IPTPP1/4512-270/15-2/MSu | Interpretacja indywidualna

Możliwość odliczenia podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją zadania polegającego na termomodernizacji budynków wielorodzinnych
IPTPP1/4512-270/15-2/MSuinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. gmina
 3. podatnik
 4. prawo do odliczenia
 5. zadania
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku otrzymanym w dniu 12 maja 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadań polegających na termomodernizacji budynków wielorodzinnych mieszkalnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadań polegających na termomodernizacji budynków wielorodzinnych mieszkalnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

... jest osobą prawną, która powołała jednostkę organizacyjną Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w ... - będący czynnym podatnikiem VAT, który uzyskuje dochody w ramach prowadzonej działalności statutowej (działalność opodatkowana i zwolniona). Miasto .... będzie się ubiegać o uzyskanie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w ...... w ramach programu priorytetowego „....” (przedmiotowa opinia jest niezbędna do dołączenia do wniosku o ww. dofinansowanie).

Przewidziane do wykonania zadania, w stosunku do których miasto chce ubiegać się o dofinansowanie, będą polegać na:

 1. termomodernizacji budynku wielorodzinnego mieszkalnego w .... przy ul. .... (PKOB 1122);
 2. termomodernizacji budynku wielorodzinnego mieszkalnego w .... przy ul. ....(PKOB 1122),

Ww. nieruchomościami zabudowanymi, wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy, administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w .....

Wnioskodawcą o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW jest Miasto ..... Zadania realizować będzie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w ..., na Zakład wystawiane będą również faktury związane z realizacją zadań. Środki z Funduszu w ramach dofinansowania przekazywane będą na rachunek bankowy Wnioskodawcy, tj. Miasta .... Miasto przekaże na rzecz ZGM środki, z których realizowane będą zadania (w ramach planu finansowego Zakładu). Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w .... jest gminną jednostką organizacyjną Gminy Miasta .... działającą w formie jednostki budżetowej od dnia 1 stycznia 2007 r. (na podstawie Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Ł... z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Gminy Miasta .... - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w ... w jednostkę budżetową pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w .....), powołaną w celu zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy. W ramach prowadzonej działalności, w oparciu o Statut uchwalony przez Radę Miejską w.... w dniu 23 stycznia 2007 r. (Uchwała nr ....) Zakład gospodaruje przekazanymi zasobami lokalowymi oraz przyległymi do nich gruntami.

Do zadań ZGM należy m.in.:

 • gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy oraz nieruchomościami dotychczas zarządzanymi na podstawie decyzji administracyjnych organów terenowych władz państwowych do czasu uregulowania stanu prawnego i ewentualnego przekazania właścicielom oraz nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto.... do czasu przejęcia zarządu przez zarząd powołany przez właścicieli,
 • prowadzenie ewidencji zasobów komunalnych (budynki, mieszkania, lokale użytkowe),
 • eksploatacja komunalnych zasobów mieszkaniowych i użytkowych, gospodarowanie lokalami użytkowymi i zawieranie umów z najemcami lokali użytkowych,
 • zawieranie umów z najemcami lokali mieszkalnych i socjalnych wskazanymi przez Burmistrza Miasta .....
 • wykonywanie wszystkich praw i obowiązków przypisanych prawem wynajmującemu,
 • utrzymywanie stanu technicznego zasobów komunalnych na poziomie umożliwiającym prawidłowe ich wykorzystanie,
 • wykonywanie i organizowanie napraw, konserwacji i remontów oraz modernizacji zasobów komunalnych,
 • pobieranie, rozliczanie czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych, socjalnych i użytkowych.

Na mocy zawartych umów pomiędzy najemcami a Zakładem, Zakład pobiera od użytkowników lokali czynsze oraz opłaty za wodę, odbiór ścieków, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, itp. zwane dalej opłatami za media. Należny wynajmującemu czynsz z tytułu najmu lokali składających się na komunalny zasób mieszkaniowy Gminy Miasta ...., jak i otrzymywane opłaty za media dotyczące ww. lokali wynajmowanych na cele mieszkaniowe opodatkowane są stawką właściwą dla świadczonych usług najmu tych lokali, tzn. korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług. Dochody z tytułu najmu wpływają na rachunek bankowy ZGM, a następnie przekazywane są na rachunek bankowy Miasta.

W budynkach, których dotyczy wniosek i w których wykonywane będą termomodernizacje znajdują się wyłącznie lokale mieszkalne, tzn. że budynki te nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych - najem lokali użytkowych i po zakończeniu realizacji projektu również nie planuje się zmiany sposobu wykorzystania budynków. Jedynie w budynku przy ul. ..... ma miejsce refaktura kosztów energii elektrycznej zużytej w węźle cieplnym na rzecz Zakładu Energetyki Cieplnej w ...., na podstawie odczytów z zamontowanego podlicznika - dostawcy ciepła do budynku (w stawce podstawowej, tj. 23%). Jednak przychody z tego tytułu mają charakter marginalny i uboczny (udział: niecały 1 % w przychodach z tej posesji ogółem), a w przypadku zamontowania przez dostawcę ciepła oddzielnego układu pomiarowego, nie będą miały miejsca. Oznacza to, że dochody związane z najmem lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach, w których planowana jest termomodernizacja z dofinansowaniem z WFOŚiGW, są zwolnione z podatku od towarów i usług lub nie podlegają ustawie o VAT (m.in. odsetki ustawowe od zaległości, zwrot kosztów postępowania sądowego czy komorniczego) i są pobierane przez jednostkę do tego powołaną - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w ..., a następnie odprowadzane na rachunek Miasta .... W związku z powyższym przedstawione i planowane do realizacji zadania, nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną Wnioskodawcy, tj. Miasta .....

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy istnieje prawna możliwość odliczenia przez Wnioskodawcę podatku od towarów i usług (VAT naliczonego od VAT należnego) przy realizacji zadań polegających na termomodernizacji budynków wielorodzinnych mieszkalnych opisanych w stanie faktycznym...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia przez Wnioskodawcę podatku od towarów i usług (VAT naliczonego od VAT należnego) przy realizacji zadań polegających na termomodernizacji budynków wielorodzinnych mieszkalnych opisanych w stanie faktycznym. Przedstawione i przewidziane do realizacji zadania nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną Wnioskodawcy - Miasta ...... Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1ustawy u podatku od towarów i usług w zakresie jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Oznacza to, że ww. prawo do odliczeń przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane przez podmiot dokonujący odliczeń do czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z unormowaniami prawnymi zawartymi w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z treścią § 106e ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

 1. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 2. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a.

Zatem, zgodnie z brzmieniem powołanych przepisów, konieczne jest, aby faktury, jako dokumenty potwierdzające rzeczywiste transakcje gospodarcze, zawierały nazwy określające strony transakcji, ich adresy, a także numery identyfikacji podatkowej.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że faktura jest dokumentem potwierdzającym wykonanie pewnej usługi lub dostawy towaru, uprawniającym (po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów prawa) podmiot, dla którego jest wystawiona (nabywcę) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z uwagi na okoliczność, iż zadania w ramach przedmiotowego projektu realizować będzie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w ....... jak również na Zakład wystawiane będą faktury związane z realizacją zadań, to Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na inny podmiot.

Zatem, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy, należy wskazać, iż Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług przy realizacji zadań polegających na termomodernizacji budynków wielorodzinnych mieszkalnych, ponieważ nie jest nabywcą towarów i usług związanych z ww. zadaniem i nie dysponuje fakturami zakupu wystawionymi na Wnioskodawcę.

W związku z powyższym, pomimo odmiennej argumentacji, stanowisko Wnioskodawcy, iż nie ma możliwości odliczenia podatku VAT związanego z realizacją ww. zadań, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.