IPTPP1/4512-370/15-6/ŻR | Interpretacja indywidualna

Możliwość odliczenia lub zwrotu podatku VAT za dokonane zakupy niezbędne do realizacji projektu.
IPTPP1/4512-370/15-6/ŻRinterpretacja indywidualna
 1. czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług
 2. dofinansowanie
 3. dotacja
 4. obrót
 5. prawo do odliczenia
 6. usługa nieodpłatna
 7. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2015 r. (data wpływu 29 czerwca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 sierpnia 2015 r. (data wpływu 14 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia lub zwrotu podatku VAT za dokonane zakupy niezbędne do realizacji projektu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług w zakresie:

 • braku opodatkowania dotacji otrzymanej na realizację projektu „....”,
 • braku opodatkowania nieodpłatnego wykonywania usług związanych z realizacją projektu,
 • możliwości odliczenia lub zwrotu podatku VAT za dokonane zakupy niezbędne do realizacji projektu.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 11 sierpnia 2015 r. (data wpływu 14 sierpnia 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisanego stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Zakład ..... jest Spółką Skarbu Gminy (100% udziałów). Podstawową działalnością Zakładu ..... jest produkcja i sprzedaż wody oraz odprowadzanie ścieków.

Poza działalnością statutową Spółka może prowadzić również inne usługi działalność, a między innymi sklasyfikowaną w PKD jako 85.59.B „Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Spółka nie prowadzi usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 punkt 29 ustawy i nie jest jednostką objętą systemem oświaty. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT.

W bieżącym roku Zakład .... złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ..... o udzielenie dotacji w ramach konkursu pn. „....” na realizację projektu „.....”.

Przedmiotowy projekt skierowany jest do mieszkańców z terenu Gminy ...., ze szczególnym uwzględnieniem uczniów placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja). Z uwagi na fakt, że na terenie Gminy .... brak jest systematycznych działań promujących kształtowanie postaw proekologicznych, dlatego też zakład wyszedł z inicjatywą zrealizowania projektu, którego celem jest wspieranie i rozwijanie pozaszkolnych form edukacji ekologicznej adresowanej do uczniów szkół, wychowanków przedszkoli jak i pozostałych mieszkańców Gminy ...., co w konsekwencji prowadzi do wzrostu i rozwijania świadomości społecznej w zakresie funkcjonowania cyklu hydrologicznego na terenach zurbanizowanych, konieczności ochrony wód i zachowania naturalnej retencji oraz kształtowania postaw ekologicznych poprzez propagowanie zasad racjonalnego gospodarowania

zasobami wodnymi.

W ramach realizacji zadania pn. „....” przewidziano:

 • przygotowanie infrastruktury edukacyjnej w postaci interaktywnej ścieżki ekologicznej z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń elektronicznych pozwalających wywołać silne wrażanie poznawcze (tj. infokiosk wraz z aplikacją i grafiką);
 • zorganizowanie i prowadzenie warsztatów stacjonarnych na obiektach zakładu oraz imprez plenerowych w postaci dni otwartych pn. „....” mających na celu przekazanie wiedzy i poruszanie problemów związanych m.in. z ochroną wód, racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi, procesami technologicznymi produkcji wody i oczyszczania ścieków, konsumpcją wody, badaniem jakości wody i ścieków;
 • przygotowanie i przedstawianie prezentacji multimedialnej dotyczącej zasobów wody na świecie i jej racjonalnego wykorzystywania oraz ochrony jakości wód;
 • promocję zdrowego stylu życia poprzez pokazanie walorów i możliwości picia wody z kranu, pokazując jednocześnie problem powstawania nadmiernej ilości odpadów (butelki pet) i ich utylizacji.

Przygotowanie i zorganizowanie ww. działań wymaga zakupu towarów i usług, które zapewnią realizację projektu tj. materiały dydaktyczne, publikacje, infokiosk, źródełka wody pitnej, materiały promocyjne, nagrody w konkursach ekologicznych.

Dlatego też przy realizacji przedmiotowego projektu ZWiK .... we wniosku złożonym do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ..... uwzględnił zakup następujących produktów:

 • materiały dydaktyczne (tj. rzutnik, ekran ręczny, laptop z oprogramowaniem, sprzęt i odczynniki laboratoryjne, urządzenie do badania wody i ścieków-spektofotometr, zestawy edukacyjne do filtracji, drobne akcesoria laboratoryjne), które będą przeznaczone na przygotowanie prezentacji multimedialnej i zorganizowanie warsztatów oraz imprez plenerowych,
 • materiały edukacyjne w postaci publikacji (100 szt.), które będą przekazane mieszkańcom Gminy ....,
 • materiały promocyjne w postaci banerów, które będą informowały adresatów projektu o planowanych działaniach i imprezach,
 • infokiosk wraz z grafiką, czyli wolnostojący terminal zewnętrzny, który będzie dostępny podczas warsztatów stacjonarnych i będzie zlokalizowany na obiekcie zakładu - stacji uzdatniania wody w ..... Infokiosk będzie stanowił interaktywną ścieżkę edukacyjną,
 • źródełka wody pitnej, które będą zamontowane w obiektach publicznych, tj. urząd gminy, szkoły i biuro ZWiK .... - pozwolą na wykonanie zadania w zakresie konsumpcji wody kranowej i promowanie zdrowego stylu życia,
 • karafki i szklanki, które stanowić będą nagrody w konkurach ekologicznych organizowanych podczas dni otwartych pn. „...”,
 • długopisy i butelki z nadrukiem, które stanowią efekty rzeczowe i będą rozdawane mieszkańcom Gminy .... np. podczas warsztatów i imprez plenerowych; dedykowane akcji butelki wielokrotnego użycia stanowią też element promocji zdrowego stylu życia - piję wodę z kranu.

Projekt jest w 89,73% finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pozostałą część stanowi udział własny Spółki. Wszystkie działania związane z realizacją projektu będą dokonywane nieodpłatnie.

Termin realizacji przedmiotowego projektu obejmuje okres od 01 czerwca 2015 r. do 31 października 2016 r. Planowane zadanie pn. „....” jest zadaniem złożonym i obejmuje kilka czynności, tj. interaktywną ścieżkę ekologiczną na obiekcie zakładu, promocję picia wody z kranu jako zdrowego stylu życia oraz imprezy plenerowe i warsztaty wypełnione licznymi edukacyjnymi działaniami wpływając na rozwój poznawczy i wiedzę.

Umowa o dofinansowanie ze środków WFOSiGW w .... została podpisana 21 lipca 2015 r. Kwota dotacji będzie przekazana jednorazowo w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku (umowa w załączeniu). Dotacja nie będzie stanowić wynagrodzenia za usługi szkoleniowe, nie jest przyznawana jako dopłata do ceny usługi. Jest przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów działalności związanych z realizacją projektu szkoleniowego. Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT nie podlega opodatkowaniu dotacja, która przeznaczona jest na pokrycie kosztów projektu.

Nieodpłatne świadczenia będą stanowić:

 • warsztaty edukacyjno-ekologiczne stacjonarne i plenerowe,
 • montaż źródełek i zdrojów wody pitnej w szkołach, instytucjach i miejscach publicznych połączony z możliwością badania wody przez uczniów na lekcjach przyrody lub chemii przy pomocy przenośnego sprzętu laboratoryjnego udostępnionego przez ZWiK, gdzie uczniowie jak i nauczyciele oraz rodzice uzyskają możliwość sprawdzenia za pomocą aplikacji telefonicznych (kod QR) aktualnych badań wody na stronie internetowej ZWiK wraz z informacjami na temat wody i ochrony jej zasobów. Źródełka i zdroje montowane są pod hasłem „....”. Akcję wspiera Gmina .... oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w .....,
 • ścieżkę edukacyjną z multimedialnym infokioskiem prezentującą w ciekawej, interaktywnej formie proces uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków,
 • plenerowe pikniki wodne organizowane na stacjach uzdatniania wody, połączone z występami artystycznymi, warsztatami plastycznymi, konkursami, quizami, prezentacjami urządzeń wodnych, multimediami, doświadczeniami, konsumpcją wody itp.,
 • publikację biuletynu i komiksu.

Usługi te nie są świadczone na cele osobiste Wnioskodawcy, jego pracowników, byłych pracowników, wspólników, udziałowców i do celów innych niż działalność gospodarcza, czyli niespełnione są warunki wskazane w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Projekt edukacyjny nie mieści się w ramach zadań, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, natomiast mieści się w działalności Spółki, sklasyfikowanej jako „Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. Faktury dokumentujące wydatki poniesione w związku z realizacją projektu wystawione są na Zakład .... w ramach czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zakład po zakończeniu realizacji zadania pn. „...” nie będzie dokonywać sprzedaży towarów i usług z tytułu zrealizowanego projektu. Wszystkie działania związane z projektem będą realizowane przy udziale pracowników Zakładu i będą wykonywane nieodpłatnie. Dotacja ma charakter bezzwrotny. Warunkiem przyznania dotacji był udział i zakwalifikowanie się w konkursie „....” organizowanym przez WFOŚiGW w .... i wydatkowanie środków zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania. Pod pojęciem „.....” mieszczą się opisane powyżej czynności. Nie będzie miało tu zastosowanie zwolnienie (art. 17 ust. 1 pkt 21, 47, 48 ustawy o PDOP).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

(we wniosku wskazane jako nr 3) Czy Spółka ma możliwość odliczenia podatku VAT lub ubiegania się o jego zwrot za dokonane zakupy niezbędne do realizacji zadania...

Zdaniem Wnioskodawcy, (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), z treści art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, iż decydującym o prawie do odliczenia jest bezpośredni związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi. Tym samym nieodpłatne świadczenie związane z projektem, zdaniem Wnioskodawcy jest związane z prowadzonym przedsiębiorstwem i wiąże się z wykonywaniem działalności, będzie więc korzystało z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych do tych czynności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 tej ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak stanowi 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powołanego powyżej art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z uregulowań ustawy o podatku od towarów i usług wyraźnie wynika, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością opodatkowaną. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O bezpośrednim związku dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży – towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług, będących przedmiotem dostawy; bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o związku pośrednim można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganymi przez podatnika przychodami. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez dany podmiot obrotów.

Warunek zachowania związku zakupów z działalnością opodatkowaną, akcentowany jest w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W orzeczeniu z dnia 6 kwietnia 1995 r., (w sprawie C-4/94, BLP Group plc v. Commissioners of Customs Excise) TSUE stwierdził, że powstanie prawa do odliczenia podatku jest uzależnione od bezpośredniego i niezwłocznego związku z transakcjami opodatkowanymi. Także w wyroku z dnia 8 czerwca 2000 r. (w sprawie C-98/98, Commissioners of Customs and Excise a Midland Bank plc) TSUE nie miał wątpliwości, że artykuł 2 Pierwszej Dyrektywy i artykuł 17 ust. 2, 3 i 5 Szóstej Dyrektywy w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych należy interpretować w taki sposób, aby warunkiem odliczenia przez podatnika VAT oraz podstawą do ustalenia zakresu tego prawa było zasadniczo istnienie bezpośredniego związku pomiędzy daną transakcją nabycia, a daną transakcją (lub transakcjami) sprzedaży, uprawniającymi do dokonania odliczenia. Ponadto, w wyroku z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie C-437/06 Securenta, Trybunał przesądził, że w sytuacji, gdy podatnik wykonuje działalność gospodarczą i działalność niemającą charakteru gospodarczego, prawo do odliczenia z tytułu ewentualnych wydatków jest dopuszczalne jedynie w zakresie, w jakim wydatki te można przyporządkować działalności gospodarczej podatnika.

Z analizy przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego nie wynika, aby nabyte w ramach realizacji projektu towary i usługi miały związek z działalnością opodatkowaną prowadzoną przez Wnioskodawcę. Bowiem z opisu sprawy wynika, iż w ramach konkursu pn. „....” Wnioskodawca realizuje projekt „....”. Celem projektu jest wspieranie i rozwijanie pozaszkolnych form edukacji ekologicznej adresowanej do uczniów szkół, wychowanków przedszkoli jak i pozostałych mieszkańców Gminy ..., co w konsekwencji prowadzi do wzrostu i rozwijania świadomości społecznej w zakresie funkcjonowania cyklu hydrologicznego na terenach zurbanizowanych, konieczności ochrony wód i zachowania naturalnej retencji oraz kształtowania postaw ekologicznych poprzez propagowanie zasad racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. Projekt edukacyjny nie mieści się w ramach zadań, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, natomiast mieści się w działalności Spółki, sklasyfikowanej jako „Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. W ramach realizacji projektu Wnioskodawca świadczy nieodpłatne usługi (m.in. warsztaty edukacyjno-ekologiczne stacjonarne i plenerowe, montaż źródełek i zdrojów wody pitnej w szkołach, instytucjach i miejscach publicznych, ścieżkę edukacyjną z multimedialnym infokioskiem, plenerowe pikniki wodne oraz publikacja biuletynu i komiksu), które – jak wskazał Wnioskodawca - nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Na realizację ww. projektu edukacyjnego Wnioskodawca otrzymał dotację, która przeznaczona jest na pokrycie kosztów realizacji projektu.

Z analizy przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego nie wynika, aby nabyte w ramach realizowanego projektu towary i świadczone usługi miały związek z działalnością opodatkowaną prowadzoną przez Wnioskodawcę.

Prowadzone w ramach funkcjonowania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji działania mające na celu wzrost i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie funkcjonowania cyklu hydrologicznego na terenach zurbanizowanych, konieczności ochrony wód i zachowania naturalnej retencji oraz kształtowania postaw ekologicznych poprzez propagowanie zasad racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, nie wykazują cech kosztów ogólnych działalności gospodarczej podatnika.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż jedynym związkiem jaki istnieje pomiędzy działalnością opodatkowaną (sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków) a działalnością edukacyjną Wnioskodawcy jest fakt, że prowadzi je ta sama jednostka. Sam zaś fakt, że ten sam podmiot prowadzi działalność edukacyjną i wykonuje opodatkowaną działalność gospodarczą, nie jest wystarczający do stwierdzenia, że istnieje związek pomiędzy działalnością edukacyjną a działalnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

W ocenie tut. Organu, wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy, poniesione wydatki w związku z realizacją ww. projektu nie służą działalności opodatkowanej Zakładu.

Wobec powyższego, skoro nabyte towary nie służą czynnościom opodatkowanym, to w świetle powołanego art. 86 ust. 1 ustawy, nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od poniesionych wydatków.

Jeszcze raz podkreślić należy, że prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Jednocześnie prawo do odliczenia podatku naliczanego nie jest przywilejem podatkowym, ale elementem konstrukcyjnym podatku od towarów i usług.

Niewątpliwie zatem dla możliwości obniżenia podatku należnego o naliczony, konieczny jest związek wydatków z działalności opodatkowaną podatnika, jednak związek ten nie musi być bezpośredni wobec czynności podlegających opodatkowaniu, może on mieć także charakter pośredni. Jak stwierdza Naczelny Sąd Administracyjny: „co do zasady ustawa o podatku VAT nie wymaga dla odliczenia podatku naliczonego istnienia bezpośredniego związku między zakupem i sprzedażą tego samego towaru” (wyrok z 22 lutego 2002 r., sygn. Akt III SA 7776/98, Lex nr 40400). Jest to stanowisko zgodne z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE, który uznaje: „Prawo do odliczenia zostaje jednak również przyznane podatnikowi nawet w przypadku braku bezpośredniego i ścisłego związku pomiędzy konkretną transakcją powodującą naliczenie podatku a jedną lub większą liczbą transakcji objętych podatkiem należnym, które rodzą prawo do odliczenia, gdy koszty omawianych usług należą do jego kosztów ogólnych i jako takie stanowią elementy cenotwórcze dostarczanych towarów lub świadczonych usług. Koszty te zachowują bowiem bezpośredni i ścisły związek z całą działalnością gospodarczą podatnika” (wyrok z 6 września 2012 r. w sprawie C-496/11, Portugal Telecom SGPS SA p. Fazenda Pública).

Nabyte przez Wnioskodawcę towary i usługi w ramach realizacji przedmiotowego projektu, jak wynika z treści wniosku, służą do realizacji projektu edukacyjnego którego celem jest wzrost i rozwój świadomości społecznej dotyczącej m.in. gospodarki wodnej. Ponadto w opisie sprawy, Wnioskodawca wskazał, iż po zakończeniu realizacji zadania nie będzie dokonywał sprzedaży towarów i usług z tytułu zrealizowanego projektu. Nadto wszystkie działania związane z projektem będą wykonywane nieodpłatnie. W interpretacji nr IPTPP1/4512-370/15-4/ŻR tut Organ uznał, iż otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja na realizację projektu „...”, nie stanowi podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nadto w interpretacji IPTPP1/4512-370/15-5/ŻR, tut. Organ wskazał, iż nieodpłatne świadczenie usług w zakresie realizacji projektu „...”, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, ponieważ świadczenie to będzie odbywało się w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą.

Tym samym brak jest podstaw do uznania, że nabyte towary i usługi będą związane w sposób choćby pośredni ze sprzedażą opodatkowaną, prowadzoną przez Wnioskodawcę. Zatem w ocenie tut. Organu, realizacja przedmiotowego projektu nie służy działalności opodatkowanej.

Powołane wyżej przepisy wyraźnie wskazują, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego.

Tak więc, skoro efekty przedmiotowego projektu nie służą czynnościom opodatkowanym, to Wnioskodawca w świetle powołanego art. 86 ust. 1 ustawy, nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia lub zwrotu podatku VAT za dokonane zakupy niezbędne do realizacji projektu pn. „....”, ponieważ towary i usługi nabyte w związku z jego realizacją nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawczyni ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Odnośnie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, tutejszy Organ wyjaśnia, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny przesłanych załączników.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie możliwości odliczenia lub zwrotu podatku VAT za dokonane zakupy niezbędne do realizacji projektu. Natomiast wniosek w pozostałym zakresie został załatwiony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.