IPTPP1/4512-335/15-5/Msu | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na termomodernizację budynków Szkół Podstawowych w ... i ....?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 sierpnia 2015r (data wpływu 14 sierpnia 2015r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z termomodernizacją budynków Szkół Podstawowych w ... i .... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • uznania nieodpłatnego udostępniania zmodernizowanych budynków przez Gminę za czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT,
 • braku prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z termomodernizacją budynków Szkół Podstawowych w .... i ....,
 • uznania wynajmu budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na cele:
   • mieszkalne - za czynność zwolnioną od podatku VAT,
   • prowadzenia działalności gospodarczej - za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT,
  • braku prawa do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami związanymi z termomodernizacją budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia.

  Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 10 sierpnia 2015r. (data wpływu 14 sierpnia 2015r.) w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego oraz skorelowania danych w części E. wniosku.

  We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

  Gmina ... ( dalej: Gmina lub Wnioskodawca) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT). Gmina jest właścicielem trzech budynków: w ..., w ... i w .....

  Budynki w ... i .... są nieodpłatnie udostępniane na rzecz Szkół Podstawowych w celu prowadzenia w nich zajęć lekcyjnych- budynki te nie są wynajmowane na rzecz osób trzecich (fizycznych lub prawnych).

  Budynek w .... o pow. 320,89 m2 jest wynajmowany :

  • osobom fizycznym jako lokale mieszkalne - 136 m2,
  • osobom prawnym jako lokale użytkowane, w których prowadzona jest działalność gospodarcza (Gminny Ośrodek Zdrowia) - 184,89 m2.

  W miesiącach czerwiec-sierpień 2015 roku Gmina będzie realizowała inwestycję polegającą na termomodernizacji budynków Szkół Podstawowych w .... i .... oraz budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w ..... Inwestycja zostanie zakończona w 2015 roku. Inwestycja należy do zadań własnych Gminy - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

  Zadania własne obejmują w szczególności:

  • sprawy ochrony zdrowia (art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym),
  • sprawy edukacji publicznej ( art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym),
  • sprawy utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych ( art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy, o samorządzie gminnym).

  Modernizacja budynków stanowi ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym (art. 16g ustawy o podatku dochodowym ).

  Realizacja inwestycji ma służyć dwojakim celom:

  • po pierwsze - realizacji przez Gminę zadań nałożonych przepisami prawa, przede wszystkim ustawy o samorządzie gminnym,
  • po drugie - wykorzystaniu przez Gminę przedmiotu inwestycji, tj. zmodernizowanego budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w .... dla celów komercyjnych, na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z podmiotami trzecimi.

  Pismem z dnia 6 sierpnia 2015r. tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o informacje:

  1. Czy lokale wynajmowane osobom fizycznym, będące przedmiotem pytania nr 3, mają charakter mieszkalny...
  2. Jaką stawką Wnioskodawca opodatkowuje usługi najmu lokali użytkowych...
  3. Na kogo wystawiane będą faktury dokumentujące wydatki ponoszone na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w .......

  W piśmie z dnia 10 sierpnia 2015r. Wnioskodawca wskazał:

  Ad. 1)

  Lokale wynajmowane osobom fizycznym mają charakter mieszkalny.

  Ad. 2)

  W przypadku wynajmu lokalu osobom fizycznym Wnioskodawca stosuje stawkę 1,54 zł za m2 miesięcznie zgodnie z Uchwałą Nr III/22/2015 Rady Gminy .... z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej i Zarządzenia Nr 30/OG/2015 Wójta Gminy .... z dnia 01 maja 2015r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych i socjalnych stanowiących własność gmin. W przypadku najmu lokali użytkowych osobom prawnym prowadzącym działalność gospodarczą Wnioskodawca stosuje stawkę 7 zł brutto za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej miesięcznie.

  Ad. 3)

  Faktury dokumentujące wydatki ponoszone na termomodernizację Gminnego Ośrodka Zdrowia w.... wystawiane będą na Gminę ...

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

  (we wniosku sformułowane jako nr 2) Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na termomodernizację budynków Szkół Podstawowych w .... i ......

  Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na termomodernizację budynków Szkół Podstawowych w .... i .....

  Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Z uwagi na fakt, iż Gmina wykonuje czynności własne i nie działa w charakterze podatnika VAT, to nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na termomodernizację budynków Szkół Podstawowych.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

  Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

  W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

  Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

  Z powyższego wynika, że prawo do odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

  Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

  Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

  Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

  Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

  Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

  Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

  Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

  Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

  Z powołanych wyżej przepisów o podatku VAT wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

  Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

  Art. 7 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy o samorządzie gminnym).

  Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

  Wskazać należy, iż w interpretacji indywidualnej Nr IPTPP1/4512-335/15-4/MSu tut. Organ uznał, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi nieodpłatnego udostępniania zmodernizowanych budynków na rzecz Szkół Podstawowych w .... i .... w celu prowadzenia w nich działalności edukacyjnej, stanowią/będą stanowić czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT.

  W konsekwencji, mając na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług, gdyż poniesione wydatki na termomodernizację budynków Szkół Podstawowych w ... i .... nie będą związane z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT.

  Mając na uwadze okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy należy stwierdzić, że Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na termomodernizację budynków Szkół Podstawowych w .... i .....

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

  Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

  Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej braku prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z termomodernizacją budynków Szkół Podstawowych w .. i .... Natomiast wniosek w pozostałej części zostanie załatwiony odrębnymi interpretacjami.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.