IPTPP2/443-794/14-8/PRP | Interpretacja indywidualna

Zakres prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
IPTPP2/443-794/14-8/PRPinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.), uzupełnionym pismami z dnia 27 listopada 2014 r. (data wpływu 2 grudnia 2014 r.) oraz z dnia 12 grudnia 2014 r. (data wpływu 18 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” oraz zastosowania proporcji przy odliczeniu podatku naliczonego. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismami z dnia 27 listopada 2014 r. oraz z dnia 12 grudnia 2014 r. poprzez doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego i kwestie związane z reprezentacją.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina ... jest jednostką samorządu terytorialnego, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 11.05.2005 r. Gmina ubiega się o przyznanie dofinansowania. Umowa nr ... o dofinansowanie Projektu ... pn.: „...” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” Osi 6. „Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007 – 2013 r. Opis stanu aktualnego: Projekt pn. „... ”.

Zadanie 1

Budowa trybun żelbetowych na Stadionie ... zadanie zrealizowane w 2010 r.

Przedmiotem zamówienia była budowa żelbetowych trybun na Stadionie Miejskiego Klubu Sportowego w.... 3347/2 w oparciu o decyzję Starosty ... nr ..z 04.08.2010 r. Budowla oparta została na podstawie dwóch prostokątów o wymiarach 48,3 x 5,0 m oraz 36,3 x 5,0 m, bez zadaszenia. Zaprojektowano trybuny 6-rzędowe, składają się z 7 sektorów, na 848 miejsc siedzących plastikowych z oparciem. Dane architektoniczne: - pow. zabudowy - 423,0 m2 - długość - 87,0 m - szerokość - 5,0 m - wysokość - 3,20 m.

Zadanie 2

Budowa studni na Stadionie ...zadanie zrealizowane w 2010 r.

Roboty budowlane zostały zrealizowane zostały w oparciu o Decyzję Starosty ...nr ... z 15.03.2010 r. i projekt prac geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych - jurajskich dla potrzeb Miejskiego Klubu Sportowego na działce nr 3348/1 zlewnia rzeki.... Zakres robót obejmował: Wykonanie otworu studziennego o głębokości do 30 m systemem mechaniczno - udarowym o średnicy początkowej 16 do głębokości ok. 7 m i końcowej 14 postawienia kolumny rur osłonowych 16 w 3-metrowym korku iłowym, zabudowania kolumny filtrowej PCV o śr 225 mm, usunięcia kolumn rur 14 po nafiltrowaniu otworu.

Zadanie 3

Przebudowa dachu i zagospodarowanie budynku przy ... w ... zadanie zrealizowane w 2012 r. Roboty budowlane zrealizowane w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy: Przebudowa konstrukcji dachu wraz z remontem przykrycia dachowego i elewacji budynku gminnego w ... przy ul. ... decyzję o pozwoleniu na budowę nr ... z 17.04.2012 r.

Zadania do wykonania w 2014 r.

Zadanie 4

Budowa kompleksu boisk w oparciu o zgłoszenie robót: W związku z zamierzoną inwestycją przewiduje się budowę kompleksu boisk szkolnych oraz bieżni rekreacyjnych przy Zespole Szkół Publicznych w ... działka nr geod. 3302/2.

W ramach projektu zagospodarowania terenu przewiduje się budowę następujących obiektów:

 • boisko wielofunkcyjne I posiadające nawierzchnię poliuretanową typu np. Conipur SP lub równoważną. Na boisku znajdują się następujące pola gry: do gry w piłkę ręczną o wymiarach 40,0 m x 20,0 m, 2 x do gry w koszykówkę o wymiarach 28,0 m x 15,0 m;
 • boisko wielofunkcyjne II posiadające nawierzchnię poliuretanową typu np. Conipur SP lub równoważną. Na boisku znajdują się następujące pola gry: do gry w siatkówkę o wymiarach 18,0 m x 9,0 m, do gry w tenisa ziemnego o wymiarach 23,78 m x 10,97 m, do gry w koszykówkę o wymiarach 28,0 m x 15,0 m;
 • boisko do gry w piłkę nożną posiadające nawierzchnię z trawy syntetycznej. Pole gry o wymiarach 56,0 m x 26,0 m;
 • rozbieżnia lekkoatletyczna do skoku w dal (dwutorowa) posiadająca nawierzchnię poliuretanową typu np. Conipur SP lub równoważną;
 • bieżnia lekkoatletyczna, czterotorowa (bieg na dystansie 100 m), posiadająca nawierzchnię poliuretanową typu np. Conipur SP lub równoważną.

Zadanie 5

Budowa obiektów małej architektury w miejscowości ... na działce 3344/43 realizacja robót w oparciu o zgłoszenie robót. Projekt architektoniczny budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym działka o numerze geodezyjnym 3344/43 zakłada montaż następujących obiektów małej architektury: Urządzenie zabawowe typu D. Urządzenie zabawowe typu P. Urządzenie zabawowe typu S. Zestaw zabawowy Sprężynowiec Duo - Sprężynowiec Huśtawka podwójna Karuzela tarczowa Huśtawka wagowa sprężynowa. Betonowy stół do gry w ping ponga. Betonowy stół do gry w szachy. Mostek równoważnia. Urządzenie zabawowe typu P. Drążki do akrobacji. Urządzenie zabawowe typu W. Ławka stalowa skośna. Kosz na śmieci - szt. 6.

Zadanie 6

Termomodernizacja budynku wraz zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości ... na działce 3348/1 realizacja robót w oparciu o zgłoszenie robót: Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany drogowy planowanych dojazdów i dojść wraz z miejscami postojowymi. Całość służyć będzie obsłudze projektowanego budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce 3348/1 w miejscowości ...

Faktury związane z realizacją Inwestycji będą wystawiane na Gminę z zastosowaniem nr NIP nadanego Gminie. Mienie wytworzone w przedmiotowej inwestycji będzie własnością Gminy. Realizacja nie będzie generowała żadnego dochodu. Towary i usługi nabyte przez gminę w celu realizacji projektu nie będą miały związku ze sprzedażą i opodatkowaniem VAT.

W piśmie z dnia 27 listopada 2014 r., stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku, Wnioskodawca wskazał, iż wybudowane obiekty będą stanowiły własność Gminy. Realizacja projektu nie będzie generowała żadnego dochodu, a powstałe obiekty, tj. miejsca postojowe, kompleks boisk, trybun żelbetowych na stadionie ... , studnia głębinowa, przebudowany dach budynku przy ... w... , wybudowany obiekt małej architektury - plac zabaw, wykonana termomodernizacja budynku wraz zagospodarowaniem na działce 3348/1 będą udostępniane nieodpłatnie i ogólnie dostępne. Towary i usługi nabyte przez Gminę w celu realizacji projektu i po jego zakończeniu nie będą miały związku ze sprzedażą i opodatkowaniem VAT. Gmina oświadcza, że zrealizowane zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż zadanie pn. „...” jest zadaniem własnym gminy, zgodnie z art. 7 ust. l pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego na fakturach wystawianych na Gminę...
 2. Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, o którym mowa z zastosowaniem proporcji uwzględniając wyłącznie sprzedaż opodatkowaną (najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste i inne umowy o charakterze cywilnoprawnym) i zwolnioną (dochody z najmu na cele mieszkalne, obrót nieruchomościami i inne umowy cywilnoprawne) z pominięciem dochodów sfery administracji niepodlegających ustawie o VAT...
 3. Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku VAT w części lub w całości jeżeli w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013 na realizację ww. projektu oświadczyła, iż realizując powyższy projekt nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT ujętego w fakturach dokumentujących poniesione koszty realizacji zadania pn. „...” oraz zwrotu całego podatku naliczonego przy czynnościach wykonywanych w związku z realizacją projektu. Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Gmina stoi na stanowisku, iż w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach projektu pn. „...” składając stosowne oświadczenie o kwalifikowalności VAT nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT.

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości w tej materii oraz wydanie interpretacji określającej czy w odniesieniu do projektu pn. „...” istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w części lub w całości. Stanowisko tut. Organu ma dla Wnioskodawcy istotne znaczenie w związku z koniecznością udokumentowania stanowiska Zainteresowanego w zakresie kwalifikowalności VAT przed instytucją wdrażającą oraz przedłożenie jej ww. interpretacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 11.05.2005 r. Gmina ubiega się o przyznanie dofinansowania projektu pn.: „...” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” Osi 6. „Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007 – 2013 r. Faktury związane z realizacją Inwestycji będą wystawiane na Gminę z zastosowaniem nr NIP nadanego Gminie. Mienie wytworzone w przedmiotowej inwestycji będzie własnością Gminy. Realizacja projektu nie będzie generowała żadnego dochodu, a powstałe obiekty, tj. miejsca postojowe, kompleks boisk, trybun żelbetowych na stadionie..., studnia głębinowa, przebudowany dach budynku, wybudowany obiekt małej architektury - plac zabaw, wykonana termomodernizacja budynku wraz zagospodarowaniem na działce 3348/1 będą udostępniane nieodpłatnie i ogólnie dostępne. Towary i usługi nabyte przez Gminę w celu realizacji projektu i po jego zakończeniu nie będą miały związku ze sprzedażą i opodatkowaniem VAT. Gmina oświadcza, że zrealizowane zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż ww. zadanie jest zadaniem własnym gminy, zgodnie z art. 7 ust. l pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – zrealizowane zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy, stwierdzić należy, iż Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w części lub w całości w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT ujętego w fakturach dokumentujących poniesione koszty realizacji zadania, należało uznać je za prawidłowe.

W konsekwencji odpowiedź na pytanie nr 2 wniosku ORD-IN w części dotyczącej zastosowania proporcji przy odliczeniu podatku naliczonego stała się bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP1/443-663/14-4/MW | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP1/443-854/14/ES | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP2/443-1148/14/JJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.