IPTPP1/443-841/14-4/RG | Interpretacja indywidualna

Czy Stowarzyszenie ma prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją ww. projektu?
IPTPP1/443-841/14-4/RGinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 4. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2014 r. (data wpływu 27 listopada 2014 r.), uzupełnionym w dniu 4 lutego 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, którego przedmiotem będzie zakupienie elementów siłowni zewnętrznej –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, którego przedmiotem będzie zakupienie elementów siłowni zewnętrznej.

Wniosek uzupełniono w dniu 4 lutego 2015 r. w zakresie prawa reprezentacji.

We wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe.

W związku ze złożeniem wniosku w Urzędzie Marszałkowskim woj. ...... na realizację projektu w ramach operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007 - 2013 Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w ........ będzie realizowało projekt, którego przedmiotem będzie zakupienie elementów siłowni zewnętrznej. Stowarzyszenie zakupi elementy siłowni zewnętrznej tj. „biegacz z pylonem i orbitrekiem”, „koła Tai Chi”, „twister z wahadłem”, „wyciąg górny z pylonem i wyciskanie siedząc”, dwa „twistery z wahadłem”, „prasę nożną z pylonem i wioślarzem”, 3 ławki, 3 kosze na śmieci, 2 pięciostanowiskowe stojaki na rowery, 5 lamp solarnych oraz monitoring obiektu jak również zostanie wykonany budowlany plan zagospodarowania przestrzennego przez osobę posiadającą uprawnienia. Powstanie ogólnodostępna siłownia i korzystanie z niej będzie bezpłatne.

Faktury VAT będą wystawiane na Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w ...........

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w .............. nie jest zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT.

Zakupione elementy siłowni zewnętrznej będą udostępnione nieodpłatnie i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności stowarzyszenia.
 2. Inspirowanie aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły i środowiska lokalnego.
 3. Wspieranie działań szkoły zmierzających do kształtowania postaw patriotycznych i społecznych wychowanków oraz uczniów szkoły.
 4. Pozyskiwanie środków do wzbogacenia bazy dydaktycznej i kulturalnej szkoły.
 5. Propagowanie i promowanie osiągnięć dorobku stowarzyszenia.
 6. Stowarzyszenie może prowadzić szkołę i przedszkole zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w ........ ma prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją ww. projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w ........ nie jest płatnikiem podatku VAT i nie figuruje na krajowej liście płatników VAT. Zakupiona siłownia zewnętrzna będzie służyć nieodpłatnie mieszkańcom, w związku z tym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikiem są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle ustawy art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT. Stowarzyszenie będzie realizowało projekt w ramach operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007 – 2013, którego przedmiotem będzie zakupienie elementów siłowni zewnętrznej. Stowarzyszenie zakupi elementy siłowni zewnętrznej tj. „biegacz z pylonem i orbitrekiem”, „koła Tai Chi”, „twister z wahadłem”, „wyciąg górny z pylonem i wyciskanie siedząc”, dwa „twistery z wahadłem”, „prasę nożną z pylonem i wioślarzem”, 3 ławki, 3 kosze na śmieci, 2 pięciostanowiskowe stojaki na rowery, 5 lamp solarnych oraz monitoring obiektu jak również zostanie wykonany budowlany plan zagospodarowania przestrzennego przez osobę posiadającą uprawnienia. Powstanie ogólnodostępna siłownia i korzystanie z niej będzie bezpłatne. Faktury VAT będą wystawiane na Stowarzyszenie. Zakupione elementy siłowni zewnętrznej będą udostępnione nieodpłatnie i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, zakupione elementy siłowni zewnętrznej będą udostępnione nieodpłatnie i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług służących do realizacji ww. operacji.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, którego przedmiotem będzie zakupienie elementów siłowni zewnętrznej, ponieważ ich udostępnianie będzie nieodpłatne i nie podlega ono opodatkowaniu podatkiem VAT, ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Podkreślenia wymaga, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.