IPTPP1/443-745/14-4/MH | Interpretacja indywidualna

Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu
IPTPP1/443-745/14-4/MHinterpretacja indywidualna
 1. korekta podatku naliczonego
 2. nakłady
 3. obcy środek trwały
 4. prawo do odliczenia
 5. zmiana przeznaczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Korekta kwoty podatku naliczonego
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Odliczenie częściowe podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2014 r. (data wpływu 16 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 02 grudnia 2014 r. (data wpływu 05 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu jest:

 • prawidłowe - odnośnie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na prace remontowo-budowlane,
 • nieprawidłowe - odnośnie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na nabycie środków trwałych w postaci urządzeń do hydrodermabrazji, usg do żylaków, aparatu do leczenia trądzika.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Wniosek uzupełniono w dniu 05 grudnia 2014 r. w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca - Spółka cywilna .... prowadziła działalność gospodarczą, działała w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 18, art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie była podatnikiem VAT (tzn. nie zgłosił się jako „płatnik” VAT i nie przekroczył progu obrotów, który wymaga zgłoszenia). W roku 2010 Spółka korzystała z projektu realizowanego na podstawie umowy o przyznanie pomocy numer z dnia 05 sierpnia 2010 r. na dofinansowanie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Osi 1 na lata 2007-2013.

Przedmiotem projektu jest zakup nowoczesnych urządzeń do hydrodermabrazji, usg do żylaków, aparat do leczenia trądzika. Urządzenia te zostały zakwalifikowane do środków trwałych.

Od roku 2012 firma zarejestrowała się dobrowolnie jako podatnik VAT w oparciu o art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, świadczy czynności tylko z zakresu medycyny estetycznej i całość usług opodatkowana jest podatkiem według stawki 23%. Departament Funduszy Strukturalnych poinformował, że z uwagi na fakt, iż Beneficjent od dnia 01 stycznia 2012 r. jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny jest zobowiązany dostarczyć do IZ RPOW indywidualną interpretację podatkową właściwej Izby Skarbowej dotyczącą możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT na zakup towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu z dnia 05 sierpnia 2010 r.

Jednocześnie Instytucja Zarządzająca informuje, że "podatek VAT może być kwalifikowany wyłącznie w sytuacjach, gdy podmiot czyli firma nie ma prawnej lub faktycznej możliwości odzyskania w jakiejkolwiek formie tego podatku. Posiadanie ww. prawa wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił np. ze względu na niepodjęcie przez Beneficjenta czynności zmierzających do realizacji tego prawa. Przytoczone powyżej zasady obowiązują zarówno w trakcie realizacji projektu jak również w okresie jego trwałości tj. w okresie 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, przedłużonego o okres przekazania przez Instytucję Zarządzającą dofinansowania na rzecz Beneficjenta. Jeżeli więc w tym okresie zakupione w ramach projektu towary i usługi wykorzystane przez Beneficjenta do wykonania czynności, w związku z którym przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT, a w projekcie VAT wskazany został jako wydatek kwalifikowany, uznany zostanie on w całości za niekwalifikowalny i podlegać będzie zwrotowi w wysokości wypłaconego z tego tytułu dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych".

W roku 2010-2011 świadczone były usługi przedmiotowe jak i podmiotowe zwolnione z VAT (usługi medyczne jak i firma nie przekroczyła progu obrotowego). Podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.

Przedmiotem projektu był zakup nowoczesnych urządzeń do hydrodermabrazji, usg do żylaków, aparat do leczenia trądzika. Zgodnie z umową okres realizacji projektu ustalono od 01 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r. Zakupy środków trwałych były dokonywane do września 2010 r. Ze środków otrzymanych na realizację projektu Wnioskodawca jako właściciel projektu nabył ww. środki trwałe oraz wykonał prace remontowo-budowlane, nie dokonywał nabycia/wytworzenia nieruchomości.

Przedmiot projektu został oddany do użytkowania 29 września 2010 roku (trwałość projektu do 31 grudnia 2013 r.). Wnioskodawca w okresie realizacji projektu wykonywał czynności opodatkowane jak również zwolnione (w latach 2010-2011), korzystał ze zwolnienia podmiotowego oraz przedmiotowego.

Urządzenia zakupione w ramach projektu stanowią środki trwałe powyżej 15.000 zł podlegający amortyzacji na podstawie przepisów o podatku dochodowym. Wartość początkowa środków trwałych tj. urządzenia do hydrodermabrazji, usg do żylaków, aparat do leczenia trądzika przekraczała kwotę 15.000,00 zł zakupione ze środków projektu były użytkowane do prowadzenia działalności gospodarczej po zarejestrowaniu się jako podatnik VAT czynny.

Powyższe środki trwałe były wykorzystywane w działalności gospodarczej w okresie od 20 września 2010 r. do 31 grudnia 2013 r. Urządzenia zakupione w ramach projektu nie zostały wycofane z działalności gospodarczej oraz z ewidencji środków trwałych, natomiast nie są wykorzystywane obecnie, tj. w 2014 r. w działalności, ponieważ zabiegi wykonywane są na urządzeniach nowocześniejszych takie jak: (laser frakcyjny CO2; laser IPL: nowoczesne peelingi chemiczne). Od roku 2012 wykonywane były zabiegi z urządzeń kupionych z projektu „starych (hydrodermabrazja, usg do żylaków, aparat do leczenia trądzika)” jak i nowych. W 2012 r. zakupione zostały nowe urządzenia, tj. laser frakcyjny CO2, laser IPL, nowoczesne peelingi chemiczne.

Obecnie nie jest również prowadzona działalność gospodarcza w pomieszczeniach w których wykonano prace remontowo-budowlane ze środków projektu. Działalność była prowadzona do 30 września 2012 roku. W dniu 30 września 2012 r. została rozwiązana umowa najmu. Remont pomieszczeń, w których prowadzona była działalność Spółki polegał na szpachlowaniu, malowaniu pomieszczeń, wymianie uszkodzonych płytek, wymianie sanitariatów, wymianie oświetlenia w gabinecie zabiegowym. Wartość remontu przekraczała kwotę 15.000 zł, na którą składały się zarówno koszt materiałów potrzebnych do wykonania prac jak również koszt wykonania usługi.

Nakłady dokonane w wynajmowanym, lokalu nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych jako inwestycja w obcym środku trwałym, ponieważ wartość wykonanych robót w pomieszczeniach została zaliczona bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu. Wnioskodawca nie otrzymywał w jakiejkolwiek formie wynagrodzenia od wynajmującego za nakłady jakie poniósł w związku z remontem lokalu. Po rozwiązaniu umowy najmu lokalu Wnioskodawca nie mógł wykreślić z ewidencji środków trwałych nakładów jakie poniósł na remont lokalu, ponieważ nie figurowały w tej ewidencji, zostały zakwalifikowane jako odtworzenie wartości początkowej środka trwałego (wymianie uszkodzonych płytek, oświetlenia, sanitariatów; odmalowaniu pomieszczeń). Nakłady na remont wynajmowanego lokalu nie były opodatkowane podatkiem VAT, ponieważ wykonawca robót remontowych nie był podatnikiem podatku VAT.

W związku z niezachowaniem okresu trwałości projektu Spółka dokonała zwrotu dotacji proporcjonalnie do zachowanego okresu trwałości projektu. W latach 2010 i 2011 w pomieszczeniu wykonywane były usługi zwolnione z VAT art. 113 ust. 1 i ust. 9 oraz art. 43 ust. 1 pkt 18. Od roku 2012 wykonywane są tylko usługi opodatkowane stawką VAT 23%, a od 01 października 2012 r. działalność Spółki jest wykonywana pod innym adresem. Wnioskodawca w okresie kiedy otrzymał dotację i zakupił środki trwałe nie był podatnikiem podatku VAT czynnym, nie składał deklaracji VAT-7. Wykonywał czynności zwolnione z VAT.

Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z zakupem środków trwałych, tj. urządzenia do hydrodermabrazji, usg do żylaków, aparat do leczenia trądzika wystawione są bezpośrednio na Beneficjenta. Na fakturach dokumentujących zakup środków trwałych dotyczących urządzeń był wykazany podatek VAT.

Wartość początkowa środków trwałych wynosiła:

 • aparat Jetpeel 3 wartość początkowa 29.999,99 zł brutto w tym podatek VAT 1.962,61 zł;
 • aparat Jetpeel 3 wartość początkowa 30.000,00 zł brutto w tym podatek VAT 1.962,62 zł;
 • aparat USG wartość początkowa 79.800,00 zł brutto w tym podatek 5.220,56 zł;
 • nadstawka Lightscan do lasera Lasemar 800 wartość początkowa 48.000,00 zł brutto w tym podatek VAT 3.140,19 zł.

Koszty poniesione na remont pomieszczeń były dokumentowane rachunkiem uproszczonym, ponieważ wykonawca robót nie był płatnikiem podatku VAT. Rachunek był wystawiony na Wnioskodawcę, wyłącznie na wykonanie prac remontowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z tym, iż Wnioskodawca nie był podatnikiem VAT może odzyskać podatek od towarów i usług, związany z realizacją ww. projektu i nie może uznać go za koszt kwalifikowany...

Zakupy dokonywane były przed rokiem 2012, a więc w okresie kiedy Wnioskodawca nie był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Problem dotyczy kwalifikowalności VAT dotyczącego projektu w 2010 i 2011 r. z dnia 05 sierpnia 2010 r. na dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Osi 1 na lata 2007-2013.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie ustawy o VAT art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z poźn. zm.) i art. 88 ust. 4 powołanej ustawy ust. 1 i 9 ustawy, jako osoba niebędąca podatnikiem VAT, nie może odzyskać podatku od towarów i usług z faktur kosztowych, uwzględnionych w projekcie. Jednocześnie uważa, że VAT jest kosztem kwalifikowanym, który powinien być rozliczony w projekcie unijnym. Faktury pochodzą z lat 2010-2011, a Wnioskodawca zarejestrował się jako płatnik VAT czynny w roku 2012.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu jest:
 • prawidłowe - odnośnie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na prace remontowo-budowlane,
 • nieprawidłowe - odnośnie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na nabycie środków trwałych w postaci urządzeń do hydrodermabrazji, usg do żylaków, aparatu do leczenia trądzika.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2013r., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy w brzmieniu od 1 kwietnia 2013r., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Natomiast stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2014r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca wyraźnie określił zatem, na podstawie jakich dokumentów podatnicy mogą dokonać odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabywanych towarów i usług. Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, odliczenie jest możliwe w sytuacjach, gdy wydatki są udokumentowane fakturami. Należy zauważyć, że przepisy dotyczące podatku od towarów i usług – poza pewnymi wyjątkami wyraźnie w przepisach wskazanymi – nie przewidują innego niż faktura dokumentu, dającego nabywcy towarów i usług możliwość odliczenia podatku z tytułu ich nabycia.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Od 01 stycznia 2014r. art. 88 ust. 4 ustawy stanowi, iż obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych w okresie kiedy podatnik nie był czynnym zarejestrowanym, o ile występują przesłanki świadczące o tym, iż zakupione towary i usługi są/będą wykorzystywane do bieżącej (lub przyszłej) działalności opodatkowanej. Niemniej ustawodawca narzucił podatnikom, chcącym dokonać odliczenia podatku VAT od poczynionych nabyć, obowiązek rejestracji jako podatnik VAT czynny.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą, działał w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 18, art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, nie była podatnikiem VAT (tzn. nie zgłosił się jako „płatnik” VAT i nie przekroczył progu obrotów, który wymaga zgłoszenia). W roku 2010 Spółka korzystała z projektu realizowanego na podstawie umowy o przyznania pomocy na dofinansowanie projektu. Od roku 2012 firma zarejestrowała się dobrowolnie jako podatnik VAT w oparciu o art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy, świadczy czynności tylko z zakresu medycyny estetycznej i całość usług opodatkowana jest podatkiem według stawki 23%. W roku 2010-2011 świadczone były usługi przedmiotowe jak i podmiotowe zwolnione z VAT (usługi medyczne jak i firma nie przekroczyła progu obrotowego). Podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Przedmiotem projektu był zakup nowoczesnych urządzeń do hydrodermabrazji, usg do żylaków, aparat do leczenia trądzika. Ze środków otrzymanych na realizację projektu Wnioskodawca jako właściciel projektu nabył ww. środki trwałe oraz wykonał prace remontowo-budowlane, nie dokonywał nabycia/wytworzenia nieruchomości. Przedmiot projektu został oddany do użytkowania 29 września 2010 roku (trwałość projektu do 31 grudnia 2013 r.). Wnioskodawca w okresie realizacji projektu wykonywał czynności opodatkowane, jak również zwolnione (w latach 2010-2011), korzystał ze zwolnienia podmiotowego oraz przedmiotowego. Urządzenia zakupione w ramach projektu stanowią środki trwałe powyżej 15.000 zł podlegający amortyzacji na podstawie przepisów o podatku dochodowym. Wartość początkowa środków trwałych tj. urządzenia do hydrodermabrazji, usg do żylaków, aparat do leczenia trądzika przekraczała kwotę 15.000,00 zł zakupione ze środków projektu były użytkowane do prowadzenia działalności gospodarczej po zarejestrowaniu się jako podatnik VAT czynny. Powyższe środki trwałe były wykorzystywane w działalności gospodarczej w okresie od 20 września 2010 r. do 31 grudnia 2013 r. Urządzenia zakupione w ramach projektu nie zostały wycofane z działalności gospodarczej oraz z ewidencji środków trwałych, natomiast nie są wykorzystywane obecnie, tj. w 2014 r. w działalności, ponieważ zabiegi wykonywane są na urządzeniach nowocześniejszych takie jak: (laser frakcyjny CO2; laser IPL: nowoczesne peelingi chemiczne). Od roku 2012 wykonywane były zabiegi z urządzeń kupionych z projektu „starych (hydrodermabrazja, usg do żylaków, aparat do leczenia trądzika)” jak i nowych. W 2012 r. zakupione zostały nowe urządzenia, tj. laser frakcyjny CO2, laser IPL, nowoczesne peelingi chemiczne. Obecnie nie jest również prowadzona działalność gospodarcza w pomieszczeniach w których wykonano prace remontowo-budowlane ze środków projektu. W dniu 30 września 2012 r. została rozwiązana umowa najmu. Remont pomieszczeń, w których prowadzona była działalność Spółki polegał na szpachlowaniu, malowaniu pomieszczeń, wymianie uszkodzonych płytek, wymianie sanitariatów, wymianie oświetlenia w gabinecie zabiegowym. Wartość remontu przekraczała kwotę 15.000 zł na którą składały się zarówno koszt materiałów potrzebnych do wykonania prac jak również koszt wykonania usługi. Nakłady dokonane w wynajmowanym, lokalu nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych jako inwestycja w obcym środku trwałym, ponieważ wartość wykonanych robót w pomieszczeniach została zaliczona bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu. Wnioskodawca nie otrzymywał w jakiejkolwiek formie wynagrodzenia od wynajmującego za nakłady jakie poniósł w związku z remontem lokalu. W latach 2010 i 2011 w pomieszczeniu wykonywane były usługi zwolnione z VAT art. 113 ust. 1 i ust. 9 oraz art. 43 ust. 1 pkt 18. Od roku 2012 wykonywane są tylko usługi opodatkowane stawką VAT 23%, a od 01 października 2012 r. działalność Spółki jest wykonywana pod innym adresem. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z zakupem środków trwałych, tj. urządzenia do hydrodermabrazji, usg do żylaków, aparat do leczenia trądzika wystawione są bezpośrednio na Beneficjenta.

Wartość początkowa środków trwałych wynosiła:

 • aparat Jetpeel 3 wartość początkowa 29.999,99 zł brutto w tym podatek VAT 1.962,61 zł;
 • aparat Jetpeel 3 wartość początkowa 30.000,00 zł brutto w tym podatek VAT 1.962,62 zł;
 • aparat USG wartość początkowa 79.800,00 zł brutto w tym podatek 5.220,56 zł;
 • nadstawka Lightscan do lasera Lasemar 800 wartość początkowa 48.000,00 zł brutto w tym podatek VAT 3.140,19 zł.

Koszty poniesione na remont pomieszczeń były dokumentowane rachunkiem uproszczonym, ponieważ wykonawca robót nie był płatnikiem podatku VAT. Rachunek był wystawiony na Wnioskodawcę, wyłącznie na wykonanie prac remontowych.

Mając na uwadze opis stanu faktycznego sprawy, należy stwierdzić, iż w odniesieniu do wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu na prace remontowo-budowlane w lokalu, Wnioskodawcy nie przysługiwało i nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z uwagi na okoliczność, iż prace te były dokumentowane rachunkiem uproszczonym, gdyż wykonawca robót nie był płatnikiem podatku VAT. Brak faktury jest bowiem równoznaczny z brakiem dowodu zapłacenia kwoty podatku VAT na poprzednim etapie obrotu gospodarczego. Podkreślić należy, że przepisy prawa nie dopuszczają możliwości zastąpienia faktury innym dokumentem, np. rachunkiem uproszczonym.

Z uwagi, iż Wnioskodawca wywiódł prawidłowy skutek prawny w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na prace remontowo-budowlane w ramach realizacji projektu, to tut. Organ stanowisko Zainteresowanego w tym zakresie uznał za prawidłowe.

Natomiast inaczej wygląda kwestia prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do zakupionych ze środków projektu środków trwałych, tj. urządzenia do hydrodermabrazji, usg do żylaków, aparatu do leczenia trądzika.

Należy zauważyć bowiem, iż nabycie ww. urządzeń nastąpiło na podstawie faktur na których był wykazany podatek VAT. Nabycie ww. środków trwałych nastąpiło w okresie, kiedy prawo do odliczenia podatku VAT Wnioskodawcy nie przysługiwało, bowiem korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 113 ustawy. Natomiast od 1 stycznia 2012 r. Wnioskodawca zarejestrował się jako podatku VAT i ww. środki trwałe zaczął wykorzystywać tylko do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Tym samym zmieniło się przeznaczenie środków trwałych z wykorzystywanych do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT na wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W tej sytuacji znajdą zastosowanie regulacje zawarte w art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług.

W myśl art. 91 ust. 1 ustawy, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

Z art. 91 ust. 2 ustawy wynika, że w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Natomiast stosownie do ust. 3 powołanego artykułu, korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej – w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy.

Ustawodawca ustalił również zasady postępowania w sytuacji, gdy w okresie korekty nastąpi sprzedaż towaru. Stosownie do zapisu art. 91 ust. 4 ustawy, w przypadku, gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

W przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 – w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy (art. 91 ust. 5 ustawy).

W myśl art. 91 ust. 6 ustawy, w przypadku gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną:

 1. opodatkowane - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane z czynnościami opodatkowanymi;
 2. zwolnione lub nie podlegały opodatkowaniu – w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

Natomiast zgodnie z art. 91 ust. 7 ustawy, przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

Na podstawie art. 91 ust. 7a ustawy, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w art. 91 ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w art. 91 ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3. Korekty tej dokonuje się przy każdej kolejnej zmianie prawa do odliczeń, jeżeli zmiana ta następuje w okresie korekty.

Stosownie do ust. 7b omawianego artykułu, w przypadku towarów i usług innych niż wymienione w ust. 7a, wykorzystywanych przez podatnika do działalności gospodarczej, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 1, ust. 2 zdanie trzecie i ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7c.

Jeżeli zmiana prawa do obniżenia podatku należnego wynika z przeznaczenia towarów lub usług, o których mowa w ust. 7b, wyłącznie do wykonywania czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, lub wyłącznie do czynności, w stosunku do których takie prawo przysługuje - korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy (art. 91 ust. 7c ustawy).

Stosownie do art. 91 ust. 7d ustawy, w przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług, innych niż wymienione w ust. 7a i 7b, w szczególności towarów handlowych lub surowców i materiałów, nabytych z zamiarem wykorzystania ich do czynności, w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego lub do czynności, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje, i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem do dnia tej zmiany, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana.

Mając na uwadze ww. przepisy należy zauważyć, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia środków trwałych w drodze korekty podatku naliczonego, przysługuje również w sytuacji gdy w okresie korekty podatnik nie miał prawa do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i nie dokonał takiego obniżenia, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

Analiza powołanych wyżej przepisów na tle przedstawionego stanu faktycznego prowadzi do wniosku, iż Wnioskodawca w momencie zakupu środków trwałych, nie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu środków trwałych, tj. urządzeń do hydrodermabrazji, usg do żylaków, aparatu do leczenia trądzika, nabytych w 2010r., tj. w okresie kiedy Wnioskodawca nie był zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Dokonując bowiem w tym okresie zakupu przedmiotowych środków trwałych Zainteresowany działał jako podatnik podmiotowo zwolniony od podatku VAT, zatem zakup ten został dokonany z zamiarem wykorzystania ich do sprzedaży zwolnionej.

Natomiast z momentem rejestracji Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego oraz przeznaczenia ww. środków trwałych wyłącznie do działalności opodatkowanej podatkiem VAT, zmianie uległo przeznaczenie przedmiotowych środków trwałych, tj. pojawił się związek z czynnościami opodatkowanymi. W tej sytuacji zastosowanie znajdą powołane wyżej regulacje zawarte w art. 91 ust. 7 oraz ust. 7a ustawy, dające prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego poprzez korektę podatku na zasadach przewidzianych w tym przepisie.

A zatem w przedmiotowej sprawie, prawo do odliczenia podatku naliczonego poprzez dokonanie korekty dotyczy ww. środków trwałych, których wartość początkowa przekracza 15.000 zł - przy uwzględnianiu dyspozycji art. 91 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług. Przedmiotowej korekty należało dokonać w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, czyli roku następującego po roku, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia, w wysokości 1/5 kwot podatku naliczonego z faktur dokumentujących ich nabycie.

Należy zaznaczyć, iż w przypadku wykorzystania przedmiotowych urządzeń do czynności opodatkowanych od 1 stycznia 2012 r., oddanych do użytkowania w 2010 r. istnieje możliwość odliczenia 1/5 kwoty podatku naliczonego za każdy rok, w którym ww. środki trwałe były wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W świetle przywołanych przepisów należy stwierdzić, że pierwsza korekta powinna zostać dokonana za 2012 rok w deklaracji dla podatku od towarów i usług za miesiąc styczeń 2013 roku lub I kwartał 2013 r. Korekta ta powinna dotyczyć 1/5 kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia w 2010 roku urządzeń do hydrodermabrazji, usg do żylaków, aparatu do leczenia trądzika w związku z wykorzystywaniem ww. środków trwałych do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług od 2012 roku. Prawo korekty winno być kontynuowane w kolejnych latach, do zakończenia okresu korekty tj. w deklaracjach podatkowych składanych za pierwszy okres rozliczeniowy roku 2014 i 2015.

Korekty tej dokonuje się przy każdej zmianie przeznaczenia, jeżeli zmiana następuje w okresie korekty.

W sytuacji gdy Wnioskodawca nie dokonał korekty podatku naliczonego w składanych deklaracjach podatkowych, należy wskazać, że zgodnie z art. 81 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

W myśl art. 81 § 2 ww. ustawy skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Skorygowanie deklaracji polega na ponownym - poprawnym już - wypełnieniu formularza z zaznaczeniem, że w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji, z wynikającym z przepisu prawa obowiązkiem dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. Skorygowana deklaracja zastępuje deklarację złożoną uprzednio.

Zatem, oceniając stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na nabycie środków trwałych w postaci urządzeń do hydrodermabrazji, usg do żylaków, aparatu do leczenia trądzika, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Podkreślenia wymaga, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego i własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Dodatkowo tut. Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.