IPTPP2/443-600/14-5/JSz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu usług zaprojektowania, zakupu i montażu kolektorów słonecznych w ramach realizowanego projektu na nieruchomościach uczestników.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 sierpnia 2014 r. (data wpływu 8 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 października 2014 r. (data wpływu 22 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu usług zaprojektowania, zakupu i montażu kolektorów słonecznych w ramach realizowanego projektu na nieruchomościach uczestników – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT otrzymanej na rachunek Gminy partycypacji uczestnika oraz braku prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu usług zaprojektowania, zakupu i montażu kolektorów słonecznych w ramach realizowanego projektu na nieruchomościach uczestników.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 października 2014 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz własnego stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Miasto jako „Wnioskodawca” realizuje projekt o nazwie „...” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa na lata 2007-2013, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku. Celem projektu jest dostawa i montaż instalacji solarnych do 878 domostw mieszkalnych z terenu Miasta poprzez: zakup i montaż zestawów solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, które stanowią własność prywatną oraz w budynkach przeznaczonych do celów rytualnych - sakralnych usytuowanych na terenie Miasta. W ramach projektu Miasto zapewni montaż instalacji solarnych na 878 nieruchomościach należących do osób prywatnych. W projekcie (zgodnie z deklaracjami właścicieli nieruchomości) beneficjenci ostateczni oświadczyli, że przedmiot projektu nie będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto w projekcie nie będą brały udziału budynki użyteczności publicznej.

Miasto w ramach projektu będzie prowadziło działania promocyjne polegające na montażu tablic informacyjno-promocyjnych, publikacji artykułów prasowych, ponadto Miasto poniesie koszty związane z zatrudnieniem inspektorów nadzoru oraz koordynatora projektu. Dzięki realizacji projektu z odnawialnych źródeł energii korzystać będzie około 2600 osób. Miasto w celu realizacji projektu współdziała z mieszkańcami zainteresowanymi uczestniczeniem w projekcie, czyli właścicielami nieruchomości. W celu realizacji tej współpracy zostały zawarte w formie pisemnej umowy pomiędzy Miastem a właścicielami nieruchomości. Umowy ustalają wzajemne zobowiązania stron pod względem organizacyjnym i finansowym, które wynikają z montażu i eksploatacji zestawu solarnego w budynku będącym własnością właściciela nieruchomości.

Na podstawie umów Miasto zabezpieczy realizację celów projektu, tj. koszty promocji projektu, koszty koordynatora, wyłoni dostawcę i wykonawcę montażu instalacji zestawu kolektora słonecznego, będzie sprawować nadzór inwestycyjny nad przebiegiem prac przeprowadzi odbiór końcowy i rozliczy projekt finansowo. Zakres prac zleconych przez Miasto wykonawcy będzie obejmował prace przygotowawcze i montażowe. Kolektory wraz z całą instalacją będą własnością Gminy i pozostaną własnością również po montażu na nieruchomościach uczestników projektu przez okres 5 lat od dnia zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą programem, końcowego wniosku o płatność z realizacji przedmiotowego projektu. Właściciele nieruchomości w umowie wyrazili zgodę na umiejscowienie urządzeń na/lub w nieruchomości i przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac adaptacyjnych. Po upływie okresu trwałości projektu (5 lat) zestaw solarny zostanie przekazany na podstawie odrębnej umowy uczestnikom projektu na własność nieodpłatnie.

Projekt będzie finansowany przez Miasto w dużej części ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa na lata 2007-2013 (85% kosztów kwalifikowalnych) i środków pochodzących od uczestników projektu (15% kosztów kwalifikowalnych). Uczestnik zobowiązuje się do poniesienia części kosztów realizacji projektu, tj. części kosztów kwalifikowalnych zakupu i instalacji kolektorów słonecznych poprzez wpłatę odpowiedniej kwoty na wydzielone na potrzeby projektu konto bankowe Miasta. Dokładne kwoty będą znane uczestnikom po wyłonieniu wykonawców poszczególnych zadań ujętych w projekcie. Innego rodzaju opłaty od uczestników nie będą występować w trakcie realizacji projektu. Zgodnie z zapisami umów zawartych z mieszkańcami (uczestniczącymi w projekcie) ich wkład w wartość projektu stanowił będzie 15% kosztów inwestycji. W projekcie kwota ta została określona w wysokości od 1000 do 1500 zł (w zależności od liczebności rodziny - wielkości zestawów solarnych), ostateczna jej wysokość zostanie określona po rozstrzygnięciu przetargów i podpisaniu umów z wykonawcami. Mieszkańcy dokonali pierwszej wpłaty na wydzielony rachunek w wysokości 500 zł do dnia 15 września 2013 r., pozostałą część (uzupełnienie do 15% wartości inwestycji) winni wpłacić w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy z wykonawcą w 2014 r.

W trakcie realizacji projektu jak również po jego zakończeniu jedynym dochodem, który wpłynie na wydzielony rachunek dla celów projektowych i zostanie wykorzystany bezpośrednio na dokonanie płatności faktur związanych z jego realizacją. Zasadniczym celem realizacji inwestycji jest redukcja emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz pyłów (poprawa stanu powietrza) powstającego wskutek podgrzewania wody do celów użytkowych za pomocą metod konwencjonalnych, tj. węglem, miałem węglowym i ekogroszkiem, zwiększenie udziału energii cieplnej produkowanej z odnawialnych źródeł, promocja odnawialnych źródeł energii, poprawa warunków turystycznych Miasta. Dla mieszkańców korzyścią wynikającą z montażu instalacji solarnej będzie możliwość uzyskania źródła energii służącej ogrzaniu wody bez ponoszenia kosztów takiego ogrzewania, a więc oszczędności finansowe.

Stan faktyczny dotyczy dokonanych wpłat przez mieszkańców w roku 2013 natomiast zdarzenie przyszłe dotyczy wpłat, które będą dokonywane w roku 2014 oraz płatności faktur za realizację projektu, które planowane jest na wrzesień 2014 r.

W piśmie z dnia 20 października 2014 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wpłaty dokonywane przez mieszkańców na rzecz Gminy mają charakter obowiązkowy, podpisanie umowy ze strony Gminy uzależnione było od dokonania pierwszej wpłaty. Realizacja inwestycji jest uzależniona od dokonania pierwszej wpłaty przez mieszkańca, z tymi mieszkańcami podpisana była umowa i na taką ilość urządzeń solarnych został ogłoszony przetarg. Natomiast drugą część wpłaty mieszkaniec jest zobowiązany wpłacić miesiąc po podpisaniu umowy z wykonawcą zgodnie z zapisami zawartej z nim umowy. Wnioskodawca nie będzie dokonywał montażu przedmiotowej instalacji na budynkach mieszkańców, którzy nie dokonali pierwszej wpłaty.

Zakres zadanego pytania nr 1 dotyczy wpłat dokonywanych przez uczestników projektu zarówno na montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych, które stanowią własność prywatną, jak i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych (częściach przeznaczonych na mieszkania) stanowiących własność Parafii. Każdy z uczestników złożył oświadczenie, iż budynek, na którym będą montowane instalacje solarne nie jest wykorzystywany do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej - dotyczy to również budynków należących do Parafii. Projektem zostały objęte tylko budynki mieszkalne oraz instalacje solarne mają służyć zaspokajaniu potrzeb ich mieszkańców i nie będą wykorzystywane do działalności gospodarczej.

Zakres zadanego pytania nr 2 wniosku dotyczy prawa do odliczenia podatku VAT od towarów i usług nabywanych w związku z zaprojektowaniem, zakupem i montażem kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych, które stanową własność prywatną. Wszystkie faktury dotyczące projektu będą wystawiane na Miasto (Gminę), która będzie zgodnie z umowami właścicielem zamontowanych instalacji przez okres 5 lat trwałości projektu. Instalacje tę będą zaewidencjonowane w rejestrze środków trwałych prowadzonych przed jednostkę budżetową Urząd Miasta powołaną do obsługi Gminy Miasto. Zamontowane instalacje solarne będą wykorzystywane przez mieszkańców budynków mieszkalnych do podgrzania wody zużywanej w gospodarstwach domowych oraz służącej do ogrzania tych budynków co oznacza, że będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zakres zadanego pytania nr 2 wniosku dotyczy prawa do odliczenia podatku VAT od towarów i usług nabywanych w związku z zaprojektowaniem, zakupem i montażem kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Parafii. Wszystkie faktury dotyczące projektu będą wystawiane na Miasto (Gminę), która będzie zgodnie z umowami właścicielem zamontowanych instalacji przez okres 5 lat trwałości projektu. Instalacje tę będą zaewidencjonowane w rejestrze środków trwałych prowadzonych przed jednostkę budżetową Urząd Miasta powołaną do obsługi Gminy Miasto. Zamontowane instalacje solarne będą wykorzystywane przez mieszkańców budynków mieszkalnych należących do Parafii, do podgrzania wody zużywanej w gospodarstwach domowych oraz służącej do ogrzania tych budynków co oznacza, że będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu usług zaprojektowania, zakupu i montażu kolektorów słonecznych w ramach realizowanego projektu na nieruchomościach uczestników... (oznaczone we wniosku ORD-IN jako pytanie nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z realizacją omawianego projektu. Realizacja inwestycji związanej z projektem montażu urządzeń solarnych na nieruchomościach należących do mieszkańców (beneficjentów ostatecznych) nie jest związana ze sprzedażą opodatkowaną VAT ani w trakcie jej realizacji ani po jej zakończeniu. Przez okres trwałości projektu nie będą pobierane od mieszkańców żadne opłaty związane z ich użytkowaniem a urządzenia będą przekazane nieodpłatnie po okresie 5 lat. Realizacja projektu ma na celu ochronę środowiska i mieści się w zadaniach ustawowo nałożonych na Gminę. Biorąc pod uwagę fakt, iż jedynymi wpływami w projekcie są wpłaty wkładu własnego mieszkańców na wydzielony rachunek, które stanowią 15% wartości kosztów całej inwestycji, a pozostałe 85% kosztów ma być pokryte ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa wartość całego projektu 7.749.530,00 zł Gmina nie ma możliwości odliczenia VAT-u od wymienionych wydatków inwestycyjnych.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca doprecyzował, że Parafie, które zgłosiły się do projektu nie prowadzą działalności gospodarczej w budynkach, na których mają być zamontowane zestawy solarne, zgodnie z warunkami uczestnictwa w projekcie, a budynki te są wykorzystywane jako budynki mieszkalne dla „pracowników” (głównie księży). Podobnie jak w domach prywatnych solary mają służyć do ogrzewania wody zużywanej w prowadzonych przez nich gospodarstwach domowych. Warunkiem do przystąpienia do projektu było między innymi złożenie oświadczenia, iż budynki na których mają być montowane zestawy solarne nie są związane z prowadzeniem jakiejkolwiek działalności gospodarczej, stąd też stanowisko Gminy, że realizacja projektu nie jest związana ze sprzedażą opodatkowaną VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji. W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Miasto realizuje projekt o nazwie „...” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa na lata 2007-2013, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku. Celem projektu jest dostawa i montaż instalacji solarnych do 878 domostw mieszkalnych z terenu Miasta poprzez: zakup i montaż zestawów solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, które stanowią własność prywatną oraz w budynkach przeznaczonych do celów rytualnych - sakralnych usytuowanych na terenie Miasta. W ramach projektu Miasto zapewni montaż instalacji solarnych na 878 nieruchomościach należących do osób prywatnych. W projekcie (zgodnie z deklaracjami właścicieli nieruchomości) beneficjenci ostateczni oświadczyli, że przedmiot projektu nie będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto w projekcie nie będą brały udziału budynki użyteczności publicznej.

Miasto w ramach projektu będzie prowadziło działania promocyjne polegające na montażu tablic informacyjno-promocyjnych, publikacji artykułów prasowych, ponadto Miasto poniesie koszty związane z zatrudnieniem inspektorów nadzoru oraz koordynatora projektu. Miasto w celu realizacji projektu współdziała z mieszkańcami zainteresowanymi uczestniczeniem w projekcie, czyli właścicielami nieruchomości. W celu realizacji tej współpracy zostały zawarte w formie pisemnej umowy pomiędzy Miastem a właścicielami nieruchomości. Umowy ustalają wzajemne zobowiązania stron pod względem organizacyjnym i finansowym, które wynikają z montażu i eksploatacji zestawu solarnego w budynku będącym własnością właściciela nieruchomości.

Kolektory wraz z całą instalacją będą własnością Gminy i pozostaną własnością również po montażu na nieruchomościach uczestników projektu przez okres 5 lat od dnia zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą programem, końcowego wniosku o płatność z realizacji przedmiotowego projektu. Właściciele nieruchomości w umowie wyrazili zgodę na umiejscowienie urządzeń na/lub w nieruchomości i przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac adaptacyjnych. Po upływie okresu trwałości projektu (5 lat) zestaw solarny zostanie przekazany na podstawie odrębnej umowy uczestnikom projektu na własność nieodpłatnie.

Uczestnik zobowiązuje się do poniesienia części kosztów realizacji projektu, tj. części kosztów kwalifikowalnych zakupu i instalacji kolektorów słonecznych poprzez wpłatę odpowiedniej kwoty na wydzielone na potrzeby projektu konto bankowe Miasta.

Wszystkie faktury dotyczące projektu będą wystawiane na Miasto (Gminę), która będzie zgodnie z umowami właścicielem zamontowanych instalacji przez okres 5 lat trwałości projektu. Instalacje tę będą zaewidencjonowane w rejestrze środków trwałych prowadzonych przed jednostkę budżetową Urząd Miasta powołaną do obsługi Gminy Miasto. Zamontowane instalacje solarne będą wykorzystywane przez mieszkańców budynków mieszkalnych oraz mieszkańców budynków mieszkalnych należących do Parafii, do podgrzania wody zużywanej w gospodarstwach domowych oraz służącej do ogrzania tych budynków co oznacza, że będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Odnosząc się do kwestii prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu usług zaprojektowania, zakupu i montażu kolektorów słonecznych w ramach realizowanego projektu na nieruchomościach uczestników stwierdzić należy, że jak wskazano w interpretacji nr IPTPP2/443-600/14-4/JN – dokonywane przez mieszkańców wpłaty z tytułu uczestnictwa w projekcie dotyczą świadczenia usługi montażu kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych, które stanowią własność prywatną oraz w budynkach przeznaczonych do celów rytualnych – sakralnych, co wskazuje, że świadczenia, co do których Gmina zobowiązała się w ramach podpisanych z mieszkańcami umów stanowią odpłatne świadczenie usług, które zgodnie z przywołanym na wstępie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przy czym w świetle przepisów ustawy oraz rozporządzeń wykonawczych ww. świadczenie usług nie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Tym samym w ww. przypadku zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, ponieważ – wbrew temu co twierdzi Wnioskodawca – towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym, Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu usług zaprojektowania, zakupu i montażu kolektorów słonecznych w ramach realizowanego projektu na nieruchomościach uczestników, ponieważ będą one miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Tym samym w przypadku, gdy w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, to Wnioskodawcy będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Tym samym, oceniając stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 wniosku ORD-IN, należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu usług zaprojektowania, zakupu i montażu kolektorów słonecznych w ramach realizowanego projektu na nieruchomościach uczestników. Natomiast wniosek w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT otrzymanej na rachunek Gminy partycypacji uczestnika, został rozstrzygnięty w interpretacji Nr IPTPP2/443-600/14-4/JN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.