IPTPP2/443-653/14-4/PRP | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
IPTPP2/443-653/14-4/PRPinterpretacja indywidualna
  1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 października 2014 r. poprzez doprecyzowanie opisu stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT). Gmina jest partnerem projektu pn.: „...” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2009-2012. Liderem projektu jest Powiat.

W ramach powyższego projektu, Gmina w latach 2008-2012 zrealizowała inwestycję w zakresie remontu i rewitalizacji zabytkowych obiektów stanowiących majątek Gminy oraz zorganizowania promocji turystycznej regionu (dalej: Inwestycja).

Wydatki ponoszone na realizację Inwestycji dokumentowane były przez dostawców/wykonawców wystawianymi na Gminę fakturami VAT z wykazanym podatkiem naliczonym.

W ramach przedmiotowej Inwestycji Gmina zrealizowała w szczególności zadania w zakresie:

  1. odbudowy obiektu Baszty „...”, przeprowadzonej w latach 2008-2012,
  2. remontu budynków Muzeum i Dworku, przeprowadzonego w latach 2010-2012 oraz
  3. remontu wieży ratusza, przeprowadzonego w latach 2010-2011.

Realizacja zadania C obejmowała w szczególności remont tarasu widokowego znajdującego się w wieży ratusza. Gmina nie pobiera opłat za wstęp na taras widokowy.

Majątek powstały w związku z realizacją zadań A oraz B został nieodpłatnie udostępniony na rzecz Muzeum ... - tj. samorządowej instytucji kultury, działającej w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.; dalej: ustawa o samorządzie gminnym), ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) - celem realizacji zadań, do których zostało ono powołane. Zgodnie z przyjętym w drodze uchwały Rady Miejskiej statutem Muzeum, celem działalności Muzeum jest między innymi: gromadzenie, zabezpieczenie, opracowywanie i udostępnianie zabytków, w szczególności związanych z miastem... i historyczną ziemią...; przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, zabezpieczenie i konserwację muzealiów oraz stanowisk archeologicznych, a także innych zabytków kultury materialnej i przyrody, urządzanie wystaw stałych i czasowych. Zgodnie ze statutem, do źródeł finansowania działalności Muzeum należą m.in. przychody z prowadzonej działalności oraz przychody z najmu i dzierżawy.

W obiekcie Baszty „...” Muzeum organizuje wystawy, na które wstęp jest nieodpłatny, przy czym zwiedzanie obiektu możliwe jest wyłącznie w towarzystwie przewodnika, w umówionym z instytucją terminie. Muzeum oraz Gmina nie czerpią pożytków w związku z funkcjonowaniem Baszty „...”, w tym majątku powstałego wskutek realizacji zadania A.

W budynku Muzeum..., Muzeum organizuje w szczególności wystawy stałe i czasowe, z tytułu wstępu na które instytucja ta pobiera opłaty. Muzeum umożliwia również zainteresowanym zwiedzanie obiektu przy udziale przewodnika, za co pobierana jest dodatkowa odpłatność. Co więcej, we wskazanym obiekcie organizowane są warsztaty nawiązujące do tematyki wystaw, w których uczestnictwo jest również odpłatne. W budynku Dworku natomiast znajduje się Muzeum ..... Również tytułem wstępu do Muzeum ..., a także za skorzystanie przez zwiedzających z usług przewodnika pobierane są przez Muzeum opłaty. Ponadto, w Dworku znajdują się pokoje gościnne, które instytucja ta odpłatnie wynajmuje zainteresowanym.

Wszystkie wskazane opłaty pobierane przez Muzeum w związku z funkcjonowaniem Muzeum ...oraz Dworku w ...stanowią dochody Muzeum. Gmina nie czerpie pożytków tytułem udostępniania tego majątku. Tym samym dochody związane z udostępnianiem majątku powstałego wskutek realizacji zadania B nie stanowią dochodów Gminy.

Mając na uwadze powyższe, Gmina ponownie podkreśla, iż majątek powstały w wyniku realizacji Inwestycji, w szczególności zadań A-C, nie stanowi źródła dochodów Gminy. Gmina nie czerpie bowiem żadnych pożytków tytułem jego udostępniania. Wszelkie ewentualne wpływy z przedmiotowego majątku stanowią dochód Muzeum.

Gmina nie dokonała odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją Inwestycji, bowiem uznała, iż w tym przypadku nie przysługuje jej prawo do odliczenia VAT.

Gmina zaznacza, iż zarówno realizacja Inwestycji, jak i udostępnianie majątku powstałego na skutek jej realizacji, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym, odbywa się w ramach realizacji zadań własnych Gminy, do których należą w szczególności sprawy dotyczące kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

W piśmie z dnia 16 października 2014 r., stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku, Wnioskodawca wskazał, iż dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji wskazanego przez Gminę projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zdaniem Gminy, zakupy te pozostają w związku wyłącznie z działalnością Gminy, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją Inwestycji...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją Inwestycji.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje co do zasady prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Stosownie natomiast do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. suma kwot podatku określonych na fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści powyższej regulacji wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Dla oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, w każdym przypadku istotne jest więc ustalenie, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT w szczególności pozostają w bezspornym związku z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi.

Odnosząc się do wskazanej powyżej przesłanki warunkującej możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego, tj. związku ponoszonych wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych, zdaniem Gminy, brak jest bezsprzecznego i bezpośredniego związku pomiędzy wydatkami ponoszonymi na realizację Inwestycji a wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie bowiem z treścią art. 5 ust. 1 ustawa o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednocześnie, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Z wyżej przytoczonych przepisów wynika, iż na gruncie przepisów ustawy o VAT, opodatkowaniu podlega dostawa towarów lub świadczenie usług, wyłącznie wówczas, gdy mają one charakter odpłatny (z pewnymi wyjątkami dotyczącymi nieodpłatnych świadczeń zrównanych z czynnościami świadczonymi odpłatnie, które nie znajdują zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Mając na uwadze, iż Gmina udostępnia powstały w wyniku realizacji Inwestycji majątek wyłącznie nieodpłatnie (ewentualne pożytki z tytułu udostępniania tego majątku stanowią dochód Muzeum), czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W konsekwencji, warunek związku ponoszonych wydatków z czynnościami opodatkowanymi nie jest spełniony i tym samym Gmina nie jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na realizację przedmiotowej Inwestycji.

Stanowisko Gminy znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów w podobnych stanach faktycznych, przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 2 czerwca 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach o sygn. IBPP3/443-329/14/EJ, w której Organ wskazał, iż „obroty z tytułu odpłatnego udostępniania kąpieliska sportowego są obrotami innego, odrębnego od Gminy podmiotu (zakładu budżetowego), a więc to inny podatnik będzie w powstałym obiekcie sportowym wykonywał czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca nieodpłatne przekazanie wytworzonego w ramach realizacji projektu majątku nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Należy więc stwierdzić, że nie zostanie spełniona w przedmiotowej sprawie przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VA7 warunkująca prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie kąpieliska sportowego nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonania czynności opodatkowanych, generujących podatek należny.

Na prawidłowość stanowiska Gminy wskazuje również interpretacja indywidualna z dnia 23 czerwca 2014 r., sygn. IPTPP2/443-346/14-2/PR, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - odnosząc się do wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę na remonty/modernizacje stanowiących jego własność budynków, udostępnionych nieodpłatnie na rzecz jego jednostek organizacyjnych - stwierdził, iż „W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ (...) dokonywane zakupy towarów i usług w ramach realizacji projektu, nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.

Również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 28 kwietnia 2014 r. o sygn. IBPP3/443-106/14/AŚ wskazał - w odniesieniu do wydatków poniesionych na budowę obiektów sportowych - iż „nieodpłatne udostępnienie ww. infrastruktury przez Gminę na rzecz jednostki budżetowej Gminy (...) jest czynnością wykonywaną dla celów działalności gminy. Zatem, wytworzony w wyniku projektu majątek będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (...). Zatem, z uwagi na niespełnienie przez Wnioskodawcę podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z ww. inwestycją.

Reasumując, zdaniem Gminy, nie ma ona prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją Inwestycji, gdyż nie mają one związku z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, iż mając na uwadze, że wniosek dotyczy stanu faktycznego oraz – jak wskazał Wnioskodawca – w latach 2008-2012 zrealizował inwestycję, niniejszą interpretację wydano w oparciu o przepisy obowiązujące do dnia 31 grudnia 2013 r.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi, art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca, będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT). Gmina jest partnerem projektu pn.: „...” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2009-2012. Liderem projektu jest Powiat.... W ramach powyższego projektu, Gmina w latach 2008-2012 zrealizowała inwestycję w zakresie remontu i rewitalizacji zabytkowych obiektów stanowiących majątek Gminy oraz zorganizowania promocji turystycznej regionu (dalej: Inwestycja). Wydatki ponoszone na realizację Inwestycji dokumentowane były przez dostawców/wykonawców wystawianymi na Gminę fakturami VAT z wykazanym podatkiem naliczonym. W ramach przedmiotowej Inwestycji Gmina zrealizowała w szczególności zadania w zakresie:

  1. odbudowy obiektu Baszty „...”, przeprowadzonej w latach 2008-2012,
  2. remontu budynków Muzeum ... i Dworku w..., przeprowadzonego w latach 2010-2012 oraz
  3. remontu wieży ratusza, przeprowadzonego w latach 2010-2011.

W obiekcie Baszty „...” Muzeum organizuje wystawy, na które wstęp jest nieodpłatny, przy czym zwiedzanie obiektu możliwe jest wyłącznie w towarzystwie przewodnika, w umówionym z instytucją terminie. Muzeum oraz Gmina nie czerpią pożytków w związku z funkcjonowaniem „...”, w tym majątku powstałego wskutek realizacji zadania A. W budynku Muzeum Ziemi ...Muzeum organizuje w szczególności wystawy stałe i czasowe, z tytułu wstępu na które instytucja ta pobiera opłaty. Muzeum umożliwia również zainteresowanym zwiedzanie obiektu przy udziale przewodnika, za co pobierana jest dodatkowa odpłatność. Co więcej, we wskazanym obiekcie organizowane są warsztaty nawiązujące do tematyki wystaw, w których uczestnictwo jest również odpłatne. W budynku Dworku w ... natomiast znajduje się Muzeum... Również tytułem wstępu do Muzeum ...., a także za skorzystanie przez zwiedzających z usług przewodnika pobierane są przez Muzeum opłaty. Ponadto, w Dworku znajdują się pokoje gościnne, które instytucja ta odpłatnie wynajmuje zainteresowanym.

Wszystkie wskazane opłaty pobierane przez Muzeum w związku z funkcjonowaniem Muzeum . ... oraz Dworku w ... stanowią dochody Muzeum. Gmina nie czerpie pożytków tytułem udostępniania tego majątku. Mając na uwadze powyższe, Gmina ponownie podkreśla, iż majątek powstały w wyniku realizacji Inwestycji, w szczególności zadań A-C, nie stanowi źródła dochodów Gminy. Wnioskodawca wskazał, iż dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji wskazanego przez Gminę projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zdaniem Gminy, zakupy te pozostają w związku wyłącznie z działalnością Gminy, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca – dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego zadania. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji ww. projektu nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy zwrócić uwagę, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.