IPTPP1/443-797/14-3/IG | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
IPTPP1/443-797/14-3/IGinterpretacja indywidualna
 1. czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 4. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 04 listopada 2014 r. (data wpływu 06 listopada 2014 r.) uzupełnionym w dniu 17 grudnia 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizację projektu „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizację projektu „...”.

Wniosek uzupełniono w dniu 17 grudnia 2014 r. o doprecyzowanie zaistniałego stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku).

Stowarzyszenie wystąpiło o dotację z Urzędu Marszałkowskiego na projekt „...” w ramach PROW na lata 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Celem zadania jest urządzanie miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym bitwy .... poprzez rewitalizację przydrożnej kapliczki sołectwa X. Pomoc finansowa z EFRROW stanowić będzie płatność ostateczną będącą refundacją kosztów kwalifikowanych, przyznawaną po zrealizowaniu operacji. Refundacji podlegają koszty związane z zakupem materiałów i usług. Wymogiem rozliczenia dotacji jest przedłożenie indywidualnej interpretacji co do braku możliwości odliczenia podatku VAT przez Stowarzyszenie.

Faktury dokumentujące poniesione wydatki będą wystawione na Stowarzyszenie, które nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od zapłaconych faktur.

Działka na której położona jest kapliczka stanowi pas drogowy ulicy powiatowej oznaczonej jako działka nr ewid. 6/1 w obr. X w gminie Y. W rejonie skrzyżowania z drogą gminną zlokalizowana jest kapliczka przydrożna. Kapliczka wybudowana została w roku 1987 na podstawie decyzji pozwolenia na budowę Wójta Gminy Y. Kapliczka została ogrodzona stalowymi elementami, przez co została wydzielona z przestrzeni pasa drogowego.

Kapliczka stanowi obiekt kultu religijnego i historycznego. Została ona postawiona na fundamentach kapliczki, która istniała w przeszłości, jednakże podczas II wojny światowej została zbombardowana przez nazistów. Wskutek walk frontu Bitwy .... m.in. we wsi X i W. zostało zniszczonych wiele budowli gospodarczych i kultu religijnego.

Kapliczka jest miejscem pamięci o wydarzeniach związanych z II wojną światową. W miejscu w którym stoi szedł front jednej z największych bitew II wojny światowej - Bitwy ..... W odległości około 2 km od kapliczki znajduje się cmentarz Nieznanego Żołnierza, na którym leżą polegli w czasie bitwy. Mieszkańcy jak i członkowie Stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w obchodach Bitwy ...., o czym świadczą pamiątki otrzymane od Wójta Gminy Y (album i okolicznościowy medal z okazji 75 rocznicy walk ...). Wnioskodawca pragnie, aby corocznie przy kapliczce odbywały się nabożeństwa ku czci poległych żołnierzy, z udziałem lokalnych władz i mieszkańców okolicznych wsi. Planuje się spotkania pieśni patriotycznej przy udziale młodego pokolenia. W przyszłości członkowie Stowarzyszenia i mieszkańcy wsi planują wmurować tablicę pamiątkową, upamiętniającą wydarzenia dla kolejnych pokoleń.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne polegało będzie na gruntownej modernizacji obiektu.

Z uwagi na fakt, iż obiekt poddany jest działaniom niekorzystnych warunków atmosferycznych i od wielu lat nie był modernizowany, wymaga podjęcia działań zmierzających do przedłużenia jego trwałości jak i poprawy estetyki.

Istniejąca kapliczka zlokalizowana jest w pasie drogowym co wpływa niekorzystnie na jej stan techniczny z uwagi na ochlapywanie jej w okresie zimowym solanką służącą do odśnieżania jezdni. Wieloletni brak konserwacji cegieł wpłynął niekorzystnie na jej strukturę jak i fugi między nią. W fugach pojawiają się wykwity i zawilgocenia. Okna z ościeżnicami stalowymi są zardzewiałe i wymagają wymiany.

Kostka betonowa została ułożona powyżej izolacji poziomej co powoduje zawilgocenie muru. Konieczne jest podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu technicznego. Istniejący stan obiektu ocenia się na zadowalający.

Kapliczka jest obiektem charakterystycznym dla małej architektury w naszym regionie. Aby osiągnąć zamierzony cel prace restauracyjne obejmują:

 • wymianę istniejącego ogrodzenia,
 • odnowienie elewacji oraz wymianę okien,
 • wymianę pokrycia dachowego,
 • montaż oświetlenia z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Realizacja operacji przyczyni się do poprawy stanu technicznego kapliczki, przez co mieszkańcy sołectwa X będą mogli w godnych warunkach odprawiać np. nabożeństwa majowe, spotkania pieśni patriotycznej.

W celu spełnienia warunków ulepszenia pasa drogowego, narzuconych przez Starostwo Powiatowe w Z., Beneficjent w ramach środków własnych (koszt niekwalifikowalny) wykona dodatkowe utwardzenie terenu o powierzchni 2m x 2m, kostką grubości 6 cm na podbudowie piasku z cementem o grubości 5 cm. Szacowany koszt wynosi łącznie 600 zł brutto.

Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Zakupy towarów i usług służące modernizacji przydrożnej kapliczki będą wykorzystane wyłącznie do nieopodatkowanych czynności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Czy będzie istniała możliwość odliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakupami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), Stowarzyszenie nie posiada możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług (VAT), w związku z realizacją prac w zakresie rewitalizacji kapliczki. Stowarzyszenie nie mając możliwości dokonania odliczenia podatku VAT, przy ubieganiu się o dofinansowanie z Unii Europejskiej uznaje podatek VAT jako koszt kwalifikowany. Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Zakupy towarów i usług służące modernizacji przydrożnej kapliczki będą wykorzystane wyłącznie do nieopodatkowanych czynności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt „...” w ramach PROW na lata 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Celem zadania jest urządzanie miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym bitwy .... poprzez rewitalizację przydrożnej kapliczki sołectwa X.

Prace restauracyjne obejmują:

 • wymianę istniejącego ogrodzenia,
 • odnowienie elewacji oraz wymianę okien,
 • wymianę pokrycia dachowego,
 • montaż oświetlenia z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Realizacja operacji przyczyni się do poprawy stanu technicznego kapliczki, przez co mieszkańcy sołectwa X będą mogli w godnych warunkach odprawiać np. nabożeństwa majowe, spotkania pieśni patriotycznej. Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Zakupy towarów i usług służące modernizacji przydrożnej kapliczki będą wykorzystane wyłącznie do czynności nieopodatkowanych. Faktury dokumentujące poniesione wydatki będą wystawione na Stowarzyszenie.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż jak wskazał Wnioskodawca – towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu będą wykorzystywane wyłącznie do czynności nieopodatkowanych podatkiem VAT, ponadto Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

Mając na uwadze okoliczności sprawy oraz powołane wyżej przepisy, należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu „...”, ponieważ nabyte towary i usługi w ramach projektu są wykorzystywane do czynności nieopodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje iż, wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego i własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Dodatkowo tut. Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie wskazać należy, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług
IBPP3/443-1167/14/EJ | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
ITPP1/443-260/14/KM | Interpretacja indywidualna

projekt
ITPP1/443-1420/14/JP | Interpretacja indywidualna

stowarzyszenia
IBPP3/443-426/14/UH | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.