IPTPP1/443-784/14-2/RG | Interpretacja indywidualna

Prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania
IPTPP1/443-784/14-2/RGinterpretacja indywidualna
  1. prawo do odliczenia
  2. projekt
  3. zwolnienie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w ....... jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Spółdzielnia prowadzi działalność związaną z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości. Na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości pobierane są opłaty od członków i właścicieli lokali na podstawie art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r Nr. 119, poz. 1116 z późn. zm.). Opłaty te obejmują również tworzony na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych fundusz remontowy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług ww. opłaty są zwolnione z VAT. W związku z tym koszty remontów finansowane z funduszu remontowego lokali mieszkalnych są ewidencjonowane w wartości brutto.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 /odliczenie podatku/ - koszty remontów finansowane są opłatami zwolnionymi z podatku od towarów i usług. W 2014 roku Spółdzielnia realizuje w ramach funduszu remontowego „wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody” w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, gdzie występują tylko lokale mieszkalne środki tego funduszu uzupełnione będą pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wymaga interpretacji indywidualnej odnośnie możliwości odliczenia podatku VAT od realizowanych robót.

Faktury za wykonane usługi związane z ww. usługą w budynku mieszkalnym przy ulicy .......... będą wystawiane na Spółdzielnię.

Usługi nabyte w związku z wykonaniem wewnętrznej instalacji co i cwu będą związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółdzielni przysługuje prawo do odliczenia podatku od nabywanych usług na cele realizacji zadania, w budynku mieszkalnym wybudowanym w roku 1966 przy ulicy ...... w ........ Wykonane usługi stanowią usługę związaną wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. tj. czynnościami, za które są pobierane opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółdzielnia nie podwyższa opłat na eksploatacji o podatek VAT wobec zwolnienia od tego podatku czynności, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie do art. 86 ust. 1 tej ustawy - Spółdzielni nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług na cele realizacji zadania polegającego na wykonaniu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wybudowanym w roku 1966 przy ulicy ........ w ........ Wykonane zadanie jest pokrywane opłatami, o których mowa w art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, gdyż nabycie tych usług jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT.

Przepisy art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o SM z dnia 15 grudnia 2000 roku wymieniają rodzaje opłat pobieranych od członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, członków spółdzielni będących właścicielami lokali oraz od właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni:

  1. pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości (pobierane od członków którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali w częściach przypadających na te lokale)
  2. na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni (pobierane od wszystkich członków spółdzielni)
  3. na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych (pobieranych od właścicieli lokali będących lub niebędących członkami spółdzielni)
  4. na pokrycie wydatków związanych ze zobowiązaniami Spółdzielni z innych tytułów przez uiszczenie opłat zgodnie z postanowieniami Statutu (pobierane od wszystkich członków spółdzielni)
  5. na pokrycie wydatków związanych ze zobowiązaniami spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami Statutu (pobierane od właścicieli lokali będących lub nie będących członkami Spółdzielni
  6. opłaty na fundusz remontowy Spółdzielni.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie w jakim te towary i usługi są wykonywane do czynności opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 14, art. 119, art. 20 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione warunki określone. Odliczeń dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, gdy towary te i usługi wykorzystywane są do czynności opodatkowanych.

Przedstawione wyżej zasady wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, a w przypadku Spółdzielni są to czynności zwolnione od podatku.

Spółdzielnia stoi na stanowisku, że nie przysługuje jej prawo obniżenia podatku naliczonego od faktury za usługi wykonawcy wewnętrznej instalacji centralnego w budynku mieszkalnym przy ulicy ......... w ....... ze względu na zwolnienie z podatku od towarów i usług opłat pobieranych przez Spółdzielnię na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji lokali mieszkalnych. Koszty funduszu remontowego zostaną obciążone wartością brutto faktury za wykonanie ww. usługi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Spółdzielnia prowadzi działalność związaną z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości. Na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości pobierane są opłaty od członków i właścicieli lokali na podstawie art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych. Opłaty te obejmują również tworzony na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych fundusz remontowy. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług ww. opłaty są zwolnione z VAT. W związku z tym koszty remontów finansowane z funduszu remontowego lokali mieszkalnych są ewidencjonowane w wartości brutto. W 2014 roku Spółdzielnia realizuje w ramach funduszu remontowego „wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody” w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, gdzie występują tylko lokale mieszkalne. Faktury za wykonane usługi związane z ww. usługą w budynku mieszkalnym przy ulicy...... w..... będą wystawiane na Spółdzielnię. Usługi nabyte w związku z wykonaniem wewnętrznej instalacji co i cwu będą związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT.

Jak wyżej wskazano, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ – jak wskazał Zainteresowany – usługi nabyte w związku z wykonaniem wewnętrznej instalacji co i cwu będą związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego zadania.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT, w związku z realizacją zadania, ponieważ usługi nabyte w związku z wykonaniem wewnętrznej instalacji co i cwu będą związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT.

Tym samym oceniając stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółdzielni nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług na cele realizacji zadania, należało uznać je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.