IPTPP2/443-753/14-4/DS | Interpretacja indywidualna

1. Czy Gminny Ośrodek Kultury w ... (instytucja kultury) ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z remontem budynku Domu Kultury w ...?
2. Czy Gminny Ośrodek Kultury w ... (instytucja kultury) pomimo, że przekazał budynek Domu Kultury w ... dla organizatora (Gmina ...) w okresie realizacji (projektu) inwestycji (1 lipiec 2014 r. - 05 wrzesień 2014) będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z remontem budynku Domu Kultury w ...?
IPTPP2/443-753/14-4/DSinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. najem
 3. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2014 r. (data wpływu 3 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 grudnia 2014 r. (data wpływu 2 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu wydatków inwestycyjnych związanych z remontem budynku Domu Kultury – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2014 r. został złożony w. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu wydatków inwestycyjnych związanych z remontem budynku Domu Kultury.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 grudnia 2014 r. (data wpływu 2 stycznia 2015 r.) poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gminny Ośrodek Kultury w ... jest samorządową instytucją kultury powołaną przez organizatora Gminę ... oraz wpisany do księgi rejestru instytucji kultury. Gminny Ośrodek Kultury w ... działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jest on samodzielnym podmiotem pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym, a także posiada osobowość prawną. Zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność usługową odprowadzając od tego podatek od towarów i usług VAT. Gminny Ośrodek Kultury jest od Gminy ... odrębnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT, samodzielnie rozliczając podatek VAT. Gminny Ośrodek Kultury w ... (instytucja kultury) ma na stanie majątku trwałego wpisanego do księgi rejestru instytucji kultury budynek Domu Kultury w ... , w którym prowadzona jest działalność statutowa. Ww. budynek jest wykazany w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniach o stanie mienia. W trakcie składania dokumentów do projektu dopatrzono się błędów dotyczących przekazania majątku dla instytucji kultury, polegających na rozdzieleniu działki, na której stoi budynek Domu Kultury w ... (instytucji kultury). Aby prawnie uregulować i uporządkować sprawy związane z mieniem instytucji kultury podjęto decyzję o przekazaniu z dniem 1 lipca 2014 roku budynku Domu Kultury w ... (instytucja kultury) dla organizatora (Gmina ...), ponieważ działka na której znajduje się budynek Domu Kultury w ... (instytucja kultury) jest własnością organizatora (Gmina ...).

Gmina ... (organizator) dnia 5 września 2014 r. w drodze decyzji Wójta Gminy ... przekazała dla Gminnego Ośrodka Kultury w ... (instytucja kultury) na podstawie art. 202 i art. 200 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (gruntu) oraz prawa własności usytuowanego na gruncie budynku murowanego (Dom Kultury w ...). Nabycie ww. nieruchomości nastąpiło z mocy prawa z dniem wpisania do rejestru instytucji kultury przez Gminny Ośrodek Kultury w ... budynku Domu Kultury w ... tj. z dniem 23 kwietnia 2004 r.

Gminny Ośrodek Kultury w ... wynajmował budynek Domu Kultury w ... (instytucja kultury) na cele komercyjne i odprowadzał podatek VAT. Gminny Ośrodek Kultury (instytucja kultury) realizuje inwestycję pn. „...” w ramach PROW na lata 2007-2013, działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Projekt polega na remoncie sali widowiskowej oraz zakupu wyposażenia Domu Kultury w ... . Celem operacji jest podniesienie standardu świadczonych usług przez Dom Kultury w ... . Dodatkowo ze środków własnych w ramach inwestycji zostanie wyremontowana pozostała część budynku, która nie zostanie wykonana w ramach projektu. W projekcie dofinansowywanym ze środków unijnych VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym w związku z tym Gminny Ośrodek Kultury w ... (instytucja kultury) mogłaby skorzystać z odliczenia podatku VAT.

Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu oraz pozostałe wydatki inwestycyjne finansowane są przez Gminny Ośrodek Kultury w ... .

W piśmie z dnia 24 grudnia 2014 r., stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku Wnioskodawca wskazał, iż:

 1. Dokumentacja oraz wystawione faktury związane z poniesieniem wydatków w związku z realizowaną inwestycją są wystawione na Gminny Ośrodek Kultury w ... .
 2. Gminy Ośrodek Kultury w ... ponosi wydatki na realizację inwestycji:
  1. Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu 10.01.2014 r.
  2. Zawarcie umów z wykonawcami 23.06.2014 r., 24.06.2014 r., 10.09.2014 r., 22.09.2014 r. oraz 1.12.2014 r.
  3. Faktury:
  • .... wystawiona 02.09.2014 r., zapłacona 19.09.2014 r.
  • Usługi projektowe kosztorysowanie nadzoru ... wystawiona 12.09.2014 r., zapłacona 19.09.2014 r.
  • ... Sp. z o.o. wystawiona 6.10.2014 r., zapłacona 29.10.2014 r.
  • Zakład ... wystawiona 20.10.2014 r., zapłacona 29.10.2014 r.
  • ... wystawiona 21.10.2014 r., zapłacona 29.10.2014 r.
  • ... Sp. z o.o. wystawiona 30.10.2014 r., zapłacona 31.10.2014 r.
  • Usługi hydrauliczne ... wystawiona 14.11.2014 r., zapłacona 14.11.2014 r.
  • Przedsiębiorstwo wielobranżowe ... wystawiono 9.12.2014 r., zapłacono 11.12.2014 r.
  • ... Handel internetowy wystawiono 12.12.2014 r., zapłacono 12.12.2014 r.
  • Umowa zlecenie na podstawie rachunku 11.12.2014 r., zapłacono 12.12.2014 r.
 3. Wnioskodawca ma zamiar wykorzystywać towary i usługi nabyte w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji pn. „...” do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (odpłatne udostępnienie na podstawie umów cywilnoprawnych) oraz zwolnionych przedmiotowo (tj. do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury) zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit a ustawy o VAT.
 4. Przedmiotowa inwestycja z założenia od początku realizacji inwestycji miała służyć do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Dokumentami potwierdzającymi to założenie jest statut Gminnego Ośrodka Kultury w ... uchwalony przez Radę Gminy ... Uchwałą ... z dnia 23 kwietnia 2004 roku, który określa w § 4, że w strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Kultury w ... wchodzi Dom Kultury w ... oraz w § 7 określone jest, że „Gminny Ośrodek Kultury w ... może prowadzić działalność inną niż kulturalną, z której przychody są przeznaczone na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, w szczególności polegają na: 1. Wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe oraz na doraźne potrzeby organizacji społecznych....”. Kolejnym dokumentem potwierdzającym ww. założenie jest wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” złożonego do Urzędu Marszałkowskiego, w którym wykazano w załączniku .... w tabeli A przychody z usług, które planuje się osiągnąć po zakończeniu inwestycji i tak w 2015 roku - 1 000,00 zł, 2016 roku -1 000,00 zł, 2017 roku - 1 200,00 zł, 2018 roku - 1 200,00 zł, 2019 roku - 1 200,00 zł, 2020 roku - 1 200,00 zł oraz 2021 roku - 1 200,00 zł. Ww. wniosek został sporządzony w 28.11.2013 roku, a do Urzędu Marszałkowskiego wpłynął 29.11.2013 r.
 5. Zainteresowany wykorzystuje i będzie wykorzystywać po oddaniu do użytkowania budynku Domu Kultury w ..., po zakończonej inwestycji pn. „...” do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (odpłatne udostępnienie na podstawie umów cywilnoprawnych) oraz zwolnionych przedmiotowo (tj. do zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury) zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit a ustawy o VAT.
 6. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego i składa do Urzędu Skarbowego zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy CIT-8. Zgodnie z definicją przedstawioną w art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. Biorąc pod uwagę powyższą definicję wydatki poniesione na inwestycję, o której mowa we wniosku, stanowią ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Wnioskodawca nadmienił, że Gminny Ośrodek Kultury w ... na ww. inwestycje otrzymał dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego i Gminy.
 7. Całkowity koszt inwestycji wynosi 214 302,72 zł.
 8. Budynek Domu Kultury w ... był, jest i będzie wynajmowany w całości. Jednocześnie Wnioskodawca nadmienił, że ww. budynek może być wynajmowany również w częściach tzn. w budynku znajdują się trzy sale, które w tym samym czasie mogą być odrębnie wynajmowane na różnego rodzaju imprezy, pokazy, zajęcia itp.
 9. Budynek Domu Kultury w ... był wynajmowany od momentu wybudowania i oddania do użytku, są to lata siedemdziesiąte, a wynajmu który był opodatkowany podatkiem od towarów i usług od 2005 roku i jest nadal.
 10. W 2013 roku do Urzędu Skarbowego we ... odprowadzono 3 450,00 zł podatku VAT z tytułu najmu. Z ww. kwoty trudno jest określić jaką część stanowił wynajem budynku Domu Kultury w ..., ponieważ w dokumentacji nie ma podziału na budynek .... czy ... .
 11. Instytucją kultury jest Gminny Ośrodek Kultury w ... z siedzibą w ..., którego własnością jest budynek Domu Kultury w ... i nie dokonuje on odrębnej ewidencji oraz rozliczeń podatku VAT.
 12. Gminny Ośrodek Kultury w ... będzie od 2015 roku prowadził odrębną ewidencję związaną z wynajmem budynku Domu Kultury w ... .
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Gminny Ośrodek Kultury w ... (instytucja kultury) ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z remontem budynku Domu Kultury w ......
 2. Czy Gminny Ośrodek Kultury w ... (instytucja kultury) pomimo, że przekazał budynek Domu Kultury w ... dla organizatora (Gmina ...) w okresie realizacji (projektu) inwestycji (1 lipiec 2014 r. - 05 wrzesień 2014) będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z remontem budynku Domu Kultury w ......

Zdaniem Wnioskodawcy.

1. Przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki na remont (inwestycje) budynku Domu Kultury w ... zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Z treści ww. artykułu ustawy o VAT wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Towary i usługi przy zakupie których naliczono VAT zostaną nabyte przez podatnika VAT (Gminny Ośrodek Kultury w ... - instytucja kultury), który wynajmował na cele komercyjne budynek Domu Kultury w ... (instytucja kultury) i działał jako podatnik VAT zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT.

2. Mimo czasowego przekazania budynku dla organizatora (Gmina ...) celem uregulowania spraw związanych z przekazaniem mienia przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki na remont (inwestycje) budynku Domu Kultury w ... zgodnie z art. 86 ust. 1.

Gminny Ośrodek Kultury w ... (instytucja kultury) był i nadal jest właścicielem budynku Domu Kultury w ... zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn.zm.), który mówi o tym, że organizator (Gmina ...) zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona. Natomiast majątek ten czyli działka, na której znajduje się budynek Domu Kultury w ... wraz z zabudowaniami (budynek Domu Kultury w ...) zostały przekazane przez organizatora (Gmina ...) na podstawie art. 202 oraz art. 200 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518). Art. 202 ust. 1 mówi, że państwowe instytucje kultury, które na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 oraz z 2014 r. poz. 423) uzyskały osobowość prawną, nabywają z mocy prawa, z dniem ich wpisu do rejestru instytucji kultury, użytkowanie wieczyste gruntów, którymi zarządzały w dniu 5 grudnia 1990 r., oraz własność położonych na nich budynków, innych urządzeń i lokali, jeżeli w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nadal zarządzają tymi gruntami. Nie może to naruszać praw osób trzecich. Do nabycia stosuje się odpowiednio przepisy art. 200 ust. 2 Nabycie własności budynków, innych urządzeń i lokali przez instytucje kultury, o których mowa w ust. 1, następuje nieodpłatnie.

Art. 200 ust. 1 mówi, że w sprawach stwierdzenia nabycia, z mocy prawa, na podstawie ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 79, poz. 464, z późn. zm.), z dniem 5 grudnia 1990 r. prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz własności budynków, innych urządzeń i lokali przez państwowe i komunalne osoby prawne oraz Bank Gospodarki Żywnościowej, które posiadały w tym dniu grunty w zarządzie, niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się następujące zasady: pkt 2 nabycie prawa użytkowania wieczystego oraz własności stwierdza w drodze decyzji wojewoda - w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub wójt, burmistrz albo prezydent miasta - w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy; pkt 3 w decyzji, o której mowa w pkt 2, ustala się warunki użytkowania wieczystego, z zachowaniem zasad określonych w art. 62 ustawy i w art. 236 Kodeksu cywilnego, oraz kwotę należną za nabycie własności, a także sposób zabezpieczenia wierzytelności określonych ust. 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury powołaną przez organizatora Gminę ... oraz wpisany do księgi rejestru instytucji kultury. Gminny Ośrodek Kultury w ... działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jest on samodzielnym podmiotem pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym, a także posiada osobowość prawną. Zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność usługową odprowadzając od tego podatek od towarów i usług VAT. Wnioskodawca jest od Gminy ... odrębnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT, samodzielnie rozliczając podatek VAT. Zainteresowany (instytucja kultury) ma na stanie majątku trwałego wpisanego do księgi rejestru instytucji kultury budynek Domu Kultury w ..., w którym prowadzona jest działalność statutowa. Ww. budynek jest wykazany w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniach o stanie mienia. W trakcie składania dokumentów do projektu dopatrzono się błędów dotyczących przekazania majątku dla instytucji kultury, polegających na rozdzieleniu działki, na której stoi budynek Domu Kultury w ... (instytucji kultury). Aby prawnie uregulować i uporządkować sprawy związane z mieniem instytucji kultury podjęto decyzję o przekazaniu z dniem 1 lipca 2014 roku budynku Domu Kultury w ... (instytucja kultury) dla organizatora (Gmina ...), ponieważ działka na której znajduje się budynek Domu Kultury w ... (instytucja kultury) jest własnością organizatora (Gmina ...).

Gmina ... (organizator) dnia 5 września 2014 r. w drodze decyzji Wójta Gminy ... przekazała dla Gminnego Ośrodka Kultury w ... (instytucja kultury) na podstawie art. 202 i art. 200 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (gruntu) oraz prawa własności usytuowanego na gruncie budynku murowanego (Dom Kultury w ...). Nabycie ww. nieruchomości nastąpiło z mocy prawa z dniem wpisania do rejestru instytucji kultury przez Gminny Ośrodek Kultury w ... budynku Domu Kultury w ... tj. z dniem 23 kwietnia 2004 r.

Wnioskodawca wynajmował budynek Domu Kultury w ... (instytucja kultury) na cele komercyjne i odprowadzał podatek VAT. Gminny Ośrodek Kultury (instytucja kultury) realizuje inwestycję pn. „...” w ramach PROW na lata 2007-2013, działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Projekt polega na remoncie sali widowiskowej oraz zakupu wyposażenia Domu Kultury w .... Celem operacji jest podniesienie standardu świadczonych usług przez Dom Kultury w ... . Dodatkowo ze środków własnych w ramach inwestycji zostanie wyremontowana pozostała część budynku, która nie zostanie wykonana w ramach projektu. W projekcie dofinansowywanym ze środków unijnych VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym w związku z tym Gminny Ośrodek Kultury w ... (instytucja kultury) mogłaby skorzystać z odliczenia podatku VAT.

Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu oraz pozostałe wydatki inwestycyjne finansowane są przez Gminny Ośrodek Kultury w ... .

Dokumentacja oraz wystawione faktury związane z poniesieniem wydatków w związku z realizowaną inwestycją są wystawione na Zainteresowanego.

Wnioskodawca ma zamiar wykorzystywać towary i usługi nabyte w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji pn. „...” do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (odpłatne udostępnienie na podstawie umów cywilnoprawnych) oraz zwolnionych przedmiotowo (tj. do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury) zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit a ustawy o VAT.

Zainteresowany wykorzystuje i będzie wykorzystywać po oddaniu do użytkowania budynku Domu Kultury w ..., po zakończonej inwestycji pn. „...” do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (odpłatne udostępnienie na podstawie umów cywilnoprawnych) oraz zwolnionych przedmiotowo (tj. do zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury) zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit a ustawy o VAT.

Wydatki poniesione na inwestycję o której mowa we wniosku, stanowią ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Wnioskodawca nadmienił, że Gminny Ośrodek Kultury w ... na ww. inwestycje otrzymał dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego i Gminy.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 214 302,72 zł.

Budynek Domu Kultury w ... był, jest i będzie wynajmowany w całości. Jednocześnie Wnioskodawca nadmienił, że ww. budynek może być wynajmowany również w częściach tzn. w budynku znajdują się trzy sale które w tym samym czasie mogą być odrębnie wynajmowane na różnego rodzaju imprezy, pokazy, zajęcia itp.

Budynek Domu Kultury w ... był wynajmowany od momentu wybudowania i oddania do użytku, są to lata siedemdziesiąte, a wynajmu który był opodatkowany podatkiem od towarów i usług od 2005 roku i jest nadal.

W 2013 roku do Urzędu Skarbowego we ... odprowadzono 3 450,00 zł podatku VAT z tytułu najmu. Z ww. kwoty trudno jest określić jaką część stanowił wynajem budynku Domu Kultury w ..., ponieważ w dokumentacji nie ma podziału na budynek w ... czy ... .

Instytucją kultury jest Gminny Ośrodek Kultury w ... z siedzibą w ..., którego własnością jest budynek Domu Kultury w ... i nie dokonuje on odrębnej ewidencji oraz rozliczeń podatku VAT.

Wnioskodawca wskazał, iż Gminny Ośrodek Kultury w ... będzie od 2015 roku prowadził odrębną ewidencję związaną z wynajmem budynku Domu Kultury w ... .

Odnosząc się do powyższego należy wskazać, że w cytowanym na wstępie przepisie art. 86 ustawy ustawodawca zezwolił na odliczenie podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ww. przepis art. 86 ust. 1 ustawy stanowi generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego i jest uzupełniony regulacjami zawartymi w art. 90 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to na mocy art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Proporcję, o której mowa w cyt. wyżej ust. 2, na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Z uwagi na brzmienie cytowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy zauważyć, że obowiązkiem Wnioskodawcy jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Wnioskodawca ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. alokacji podatku do czynności podlegających opodatkowaniu oraz zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT.

W odniesieniu do stosowanej metody wyodrębnienia podatku należy wskazać, że sposób wyodrębnienia kwot podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną, winien mieć charakter obiektywny, determinowany okolicznościami sprawy. Wybór metody wyodrębnienia kwot podatku naliczonego należy wyłącznie do obowiązków Wnioskodawcy. Ważne jest jedynie by przyjęta metoda stanowiła właściwe odzwierciedlenie odliczenia podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi. Jednakże należy podkreślić, że wyłącznie Wnioskodawca znający specyfikę, organizację i podział pracy w swojej jednostce jest w stanie wyodrębnić część podatku naliczonego, związaną ze sprzedażą opodatkowaną. Warto nadmienić że metody, czy też sposoby, na podstawie których Wnioskodawca dokona wydzielenia odpowiedniej kwoty podatku naliczonego muszą odpowiadać wartościom faktycznym i rzeczywistym. W związku z tym, że ani przepisy ustawy, ani przepisy wykonawcze do ustawy nie zawierają zapisu dotyczącego sposobu wyliczenia tych części można przyjąć różne rozwiązania. Każda metoda, o ile odzwierciedla stan faktyczny jest właściwa. Może to być np. metoda powierzchniowa.

Przy czym należy podkreślić, że prawidłowość wyboru klucza alokacji może zostać zweryfikowana wyłącznie w toku postępowania kontrolnego (podatkowego) w oparciu o całokształt zgromadzonego w jego toku materiału dowodowego.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, iż stosunku do wydatków inwestycyjnych ponoszonych na budynek Domu Kultury w ..., które - jak wskazał Zainteresowany - wykorzystuje do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz zwolnionych z podatku od towarów i usług, to Wnioskodawca w pierwszej kolejności jest zobowiązany przyporządkować wydatki inwestycyjne do poszczególnych rodzajów czynności, tj. do czynności opodatkowanych podatkiem VAT lub zwolnionych z podatku.

Przy czym w stosunku do wydatków inwestycyjnych ponoszonych na ww. budynek przyporządkowanych do czynności opodatkowanych Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych wydatków. Natomiast nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z czynnościami zwolnionymi z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W odniesieniu do wydatków inwestycyjnych ponoszonych na budynek Domu Kultury w ..., wykorzystywanych przez Wnioskodawcę zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz zwolnionych od podatku VAT, w stosunku do których Wnioskodawca nie ma obiektywnej możliwości przyporządkowania do poszczególnych rodzajów działalności należy zastosować odliczenie według proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy. Przy czym na powyższe prawo do odliczenia bez wpływu pozostaje okoliczność, iż Wnioskodawca w okresie od 1 lipca 2014 r. do 5 września 2014 r. przekazał budynek Domu Kultury w ... dla Gminy ..., skoro jak wynika z opisu sprawy, Zainteresowany wykorzystuje i będzie wykorzystywać budynek Domu Kultury w ... do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz zwolnionych z tego podatku.

Oceniając całościowo stanowisko w zakresie pytania nr 1 i 2 należy uznać je za nieprawidłowe, gdyż Wnioskodawca nie uwzględnia w swych stanowiskach konsekwencji w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikających z przepisów art. 90 ust. 1 i następne ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.