IPTPP2/443-877/14-4/JSz | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturze VAT sprzedażowej lub fakturze VAT korygującej
IPTPP2/443-877/14-4/JSzinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomość zabudowana
 2. odliczenie podatku
 3. prawo do odliczenia
 4. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2014 r. (data wpływu 28 listopada 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturze VAT sprzedażowej lub fakturze VAT korygującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturze VAT sprzedażowej lub fakturze VAT korygującej.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 4 lutego 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ... zawarła w formie aktu notarialnego umowę warunkową nabycia prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 186/8 wraz ze stanowiącymi odrębny przedmiot własności budowlami posadowionymi na tej działce - która to nieruchomość objęta jest księgą wieczystą numer ... prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w .... Zbywcą prawa użytkowania wieczystego działki wraz ze stanowiącymi odrębny przedmiot własności budowlami posadowionymi na tej działce jest K. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ..., a która to spółka nabyła prawo użytkowania wieczystego działki gruntu wraz z budowlami na tej działce posadowionymi - podlegające obecnie planowanemu zbyciu – w drodze zamiany od Spółki G. Spółka Akcyjna z siedzibą w ... w grudniu 2013 r. Czynność ta podlegała zwolnieniu z podatku od towarów i usług, którego podstawą był art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Na przedmiotowej działce będącej przedmiotem sprzedaży znajdują się budowla w postaci ruiny basenu przeciwpożarowego oraz fragment betonowego ogrodzenia o długości 121 m. Fragmenty betonowego płotu są trwale z gruntem związane lecz nie stanowią ogrodzenia nabywanej działki są bowiem ogrodzeniem działki sąsiedniej. Każdoczesny właściciel działki 186/8 nie może usunąć betonowego ogrodzenia ani go w jakikolwiek sposób naruszyć pod rygorem kary umownej w wysokości 100.000,00 zł za każde ewentualne naruszenie struktury budowli, a która stanowi m.in. zaporę od emisji z terenów Spółki G. Spółka Akcyjna z siedzibą w .... Ruina basenu p.poż. oraz fragmenty betonowego płotu nadal istnieją i w chwili ewentualnego zawarcia umowy sprzedaży (po upływie terminu do wykonania prawa pierwokupu przez Gminę) będą istniały, a nabywca spółka X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ... przejęła na siebie w umowie warunkowej nabycia prawa użytkowania wieczystego zobowiązanie, iż nie naruszy w żaden sposób ani nie usunie betonowego płotu pod tym samym rygorem jaki był wcześniej zastrzeżony po stronie zbywcy, tj. K. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ....

W treści warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki nr 186/8 objętej księgą wieczystą numer ... prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w ... znajduje się opis budowli - basenu p.poż. i fragmentu betonowego ogrodzenia posadowionych na tej nieruchomości, tj.: „(...) na będącej przedmiotem niniejszej umowy działce numer 186/8 wchodzącej w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą numer ... znajduje się budowla - ogrodzenie betonowe o długości 121 m (sto dwadzieścia jeden metrów) zajmująca nieznaczną część działki w stosunku do jej powierzchni, a ponadto na działce tej znajduje się ruina budowli - basenu p.poż., który miał powierzchnię zabudowy 900 m2 (dziewięćset metrów kwadratowych) i kubaturę 2.700 m 3 (dwa tysiące siedemset metrów sześciennych), a który obecnie podlega ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków oraz nie posiada kartoteki budynku i w związku z tym nie wykazano go na mapie ewidencyjnej jako budowli, a jedynie na mapie tej zaznaczono go jako ruinę - w bardzo złym stanie technicznym, ze względów technicznych oraz funkcjonalnych nie nadający się do dalszego użytkowania (eksploatacji), a jego pozostałości przeznaczone są do wyburzenia (...)”.

Cena sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki gruntu wraz z budowlą - basenem p.poż. i fragmentem betonowego ogrodzenia na niej posadowionymi została określona w jednej kwocie w treści warunkowej umowy sprzedaży. Nabywca spółka X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ... chce nabyć prawo użytkowania wieczystego działki 186/8 objętej księgą wieczystą numer ... prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w ... w celu wybudowania na tym gruncie siedziby, tj. budynku biurowego wraz z halą produkcyjną, a także chce wybudować własne ogrodzenie niezależne od istniejących fragmentów betonowego płotu, a które to ogrodzenie zapewni nabywcy własny swobodny dostęp do drogi publicznej. Nadto dla utworzenia miejsca dla nowych budynków, Spółka nabywająca prawo użytkowania wieczystego usunie pozostałości basenu p.poż. a nastąpi to po nabyciu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Wniosek w przedmiotowej sprawie dotyczy stanu przyszłego, gdyż w chwili jego składania nie doszło do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z budowlą basenem p.poż. i fragmentami betonowego ogrodzenia z powodu oczekiwania przez strony transakcji na ewentualną realizację prawa pierwokupu przez Gminę. Stan ten może jednak ulec zmianie w czasie rozpoznawania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

W piśmie z dnia 4 lutego 2015 r., stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku, Wnioskodawca wskazał, że:

 1. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. We wniosku został wskazany NIP Wnioskodawcy ...;
 2. wobec złożenia przez Gminę Miasto ... oświadczenia przed notariuszem, iż Gmina nie będzie wykonywała prawa pierwokupu do działki nr 186/8 położonej w ... objętej księgą wieczystą numer ... prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w ... – upadł warunek blokujący nabycie działki przez Wnioskodawcę i w dniu 26.11.2014 r. doszło do zawarcia umowy przenoszącej na Wnioskodawcę prawo użytkowania wieczystego działki nr 186/8 wraz z posadowionymi na tej działce budowlami - ruiną basenu p.poż. oraz fragmentem betonowego ogrodzenia;
 3. faktura VAT dokumentująca dostawę prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 186/8 wraz z budowlą w postaci ruiny basenu przeciwpożarowego oraz fragmentem betonowego ogrodzenia miała być, a wobec dokonania ostatecznie czynności dostawy została wystawiona na Wnioskodawcę, jako nabywcę przedmiotowego prawa;
 4. w odpowiedzi na pytanie o następującej treści „Czy faktura bądź faktura korygująca, objęta zakresem zadanego we wniosku pytania, dokumentująca nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 186/8 wraz z budowlą w postaci ruiny basenu przeciwpożarowego oraz fragmentem betonowego ogrodzenia, będzie dotyczyła czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, niekorzystającej ze zwolnienia od podatku VAT...” Wnioskodawca wskazał, że przedmiotowe pytanie nr 4 nie dotyczy stanu faktycznego lecz stanowiska w sprawie, a które Wnioskodawca wyraził już w treści wniosku wskazując, że w ocenie wnioskującej Spółki przedmiotem dostawy (czynności) jest nieruchomość zabudowana (chodzi o budowlę w postaci ruiny basenu p.poż. trwale z gruntem związanego), a tym samym opisana we wniosku czynność w ocenie Spółki podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT wobec treści art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem w ocenie Wnioskodawcy faktura VAT wystawiona przez zbywcę zawierająca kwotę podatku VAT a dokumentująca tę konkretną dostawę nie uprawniałaby Wnioskodawcy do odliczenia kwoty podatku naliczonego od kwoty podatku należnego. Jednakże to na organie spoczywa obowiązek weryfikacji stanowiska Wnioskodawcy w świetle opisanego we wniosku stanu faktycznego, gdyż to od oceny tego konkretnego stanu faktycznego uzależniona jest odpowiedź na pytanie zadane we wniosku;
 5. w odpowiedzi na pytanie o następującej treści „Czy faktura bądź faktura korygująca, objęta zakresem zadanego we wniosku pytania, dokumentująca nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 186/8 wraz z budowlą w postaci ruiny basenu przeciwpożarowego oraz fragmentem betonowego ogrodzenia, nie będzie dotyczyła czynności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...” Wnioskodawca wskazał, że sposób sformułowania pytania nr 5 przez użycie podwójnego zaprzeczenia, powoduje że pytanie jest niejasne. Wobec czego wskazuje, że nabycie przez Wnioskodawcę prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 186/8 wraz z budowlą w postaci ruiny basenu przeciwpożarowego oraz fragmentem betonowego ogrodzenia jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż stanowi odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług. Czynność odpłatnej dostawy ww. prawa ma miejsce pomiędzy przedsiębiorcami będącymi czynnymi podatnikami podatku VAT i nie jest ani zbyciem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części ani nie jest czynnością o charakterze odszkodowawczym ani usługą administracji publicznej ani inną czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Podkreślić należy, że czynność niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT jest czym innym niż czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT lecz z mocy ustawy zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT. Zatem faktura lub faktura korygująca dokumentująca czynność opisaną w stanie faktycznym nie będzie dokumentowała czynności niepodlegającej opodatkowaniu lecz zdaniem Spółki faktura będzie dokumentowała czynność opodatkowaną lecz jednocześnie korzystającą ze zwolnienia z podatku VAT. Wnioskodawca wskazuje nadto, że wątpliwości Wnioskodawcy nie są w ogóle związane z kwestią podlegania co do zasady opodatkowaniu podatkiem VAT czynności dostawy ww. prawa lecz wiążą się one z kwestią czy opisana w stanie faktycznym czynność dostawy ww. prawa podlega czy nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, a co warunkuje właściwą odpowiedź na pytanie sformułowane we wniosku;
 6. zbywcy prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 186/8 wraz z budowlą w postaci ruiny basenu przeciwpożarowego oraz fragmentem betonowego ogrodzenia nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 186/8 wraz z budowlą w postaci ruiny basenu przeciwpożarowego oraz fragmentem betonowego ogrodzenia, gdyż zbywca nabył to prawo w warunkach zwolnienia od podatku VAT, a co zostało wskazane w treści wniosku w opisie stanu faktycznego;
 7. przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub umowy o podobnym charakterze. Także zbywca przedmiotowej nieruchomości nie oddawał jej w najem, dzierżawę ani nie zawierał innej umowy o podobnym charakterze przez cały okres władania tą nieruchomością;
 8. zbywca przedmiotowej nieruchomości nie ponosił żadnych wydatków na ulepszenie budowli w postaci ruiny basenu przeciwpożarowego, a co zostało wskazane w treści wniosku w opisie stanu faktycznego;
 9. zbywca przedmiotowej nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy wykorzystywał przedmiotową nieruchomość na cele podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT;
 10. Wnioskodawca będzie wykorzystywał przedmiotową nieruchomość do czynności opodatkowanych, tj. nieruchomość będzie wykorzystywana na cele działalności gospodarczej Wnioskodawcy podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest ani podmiotowo ani przedmiotowo zwolniony z VAT. W treści wniosku w opisie stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, iż nabywa nieruchomość w celu wybudowania na niej swojej siedziby;
 11. Wnioskodawca nie uzyskał pozwolenia na rozbiórkę ruiny basenu p.poż., jednak gdy tylko zostaną zakończone czynności związane z opracowaniem projektu architektonicznego nowej siedziby Wnioskodawcy, która ma być wybudowana w części na działce nr 186/8 Wnioskodawca wystąpi o wydanie pozwolenia na rozbiórkę ruiny basenu przeciwpożarowego.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy faktura VAT dokumentująca dostawę lub faktura VAT korygująca z powodu zmiany kwalifikacji transakcji opisanej w stanie faktycznym, którą Wnioskodawca otrzyma ewentualnie od zbywcy K. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ..., będzie uprawniała Wnioskodawcę do odliczenia podatku VAT wykazanego na tej fakturze VAT sprzedażowej lub fakturze VAT korygującej...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana transakcja opisana w stanie faktycznym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wobec treści art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec czego faktura VAT dokumentująca dostawę lub faktura VAT korygująca ze stawką i kwotą podatku VAT nie będzie uprawniała nabywcy tj. wnioskującej spółki do odliczenia podatku VAT.

Wnioskodawca jako strona warunkowej umowy sprzedaży powzięła wątpliwość czy czynność sprzedaży opisana w stanie faktycznym powyżej korzysta z prawa zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług czy też będzie to czynność opodatkowana. W ślad za tym Wnioskodawca ma wątpliwość czy będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego wskazanego w fakturze VAT dokumentującej dostawę lub fakturze VAT korygującej wystawionej z powodu zmiany kwalifikacji transakcji. Wątpliwości Spółki wnioskującej są skutkiem różnych ocen sądów administracyjnych, a dotyczących kwestii rozumienia pojęcia budowli trwale z gruntem związanych, o których mowa m.in. w art. 29a ust. 8 oraz w treści art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Jeden nurt orzecznictwa sądowo administracyjnego prezentuje stanowisko, iż przy interpretacji pojęcia „budowla” decydujące znaczenie powinien mieć walor i skutki ekonomiczne danej czynności opodatkowanej, a nie ich definicja w prawie cywilnym. Ocena skutków podatkowych dla czynności powinna uwzględniać sens ekonomiczny czynności, gdyż na gruncie podatku od towarów i usług istotne znaczenie mają skutki ekonomiczne danej czynności opodatkowanej, a nie jej rozpoznawanie w kategoriach cywilistycznych. (wyrok NSA sygn. akt: I FSK 918/11 z 17.04.2012 r.; wyrok WSA w Białymstoku I SA/Bk 46/13 z 18.03.2013 r.; wyrok WSA w Warszawie z dnia 09.04.2013 r., sygn. akt III SA/Wa 3297/12).

Drugi nurt orzeczniczy nie odmawia waloru słuszności wskazanemu wyżej poglądowi jednakże prezentuje stanowisko, iż ocena skutków podatkowych czynności nie może sprowadzać się do elementów subiektywnych, występujących u stron czynności. Skutki ekonomiczne czynności powinny mieć charakter obiektywny w tym znaczeniu, że powinny być znane wszystkim, a nie tylko stronie czynności.

Pewność stosowania prawa wymaga, aby konsekwencje podatkowe czynności były następstwem zobiektywizowanych skutków ekonomicznych zdarzenia, które są jasne i widoczne dla wszystkich, a nie tylko istnieją w świadomości lub intencjach stron transakcji. (wyrok NSA z dnia 07.11.2013 r.; sygn. akt: FSK 1436/13, wyrok WSA w Poznaniu z 30.01.2014 r. sygn. akt: I SA/Po 447/13; wyrok WSA w Gdańsku z dnia 22.01.2014 r. sygn. akt: I SA/Gd 1120/13).

W realiach przedmiotowej planowanej transakcji dla Spółki nabywającej prawo użytkowania wieczystego działki gruntu pozostaje bez żadnego znaczenia ekonomicznego fakt nabycia posadowionych na tej działce gruntu budowli w postaci ruiny basenu przeciwpożarowego oraz fragmentu betonowego ogrodzenia. Budowla oraz fragmenty betonowego ogrodzenia nie przedstawiają żadnej wartości ekonomicznej. Nadto stan i funkcja budowli posadowionych na będącej przedmiotem sprzedaży działce gruntu objętej prawem użytkowania wieczystego, tj. ruina basenu p.poż. oraz brak jakiejkolwiek samodzielnej i użytkowej funkcji dla samej nabywanej działki gruntu - fragmentu betonowego płotu, a który nie stanowi nawet fragmentu ogrodzenia działki będącej przedmiotem czynności dostawy mogą nie być uznane za budowle w rozumieniu ustawy o podatku VAT. Przy założeniu, że interpretacja pojęcia „budowla” powinna uwzględniać przede wszystkim sens ekonomiczny transakcji, a nie ich definicję w prawie cywilnym pogląd, że w przedmiotowej sprawie dostawą objęta jest nieruchomość niezabudowana pozostawałby usprawiedliwiony. Zatem w takiej sytuacji opisana czynność podlegałaby opodatkowaniu podatkiem VAT, a nabywca miałby prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturze VAT dokumentującej dostawę.

Uwzględniając jednak okoliczność, iż pewność stosowania prawa wymaga, aby konsekwencje podatkowe czynności były następstwem zobiektywizowanych skutków ekonomicznych zdarzenia, które są jasne i widoczne dla wszystkich, przyjąć należy że pomimo subiektywnego przekonania nabywcy, iż istotą transakcji jest dla niego nabycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu dla zbudowania na niej biura oraz hali produkcyjnej, a istniejąca na tej działce ruina basenu p.poż. oraz fragment betonowego ogrodzenia nie mają dla niego znaczenia, to dla każdego obiektywnego obserwatora - wnioskująca Spółka ma nabyć nieruchomość zabudowaną, gdyż budowla w postaci basenu p.poż. będzie istniała w chwili nabycia prawa użytkowania wieczystego działki gruntu. Wnioskodawca nabędzie prawo do rozporządzania tą budowlą od chwili przeniesienia prawa użytkowania działki gruntu, na której ruina basenu p.poż. jest posadowiona.

Zgodnie z treścią art. 3 pkt 3 ustawy prawo budowlane pod pojęciem budowla - należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Ruina basenu p.poż. jest budowlą ziemną. Ustalenie znaczenia pojęcia użytego w ustawie podatkowej co do zasady nie może odbywać się przez bezpośrednie przejęcie definicji z innej ustawy, w szczególności gdy brak jest odesłania w ustawie podatkowej jednak zasada jednolitości systemu prawnego i związana z nią zasada pewności prawa pozwala na posiłkowanie się definicjami pojęć z innych aktów prawa powszechnie obowiązujących. Dlatego też przy ustaleniu znaczenia pojęcia budowla na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług słuszne jest przyjęcie poglądu, iż przy interpretacji pojęcia „budowla” decydujące znaczenie powinien mieć nie subiektywny lecz obiektywnie postrzegany sens ekonomiczny transakcji oraz okoliczność, że zakwalifikowanie gruntu jako niezabudowanego nie możne abstrahować od kwestii faktycznych, tj. okoliczności, że w momencie dokonywania przez Spółkę wnioskującą zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będzie istniała na niej budowla w postaci ruiny basenu p.poż. Pomimo, że basen p.poż. jest przeznaczony do rozbiórki to obiektywnie będzie istniał w chwili sprzedaży.

Wobec powyższego pogląd, że w przedmiotowej sprawie dostawą objęte jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej pozostaje zasadny. W ocenie Spółki bez znaczenia dla podatkowego zakwalifikowania transakcji pozostaje okoliczność, iż na tej samej działce znajduje się również (oprócz budowli – basenu p.poż.) fragment betonowego płotu. Ogrodzenia, a tym bardziej ich fragmenty nie są w świetle ustawy prawo budowlane ani budynkiem ani budowlą, są natomiast urządzeniem technicznym. Niezależnie od tego na działce znajduje się budowla - basen p.poż. i choć jej stan powoduje, że nie ma ona wartości ekonomicznej dla nabywcy, to obiektywnie będzie istniała w chwili nabycia.

Wobec tego w ocenie wnioskującej Spółki przedmiotem planowanej dostawy jest nieruchomość zabudowana. Nadto sprzedawca przy nabyciu nieruchomości zabudowanej wskutek zamiany nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, gdyż transakcja korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT. Sprzedawca nie poczynił żadnych nakładów na nieruchomość będącą przedmiotem mającej nastąpić dostawy.

Zdaniem wnioskującej Spółki planowana transakcja nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wobec treść art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. Ewentualne wystawienie faktury sprzedażowej bądź faktury VAT korygującej przez dostawcę nieruchomości zabudowanej z powodu zmiany kwalifikacji czynności ze wskazaniem w fakturze stawki i kwoty podatku VAT spowoduje, że Spółce wnioskującej jako nabywcy nie przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości będących przedmiotem tej konkretnej transakcji, ze względu na fakt, że transakcja ta podlegała zwolnieniu z podatku VAT, a co wynika z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynika z samej konstrukcji podatku od towarów i usług i zapewnia neutralność tego podatku dla czynnych podatników VAT. Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

I tak w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy określono, iż nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Stosownie zatem do ww. przepisu ustawy podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego powodu, że został wykazany na fakturze, jednakże sama transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zawarł w formie aktu notarialnego umowę warunkową nabycia prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 186/8 wraz ze stanowiącymi odrębny przedmiot własności budowlami posadowionymi na tej działce. Zbywcą prawa użytkowania wieczystego działki wraz ze stanowiącymi odrębny przedmiot własności budowlami posadowionymi na tej działce jest K. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ..., a która to spółka nabyła prawo użytkowania wieczystego działki gruntu wraz z budowlami na tej działce posadowionymi - podlegające obecnie planowanemu zbyciu – w drodze zamiany od Spółki ..... Spółka Akcyjna z siedzibą w ... w grudniu 2013 r. Czynność ta podlegała zwolnieniu z podatku od towarów i usług, którego podstawą był art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Na przedmiotowej działce będącej przedmiotem sprzedaży znajdują się budowla w postaci ruiny basenu przeciwpożarowego oraz fragment betonowego ogrodzenia o długości 121 m. Fragmenty betonowego płotu są trwale z gruntem związane lecz nie stanowią ogrodzenia nabywanej działki są bowiem ogrodzeniem działki sąsiedniej. Ruina basenu p.poż. oraz fragmenty betonowego płotu nadal istnieją i w chwili ewentualnego zawarcia umowy sprzedaży (po upływie terminu do wykonania prawa pierwokupu przez Gminę) będą istniały. Dla utworzenia miejsca dla nowych budynków, Spółka nabywająca prawo użytkowania wieczystego usunie pozostałości basenu p.poż. a nastąpi to po nabyciu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Ponadto, Wnioskodawca wskazał, że wobec złożenia przez Gminę Miasto ... oświadczenia przed notariuszem, iż Gmina nie będzie wykonywała prawa pierwokupu do działki nr 186/8 – upadł warunek blokujący nabycie działki przez Wnioskodawcę i w dniu 26.11.2014 r. doszło do zawarcia umowy przenoszącej na Wnioskodawcę prawo użytkowania wieczystego działki nr 186/8 wraz z posadowionymi na tej działce budowlami - ruiną basenu p.poż. oraz fragmentem betonowego ogrodzenia. Faktura VAT dokumentująca dostawę prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 186/8 wraz z budowlą w postaci ruiny basenu przeciwpożarowego oraz fragmentem betonowego ogrodzenia miała być, a wobec dokonania ostatecznie czynności dostawy została wystawiona na Wnioskodawcę, jako nabywcę przedmiotowego prawa.

Zbywcy prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 186/8 wraz z budowlą w postaci ruiny basenu przeciwpożarowego oraz fragmentem betonowego ogrodzenia nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 186/8 wraz z budowlą w postaci ruiny basenu przeciwpożarowego oraz fragmentem betonowego ogrodzenia, gdyż zbywca nabył to prawo w warunkach zwolnienia od podatku VAT. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub umowy o podobnym charakterze. Także zbywca przedmiotowej nieruchomości nie oddawał jej w najem, dzierżawę ani nie zawierał innej umowy o podobnym charakterze przez cały okres władania tą nieruchomością. Zbywca przedmiotowej nieruchomości nie ponosił żadnych wydatków na ulepszenie budowli w postaci ruiny basenu przeciwpożarowego. Zbywca przedmiotowej nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy wykorzystywał przedmiotową nieruchomość na cele podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Wnioskodawca będzie wykorzystywał przedmiotową nieruchomość do czynności opodatkowanych, tj. nieruchomość będzie wykorzystywana na cele działalności gospodarczej Wnioskodawcy podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest ani podmiotowo ani przedmiotowo zwolniony z VAT. W treści wniosku w opisie stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, iż nabywa nieruchomość w celu wybudowania na niej swojej siedziby. Wnioskodawca nie uzyskał pozwolenia na rozbiórkę ruiny basenu p.poż., jednak gdy tylko zostaną zakończone czynności związane z opracowaniem projektu architektonicznego nowej siedziby Wnioskodawcy, która ma być wybudowana w części na działce nr 186/8 Wnioskodawca wystąpi o wydanie pozwolenia na rozbiórkę ruiny basenu przeciwpożarowego.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w kwestii prawa do odliczenia podatku VAT w pierwszej kolejności wskazać należy, iż zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ww. ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie – art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość winna być przyjęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, bowiem zarówno sprzedaż jak i najem, dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem należy uznać, że pierwsze zasiedlenie zachodzi w momencie sprzedaży lub oddania budynku (budowli) do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 10 ustawy podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Stosownie do art. 43 ust. 11 ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc, ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków, budowli lub ich części, objętych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwolnieniem od podatku, po spełnieniu warunków określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, możliwość zrezygnowania z tego zwolnienia i opodatkowania dostawy na zasadach ogólnych.

Natomiast w świetle art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jednocześnie zauważyć należy, iż kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy - obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r. – w myśl którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki lub budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

W tym miejscu wskazać należy, iż stosownie do treści art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Przez budowlę rozumie się natomiast każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową (art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane).

Z kolei w myśl art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane przez urządzenie budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że dostawa na rzecz Wnioskodawcy budowli w postaci ruiny basenu przeciwpożarowego nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Oddanie do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu miało miejsce w grudniu 2013 r., tj. w momencie nabycia przedmiotowej nieruchomości przez K. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w .... Jednakże pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą ww. budowli na rzecz Wnioskodawcy upłynął okres krótszy niż dwa lata. Wobec powyższego, dostawa na rzecz Wnioskodawcy budowli w postaci ruiny basenu przeciwpożarowego nie będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Ponadto z opisu sprawy wynika, że zbywcy przedmiotowej nieruchomości nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. nieruchomości oraz zbywca przedmiotowej nieruchomości nie ponosił żadnych wydatków na ulepszenie budowli w postaci ruiny basenu przeciwpożarowego. Tym samym, dostawa na rzecz Wnioskodawcy budowli w postaci ruiny basenu przeciwpożarowego będzie mogła korzystać ze zwolnienia przewidzianego w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

W niniejszej sprawie przedmiotem dostawy na rzecz Wnioskodawcy będzie również fragment betonowego ogrodzenia, stanowiący w myśl art. 3 pkt 9 cyt. ustawy Prawo budowlane urządzenie budowlane (urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem), a nie samodzielną budowlę zdefiniowaną w art. 3 pkt 3 ww. ustawy, którą uznaje się za towar na gruncie podatku od towarów i usług. Zatem ww. urządzenie należy traktować jako element przynależny do budowli i opodatkować łącznie z tą budowlą z którą jest powiązane, a tym samym należy przypisać stawkę właściwą dla całego sprzedawanego obiektu budowlanego, według zasad przedstawionych dla budowli.

Ponadto, z uwagi na fakt, iż dostawa na rzecz Wnioskodawcy budowli w postaci ruiny basenu przeciwpożarowego będzie zwolniona od podatku, to zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym budowla jest posadowiona, w myśl art. 29a ust. 8 ustawy również będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W konsekwencji powyższego, stwierdzić należy, że dostawa na rzecz Wnioskodawcy prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 186/8 wraz z budowlą w postaci ruiny basenu przeciwpożarowego oraz fragmentem betonowego ogrodzenia, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy.

Biorąc powyższe pod uwagę wskazać zatem należy, że Wnioskodawcy – stosownie do ograniczeń wynikających z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy – nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury lub faktury korygującej wystawionej tytułem dostawy prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 186/8 wraz z budowlą w postaci ruiny basenu przeciwpożarowego oraz fragmentem betonowego ogrodzenia.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach stanu faktycznego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego stanu faktycznego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.