentu podjęcia/wejścia w życie uchwały do czynności niepodlegających opodatkowaniu. Wnioskodawca będzie wykorzystywał nabywane towary i usługi w związku z realizacją inwestycji, o której mowa we wniosku, od momentu wejścia w życie uchwały do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Z momentem oddania do użytkowania przedmiotowej inwestycji Wnioskodawca przekaże je bezpośrednio w dzierżawę. W ocenie Gminy nabywane towary i usługi związane z realizacją przedmiotowej inwestycji będą służyły wytworzeniu nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy o podatku od towarów i usług. Gminy i jednostki gminne nie są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego. Centrum Sztuki Współczesnej położone na nieruchomości stanowiącej własność Gminy będzie zespołem budynków i budowli w rozumieniu przepisów prawa budowlanego i PKOB. Efekt inwestycji podlegałby jako środek trwały amortyzacji w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Wnioskodawca jest jednostką w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i prowadzi amortyzację na podstawie przepisów tej ustawy. Efekt inwestycji będzie środkiem trwałym i podlegał będzie amortyzacji w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

  Wobec powyższego należy wskazać, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

  Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

  W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

  Na mocy art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

  Tak więc dzierżawa nieruchomości jest umową dwustronnie zobowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania i pobierania pożytków, jest świadczenie dzierżawcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu.

  Wobec powyższego oddanie przez Wnioskodawcę w ramach umowy dzierżawy, tj. czynności cywilnoprawnej, innemu podmiotowi nieruchomości, skutkuje uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie Wnioskodawcy.

  W konsekwencji dzierżawa stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przy czym należy zauważyć, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia od podatku dla ww. usługi dzierżawy nieruchomości.

  Analizując okoliczności przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, należy uznać, że w przypadku podjęcia przez Radę Miasta uchwały w sprawie wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości na rzecz Galerii ..., zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, ponieważ Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabywane towary i usługi w związku z realizacją inwestycji będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. oddanie przez Wnioskodawcę w ramach umowy dzierżawy nieruchomości.

  Mając na uwadze cytowany powyżej art. 86 ust. 1 ustawy, należy wskazać, że ze względu na związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji.

  Z okoliczności sprawy wynika, że podatek VAT z faktur dotyczących realizacji inwestycji, nie był dotychczas przez Gminę odliczany, ponieważ Wnioskodawca zamierzał wykorzystywać nabyte towary i usługi w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji od początku jej realizacji do momentu podjęcia/wejścia w życie uchwały do czynności niepodlegających opodatkowaniu.

  Wnioskodawca nie miał więc prawa do obniżenia na bieżąco podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją inwestycji. Prawo do odliczenia Wnioskodawca nabędzie na skutek zmiany koncepcji wykorzystania powstałego w wyniku realizacji inwestycji mienia, ponieważ od tego momentu zmieni się wykorzystanie zakupionych towarów i usług.

  Planowane przeznaczenie wytworzonych środków trwałych do wykonywania czynności opodatkowanych stwarza możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług zakupionych do wytworzenia tych środków trwałych, który nie został odliczony przy ich nabyciu.

  Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

  Z art. 91 ust. 2 ustawy wynika, że w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

  Zgodnie z ust. 2a powołanego artykułu, obowiązek dokonywania korekt w ciągu 10 lat, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy opłat rocznych pobieranych z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste; w przypadku tych opłat przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

  Natomiast stosownie do ust. 3 powołanego artykułu, korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej – w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy.

  Stosownie do zapisu art. 91 ust. 4 ustawy, w przypadku, gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

  W przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 – w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy (art. 91 ust. 5 ustawy).

  W myśl art. 91 ust. 6 ustawy, w przypadku gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną:

  1. opodatkowane – w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane z czynnościami opodatkowanymi;
  2. zwolnione od podatku lub nie podlegały opodatkowaniu – w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

  Natomiast zgodnie z art. 91 ust. 7 ustawy, przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

  Stosownie do art. 91 ust. 7d ustawy, w przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług, innych niż wymienione w ust. 7a i 7b, w szczególności towarów handlowych lub surowców i materiałów, nabytych z zamiarem wykorzystania ich do czynności, w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego lub do czynności, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje, i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem do dnia tej zmiany, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana.

  Ponadto zgodnie z art. 91 ust. 8 ustawy korekty, o której mowa w ust. 5-7, dokonuje się również, jeżeli towary i usługi nabyte do wytworzenia towaru, o którym mowa w ust. 2, zostały zbyte lub zmieniono ich przeznaczenie przed oddaniem tego towaru do użytkowania.

  Z treści wniosku wynika, że inwestycja jest w trakcie realizacji, a jej zakończenie i oddanie do użytkowania nie miało miejsca. Decyzja o zmianie sposobu wykorzystania przedmiotowej inwestycji ze związanej z działalnością niepodlegającą opodatkowaniu na opodatkowaną nastąpi przed oddaniem jej do użytkowania.

  Skoro żaden z elementów powstającej nieruchomości nigdy nie był wykorzystywany do działalności zwolnionej ani do działalności niepodlegającej opodatkowaniu, to tym samym nie nastąpiła zmiana przeznaczenia środka trwałego, lecz zmiana przeznaczenia towarów i usług nabytych do wytworzenia tego środka. Decyzja o zmianie przeznaczenia zakupionych towarów i usług zostanie podjęta przed oddaniem środka trwałego do użytkowania.

  Mając na uwadze powyższy opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że:

  Ad. 1

  W przypadku podjęcia przez Radę Miasta uchwały w sprawie wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości, Wnioskodawcy posiadającemu status podatnika VAT czynnego będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją inwestycji w ramach projektu pn. „...” – na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy – ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji inwestycji będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Przy czym prawo to będzie przysługiwało, o ile nie wystąpią przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy.

  Ad. 2

  Odnosząc się do nieodliczonego podatku VAT z faktur z lat 2012-2013 należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie miał prawo do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego w całości, jednorazowo w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpi zmiana przeznaczenia zakupionych towarów i usług, na zasadach wynikających z powołanych przepisów art. 91 ust. 1-3 w związku z art. 91 ust. 7 i 8 ustawy.

  Za moment zmiany przeznaczenia zakupionych towarów i usług związanych z realizowaną inwestycją można uznać wejście w życie uchwały Rady Miasta, ponieważ wejście w życie uchwały można w przedmiotowej sprawie traktować jako jeden z obiektywnych dowodów na zmianę przeznaczenia zakupionych towarów i usług.

  Zatem dokonanie korekty podatku naliczonego będzie mogło nastąpić w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym uchwała Rady Miasta wejdzie w życie.

  Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

  Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.