IPTPP2/443-924/14-5/IR | Interpretacja indywidualna

W zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w ramach projektu dotyczącego dofinansowania funduszu poręczeniowego oraz prawa do odliczenia podatku VAT w ramach prowadzonej działalności - usługi doradcze.
IPTPP2/443-924/14-5/IRinterpretacja indywidualna
 1. odliczanie podatku naliczonego
 2. odzyskanie podatku naliczonego
 3. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Odliczenie częściowe podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismami z dnia 4 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.) i z dnia 12 lutego 2015 r. (data wpływu 17 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • braku możliwości odzyskania podatku VAT w ramach projektu dotyczącego dofinansowania funduszu poręczeniowego – jest prawidłowe,
 • prawa do odliczenia podatku VAT w ramach prowadzonej działalności - usługi doradcze – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w ramach projektu dotyczącego dofinansowania funduszu poręczeniowego oraz prawa do odliczenia podatku VAT w ramach prowadzonej działalności - usługi doradcze.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismami z dnia 4 lutego 2015 r. i 12 lutego 2015 r. poprzez doprecyzowanie przedstawionego opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany w piśmie z dnia 12 lutego 2015 r.).

... Sp. z o.o. (dalej: Fundusz, Wnioskodawca) jest instytucją finansową powołaną w 2001 roku z inicjatywy Sejmiku Województwa ........, której celem jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa ...., poprzez udzielanie im poręczeń na zabezpieczenie kredytów i pożyczek udzielanych im przez banki współpracujące z Funduszem.

Od każdego udzielonego poręczenia, Fundusz pobiera wynagrodzenie w formie prowizji od wartości poręczenia. Ze względu, że od 2005 r. Fundusz jest zarejestrowany w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w ..... jako podatnik VAT, wystawia faktury VAT za naliczoną prowizję od udzielonego poręczenia ze stawką podatkową VAT - zwolniona. Wystawiona faktura VAT zgodnie z odpowiednimi w tym względzie przepisami posiada symbol - odpowiadający usługom świadczonym przez podatnika - dla PKD 64.99.Z. Następnie deklaruje wartość pobranych prowizji za dany okres w deklaracji podatkowej VAT - 7 w ustawowym terminie, w pozycji 20 jako dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, zwolnione z podatku VAT.

W toku działalności Wnioskodawca nabywa towary i usługi niezbędne do wykonywania czynności pośrednictwa finansowego, od których nie odlicza podatku VAT. Całą wartość zakupu zalicza do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z obowiązującymi przepisami na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym naliczony podatek VAT nie jest wykazywany w deklaracji VAT - 7 w danym okresie.

Od 1 września 2014 r. Fundusz świadczy usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z, od których podatek VAT jest rozliczany na zasadach ogólnych (usługi doradcze nie są zwolnione z podatku VAT). Fundusz posiada wyodrębnioną ewidencję księgową kosztów i usług związanych z dodatkową działalnością, co daje możliwość odliczenia podatku VAT.

Dnia 14 grudnia 2009 r. Fundusz otrzymał dofinansowanie w wysokości 10 000 000 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie przekazano na podstawie umowy podpisanej przez Fundusz z Instytucją Pośredniczącą II stopnia - ....., odpowiedzialnym za wdrażanie projektów unijnych na terenie województwa ......, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ..... w okresie 2007-2013. Zgodnie z umową projekt stanowi realizację działania o nazwie „....” w ramach osi priorytetowej o nazwie „Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu” w ramach RPO W.. 2007-2013. Okres realizacji projektu został określony do 31 marca 2013 r. Od zakończenia finansowej realizacji projektu Fundusz jako beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat. Przyznana dotacja przeznaczona jest na realizację statutowej działalności Funduszu czyli udzielanie poręczeń na zabezpieczenie kredytów i pożyczek mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, od których będzie naliczana prowizja zwolniona z opodatkowania VAT. W ramach projektu jednostka ponosiła od 2010 r. do nadal koszty zarządzania i administracji, których kwota jest określona w umowie o dofinansowanie. Od 2012 r. koszty nie stanowią kosztów kwalifikowalnych projektu. Koszty te służą i będą służyły wyłącznie ww. sprzedaży - zwolnionej z podatku VAT.

Nadto Wnioskodawca wskazał, iż jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Faktury dokumentujące nabywanie towarów i usług w ramach projektu dofinansowania funduszu poręczeniowego wystawiane są na Wnioskodawcę. Faktury dokumentujące nabywanie towarów i usług w ramach prowadzonej działalności - usługi doradcze wystawiane są również na Wnioskodawcę. Towary i usługi zakupione w ramach prowadzonej działalności - usługi doradcze - są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Fundusz ma możliwość precyzyjnego określenia zakupu towarów i usług do działalności - usługi doradcze, tym samym ma obiektywną możliwość przyporządkowania kwot podatku naliczonego do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Fundusz ma możliwość odzyskania podatku VAT od kosztów poniesionych na zakup towarów i usług w ramach projektu dofinansowania funduszu poręczeniowego w okresie trwałości projektu...
 2. Czy Fundusz ma możliwość odzyskania podatku VAT od kosztów poniesionych na zakup towarów i usług w zakresie prowadzenia działalności o PKD 70.22.Z. „usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania”...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1)

Wymienione usługi w opisie stanu faktycznego obejmują usługi zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT, o czym stanowi aktualnie obowiązujący art. 43 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Zatem w ocenie Zainteresowanego, nabycie towarów i usług, które są wykorzystywane do wykonywania czynności udzielania poręczeń, zwolnionych od podatku VAT, nie dają Wnioskodawcy świadczącemu te usługi prawa do odliczania podatku VAT przy nabyciu tych towarów i usług, co wyraża art. 86 ust. l ustawy o podatku od towarów i usług, tym samym nie ma możliwości zwrotu podatku VAT.

Ad. 2)

Fundusz prowadzi tzw. sprzedaż mieszaną czyli świadczy zarówno czynności opodatkowane jak i czynności zwolnione z VAT. Na podstawie art. 90 pkt 1 ustawy o VAT w przypadku wyodrębnienia wydatków związanych z działalnością opodatkowaną Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT przy ich nabyciu w pełnej kwocie. W przypadku braku możliwości jednoznacznego przypisania wydatków do czynności opodatkowanych, podatnik dokonuje obliczenia tzw. wskaźnika proporcji, o którym mowa w art. 90 pkt 2-12, wg którego dokonuje proporcjonalnego odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W świetle art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Jednocześnie wyjaśnić należy, iż w systemie podatku od towarów i usług obowiązuje zasada niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. Jeżeli zaś dany towar lub usługa ma służyć czynnościom nieuprawniającym do odliczenia podatku VAT (niepodlegającym opodatkowaniu lub zwolnionym z podatku VAT) w momencie dokonywania zakupu podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VAT.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego, uzupełniają w sposób technicznoprawny regulacje zawarte w art. 90 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to na mocy art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Proporcję, o której mowa w cyt. wyżej ust. 2, na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Art. 90 ust. 4 ustawy stanowi, iż proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

W świetle art. 90 ust. 5 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika – używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

Natomiast, stosownie do art. 90 ust. 6 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących:

 1. pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych;
 2. usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

Zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy, podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30.000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu.

Stosownie do przepisu art. 90 ust. 9 ustawy, przepis art. 90 ust. 8, stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu, o której mowa w tym przepisie, byłaby niereprezentatywna.

Na mocy art. 90 ust. 9a ustawy, przy ustalaniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza się kwoty podatku.

W myśl art. 90 ust. 10 ustawy, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

 1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
 2. nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca (Fundusz) będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jest instytucją finansową, której celem jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez udzielanie im poręczeń na zabezpieczenie kredytów i pożyczek udzielanych im przez banki współpracujące z Funduszem. Od każdego udzielonego poręczenia, Fundusz pobiera wynagrodzenie w formie prowizji od wartości poręczenia. Ze względu, że od 2005 r. Fundusz jest zarejestrowany w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w .... jako podatnik VAT, wystawia faktury VAT za naliczoną prowizję od udzielonego poręczenia ze stawką podatkową VAT - zwolniona. Następnie deklaruje wartość pobranych prowizji za dany okres w deklaracji podatkowej VAT - 7 w ustawowym terminie, w pozycji 20 jako dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, zwolnione z podatku VAT. W toku działalności Wnioskodawca nabywa towary i usługi niezbędne do wykonywania czynności pośrednictwa finansowego, od których nie odlicza podatku VAT. Dnia 14 grudnia 2009 r. Fundusz otrzymał dofinansowanie w wysokości 10 000 000 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie przekazano na podstawie umowy podpisanej przez Fundusz z Instytucją Pośredniczącą II stopnia -...., odpowiedzialnym za wdrażanie projektów unijnych na terenie województwa....., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ..... w okresie 2007-2013. Zgodnie z umową projekt stanowi realizację działania o nazwie „.....” w ramach osi priorytetowej o nazwie „Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu” w ramach RPO W... 2007-2013. Okres realizacji projektu został określony do 31 marca 2013 r. Od zakończenia finansowej realizacji projektu Fundusz jako beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat. Przyznana dotacja przeznaczona jest na realizację statutowej działalności Funduszu czyli udzielanie poręczeń na zabezpieczenie kredytów i pożyczek mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, od których będzie naliczana prowizja zwolniona z opodatkowania VAT. W ramach projektu jednostka ponosiła od 2010 r. do nadal koszty zarządzania i administracji, których kwota jest określona w umowie o dofinansowanie. Koszty te służą i będą służyły wyłącznie ww. sprzedaży - zwolnionej z podatku VAT.

Od 1 września 2014 r. Fundusz świadczy usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, od których podatek VAT jest rozliczany na zasadach ogólnych (usługi doradcze nie są zwolnione z podatku VAT). Fundusz posiada wyodrębnioną ewidencję księgową kosztów i usług związanych z dodatkową działalnością, co daje możliwość odliczenia podatku VAT. Nadto Wnioskodawca wskazał, iż faktury dokumentujące nabywanie towarów i usług w ramach projektu dofinansowania funduszu poręczeniowego oraz w ramach prowadzonej działalności - usługi doradcze wystawiane są na Wnioskodawcę. Towary i usługi zakupione w ramach prowadzonej działalności - usługi doradcze - są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Fundusz ma możliwość precyzyjnego określenia zakupu towarów i usług do działalności - usługi doradcze, tym samym ma obiektywną możliwość przyporządkowania kwot podatku naliczonego do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy wskazać należy, iż z uwagi na brzmienie wyżej cytowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy zauważyć, że obowiązkiem Wnioskodawcy w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Wnioskodawca ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną, brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Mając zatem na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że:

Ad. 1)

W okolicznościach niniejszej sprawy Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach projektu dotyczącego dofinansowania funduszu poręczeniowego bowiem przedmiotowe zakupy – jak wskazał Zainteresowany – służą wyłącznie do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in., pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tego warunku, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku jako nr 1, należało uznać za prawidłowe.

Ad. 2)

W przypadku gdy wydatki poniesione w ramach prowadzonej działalności w zakresie usług doradczych, są – jak wskazał Zainteresowany - wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT i Fundusz ma możliwość precyzyjnego określenia zakupu towarów i usług do przedmiotowej działalności, tym samym ma obiektywną możliwość przyporządkowania kwot podatku naliczonego do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, to stwierdzić należy, iż Wnioskodawca będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych zakupów w pełnej wysokości. Prawo to przysługuje pod warunkiem niezaistnienia przesłanek wynikających z art. 88 ustawy.

Wobec powyższego oceniając stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego we wniosku jako nr 2, z którego wynika, iż w przypadku wyodrębnienia wydatków związanych z działalnością opodatkowaną Zainteresowany ma prawo do odliczenia VAT przy ich nabyciu w pełnej kwocie, należało uznać je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach stanu faktycznego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego stanu faktycznego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczanie podatku naliczonego
IBPP3/443-810/14/ASz | Interpretacja indywidualna

odzyskanie podatku naliczonego
ITPP1/443-1568/14/KM | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IPPP1/443-1393/14-2/AS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.