IPTPP2/443-878/14-4/IR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturze VAT sprzedażowej lub fakturze VAT korygującej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2014 r. (data wpływu 28 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturze VAT sprzedażowej lub fakturze VAT korygującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturze VAT sprzedażowej lub fakturze VAT korygującej.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 4 lutego 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

....., Spółka Jawna z siedzibą w...., REGON...., NIP ..... (Wnioskodawca) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w .... VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:......, zawarła w formie aktu notarialnego umowę warunkową nabycia prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 187 i 188/2 o łącznej powierzchni 0,8264 ha objętych księgą wieczystą numer ...... prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w ..... wraz ze stanowiącymi odrębny przedmiot własności fragmentami betonowego ogrodzenia. Zbywcą prawa użytkowania wieczystego wraz z fragmentami betonowego ogrodzenia jest ..... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ....., a która to spółka nabyła prawo użytkowania wieczystego działek gruntu wraz z fragmentami betonowego ogrodzenia na tych działkach posadowionymi - podlegające obecnie planowanemu zbyciu - w drodze zamiany od Spółki ..... z siedzibą w ...... w grudniu 2013 roku. Czynność ta podlegała zwolnieniu z podatku od towarów i usług, którego podstawą był art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragmenty betonowego płotu są trwale z gruntem związane lecz nie stanowią ogrodzenia nabywanych działek są bowiem ogrodzeniem działek sąsiednich. Każdoczesny właściciel działek 187 i 188/2 nie może usunąć betonowego ogrodzenia ani go w jakikolwiek sposób naruszyć pod rygorem kary umownej w wysokości 100.000,00 zł za każde ewentualne naruszenie struktury budowli, a która stanowi m.in. zaporę od emisji z terenów Spółki .... Z siedzibą w....... Fragmenty betonowego płotu nadal istnieją i w chwili ewentualnego zawarcia umowy sprzedaży (po upływie terminu do wykonania prawa pierwokupu przez Gminę) będą istniały, a nabywca Wnioskodawca, przejął na siebie w umowie warunkowej nabycia prawa użytkowania wieczystego zobowiązanie, iż nie naruszy w żaden sposób ani nie usunie betonowego płotu pod tym samym rygorem jaki był wcześniej zastrzeżony po stronie zbywcy, tj. ..... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W treści warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek nr 187 i 188/2 wraz ze stanowiącymi odrębny przedmiot własności fragmentami betonowego płotu - objętymi księgą wieczystą numer .... prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w ..... - znajduje się opis fragmentów betonowego ogrodzenia posadowionego na nieruchomościach będących przedmiotem przyszłej transakcji tj.: (...) na będących przedmiotem niniejszej umowy wchodzących w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą numer.....: działce numer 187 znajduje się budowla - ogrodzenie betonowe (wraz z bramą) o długości 30 m (trzydzieści metrów), a na działce numer 188/2 znajduje się budowla ogrodzenie betonowe o długości 104 m (sto cztery metry), które to budowle usytuowane są w jednej linii i łączą się ze sobą, a zajmują jedynie nieznaczną część powyższych działek w stosunku do całkowitej powierzchni tych działek (...).

Cena sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntu wraz z fragmentami betonowego ogrodzenia na niej posadowionymi została określona w jednej kwocie w treści warunkowej umowy sprzedaży. Nabywca (Wnioskodawca) chce nabyć prawo użytkowania wieczystego działek 187 i 188/2 objętych księgą wieczystą numer .... w celu wybudowania na tym gruncie własnej siedziby oraz hal produkcyjnych i magazynowych, a także chce wybudować własne ogrodzenie niezależne od fragmentów betonowego płotu posadowionych na działkach gruntu, a które to własne ogrodzenie zapewni nabywcy swobodny dostęp do drogi publicznej.

Wniosek w przedmiotowej sprawie dotyczy stanu przyszłego, gdyż w chwili jego składania nie doszło do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z fragmentami betonowego ogrodzenia z powodu oczekiwania przez strony transakcji na ewentualną realizację prawa pierwokupu przez Gminę. Stan ten może jednak ulec zmianie w czasie rozpoznawania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

W piśmie z dnia 4 lutego 2015 r. stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku Wnioskodawca wskazał, iż:

 1. Jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. We wniosku został wskazany NIP Wnioskodawcy-......
 2. Faktura VAT dokumentująca dostawę prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 187 i 188/2 wraz z fragmentami betonowego ogrodzenia miała być, a wobec dokonania ostatecznie czynności dostawy w dniu 26 listopada 2014 r. została wystawiona na Wnioskodawcę - jako nabywcę przedmiotowego prawa.
 3. W odpowiedzi na pytanie o następującej treści „Czy faktura bądź faktura korygująca, objęta zakresem zadanego we wniosku pytania, dokumentująca nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 187 i 188/2 wraz z fragmentami betonowego ogrodzenia, będzie dotyczyła czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, niekorzystającej ze zwolnienia od podatku VAT...” Wnioskodawca wskazał, iż przedmiotowe pytanie nie dotyczy stanu faktycznego lecz stanowiska w sprawie, a które wyraził już w treści wniosku wskazując, że w ocenie Wnioskodawcy czynność opisana w stanie faktycznym podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, a faktura VAT dokumentująca dostawę lub faktura VAT korygująca ze stawką i kwotą podatku VAT będzie uprawniała nabywcę tj. wnioskującą spółkę do odliczenia podatku VAT. Takie stanowisko Wnioskodawcy wynika z tego, że w realiach przedmiotowej czynności dla spółki nabywającej prawo użytkowania wieczystego działek gruntu pozostaje bez żadnego znaczenia ekonomicznego fakt nabycia posadowionych na tych działkach gruntu fragmentów betonowego płotu. Fragmenty betonowego ogrodzenia nie przedstawiają żadnej wartości ekonomicznej. Nadto fragmenty betonowego płotu na obydwu działkach nie pełnią żadnej samodzielnej funkcji budowlanej oraz nie mieszczą się w zakresie desygnatów pojęcia budynek i budowla zdefiniowanych w ustawie prawo budowlane lecz są urządzeniami budowlanymi, których nie obejmują przepisy ustawy o podatku od towarów i usług regulujące zwolnienie od podatku VAT czynności dostawy budynków, budowli lub ich części. Zatem w ocenie Wnioskodawcy faktura VAT wystawiona przez zbywcę zawierająca stawkę i kwotę podatku VAT a dokumentująca tę konkretną dostawę uprawniałaby Wnioskodawcę do odliczenia kwoty podatku naliczonego od kwoty podatku należnego. Jednakże to na organie spoczywa obowiązek weryfikacji stanowiska Wnioskodawcy w świetle opisanego we wniosku stanu faktycznego, gdyż to od oceny tego konkretnego stanu faktycznego uzależniona jest odpowiedź na pytanie zadane we wniosku.
 4. W odpowiedzi na pytanie o następującej treści „Czy faktura bądź faktura korygująca, objęta zakresem zadanego we wniosku pytania, dokumentująca nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 187 i 188/2 wraz z fragmentami betonowego ogrodzenia, nie będzie dotyczyła czynności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ...” Wnioskodawca wskazał, iż sposób sformułowania przedmiotowego pytania przez użycie podwójnego zaprzeczenia powoduje, że pytanie jest niejasne. Wobec czego wskazał, iż nabycie przez Wnioskodawcę prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 187 i 188/2 wraz z fragmentami betonowego ogrodzenia jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż stanowi odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług. Czynność odpłatnej dostawy ww. prawa ma miejsce pomiędzy przedsiębiorcami będącymi czynnymi podatnikami podatku VAT i nie jest ani zbyciem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części ani nie jest czynnością o charakterze odszkodowawczym, ani usługą administracji publicznej, ani inną czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Wnioskodawca podkreślił, że czynność niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT jest czym innym niż czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT lecz z mocy ustawy zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT. Zatem faktura lub faktura korygująca dokumentująca czynność opisaną w stanie faktycznym nie będzie dokumentowała czynności niepodlegającej opodatkowaniu lecz zdaniem Spółki faktura będzie dokumentowała czynność opodatkowaną i niekorzystającą ze zwolnienia z podatku VAT. Wnioskodawca wskazał ponadto, że wątpliwości Spółki nie są w ogóle związane z kwestią podlegania co do zasady opodatkowaniu podatkiem VAT czynności dostawy ww. prawa lecz wiążą się one z kwestią czy opisana w stanie faktycznym czynność dostawy ww. prawa podlega czy nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, a co warunkuje właściwą odpowiedź na pytanie sformułowane we wniosku.
 5. Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta .... zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Nr .... z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. Woj. ..... Nr .., poz. ..... z późn. zm.):
  • działka gruntu nr 187 jest położona w jednostce planistycznej „Ł” - ..... i posiada przeznaczenie funkcjonale terenu: P - tereny przemysłowe;
  • działka gruntu nr 188/2 jest położona w jednostce planistycznej „Ł” - .... i posiada przeznaczenie funkcjonale terenu: P - tereny przemysłowe.
 6. Zbywca przedmiotowej nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy wykorzystywał przedmiotową nieruchomość na cele podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.
 7. Zbywcy prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 187 i 188/2 wraz z fragmentami betonowego ogrodzenia nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 187 i nr 188/2 wraz z fragmentami betonowego ogrodzenia, gdyż zbywca nabył to prawo w warunkach zwolnienia od podatku VAT, a co zostało wskazane w treści wniosku w opisie stanu faktycznego.
 8. Wnioskodawca będzie wykorzystywał przedmiotową nieruchomość do czynności opodatkowanych, tj. nieruchomość będzie wykorzystywana na cele działalności gospodarczej Wnioskodawcy, w ramach której wykonuje on czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest ani podmiotowo ani przedmiotowo zwolniony z VAT. W treści wniosku w opisie stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, iż nabywa nieruchomość w celu wybudowania na niej swojej siedziby.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy faktura VAT dokumentująca dostawę lub faktura VAT korygująca z powodu zmiany kwalifikacji transakcji opisanej w stanie faktycznym, którą Wnioskodawca otrzyma ewentualnie od zbywcy ..... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ....., będzie uprawniała nabywcę do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturze VAT sprzedażowej lub fakturze VAT korygującej...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana transakcja opisana w stanie faktycznym podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Faktura VAT dokumentująca dostawę lub faktura VAT korygująca ze stawką i kwotą podatku VAT będzie uprawniała nabywcę tj. wnioskującą Spółkę do odliczenia podatku VAT.

Spółka jako strona warunkowej umowy sprzedaży powzięła wątpliwość czy czynność sprzedaży opisana w stanie faktycznym powyżej korzysta z prawa zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z treścią art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, czy też będzie to czynność opodatkowana zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 7) w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

W ślad za tym Wnioskodawca ma wątpliwość czy będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego wskazanego w fakturze VAT dokumentującej dostawę lub fakturze VAT korygującej wystawionej z powodu zmiany kwalifikacji transakcji na podstawie art. 86 ust. 1 i n. ustawy o podatku od towarów i usług, czy też nie będzie miał takiego prawa - art. 88 ust. 3a pkt 2) ustawy o podatku VAT.

Wątpliwości Spółki są skutkiem różnych ocen sądów administracyjnych, a dotyczących kwestii rozumienia pojęcia budowli, o których mowa m.in. w art. 29a ust. 8 oraz w treści art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Jeden nurt orzecznictwa sądowo administracyjnego prezentuje stanowisko, iż przy interpretacji pojęcia „budowla” decydujące znaczenie powinien mieć walor i skutki ekonomiczne danej czynności opodatkowanej, a nie ich definicja w prawie cywilnym. Ocena skutków podatkowych dla czynności powinna uwzględniać sens ekonomiczny czynności, gdyż na gruncie podatku od towarów i usług istotne znaczenie mają skutki ekonomiczne danej czynności opodatkowanej, a nie jej rozpoznawanie w kategoriach cywilistycznych, (wyrok NSA sygn. akt: I FSK 918/11 z 17 kwietnia 2012 r.; wyrok WSA w Białymstoku I SA/Bk 46/13 z 18 marca 2013 r.; wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 3297/12).

Drugi nurt orzeczniczy nie odmawia waloru słuszności wskazanemu wyżej poglądowi jednakże prezentuje stanowisko, iż ocena skutków podatkowych czynności nie może sprowadzać się do elementów subiektywnych, występujących u stron czynności. Skutki ekonomiczne czynności powinny mieć charakter obiektywny w tym znaczeniu, że powinny być znane wszystkim, a nie tylko stronie czynności.

Pewność stosowania prawa wymaga, aby konsekwencje podatkowe czynności były następstwem zobiektywizowanych skutków ekonomicznych zdarzenia, które są jasne i widoczne dla wszystkich, a nie tylko istnieją w świadomości lub intencjach stron transakcji (wyrok NSA z dnia 7 listopada 2013 r., sygn. akt: FSK 1436/13; wyrok WSA w Poznaniu z 30 stycznia 2014 r., sygn. akt: I SA/Po 447/13; wyrok WSA w Gdańsku z dnia 22 stycznia 2014 r., sygn. akt: I SA/Gd 1120/13).

W realiach przedmiotowej planowanej transakcji dla Wnioskodawcy nabywającego prawo użytkowania wieczystego działek gruntu pozostaje bez żadnego znaczenia ekonomicznego fakt nabycia posadowionych na tych działkach gruntu fragmentów betonowego płotu. Fragmenty betonowego ogrodzenia nie przedstawiają żadnej wartości ekonomicznej. Fragmenty betonowego płotu na obydwu działkach nie pełnią żadnej samodzielnej funkcji budowlanej, a nadto, zdaniem Spółki, nie mieszczą się w zakresie desygnatów pojęcia budynek i budowla zdefiniowanych w ustawie prawo budowlane.

W myśl art. 3 pkt 2) ustawy prawo budowlane pod pojęciem budynek - należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty, dach.

Z kolei zgodnie z treścią art. 3 pkt 3) ustawy prawo budowlane pod pojęciem budowla - należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów stacje uzdatniana wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców pomysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny, urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Ustawa prawo budowlane definiuje również pojęcie urządzenie budowlane przez co należy, rozumieć – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Zdaniem Wnioskodawcy, fragmenty betonowego płotu znajdujące się na działkach będących przedmiotem dostawy nie są w świetle ustawy prawo budowlane ani budynkiem ani budowlą, są natomiast urządzeniem technicznym. Ustalenie znaczenia pojęcia użytego w ustawie podatkowej co do zasady nie może odbywać się przez bezpośrednie przejęcie definicji z innej ustawy, w szczególności gdy brak jest odesłania w ustawie podatkowej, jednak zasada jednolitości systemu prawnego i związana z nią zasada pewności prawa pozwala na posiłkowanie się definicjami pojęć z innych aktów prawa powszechnie obowiązujących. Dlatego też przy ustaleniu znaczenia pojęcia budowla na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług słuszne jest przyjęcie poglądu, iż przy interpretacji pojęcia „budowla” decydujące znaczenie powinien mieć walor i skutki ekonomiczne czynności tym bardziej, że ogrodzenie nie jest również w ujęciu cywilistycznym budowlą.

Wobec powyższego pogląd, że w przedmiotowej sprawie dostawą objęte jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych pozostaje zasadny. Takie stanowisko nie jest również sprzeczne z tym nurtem orzecznictwa sądowo administracyjnego, który wskazuje aby uwzględniać w ustaleniu pojęcia budowla obiektywny sens ekonomiczny transakcji.

W opisanym stanie faktycznym, w ocenie Zainteresowanego, przyjąć należy, że subiektywne przekonanie nabywcy, iż istotą transakcji jest dla niego nabycie prawa użytkowania wieczystego działek gruntu dla zbudowania na nich własnej siedziby oraz hali produkcyjnej i magazynów a istniejące na działkach fragmenty betonowego ogrodzenia nie mają dla niego znaczenia znajdują uzasadnienie w ocenie obiektywnej sensu ekonomicznego transakcji. Okoliczność, iż fragmenty ogrodzenia w postaci, betonowego płotu a posadowione na nabywanych działkach gruntu są urządzeniami technicznymi, o znaczeniu strategicznym dla właściciela działki sąsiedniej –.... Spółka Akcyjna z siedzibą w .......– nie może przesądzać o kwalifikacji czynności sprzedaży jako zwolnionej z opodatkowania. Także zastrzeżone kary umowne za każde naruszenia ciągłości lub konstrukcji betonowego płotu przez każdoczesnego właściciela działek 187 i 188/2 nie mają znaczenia dla kwalifikacji czynności z punktu widzenia podatkowego. Fragmenty ogrodzenia w postaci betonowego płotu znajdujące się na działkach będących przedmiotami planowanej czynności sprzedaży nie są w ocenie Wnioskodawcy budowlą w rozumieniu art. 29a ust. 8 ani w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Wobec czego przedmiotem planowanej dostawy jest prawo użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego, a która to czynność pozostaje czynnością opodatkowaną (art. 5 ust. 1 w zw. z art. 7 ust 1 pkt 7). Czynność ta powinna być udokumentowana fakturą VAT z wykazaną stawką podatku VAT oraz jego wartością. Faktura sprzedażowa VAT lub faktura korygująca VAT z powodu zmiany kwalifikacji czynności daje Spółce jako nabywcy prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych będących przedmiotem tej konkretnej transakcji na podstawie art. 86 ust. 1 i n. ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynika z samej konstrukcji podatku od towarów i usług i zapewnia neutralność tego podatku dla czynnych podatników VAT. Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

I tak w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy określono, iż nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Stosownie zatem do ww. przepisu ustawy podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego powodu, że został wykazany na fakturze, jednakże sama transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca (Spółka) będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT zawarł w formie aktu notarialnego umowę warunkową nabycia prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 187 i 188/2 o łącznej powierzchni 0,8264 ha wraz ze stanowiącymi odrębny przedmiot własności fragmentami betonowego ogrodzenia. Zbywcą prawa użytkowania wieczystego wraz z fragmentami betonowego ogrodzenia jest .... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a która to spółka nabyła prawo użytkowania wieczystego działek gruntu wraz z fragmentami betonowego ogrodzenia na tych działkach posadowionymi - podlegające obecnie planowanemu zbyciu - w drodze zamiany od .... Spółka Akcyjna w grudniu 2013 roku. Czynność ta podlegała zwolnieniu z podatku od towarów i usług, którego podstawą był art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług. Fragmenty betonowego płotu są trwale z gruntem związane lecz nie stanowią ogrodzenia nabywanych działek są bowiem ogrodzeniem działek sąsiednich. Każdoczesny właściciel działek 187 i 188/2 nie może usunąć betonowego ogrodzenia ani go w jakikolwiek sposób naruszyć pod rygorem kary umownej w wysokości 100.000,00 zł za każde ewentualne naruszenie struktury budowli, a która stanowi m.in. zaporę od emisji z terenów .... Spółka Akcyjna. Fragmenty betonowego płotu nadal istnieją i w chwili ewentualnego zawarcia umowy sprzedaży (po upływie terminu do wykonania prawa pierwokupu przez Gminę) będą istniały, a nabywca Wnioskodawca, przejął na siebie w umowie warunkowej nabycia prawa użytkowania wieczystego zobowiązanie, iż nie naruszy w żaden sposób ani nie usunie betonowego płotu pod tym samym rygorem jaki był wcześniej zastrzeżony po stronie zbywcy.

W treści warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek nr 187 i 188/2 wraz ze stanowiącymi odrębny przedmiot własności fragmentami betonowego płotu znajduje się opis fragmentów betonowego ogrodzenia posadowionego na nieruchomościach będących przedmiotem przyszłej transakcji tj.: (...) na będących przedmiotem niniejszej umowy wchodzących w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą numer....: działce numer 187 znajduje się budowla - ogrodzenie betonowe (wraz z bramą) o długości 30 m (trzydzieści metrów), a na działce numer 188/2 znajduje się budowla ogrodzenie betonowe o długości 104 m (sto cztery metry), które to budowle usytuowane są w jednej linii i łączą się ze sobą, a zajmują jedynie nieznaczną część powyższych działek w stosunku do całkowitej powierzchni tych działek (...). Cena sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntu wraz z fragmentami betonowego ogrodzenia na niej posadowionymi została określona w jednej kwocie w treści warunkowej umowy sprzedaży. Nabywca (Wnioskodawca) chce nabyć prawo użytkowania wieczystego działek 187 i 188/2 w celu wybudowania na tym gruncie własnej siedziby oraz hal produkcyjnych i magazynowych, a także chce wybudować własne ogrodzenie niezależne od fragmentów betonowego płotu posadowionych na działkach gruntu, a które to własne ogrodzenie zapewni nabywcy swobodny dostęp do drogi publicznej.

Nadto Wnioskodawca wskazał, iż faktura dokumentująca dostawę prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 187 i 188/2 wraz z fragmentami betonowego ogrodzenia miała być, a wobec dokonania ostatecznie czynności dostawy w dniu 26 listopada 2014 r. została wystawiona na Wnioskodawcę - jako nabywcę przedmiotowego prawa. Faktura lub faktura korygująca dokumentująca czynność opisaną w stanie faktycznym nie będzie dokumentowała czynności niepodlegającej opodatkowaniu lecz zdaniem Spółki faktura będzie dokumentowała czynność opodatkowaną i niekorzystającą ze zwolnienia z podatku VAT. Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta działka gruntu nr 187 działka gruntu nr 187 i nr 188/2 jest położona w jednostce planistycznej „Ł” - .... i posiada przeznaczenie funkcjonale terenu: P - tereny przemysłowe. Zbywca przedmiotowej nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy wykorzystywał przedmiotową nieruchomość na cele podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Zbywcy prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 187 i 188/2 wraz z fragmentami betonowego ogrodzenia nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 187 i nr 188/2 wraz z fragmentami betonowego ogrodzenia, gdyż zbywca nabył to prawo w warunkach zwolnienia od podatku VAT. Wnioskodawca będzie wykorzystywał przedmiotową nieruchomość do czynności opodatkowanych, tj. nieruchomość będzie wykorzystywana na cele działalności gospodarczej Wnioskodawcy, w ramach której wykonuje on czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w kwestii prawa do odliczenia podatku VAT w pierwszej kolejności wskazać należy, iż zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ww. ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

Mocą ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2013 r. poz. 35) z dniem 1 kwietnia 2013 r. art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy stanowi, iż zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Natomiast definicję terenu budowlanego zawiera art. 2 pkt 33 ustawy, w myśl którego przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Powyższe oznacza, iż generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane. Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., nieprzeznaczonymi pod zabudowę – są zwolnione od podatku VAT.

W świetle natomiast art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W tym miejscu wskazać należy, iż stosownie do treści art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Przez budowlę rozumie się natomiast każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową (art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane).

Z kolei w myśl art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane przez urządzenie budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawione okoliczności sprawy, z których wynika, że przedmiotem nabycia będzie prawo użytkowania wieczystego działek o nr 187 i 188/2 wraz ze stanowiącymi odrębny przedmiot własności fragmentami betonowego ogrodzenia, uznać należy, iż przedmiotowe grunty będą stanowiły grunty niezabudowane, w świetle bowiem przepisów Prawa budowlanego ogrodzenie nie mieści się w definicji budowli. Ustawodawca nie wymienia bowiem ogrodzenia wśród obiektów budowlanych, umieszcza je natomiast w katalogu, określonych odrębnie od budowli, urządzeń budowlanych. A zatem, w myśl powyższych przepisów Prawa budowlanego, ogrodzenie stanowi odmienny rodzaj obiektu niż budowle czy budynki zdefiniowane w ww. ustawie.

Wobec powyższego dostawa prawa użytkowania wieczystego ww. działek, stanowiących grunty niezabudowane, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta - jak wskazał Wnioskodawca - zakwalifikowane zostały jako tereny przemysłowe, nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Przedmiotowa dostawa nie będzie również korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, bowiem z okoliczności sprawy nie wynika, aby ww. grunty były wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku. Zatem dostawa prawa użytkowania wieczystego ww. działek będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 23%.

Biorąc powyższe pod uwagę wskazać zatem należy, że w sytuacji, gdy faktura lub faktura korygująca wystawiona tytułem dostawy prawa użytkowania wieczystego działek o nr 187 i 188/2 wraz ze stanowiącymi odrębny przedmiot własności fragmentami betonowego ogrodzenia będzie dokumentowała czynność opodatkowaną podatkiem VAT, niekorzystającą ze zwolnienia od tego podatku, to Wnioskodawcy zarejestrowanemu jako czynny podatnik VAT będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z ww. faktury lub faktury korygującej, ponieważ, jak wskazał Zainteresowany, po nabyciu prawa użytkowania wieczystego działek o nr 187 i 188/2 będzie wykorzystywał przedmiotowe grunty do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach stanu faktycznego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego stanu faktycznego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.